3 сыйныф татар теле эш программасы.


Аңлатма язуы
Эш программасы түбәндәге документларга нигезләнеп төзелде:
1. Рус мәктәпләрендәге рус төркеме укучыларына татар теленнән гомуми белем бирүнең дәүләт стандарты. - ТР Мәгариф һәм фән министрлыгы, Казан, 2010.
2 . Рус телендә урта гомуми белем бирүче мәктәпләрдә татар теле укыту программасы: 1-4 сыйныфлар (рус телендә сөйләшүче балалар өчен) / Төз. Р. З. Хәйдәрова, Н. Г. Галиева, Ә. Г. Әхәтова. - Казан: Мәгариф, 2009. – 60 б.
3. Россия Федерациясенең 309-Ф3 номерлы Законы «Закон об образовании» (2007 ел, 1 декабрь).
4. “Татарстан Республикасы дәүләт телләре һәм Татарстан Республикасында башка телләр турында” Татарстан Республикасы Законы (2004 ел, 1 июль).
5. МОУ “Мало-Лызинской СОШ” эш программасы нигезләмәсе.
Дәреслек. Татар теле һәм уку китабы: Рус телендә белем бирүче дүртьеллык башл. мәкт. 3 нче с-фы өчен д-лек (рус телендә сөйләшүче балалар өчен) / Р. З. Хәйдәрова. – Тулыл. 3 нче басма. – Казан: Мәгариф, 2009. – 159 б.
Эш программасы түбәндәге сәгатькә каралган:
Атнага 1 сәгать.
Елга 34 сәгатъ.
Татар теленнән гомуми башлангыч белем бирүнең максатлары:
укучыларга татар теленең фонетик, лексик, грамматик нигезләре буенча гамәли белем бирү;
балаларда телдән һәм язма сөйләм күнекмәләре булдыру; сөйләм эшчәнлегенең барлык төрләре буенча күнекмәләр формалаштыру;
укучыларның иҗади активлыгын арттыру, аларда татар телен өйрәнүгә омтылыш һәм кызыксыну тәрбияләү;
балаларның рухи дөньясын баету, төрле милләт вәкилләре арасында телләрне өйрәнү аша бер-берсенә ихтирам һәм дуслык хисе тәрбияләү.
Эчтәлек һәм тематик планлаштыру.
№ Темалар Сәгать саны Темага караган төп төшенчәләр
1 Белем бәйрәме. 6 - ләкин теркәгече;
- үзе күрсәтү алмашлыгы;
- саннарның атрибутив функциядә төрләнмәве;
- инфинитив+кирәк конструкциясе;
- синоним, антоним сыйфатлар;
- инфинитив+яратам төзелмәсе;
- хайваннар турында төзелмәсе.
2 Ашханәдә. 5 - алдында, артында, янында сүзләре;
- башладым сүзе;
- янында, астында, өстендә бәйлек сүзләре.
3 Көзге уңыш. 4 - бу, теге күрсәтү алмашлыклары;
- актив үзләштерелгән сыйфатларны сөйләмдә куллану.
4 Без әти-әниләргә булышабыз. 4 - сан, килеш, тартым белән төрләнгән исемнәрне сөйләмдә куллану;
- парлы исемнәрнең мәгънәләрен дөрес аңлап куллануга күнектерү.
5 Туган якка кыш килде. 2 - сүзләрнең антоним парлары;
-раслау, инкарь, сорау, боерык җөмләләрне куллануны камилләштерү.
6 Шәһәрдә һәм авылда. 2 - сүзләрнең антоним парлары;
- алдында, янында, артында бәйлек сүзләре;
- -чы, -че сүз ясагыч кушымчалары.
7 Татарстан республикасы. 2 -диалог төзеп сөйләү.
8 Яз килә, яз көлә! 2 - исемнәрнең чыгыш килешендә төрләнеше;
- сыйфат ясагыч кушымчалар: -лы, -ле, -сыз, -сез.
- агач башында, агач астында төзелмәләре.
9 Әдәпле булыйк! 2 - аның әбисе төзелмәсе;
- исемнәрнең иялек, төшем килешендә төрләнеше.
10 Кечкенә дусларыбыз. 2 -3 нче зат алмашлыгының төшем һәм юнәлеш килешләрендә төрләнеше.
11 Күңелле җәй, ямьле җәй! 3 - ал, арт, ян бәйлек сүзләрен сөйләмдә куллану;
- сыйфатның чагыштыру дәрәҗәсе.
34 Календарь тематик план.
№ Дәрес темасы Сәгать саны Планлаштырган вакыт Үтелгән вакыт
БЕЛЕМ БӘЙРӘМЕ. 1 Беренче сентябрь – Белем бәйрәме. Син, сине, сиңа алмашлыклары. 1 2 Минем, синең, аның сүзләре. 1 3 Фигыль. 1 4 Нокта, өтер, сорау. 1 5 Чөнки, ләкин, бар иде. 1 6 Сан. 1 АШХАНӘДӘ. 7 Диктант. 1 8 Хаталар өстендә эш. Сәгать ничә? 1 9 Алдында, артында, янында сүзләре. 1 10 Диалог төзү. 1 11 Кабатлау. Яңа сүзләр. 1 КӨЗГЕ УҢЫШ. 12 Яшелчәләр, җиләк-җимешләр. 1 13 Сөйләм телен үстерү “Базарда.” 1 14 Диктант. 1 15 Хаталар өстендә эш. Кабатлау. 1 БЕЗ ӘТИ-ӘНИЛӘРГӘ БУЛЫШАБЫЗ. 16 -мы, -ме кушымчалары. 1 17 -кәй, -кай кушымчалары. 1 18 Парлы сүзләр. 1 19 Кушымчалар. 1 ТУГАН ЯККА КЫШ КИЛДЕ. 20 Антонимнар. 1 21 Раслау, инкарь, сорау, боерык җөмлә. 1 ШӘҺӘРДӘ ҺӘМ АВЫЛДА. 22 Янында, алдында, артында бәйлек сүзләре. 1 23 -чы, -че сүз ясагыч кушымчалары. 1 ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ. 24 Диктант. 1 25 Хаталар өстендә эш. Сөйләм телен үстерү “Татарстан.” 1 ЯЗ КИЛӘ, ЯЗ КӨЛӘ! 26 “8 нче Март – әниләр бәйрәме!” 1 27 Котлау язу. 1 ӘДӘПЛЕ БУЛЫЙК! 28 Исемнәрнең төрләнеше. 1 29 Үзенең алмашлыгы. 1 КЕЧКЕНӘ ДУСЛАРЫБЫЗ. 30 Килә, кебек сүзләре. 1 31 Чөнки теркәгече. 1 КҮҢЕЛЛЕ ҖӘЙ, ЯМЬЛЕ ҖӘЙ! 32 Сыйфат. 1 33 Диктант. 1 34 Хаталар өстендә эш. Кабатлау. 1 3 нче сыйныфны тәмамлаган рус телендә сөйләшүче балалар үзләштерергә тиешле белем –күнекмәләр.
Белергә/аңларга:
татар һәм рус телләренең уртак һәм аермалы якларын белеп, сөйләмне фонетик, лексик, грамматик яктан дөрес оештыра белү;
актив үзләштерелгән исемнәрне сан, килеш, тартым белән төрләндереп, телдән һәм язмача сөйләмдә куллана белү;
татар телендә сыйфат һәм исем, сан һәм исем төзелмәләренең кулланылыш үзенчәлекләрен белү;
фигыльнең өйрәнелгән заман формаларын сөйләмдә куллануга ирешү;
сорау һәм җавап репликаларын дөрес кулланып, әңгәмә кора алу.
Эшли белергә:
татар сөйләм этикетына хас булган танышу, исәнләшү, саубуллашу, рәхмәт әйтү, гафу үтенү һәм башка калыпларны урынлы куллана алу;
актив үзләштерелгән җөмлә калыпларын тыңлап яки укып аңлый белү һәм татар җөмләсендә сүз тәртибе кагыйдәләрен истә тотып, аларны сөйләмдә куллануга ирешү;
тасвирлау яки хикәяләү төрендәге бәйләнешле текст төзи алу;
телдән һәм язмача диалогик яки монологик формада аралаша алу;
бәйләнешле текстларны сәнгатьле итеп һәм эчтәлеген аңлап укый алу.
Әдәбият исемлеге.
1. В мире слов и предложений: Картинно-ситуативный татарско-русский словарь / Ф. Ф. Харисов, Ч. М. Харисова. – 2=е изд., стереотип. – Казань: Магариф, 2009. – 223 с.: ил.
2. Газизова А. Н. Башлангыч сыйныфлар өчен диктантлар җыентыгы. (Рус мәктәбенең татар теле укытучылары өчен ярдәмлек). – Казан: Яңалиф, 2007. – 56 б.
3. Гыймадиева Н. С., Галләмова Р. В., Сафина С. Р. Үзебез язабыз: Башлангыч сыйныфлар өчен сочинениеләр. – Казан: “Гыйлем” нәшрияты, 2008. – 104 б.
4. Рус мәктәпләрендәге рус төркеме укучыларына татар теленнән гомуми белем бирүнең дәүләт стандарты. - ТР Мәгариф һәм фән министрлыгы, Казан, 2010.
Рус телендә урта гомуми белем бирүче мәктәпләрдә татар теле укыту программасы: 1-4 сыйныфлар (рус телендә сөйләшүче балалар өчен) / Төз. Р. З. Хәйдәрова, Н. Г. Галиева, Ә. Г. Әхәтова. - Казан: Мәгариф, 2009. – 60 б.
Татар теле һәм уку китабы: Рус телендә белем бирүче дүртьеллык башл. мәкт. 3 нче с-фы өчен д-лек (рус телендә сөйләшүче балалар өчен) / Р. З. Хәйдәрова. – Тулыл. 3 нче басма. – Казан: Мәгариф, 2009. – 159 б.
Татарский язык в таблицах и схемах для русскоязычных учащихся начальных классов. / Авт.-сост. Р. Н. Насибуллина. – Казань: Гыйлем, 2008. – 64 стр.

Приложенные файлы


Добавить комментарий