Балаларны уен аша тэрбиялэу.


Балаларны уен аша т‰рбиял‰_.
БалаларныS психологик k‰м физик _сешенд‰ т™п урынны уен алып тора. Уен м‰кт‰пк‰ч‰ яшьт‰ т™п ш™гыль булды. Н. К. Крупская ‰йтк‰нч‰: «Уен - алар ™чен уку да, хезм‰т т‰, т‰рбиял‰_неS т™п формасы да».
Балалар бакчасында т™п урынны сюжетлы, рольле уеннар алып тора. Бу уеннар аша т‰рбияче балаларда т™рле кешел‰р, k™н‰рл‰р турындагы белемн‰рне формалаштыра, к_заллау, фикерл‰_ с‰л‰тл‰рен _стер_д‰ ярд‰м ит‰. Уеннарга k‰р сменадагы т‰рбиячел‰рнеS д‰ бер _к максат, тал‰п куеп оештыруы шарт булып тора.
Т™зелеш б-н б‰йл‰нг‰н уеннарда т™п эчт‰леклекне т™з_ алып тора. Бу уеннар тир‰-юньне к_залларга, материалныS формасын, размерларын, санын, нид‰н эшл‰нг‰нен белерг‰ ярд‰м ит‰.Т™п метод булып башта уен алымнарын ™йр‰т_ торса, соSыннан т‰рбияче
·балаларга т™зерг‰ тел‰г‰нлекл‰ре турында уйларга м™мкинлек бир‰.
Балалар бакчасында х‰р‰к‰тле уеннарга да т™п игътибар бирел‰. Алар балаларныS х‰р‰к‰тл‰рен, буйларын _стерерг‰, тазалыкларын ныгытырга ярд‰м ит‰. Fит‰рлек х‰р‰к‰тле уеннарныS булмавы т‰ртипне k‰м оешканлыкны бетер‰.
Дидактик уеннар аша балаларныS с_злек запасы баетыла, с™йл‰м теле _стерел‰.
УеннарныS бер т™ре булып уен - драматизация тора. Уен б-н Gит‰кчелект‰ т™п н‰рс‰ - т‰рбияви м‰гън‰се, эчт‰леге булган ‰с‰р сайлап алу k‰м аныS эчт‰леге буенча балаларга авыр булмавы, аSлаешлы итеп уен- драматизацияг‰ ‰йл‰ндерел_е.
Халык уеннары, м‰с‰л‰н, Сабантуй - балаларда Gитезлекне, батырлыкны, бер-берсен‰ ягымлы м™н‰с‰б‰тл‰рне _стер‰. Тик балалар бакчасында сугыш кебек уеннарны уйнаудан качарга кир‰к.
15

Приложенные файлы


Добавить комментарий