6 нчы класста Сыйфат темасына тест

6 нчы класс. Тест. Сыйфат (1в.)
Сыйфат G™мл‰д‰
а) барлык кис‰кл‰р д‰ булып килерг‰ м™мкин
‰) аергыч k‰м х‰б‰р булып кил‰
2.Сыйфатлар т™зелешл‰ре буенча
а) 4 т™рле була
‰) 5т™рле була
б) к_п т™рле була
3.СыйфатларныS
а) к_плек,нигез, азлык,нигез д‰р‰G‰л‰ре бар
‰) чагыштыру,артыклык,гади,кимлек д‰р‰G‰л‰ре бар
4.Кимлек д‰р‰G‰сенд‰ге сыйфат
а) предметтагы билгенеS ким булуын белдер‰
‰) бер предметтагы билгенеS икенче бер предметтагы гад‰ти билгед‰н кимр‰к ик‰нлеген белдер‰
5.Нисби сыйфат
а) бер предметныS икенче предметка м™н‰с‰б‰тен билге итеп к_рс‰т‰
‰) предметныS т™п билгесен белдереп, аны т™рле яклап ачыклый
6. Асыл сыйфатларга
а) модальлек кушымчалары гына ялгана
‰) б‰йл‰геч кушымчалар гына ялгана
в)с_з ясагыч кушымчалар гына ялгана
7. Кайсы р‰тт‰ге сыйфатлар нисби
а) киS,язгы,кызыл,матур
‰) ф‰нни, кышкы,с‰яси,б_генге
б) биек,акыллы,белемле, соSгы
Сыйфат (2 в.)
1.Сыйфатланмышы т™шеп калганда сыйфат
а) исемл‰ш‰, л‰кин тартым, килеш бел‰н т™рл‰нми
‰) исемл‰ш‰, тартым, килеш бел‰н т™рл‰н‰, G™мл‰неS тел‰с‰ кайсы кис‰ге була ала
2. Тезм‰ сыйфатлар
а) с_зл‰рне тез_ юлы бел‰н ясала, аерым языла
‰) ике тамырны тез_ юлы бел‰н ясала
3. Чагыштыру д‰р‰G‰сенд‰ге сыйфат
а) бер предметтагы билгенеS икенче предметтагы билгед‰н чагыштырмача артык ик‰нлеген белдер‰
‰) бер предметтагы билгене икенчесенд‰ге бел‰н чагыштыра
4. Асыл сыйфатлар
а) предметныS билгесен аныS саф сыйфаты итеп к_рс‰т‰
‰) предметныS билгесен белдермич‰, аныS бер‰р предметка караган булуын гына билгели
5. Сыйфатлар G™мл‰д‰
а) исемне ачыклап кил‰
‰) тел‰с‰ нинди с_з т™ркемен ачыклап кил‰
6. Алынма исемн‰рг‰ -ик, -ый, -и кушымчалары ялганып
а) асыл сыйфатлар ясала
‰) нисби сыйфатлар ясала
7. Н‰сим‰ - гаил‰д‰ иS ™лк‰не. F™мл‰д‰ге сыйфат...
а) т‰мамлык булып кил‰
‰) аергыч булып кил‰
б) д™рес Gавап бирелм‰г‰н


15

Приложенные файлы


Добавить комментарий