Образовательный электронный материал

ІНСТИТУТ О Ч НИХ ХВОРОБ І ТКАНИННОЇ ТЕРАПІЇ ім. В.П. ФІЛАТОВА АМН УКРАЇНИ ШЕРІФ АМОР БЕН ХУСІН УДК 617.741-02:617.7-001-053.4/.6-089 ОПТИМІЗАЦІЯ РЕКОНСТ РУКТИВНОЇ ХІРУРГІЇ МОНОКУЛЯРНО Ї ТРАВМАТИЧНОЇ КАТАРАКТИ У ДІТЕЙ 14.01.18 - Офтальмологія АВТОРЕФЕРА Т дисертації на здобуття наукового ступен я кандидата медичних наук Одеса – 200 8 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті очних хвороб і т канинної терапії ім. В.П. Філатова АМН України. Н ауковий керівник: доктор медичних наук, професор Боброва Надія Фед орівна , Інст итут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова АМН України, керівник відд ілу офтальмології дитячого в іку. Офіційні опоненти: доктор медичних наук, старший науковий співробітник Дмитрієв Сергій Костянтинович , Інститут очних хвороб і тканинної терапі ї ім. В.П. Філатова АМН України, керівник відділу хірургічного лікування катаракти доктор медичних наук, професор Соболева Ірина Анатоліївна , Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, професор кафедри офтальмології. Захист відбудеться “ 13 ” червня 2008 р. о 10 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.556.01 в Інституті очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова АМН України за адресою: 65061, Україна, м. Одеса, Францу зький бульвар, 49/51. З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Інсти туту очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова АМН України (адреса : 65061, Україна, м. Одеса, Французький буль вар, 49/51). Автореферат розісланий “ 12 ” травня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради доктор біологічних наук, професор Ме теліцина І.П. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми . Травматична катаракта є однією з основних причин, що приводить до значного порушення функцій органа зору у дітей. Це обумовле но зростанням питомої ваги тяжких травмати чних уражень органа зору, що приводить до роз витку катаракти в 50-71 % випадків дитячого травматизму (Гундорова Р.А., з співавт., 1986; Парамей О. В., 2006; Kuhn F., 2003-2008). Відмінною рисою травматичної катаракти у дітей є її поєднання з іншими посттравматичними змінами очного яблука (Гундорова Р.А., з співа вт., 2000 ; Боброва Н.Ф., 2003 ). Монокулярна катаракта у дітей представляє особливу специфіко-клінічну форму у зв'язку з її функціональними наслідками, з окрема, з розвитком косо окості та обскураційної амбліопії, що погано піддається лікуванню наві ть після успішного хірургічного втручання (Петросова Л.Н., з співавт 2000; Scott E. Olitsky, 2002; Weisberg O.L., 2005). Завдання сучасної мікрохірургії травматичної катаракти у дітей поляга є в тому, щоб звести до мінімуму травматичність всіх етапів операції, від новити правильні анатомічні співвідношення структур ураженого ока з о дномоментною імплантацією ІОЛ в капсулярний міхур через малі розтини (Б оброва Н.Ф., 2003; Loncar V., 2004). У зв'язку з наявністю посттравматичних рубців, часто зрощених із райду жкою, деформації зіниці, пошкоджень передньої, а іноді і задньої капсули кришталика, розвитком кільця Zommeringa, здійснити передній капсулорексис і пр овести внутрішньокапсульну імплантацію ІОЛ вдається не завжди, тому її розміщують у циліарній борозні ( Зубарева Л.Н ., 1993; Енукидзе Д.З., 2004). Відомо, що перевагою ендок апсулярної імплантації є розміщення оптичної площини ІОЛ у площині при родного кришталика, а також ізоляція оптики і гаптики лінзи від найбільш реактивних тканин ока - кореня райдужки та циліарного тіла, що виключає х ронічне роздратування останніх (Боброва Н.Ф., 2003; Buckley E.G., 1999). Необхідність усунення посттравматичних дефектів райдужки в процесі ре конструктивної хірургії травматичних катаракт ча сто вимагає проведення д одаткових розтинів і маніпуляцій, що в цілому підвищ ує травматичність втруч ання. Окрім відновлення гостроти зору травмованог о ока, надзвичайно важли вим є питання подальшого розвитку бінокуля рних функцій у дитини. Останнім часом для кор екції афакії у дітей широко застосовуються монофокальні ІОЛ. За їх допомогою звичайно в дається досягти досить високих зорових функцій, проте такі лінзи не можу ть компенсувати втрачену здатність ясного бачення на різних відстанях ( Аветисов С.Э ., 2003), що вимушує пацієнтів користуватися додатковими окулярними аб о контактними лінзами, які створюють значні незручності в їх використан ні та догляді в дитячому віці. Принцип формування помірної анізометропії (Monovision) використовується в офта льмології при корекції бінокулярної афакії у дорослих. Суть його поляга є в гіперкорекції одного ока для роботи на близькій відстані та корекції провідного ока для далі (Вилям Ф.М., 200 7; Guggenheim J.A., 2005; Phillips J.R., 2005). Застосування цього методу ко рекції при лікуванні монокулярної дитячої посттравматичної кат аракти в літературі не висвітлено. Процеси подальшого зростання та розвитку псевдофакічного дитячого ока в сучасній офтальмології вивчені недостатньо, є одиничні нечисленні спо стереження, які вказують на збільшення розмірів псевдофакічних очей (Wilson M.E., 2004; Dorothy S.P. Fan, 2006). Враховуючи вищесказане, актуальною проб ле мою сучасної офталь мопедіатрії є підвищення ефективно сті від новлення зорових функцій при монокулярних травматичних катарактах дитячого віку шляхом розробки нових хірургічн их способів ендокапсулярної імплантації г нучких ІОЛ, реконстр уктивної хірургії райдужки, оптиміза ції ви бору оптичної сили монофокальних ІОЛ з пода льшими віддаленим и спостереженнями за псевдофакічними очима для визначення характеру їх післяопераційного зростання та розвитку. Зв'язок роботи з науковими темами. Дисертація є частиною науково-дослідної роботи відд ілення дитячої офтальмології Інституту очних хвороб і тканинної терап ії ім. В.П. Філатова “Розроби ти методи медичн ої реабілітації дітей з вродженими катарак тами шляхом первинної імплантації гнучких ІОЛ у дітей при факоаспіраці ї” (№ Держ. реєстрації 0105U000873) 2005-2007 рр., в якій автор був співвиконавцем. Мета та завдання дослідження. Мета до слідження – опти мізація реконструктивної хірургії монокул ярної травматичної катаракти у дітей шляхом модифікації хірургічної т актики факоаспірації травматичної катаракти з ендокапсулярною імплан тацією ІОЛ, яка фор мує слабкий ступінь міопі ї (до 2,5 дптр). Завдання дослідження: 1. П роаналізувати моно- та бінокулярні функції у дітей з псевдофакією після факоаспірації монокулярних травматичних катаракт з ендокапсулярною і мплантацією гнучких ІОЛ, оптика яких бул а ро зрахована на отримання еметропічної рефрак ції. 2. Розробити новий спосіб ендокапсулярної імплантації гнучких ІОЛ при п роникаючих пораненнях рогівки і кришталика. 3. Розробити новий хірургічний спосіб усунення іридодіалізу. 4. Вивчити динаміку росту псевдофак ічного ока після факоаспір ації травматичної катаракти з імплантацією гнучких ІОЛ і парного здорового ока у дітей різних вікових груп. 5. Розробити і визначити ефективність модиф ікованого способу підбору сили оптики монофокальних ІОЛ, заснованого н а створенні слабкого ступеня міопії (до 2,5 дптр) у дітей з монокулярною тра вматичною катарактою. Об'є кт дослідження: монокулярна травматична ка таракта. Предмет дослідження: нові хірургічні технології усунення іридодіалізу, в идалення монокулярних травматичних катаракт із пошкодженням ціліснос ті передньої капсули кришталика з ендокапсулярною імплантацією гнучки х ІОЛ, оптична сила, р озрахована із застосуванням нового способу, стан гостроти зору псевдоф акічного ока для далі та близької в ідстані т а бінокулярних функцій, динаміка росту здор ового і псевдофакічного о чей у дітей різних вікових груп. Методи дослідження: візометрія, біомі кроско пія, офтальмоскопія, УЗ-діагностика А- та Б- методами, рентгеногр афія, кераторефрактометрія. Дослідження характеру зору на кольоротесті, ширини ф узії, кутів девіації - на синоптофорі і шкалі Маддокса, порогів стереоско пічного зору. Фотореєстрація очей на всіх етапах спостережень. Методи ст атистичного аналізу. Наукова новизна отриманих результатів. Доповнені наукові дані про те, що інтенсивни й ріст здорового ока відбув ається в молодші й віковій групі дітей (4-7 років) і складає 0,7 мм за рік з подальшим уповільненням росту очних яблук до 0,5 мм в середній віковій групі (8-11 років) і до 0,35 мм в старшій віковій групі (12-15 років). Вперше встановлено, що проведення хір ургіч ного втручання при односторонніх травматич них катарактах у дітей методом факоаспірації через тунельний мікророз тин з ендокапсулярною імплантацією гнучких гідрофобних ІОЛ не вплива ють на ріст псевдофакічного ока, який відбув ається по тих же закономірніст ях , що і парне здорове око. Запропонований спосіб інтраокулярної коре кції у дітей з монокулярною травматичною катарактою, заснований на прин ципі імплантації ІОЛ в травмоване око з оптичною силою, що дозволяє сформу ват и слабкий ступінь міопії (до 2,5 дптр), що створює комфорт ні умови роботи на близькій відстані обох очей з подальшою оптимізацією відновлення бінокулярних функцій. Практичне значення отриманих результатів . Розроблено новий хірургічний спосіб ендокапсулярної імплантації гн учких ІОЛ при травматичній катаракті після проникаючих поранень, що пол ягає в аспірації-іригації катаракти з ендокапсулярною імплантацією ІОЛ через раневий отвір передньої капсули кришталика, з подальшим розміщенням га птичних елементів ІОЛ в місцях збереження ділянок передньої капсу ли і частковим переднім капсулорексисом в оптичній зоні (пат . України № 9987 ; заявл. 05.05.05; опубл. 17.10.05 , Бюл. № 10. ). Розроблено новий щадний спосіб усунення іри доді алізу, який здійснюється через лімбальний м ікророзтин в протилежній стороні від іридо діалізу з почерговою прошивкою відірваного краю райдужки, виведенням обох голок в прилімбальній зоні та утворенні на відірваному краю райдужки П-образного шва (пат . України № 26430 ; заявл. 28.03.07; опубл. 25.09.07 , Бюл. № 15. ). Запропоновано спосіб інтраокулярної корекції у дітей з монокулярною т равматичною катарактою, що надав можливі ст ь відновити високу гостроту зору для близьк ої відстані (0,4-1,0) і для далі (0,3-1,0) - у 57% і 95% відповідно та забезпечило формування стійкого бінокуля рного зору у 72% дітей (пат . України № 13994 ; заявл. 14.12.05; опубл. 17.04.06 , Бюл. № 4. ). Впровадження в практику. Результ ати досліджень в проваджені в практику відділу офтальмологі ї дитячого віку Інститут у очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова АМН Україн и , кафедри офтальмології Харківського державного медичного університету (м. Х арків), відділу дитячої офтальмології Республіканської дитячої клініч ної лікарні АР Крим, очного відділення КУ “Запорізька обласна дитяча клін ічна лікарня” i відділення катарактально ї та в ітреоретинальн ої хірургії Зап орізької обласної клінічної лікарні (м. Запо ріжжя) . Особистий внесок. Дисертант самостійно об стежував 159 дітей (159 очей), виконував всі клініч ні та функціональні дослідження на всіх етапах спостереження (протягом 3-х років), асисту вав при проведенні 87 операці й. Створив базу даних, на підставі якої зроби в ана ліз і статистичну обробку матеріалу. В результаті вивчення літератури по травматичним катарактам і самостійного клінічного дослідження дисертан т теоретично обґрунтував необхідність і шляхи удосконалення оперативних втр учань і реабілітації дітей з монокулярною травматичною катарактою. У співавторстві з д.мед.наук , профес ором Н.Ф. Бобровою розробив спосіб ендокапсулярної імплантац ії гнучких інтраокулярних лінз (ІОЛ) при проникаючих пораненнях рогівки і кришталика, спосіб інтраокулярної корекції у дітей з монокулярною тра вматичною катарактою і с посіб усунення іридодіалізу. Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації були повідомлені т а обговорені на XXIII конгресі Європ ейської асо ціації катарактальних та рефракційних хіру ргів (Лісабон, 2005); на Ювіл ейній науковій конференції «Сучасні проблеми дитячої офт альмології» (Санкт-Петербург, 2005); III конгресі Асоціації офтальмологів краї н Причорномор`я (Стамбул, 2005); XV конгресі Європейської асоціації офтальмоло гів (Берлін, 2005); на Міжнародній науково-практичній конференції «Запобіга ння сліпоті дітей в Україні» (Київ, 2005); на III конференції дитячих офтальмоло гів України «Актуальні проблеми медико-соціальної реабілітації дітей з інвалідизуючою очною патологією» (Євпаторія, 2006); на XXIV конгресі Європейс ької асоціації катарактальних і рефракційних хірургів (Лондон, 2006); на VII Мі жнародному симпозіумі “Очний травматизм” (Рим, 2006); на науково-практичній конференції «Проблеми, досягнення та перспе ктиви розвитку медико-бi ологiчних наук i практичної охорони здоров’ я» (Судак, 2007); на ІІ мiжнародній конференції “Сучасна мiкрохiрургiя дитячих катаракт “Жива” хiрургiя” (Оде са, 2007); на XVI конгресі Європейської асоціації офтальмологів (Відень, 2007). Публікації. Ос новні результати дисертаці ї викладені в 16 н аукових публікаціях: 4 статті в наукових вида ннях, що ре комендовані ВАК України; 3 патенти України; 9 тез конференцій, симпозіумів і з'їз дів. Структура та обсяг роботи. Дисертація написана ро сійською мовою, викладена на 16 2 сторін ках комп'ютерного тексту. Складаєт ься з введення, 4-х розділі в (огляд літератури, матеріал і методи дос лі дження, 2-х розділів власних досліджень), анал ізу і узагальнення результатів дослідженн я та висновків. Робота ілюстрована 19 малюнка ми, 2 5 таблицями, з яких 1 таблиця розміщена на ок рем і й сторін ці . Список використаних дже рел містить 301 найменування і займає 30 сторінок. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ Матеріал і м етоди дослідження. Під спостереженням було 159 дітей (159 очей) у віці від 4 до 17 років ( в середнь ому 10,3±3,3 років ) з р ізними клінічними формами монокулярних тра вматичних катаракт і посттравматичною псевдофакією. З них 54,7% - 87 дітей (87 очей) ( середній вік 10,8±3,38 років) – склали осно вну групу, як им здійснювалося хірургічне втручання з приводу травматичної катаракти за розробленими методиками, і 45,3% - 72 дитини (72 ока) ( середній вік 9,6±3,08 років) з псевдофакіє ю - груп а дітей, прооперован их раніше і прослідкованих нам и у віддалено му періоді спостережень (контрольна група). Порівнювані групи були ідентичні по харак теру поранення, виду катаракти і віку. Всім дітям була проведена факоаспірація травматичної катаракти з первинною і мплантацією гнучких ІОЛ, з похідних акрилової кислоти (“Acrysof” фірми Alсon). Для розрахунку оптичної сили ІОЛ використовували формулу “SRK - II” з ур ахуванням даних кератом етрії і УЗ-біометрії. Розрахунок оптичної сили ІОЛ в к онтрольній групі здійсн ювався для отримання еметропічної рефракції, а в основній групі вЂ“ за ро зробленим новим способом. Динамічні спостер еження за станом псевдоф акічного ока проводилися нами в терміни 3, 6, 18 і 36 місяців (96 очей). Результати досліджень і хірургічного лікув ання були внесені в електронну базу даних. Залежно від характеру аналізо ваних даних застосовувалися відповідні методи статистичного аналізу. За порядковою або бінарною ознакою застосовувався аналіз таблиць спряженості з розра хунком 2 статистики Пірсона. Дл я оцінки кількісних показників розраховували середнє арифметичне знач ення (М) і стандартне відхил ення (SD). Для аналіз у динаміки кількісних показників використовували дисперсійний аналіз для повторних вимірів з наступним застосуванням к ритерію множинного порівняння Н’ юмана-Кейлса. Статистичний аналіз пр оводився з використанням пакета MedCalc 9.3.9.0 (Demo). Результати та їх обговорення. Особливості клініки та хірургії травматичних ка таракт у дітей. Проаналізовані початкові посттравматичні змін и переднього відділу очей і характер втручань, що виконувались. Виявлено, що при проникаючих пораненнях як в основній, так і в ко нтрольн ій групах, переважно спостерігалися катар акти, що набрякають (39,4% і 40,0% відповідно). Катаракти, які напіврозсмокталися, мали місце - в 29,2 % і 20,0% відповідно, повні - в 25,0% і 36,7% відповідно, частков е помутніння кришталика було рідкісним - в 6,9% і 3,3%. При контузії в обох групах у більшості дітей були повні катаракти (60,0% і 58,3% відповідно), часткові зустріча лися менше - у 20,0% і 33,4% випадків; катаракти, що набряка ють і напіврозсмокталися в основній групі спостерігалися в 13,3% і 6,7% відповідно; у к онтрольній групі катаракти, що напіврозсмокталися, зустрічалися в 8,3% вип адків, а катаракти, що набрякають, були відсутні. Різного типу рани та рубці рогівки і склери відмічались у всіх хворих із проникаючими п ораненнями як в основній, так і в к онтрольні й групах. Посттравматична патологія райдуж ки внаслідок прон икаючих поранень зустрічалася частіше, ніж після контузій очного яблу ка (77,3% і 55,5% відпові дно). Так, при проникаючих пораненнях найчастіше - в 77,3% випадків, мали місце різні за протяжністю зрощення райдужки з рогівкою і травмованим кришта ликом, серед яких домінували (70,5%) задні синехії, часто відмічались надриви сфінктера зіниці (25,8%) і різного розм іру колоб оми (13,6%), мідріаз і іридодіаліз спостерігалис я рідко (4,5% і 1,5% відповідно). При контузії майже у половини дітей (48,1%) відмічено розвиток задніх синехій, часто були надриви сфінктеру зіниці (37,0%), іридоді аліз (33,3%) і мідріаз (29,6%). Дослідження стану капсули травмованого к р ишталика показало, що майже у всіх випадках проникаючих поранень (96,2%) спосте рігалися її прямі пошкодження, серед яких переважала (94,7%) патологія перед ньої капсули кришталика у вигляді раневого дефекту при катарак тах, що набрякають, безпо середньо після травми, або різного виду ущіл ьнень і наліпок внаслідок резорбції кришта ликової речовини та фіброзування капсули при катарактах, що напіврозсм окталися. Одержані дані свідчать про високий ступінь важкості стану д осліджуваних очей, особливо в групі дітей з проникаючими пораненнями. При видаленні травматичної катаракти після п роникаючих поранень тра диційне проведення переднього капсулорексису на травмованій капсулі, як правило, призводить до втрати контролю над ним внасл ідок нерівномірного нат ягнення капсули, а це виключає можливіс ть вн утрішньокапсулярної імплантації ІОЛ, внасл ідок чого ІОЛ імпла нтують в циліарну борозн у (Боброва Н.Ф ., 2003; Buckley E.G., 1993). Крім того, на віть якщо в таких ситуаціях вдається здійснити ендокапсулярну ім плантацію ІОЛ традиційним методом, ІОЛ ротують до розміщення гаптични х елементів в поперечне положення по відношенню до операційного розтину . При пошкодженні пе редньої капсули кришталика таке традиційне розташування ІОЛ може нада лі привести до вислизання одного з опорних елементів лі нзи з капсулярного мішка (так звана, змішана bag-sulcus фіксація) і дислокації оптики ІОЛ (Wasserman D ., з cпівaвт., 1991). У зв'язку з цим при ус кладнених формах травма тичних катаракт після проникаючих поранень ока з раневими дефектами пе редньої капсули кришталика виникла необхідніст ь розробки нової хірургі чної методики. Розроблений нами спосіб ендокапсулярної імплантації гнучких ІОЛ при п роникаючих пораненнях рогівки і кришталика полягає в наступному: після проведення тунельного розтину виконується ендокапсу лярне видалення катарак ти та інжекторна ендокапсулярна імплантація г нучких ІОЛ через раневий отвір в передній капсулі кришталика, потім здійснюється ротація ІОЛ до розміщення гаптичних елементів в місцях найбільшого з береження ділянок перед ньої капсули та частковий дозований передній капсулорексис в оптичній зоні (пат . Украї ни № 9987 ; заявл. 05.05.05; опубл. 17.10.05 , Бюл. № 10. ). Позитивні моменти розробленої методики п о лягають в тому, що проведення аспірації-іриг ації через раневий отвір дозволило зберегти відносну цілісність пошко дженого, внаслідок поранення передньої капсули кришталика, капсулярно го мішка; використання інжектора для імплантації ІОЛ зменшило розмір ос танньої до 2 мм (оскільки в інжекторі ІОЛ складається втрич і), що дозволило здійснити її імплантацію в капсулярн ий міш ок через малий за розміром раневий отвір в пе редній капсулі; ротац ія ІОЛ до розміщення гаптичних елементів в місцях найбільшого зб е реження ділянок передньої капсули кришталика перешкоджала подальшому в ислизанню гаптики з к апсулярного мішка та розвитку дислокації ІОЛ; про ведення часткового дозо ваного капсулорексису після ендокапсулярного розміщення ІОЛ дозволил о видалити ділянки передньої капсули в центрі оптично ї зони для досягнення ви соких оптичних функцій. За розробленою технікою прооперована 41 ди ти на (41 око) з травматичною катарактою після про никаючих поранень. Всі операції пройшли без ускладнень. Використання ор игінальної те хніки дозволило у всіх випадк ах посттравматичного пошкодження передньо ї капсули кришталика здійснити ендокапсулярну імплантацію гнучких ІОЛ. Посттравматичні пошкодження райдужки (колобоми, розриви сфінктеру, мід ріаз, іридодіаліз) є вельми помітними космети чними дефектами, що нега тивно впливають на функції травмованого ока. Тому за наявності дефекту р айдужки ми прагнули до його усунення і формування круглої зіниці шляхом застосування відомих і розроблених оригінальних реконструктивних втр учань. Спосіб усунення дефектів райдужки зм інювався залежно від об'єму пошкодження і по лягав в шовному зіставленні країв дефекту. Нами розроблена нова ощадна хірургічна т ех нологія усунення іридодіалізу, яка здійсню ється наступним чином: після відсепаруванн я кон'юнктиви в зоні іридодіалізу, проведенн я лі мбального або рогівкового парацентезу в меридіані, протилежному іридодіаліз у (при проведенні факоаспірації травматичної катаракти втручання пр оводить ся через вже існуючий тунельний розтин, який свідомо роблять в протилежному іри додіалізу меридіані), передня камера заповнюється ві скоеластиком і за допомо гою двох прямих голок, які сполучені однією ниткою (polypropylen 10/0), по черзі наклад ають шви на пошкоджений корінь райдужки одн ією, потім другою голками з виведенням обох г олок в перилімбальній зоні та утворенням на відірваному краю райдужки П- образного шва, далі шляхом дозованої тракції за виведені кінці нитки роз прямляють відірваний край райдужки з остаточною фіксацією його в задан ому положенні (пат . України № 26430 ; заявл. 28.03.07; опубл. 25.09.07 , Бюл. № 15. ) (мал.1). I. Прошивання края іридодіалізу першою голк ою через парацентез в протилежній стороні від іридодіалізу з виведенням кінця голки в зоні лімбу. II. Прошивання края іридодіалізу другою голкою, яка з’ єднана з іншою тією ж ниткою (polypropylen). III. Виведення другої голки в зоні лімбу з утворенням П-образного шва з polypropylene на від ірваному краю райдужки. IV. Дозована тракція за виведені кінці нитк и, розправлення відірваного края райдужки з наступною фіксацією його в заданому положенні шляхом зв’ язування кінців нитки між собою. Мал.1. Етапи розробле ної техніки усунення іридодіалізу Нова техніка усунення іридодіалізу виконувалас я через вже наявний катарактальний мікроро зтин, що дозволило з меншити кількість маніп уляцій в передній камері і на райдужці, та зр ештою приве ло до зниження післяопераційної запальної реакції. Дозоване усуне ння іридодіалізу дозволило уникнути деформації зіниці і накладання до даткових ш вів на її край, що зберігає природну реакцію зіниці на світло та створ ює сприятливі умови для відновлення зору. У віддаленому періоді спостережень (від 2 м і сяців до 2,5 років, в середньому 9,6±3,6 місяців) піс ля факоаспірації травма тичної катаракти з імплантацією ІОЛ в контрольній і основній г рупах відмічено ряд ускладнень. Найбільш частим ускладненням було формуван ня вторинних катаракт - 28,3% і 22,2% відповідно. Рідко спостерігалася запально-ексудат ивна реакція ока, що проявлялась рецидивами синехій і випаданням фібрин у в основному на передній поверхні лінзи. У контрольній групі в 11,7% випа дків відмічено розвиток такого важкого ускладнення, як захоп лення з іниці, що супроводжувалося дислокацією час тини оптики ІО Л в передню камеру, уповільненим запаленням та зниженням зору. В зниженні зору преднем к амері, уповільненого восполенії такого важкого ускладненні основній групі, де біль шість дітей була проопер ована за оригінальною технікою, подібного ускладнення не спостерігало сь ні в одному випадку (відмінність дос товір на, р<0,05), що доводить перевагу розробленої тех ніки. Анатомічні і функціональні результат и реконструктивн ої факоаспірації монокулярних катаракт в д итячому віці. Враховуючи, що оперативне втру чання відбувається в умовах незакінченого росту і розвитку тканин і стр уктур очного яблука, актуальною є про блема в ивчення впливу хірургічного втручання на р іст дитячого ока в різних вікових групах. Аналіз передньо-заднього розміру псевдофакічних і парних здорових оче й у 96 дітей у віці від 4 до 15 років в трьох вікових групах - I гр. (4-7) років , II гр. (8-11) років і III гр. (12-15) рокі в показав, що відмінності розмірів виявлено у дітей в I і II вікових групах (22,68±0 ,66) мм і (23,12±0,62) мм відповідно ( р I-II = 0,000095) і віднос на різниця між одержаними даними в цих групах складає Д= 0,44мм, що вказує на прискорене зроста ння ока в цей період. Відмінність між II і III групами (23,12±0,62) мм і (2 3,31±0,58) мм менш виражена – Д =0,19мм, але також достовірна (р II-III =0, 049). Отримані дані доводять, що більш інтенсивний ріст очного яблука відбу вається у віці 4-7 років, в 8-11 років темпи його росту сповільню ют ься, проте і в старшій віковій групі (12-15 років) ще продовжується фізіологічн ий ріст ока. При динамічному спостереженні за прооперо ваними дітьми (мал. 2) нами виявлені наступні зміни величини передньо-заднього розміру спостереж уваних очей – збільшення здорового ока в по рівнянні з початковими даними в середньому на 0,06; 0,17; 0,33 і 0,48 мм через 3, 6, 18, 36 міс яців відповідно. У ці терміни спостережень псевдофакічні очі також виро сли в середньому на 0,11; 0,3; 0,49 і 0,71мм. Не дивлячись на збільшення ступеня зроста ння оперованого ока що до парного здорового ока, при статистичній обробц і до стовірних в ідмінностей між цими показниками нами не виявлено ні в одному періоді спос тереження (р 3 міс. , р 6 міс ., р 18 міс. , р 36 міс. > 0,05). Прослідкований ріст обох очей (псевдофакіч ного і парного здорового) у 29 дітей в динаміці від 3 місяців до 3х років. Була відмічена деяка тенденція до збільшення передньо-заднього розміру псе вдофакічног о ока в порівнянні з парним здоровим, проте ні в одному терміні спостереж ення ці відмінності не були достовірними, р=0,71. Порів няльний аналіз росту обох очей (псевдоф акіч ного і парного здорового) показав, що перенес ене хірургічне втручання не уповільнило те мпів росту псевдофакічних очей, а навпаки, у всіх вікових групах і у вс і періоди спостережень ріст псевдофакічного ока нез начно перевищував параметри здорового. До операції гострота зору була різко зни жен а у всіх дітей: світлочутливість з правильно ю проекцією світла у 71%, 0,01-0,09 у 20,8%, 0,1-0,2 у 7,5% і у однієї дитини 0,3. Після опер ації гострот а зору підвищилась у всіх дітей, але показник и були різними. Аналіз стану отриманих зорових функцій у 6 4 п рооперованих дітей з монокулярною травмати чною псевдофакією із розрахунком оптичної сили ІОЛ, для отримання еметр опічної рефракції (контрольна група), показав, що гострота зору для далі 0,3-1,0 була у 60,0% випадків, бінокулярний зір відновлено в 51,4% випадків, а 64,6% дітей б ула потрібна додаткова корекція окулярами для близької відстані. Це визначило необхідність розробки нового підходу до рішення даної проблеми. Нами був розроблений новий спос іб вибору оптичної сили ІОЛ, що імплантується при посттравматичній монокулярній к атаракті у дітей, заснований на принципі формування слабкої мі опії (до 2,5 дптр) посттр авматичного псевдофакічного ока шляхом створення гіперкорекції для ро боти на близькій відстані: одне око – міопія слабко го ступеня, а друге – еме тропія (пат . Укр аїни № 13994 , заявл. 14.12.05; опубл. 17.04.06 , Бю л. № 4. ). Д ані розра хунку сили оптики ІОЛ залежно від рефракції парного здорового ока представлені в таблиці . Таблиця Розра хунок оптики IОЛ, що імплантується, залежно від рефракції парного здоров ого ока Рефракція парного здорового ока Передбачувана реф ракція IОЛ, щ о імплантується М * (-1,-3) дптр Е m * E m * ≤ М * (-2,5) дптр Н m * (+1,+3) дптр E m * Примітка.* E m - еметропія; H m - гіперметропія; М- міопія. Розроблений новий спосіб розрахунку оптики ІОЛ був застосований у 61 дит ини (61 око) з травматичною монокуляр ною катар актою та еметропією парного здорового ока (о сновна група), яким проведена операція – факоаспірація травматичної катаракти з вну трішньокапсульною імплантацією ІОЛ. Зорова реабілітація у дітей з міопічною післяопераційною рефракцією п севдофакічного ока була кращою в порівнян н і з іншими видами післяопераційної рефракц ії та полягала у відновленні гостроти зору псевдофакічного ока до 0,3-1,0 – у 95,1% (58 дітей) (відм інності достовірні, р<0,05); стійкого бінокулярного зору у 72,0% дітей. У 57,4 % випадків (35 дітей) зір на близькій відстані був відновлений до 0,4-1,0, у зв'язку з цим додаткова корекція окулярами була непотрібна. Порівняльний аналіз характеру бінокулярного зору залежно від рефракції псевдофакі чного ока показав, що бінокулярний зір при еметропії обох очей (псевдофа кічного і парного) одержано в 51,2% випадків, а різниця в кількості дітей з ві дновленим бінокулярним зором по відношен н ю до одночасного і монокулярного статистич но недостовірна, р=0,824. Проте у дітей з монокулярною псевдофакічною міопією бінокулярний зір був одержаний у 72,0%, що є достовірним порівняно з невідновлени м (одночасний і монокуля рний) зором, р=0,005. Таким чином запропонований нами ал горитм розрах унку оптики ІОЛ у дітей з монокулярною катар актою з урахуванням рефракції парного здорового ока для одночасного до сягнення високої гостроти зору для далі та для близької відстані дозвол ив відновити гостроту зору тра вмованого ок а і забезпечити високі зорові функції. У зв'я зку з цим дитина може виконувати зорову роботу на різних відстанях від о ка, що прискорює проц еси відновлення біноку лярних функцій і створює оптимальні умови д ля повної, якісної зорової і соціальної реабілітації дітей з монокулярною катарактою. Аналіз і систематизація отриманих даних в результат і п роведених досліджень дозволи ли зробити наступні висновки. ВИСНОВКИ 1. Травматична катаракта у дітей залишається найбільш частою причиною, що приводить до по рушення функцій травмованого органа зору та інвалідизації. Відмінною р исою травматичної катаракти дитячого віку є поєднання посттравматичних змін структур переднього відділу очного яблука, що вимагає додаткових втручань та уск лад нює проведення внутрішньокапсульної імплантації ІОЛ традиційними методами. У зв'язку з цим актуальним є пошук нових хірургічних технологі й та оптимізація вибору оптичної сили ІОЛ при монокулярних травматичних ка тарактах у дітей, вивчення подальшого росту та відновлення бінокуляр них функцій при посттравматичній монокулярній псевдофакії. 2. Ро зроблений новий хірургічний спосіб ендокапсулярної імплантації ІОЛ пр и травматичній катаракті після проникаючих поранень рогівки та кришталика у дітей, щ о полягає в проведенні ас пірації-іригації к атаракти та ендокапсулярної імплантації гн учких ІОЛ через раневий отвір передньої капсули кришталика, з подальшим розміщенн ям гаптичних елементів ІОЛ в місцях збереження максимальних ділянок передн ьої капсули. Наприкінці виконується частковий передній капсулорексис в опт ичній зоні, що в цілому дає можливість здійснити стабільну ендокапсуляр ну імплантацію ІОЛ при раневих пошкодженнях капсулярного мішка та запо бігти в післяопераційному періоді розвитку такого важкого ускладнення , як синдром захопл ення зіниці на псевдофакічному оці. 3. Розр облений новий хірургічний спосіб усунення іридодіалізу, який здійснює ться через катарактальний мікророзтин з а д опомогою двох прямих голок, з’ єднаних поліпропіленовою ниткою, та поляга є в почерговій прошивці відірваного краю райдужки, виведення обох голок в перелімбальну зону та утворення на відірваному краю райдужки П-обра зного шва, що дозволяє усунути іридодіаліз без додаткової травматизації о болонок ока та райдужки з досягненням максимального косметичного ефек ту. 4. Встановлено, що більш інтенсивний зріст здорового ока відбувається в м олодшій віковій групі дітей (4-7 років) і складає 0,7 мм за рік з подальшим уповільненням росту очних яблук до 0,5 мм в серед ній віковій групі (8-11 років) і на 0,35 мм в старшій віковій груп і (12-15 років). 5. Вперше встановлено, що сучасні реконструктивні втр учання, які здійснюються через мікророзтин з ендокапсулярною імплантацією гнучких ІОЛ, не упові льнюють темпів росту посттравматичного пс евдофакічного ока, а навпаки, у всіх вікових групах і у всі періоди спостережень зріст псевдофакічного ока незначно перевищував т емпи росту здорового ока по цім же закономірностям. 6. Розроблений спосіб інтраокулярної корекції у дітей з монокулярною тра вматичною катарактою, який полягає у формуванні слабкої (до 2,5 дптр) міопіч ної рефракції псевдофакічного ока при еметропії парного здорового ока, за допомогою якого була одержана висока гостро та зору (0,4-1,0) для близької в ідстані в 57,4% без застосування додаткових окулярів та відновлення стійко го бінокулярного зору у 72,0% оперованих дітей. 7. Розроблені нові хірургічні способи до звол или у всіх дітей з травматичною катарактою з дійснити складні реконструк тивні втручанн я з ендокапсулярною імплантацією гнучких І ОЛ, одно часними операціями на райдужці, а оптимізація підбору оптичної сили ІОЛ да ла можливість підвищити функціональні результати псевдофакічних очей та отри мати високу (0,3-1,0) гостроту зору вдалину у 95,1% випадків. ПЕРЕЛІК ОПУБЛІКОВАНИХ НА У КОВИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 1. Боброва Н. Ф. Новый способ эндокапсулярной имплантации склады вающихся ИОЛ при проникающих ранениях роговицы и хрусталика у детей / Н.Ф. Боброва, Б. Х . Ам ор Шериф // Офтальмол огічний журн ал. - 2005. - № 4. - С. 55-59. Особисто ди сертантом проводились офтальмологічні обстеження, аналіз клінічних даних та статистични й аналіз отриманих результатів, написання статті. 2. Боброва Н. Ф. Ди намика роста передне-задних размеров псевдофакичных и парных здоровых глаз у детей после удаления монокулярной травматической катаракты с эн докапсулярной имплантацией гибкой ИОЛ / Н.Ф. Боброва, Б. Х . Амор Шериф // Офтальмологічний журнал. - 2007. - № 2. - С. 4-9. Дисертантом о собисто проведено аналіз літератури, історій хвороб та амбулаторних ка рт всіх дітей, написані вступ, матеріали і методи, результати та їх обгово рення. 3. Боброва Н. Ф. От даленные функциональные результаты факоаспирации травматических кат аракт при монокуляр ной псевдофакии у детей / Н.Ф. Боброва, Б. Х . Ам ор Шериф , И. М. Бойчук // Офтальмологічний журнал. - 2007. - № 3. - С. 9-14. Особис то дисертантом проводились обстеження, спостереження в динаміці, аналі з клінічних результатів та статистичний аналіз отриманих даних. 4. Боброва Н. Ф. Способ устранения иридодиализа / Н.Ф. Боб рова, Б. Х . Амор Шериф // Проблемы, достижения и перспективы разв ития медико-биологических наук и практического здравоохранения : Труды Крымского государственного медицинского университета им . С.И. Георгиевского . - Симферополь, 2007. - Т. 143, Ч. II. - С. 24-26. Дисерт антом особисто проводились обстеження хворих дітей, аналіз клінічних р езультатів та статистичний аналіз отриманих даних, написання статті. 5. Пат. 9987 Украины, МПК 7 А61F 9/007. Спо сіб ендокапсулярної імплантації гнучких складаних інтраокулярних лін з (ІОЛ) при проникних пораненнях ро гівки і кришта лика / Боброва Н. Ф . , Георгієв Д.Д., Амор Шеріф Б.Х., Єнукідзе Д. З.; заявник і власник Інститут очн их хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова АМН України. - № U 2005 04290; заявл. 05.05.05; опубл. 17.10.05, Б юл. № 10. Дисерт антом особисто проведено інформаційний пошук літератури, виконано обс теження всіх хворих дітей, під час хірургічного втручання за розроблено ю методикою дисертант був асистентом у всіх випадках, самостійно провед ено аналіз клінічних результатів та отриманих даних, оформлення патент у. 6. Пат. 13994 Україна, МПК (2006) А61F 9/007. С посіб інтраокулярної корекції у дітей з монокулярною травматичною кат арактою / Боброва Н.Ф., Амор Шеріф Б. Х.; заявник і власник Інститут очних хвороб і тканинн ої терапії ім. В.П. Філатова АМН України. - № U 2005 12014; заявл. 14.12.05; опубл. 17.04.06, Бюл. № 4. Дисерт антом особисто проведено інформаційний пошук літератури, виконано обс теження всіх хворих дітей, самостійно проведено аналіз клінічних резул ьтатів та отриманих даних, оформлення патенту. 7. Пат. 26430 Украины, МПК (2007) А61F 9/00. Сп осіб усунення іридодіалізу / Боброва Н. Ф., Шериф Амор Б. Х.; заявник і власни к Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова АМН України. - № U 2007 03332; заявл. 28.03.07; опубл. 25.09.07, Бюл. № 15. Дисерт ант особисто проводив інформаційний пошук літератури, виконував обсте ження всіх хворих дітей, приймав участь у всіх хірургічних втручаннях за розробленою методикою, самостійно проводив аналіз клінічних результа тів та отриманих даних, оформлював патент. 8. Bobrova N. Endocapsular pediatric traumatic cataract extraction with in-the-bag IOL implantation / N. Bobrova, A. Cherif // XXIII Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons : Book of abstracts. - Lisbon, 2005. - P. 15-16. 9. Бобр ова Н. Ф. Способ эндокапсулярной имплантации складывающихс я ИОЛ при проникающих ранениях роговицы и хрусталика у детей / Н. Ф. Боброва, Б. Х . Ам ор Шериф // Сов ременные проблемы детской офтальмологии : Материалы юбилейной научн. ко нф., посвященной 70-летию основания 1-й в России кафедры детской офтальмоло гии. – Санкт-Петербург, 2005. - С. 71-72. 10. Bobrova N. Possibilities of endocapsular IOL implantation in pediatric traumatic cataracts / N. Bobrova, C. Amor, D. Enukidze // Black sea Ophthalmological Society 3 rd International Congress : Abstract book. - Istanbul, 2005. - P. 19-20. 11. Боброва Н. Ф. Функционал ьные результаты монокулярной посттравматической артифакии у детей / Н. Ф . Боброва, Д. З. Енукидзе, Б. Х. Амор Шериф // Запобігання сліпоти у дітей в Укра їні в рамках виконання програми ВООЗ «Зір-2020» з практичним семінаром «Жив а хірургія» : Тези та лекції міжнар. наук.-практ. конф. лікарів-офтальмолог ів України. - Київ, 2005. - С. 47-48. 12. Боброва Н. Ф. Анатомо-опт ические параметры псевдофакичных глаз в детском возрасте / Н. Ф. Боброва, Б . Х. Амор Шериф // Актуальні проблеми медико-соціальної реабілітації дітей з інвалідизуючою очною патологією : Тези та лекції III наук.-прак. конф. з між народною участю. - Київ, 2006. - С. 49- 51. 13. Bobrova N. Clinical outcomes, surgical treatment with primary IOL implantation in traumatic cataract in children / N. Bobrova, A. Cherif // XXIV Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons : Book of abstracts. - London, 2006. - P. 181. 14. Bobrova N. F. In-the-bag IOL implantation in pediatric traumatic cataracts / N. F. Bobrova, B. H. Amor Cherif, G. Dobrin // VII International Symposium on ocular trauma : Book of Abstracts. - Rome, 2006.- P. 88-89. 15. Боброва Н. Ф. Реконструкти вная хирургия травматических повреждений хрусталика и радужной оболоч ки у детей / Н. Ф. Боброва, Б. Х. Амор Шериф // II Мiжнародна конфере нцiя “Сучасна мiкрохiрургiя дитячих катаракт “Жива” хiрургiя” : Тези наук.-прак. конф. - Одесса, 2007. - С. 30-32. 16. Bobrova N . Pediatric pseudophakia – choosing the IOL power / N . Bobrova , A . H . Cherif , A . Kmaruk // 16 th Meeting of the European Society of Ophthalmology : Book of abstracts. - № 376. - С. 108. АНОТАЦІЯ Шерiф Амор Бен Хусiн. Оптимізація реконструктивно ї хiрургiї монокулярної травматичної катаракти у дітей. - Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.18 - офтальмологія. - Інститут о чних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова АМН України, Одеса, 2008. Дисертація присвячена проблемі досягнення високої гостроти зору для дальньої та близької відстані і відновлення бінокуля рного зору при монокулярних травматичних катарактах дитячого віку. Роз роблено новий спосіб ендокапсулярної імплантації гнучких ІОЛ при прон икаючих пораненнях, який забезпечує стабільну ендокапсулярну фіксацію ІОЛ при пошкодженні передньої капсули кришталика. Розроблена нова хіру ргічна технологія усунення іридодіалізу, що дозволяє здійснити втруча ння без додаткової травматизації. На підставі аналізу росту псевдофакі чного і парного здорового ока у 96 дітей у віддалені терміни спостережень встановлено, що перенесене хірургічне втручання не уповільнює темпів р осту псевдофакічних очей. Розроблено новий спосіб вибору оптичної сили ІОЛ при посттравматичній монокулярній катаракті, заснований на принци пі формування слабкої міопії псевдофакічного ока до 2,5 дптр. Постопераці йна міопічна рефракція створила кращі умови для зорової реабілітації в порівнянні з іншими видами післяопераційної рефракції, що сприяло відн овленню монокулярної гостроти зору псевдофакічного ока вдалину (0,3-1,0) у 95,1%, для близької відстані (0,4-1,0) у 57,4% та стійкого бінокулярного зору у 72,0% дітей. Ключові слова: монокулярна травматична катаракта, ендокапсулярна імплантація ІОЛ, усунення іридодіалізу, спосіб розрахунку оптики ІОЛ. АННОТАЦИЯ Шериф Амор Бен Хусин. Оптимизация реконструктивной хирургии монокулярной травматической катаракты у детей. - Рукопись. Диссертация на соискание ученой степени кандидата м едицинских наук по специальности 14.01.18 - офтальмология. - Институт глазных б олезней и тканевой терапии им. В.П. Филатова АМН Украины, Одесса, 2008. Диссертация посвящена проблеме достижения высокого зрения для дали и близи и восстановления бинокулярного зрения при монок улярных травматических катарактах детского возраста путем разработки новых хирургических способов эндокапсулярной имплантации гибких ИОЛ, реконструктивной хирургии радуж ки, оптимизации выбора силы оптики ИОЛ с длительными отдаленными наблюд ениями за псевдофакичными глазами для определения характера их послео перационного роста. В диссертации произведен анализ данных сост ояния глаз у 159 детей (159 глаза) в возрасте от 4 до 17 лет с травматическими монок улярными катарактами и псевдофакией. Из них 87 детей составили основную г руппу, которым осуществлялось хирургическое вмешательство по поводу травматической катаракты по разработанным оригинальным методикам, и 72 ребенка с псевдо факией - группа детей, прооперированных ран ее и наблюдаемых автором в отдаленном перио де (контрольная группа). Всем детям была произведена факоаспирация травматич еской катаракты с первичной имплантацией складывающихся ИОЛ (Acrysof). Для рас чета оптической силы ИОЛ использовали формулу “SRK”. Расчет оптической си лы ИОЛ в контрольной группе осуществлялся для получения эмметропическ ой рефракции, а в основной группе по разработанному н овому способу. Для понимания характера и частоты развития послеоперационных осложнен ий после удаления травматических катаракт с имплантацией ИОЛ, были проа нализированы исходные посттравматические изменения переднего отдела глаза и характер проводимых вмешательств. Разработан новый способ эндокапсулярной имплантаци и складывающихся ИОЛ при проникающих ранениях роговицы и хрусталика, за ключающийся в эндокапсулярном у далении катаракты и имплантации складывающейся ИОЛ через раневое отвер стие передней капсулы хрусталика, размещения гаптических элементов ИО Л в местах наибольшего сохранения листков передней капсулы и частичном дозированном переднем капсулорексисе в оптической зоне. Разработанная новая щадящая хирургическая технология устранения иридодиализа через уже имеющийся катарактальный микроразрез позволила уменьшить количес тво манипуляций в передней камере и на радужке, что в конечном итоге прив ело к снижению послеоперационной воспалительной реакции; дозированное устранение иридодиализа позволило избежать деформации зрачка и накла дывания дополнительных швов на зрачковый край, сохраняя его естественн ую реакцию на свет, и создавая благоприятные условия для восстановления зрения. В целом, применение новых хирургических методик при вело к снижению числа послеоперационных осложнений у наблюдаемого кон тингента детей: формирование вторичных катаракт снизилось с 28,3% до 22,2% и захват зрачка с 11,7% до нуля (различи я достоверны, р<0,05). Прослежен рост обоих глаз (псевдофакичного и парног о здорового) у 96 детей в отдаленном периоде наблюдения (до 3х лет), а в течени е всего этого периода – у 29 детей. Сравнительный анализ роста обоих глаз ( псевдофакичного и парного здорового) показал, что перенесенное хирурги ческое вмешательство не замедлило темпов роста псевдофакичных глаз, а, н аоборот, во всех возрастных группах и во все периоды наблюдений рост псе вдофакичного глаза несколько превышал параметры здорового. Таким обра зом была отмечена тенденция к увеличению передне-заднего размера псевд офакичного глаза по сравнению с парным здоровым, однако, ни в одном сроке наблюдения эти различия не являлись достоверными (р=0,71). Разработан новый способ подбора оптической силы имп лантируемых ИОЛ при посттравма тической монокулярной катаракте у детей, основанный на принципе формир ования слабой миопии посттравматичного псевдофакичного глаза до 2,5дптр путем создания гиперкоррекции для работы вблизи (при эмметропической р ефракции парного здорового глаза). В отдаленные сроки наблюдения острота зрения продол жала стабильно повышаться у всех пациентов . Зрительная реабилитация у детей с ми опической послеоперационной рефракцией псевдофакичного глаза протекала лучше п о сравнению с другими видами послеоперационной рефракции и заключалась в восстановлении монокулярной остроты зрения псевдофакичного глаза для дали до (0,3 - 1,0) в 95,1%, формировании устойчивого бинокулярного зрения у 72,0 % детей. Дети с миопической рефракцией псевдофакичного глаза от 1,5 до 2,5дптр (57,4% случаев) не нуждались в дополнительной очковой коррекции для близи . Сравнительный анализ характера бинокулярного зрени я в зависимости от рефракции псевдофакичного глаза показал, что бинокул ярное зрение при эмметропии обоих глаз (псевдофакичного и парного) получ ено в 51,2% случаев, а разница в числе детей с восстановленным бинокулярным з рением по отношению к одновременному и монокулярному недостоверна, р=0,824. Однако у детей с монокулярной псевдофакичной миопией бинокулярное зре ние получено в 72,0% случаев, что является достоверным по сравнению с невосс тановленным (одновременным и монокулярным) зрением, р=0,005. Ключевые слова: монокулярн ая травматическая катаракта, эндокапсулярная имплантация ИОЛ, устране ние иридодиализа, способ расчета оптики ИОЛ. ANNOTATION Cherif Amor Ben Houcine. P ediatric monocular traumatic cataract reconstructive surgery optimization . - Manuscript. Thesis for a candidate’ s degree by speciality 14.01.18 - ophthalmology – The Filatov Institute of Eye Diseases and Tissue Therapy, АМ S of Ukraine, Odessa, 2008. Dissertation is devoted to the problem of visual rehabilitation in children with monocular traumatic cataracts. The elaborated method of endocapsular IOL implantation, gives stable bagal implantation at the damage of anterior capsule. Elaborated technique of iridodialysis repai ring has been allowed to repair iridodialysis without additional traumatization. Axial length growth of both eyes (pseudophakic and healthy one) have been analyzed for 96 children in the remote period of supervision up to 3 years. Some tendency was marked an increase of pseudophakic eye axial length as compared to the healthy, however, in any supervision term these distinctions were not reliable (p=0,71). The analysis of eyes growth showed that the carried surgical operation hasn’ t slo wed the rates of pseudophakic eyes growth. Elaborated method of IOL power choice in monocular cataract for children, based on formation of slight myopia to 2,5D on pseudophakic eye. The visual rehabilitation of children with postoperative myopic refraction showed better results, as compared to other refraction types consisting in visual acuity restoring for far (0,3-1,0) in 95,1%, for near (0,4-1,0) in 57,4% and binocular vision in 72% of children. Key words: monocular traumatic cataract, endocapsular IOL implantation, iridodialysis repairing, IOL power calculation.

Приложенные файлы


Добавить комментарий