Методический электронный материал

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРО ’ Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЄРМОЛЕНКО ТАМАР А ІВАНІВНА УДК 614.27 :615.036.8:616.61 ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКАРСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ХВОРИХ ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМИ НИРОК 15.00.01 – технологія ліків та організація фармацевтичної справи АВТОРЕФЕРА Т дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук Харків – 2008 Дисертацією є рукопис . Робота виконана на кафедрі управління та економі ки фармації Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Н аціонального фармацевтичного університету Міністерства охорони здор ов’ я України. Науковий керівник: доктор фармацевтичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України ТОЛОЧКО В АЛЕНТИН МИХАЙЛОВИЧ, Національний фармацевтичний університет, завідувач кафедри управління та економіки фармації, м. Харків Офіційні опоненти: доктор фармацевтичних наук, професор КАБАЧНА АЛЛА ВАСИЛІВНА, Харківська медична академія післядипломної осв іти, кафедра менеджменту та економіки в сімейній медицині доктор фармацевтичних наук, професор ЗАЛІСЬКА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА, Львівський національний медичний університет і м. Данила Галицького, кафедра організації і економіки фармації та технол огії ліків Захист відбудеться “ 22 ” лютого 2008 року о 12 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.605.0 2 при Національному фармаце втичному університеті за адресою: 61002, м . Харків, вул. Пушкінська, 53. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці На ціонального фармацевтичного університету ( 61168, м. Харків, вул. Блюхера, 4) Автореферат розісланий “ 19” січня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради доктор фармацевтичних наук, професор Д.І. Дмитрієвський ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Важливість соціально-економічного й загальномедичного аспекту патоло гії нирок полягає не у показниках захворюваності, а в тому, що різні захворювання нирок мають скл адний перебіг з тяжкими наслідками, а також прогресуючий характер, що мо же призвести до втрати функції нирок з наступною інвалідізацією людей м олодого, працездатного віку. Більша частина хворих з патологією нирок вм ирає від уремії. Лікування ж цієї категорії хворих методами замісної тер апії (діаліз, трансплантація нирки) надзвичайно дороге й не всім пацієнт ам в Україні доступне. Тому раціональна й адекватна фармакотерапія в “до діалізний” період є економічно виправданою. Для про ведення такої фармакотерапії необхідно мати чітке уявлення про стан лі карського забезпечення хворих із захворюваннями нирок і на цій основі м ожливі напрямки його оптимізації для кожного хворого з позиції кращого ефекту при мінімумі витрат з використанням фармакоекономічних методів . Дослідження у сфері оптимізації лікарського забезпечення урологічних хворих у стаціонарі проводилися О.М. Заліською (1997). Було вивчено вартісні а спекти схем лікування, маркетингові особливості лікарських засобів сп ецифічної дії. У подальших роботах автор опрацювала методики фармакоек ономічного аналізу на прикладі схем лікування сечокам’ яної хвороби, і нфекційних процесів нирок і доброякісної аденоми на основі діючих на то й час стандартів лікування (2004). Але за останній період МОЗ України були затверджені нові протоколи нада ння медичної допомоги за спеціальностями “Нефрологія” та “Урологія” (Н аказ МОЗ України № 593 від 02.12.2004 р. і № 23 від 17.01.2005 р.), видані рекомендації Європейсь кої асоціації урології (ЄАУ, 2006 р., переклад за ред. акад. О.Ф. Возіанова), в яких наведені методики діагностики і лікування урологічних хворих. Разом з т им виникає нагальна потреба у наукових пропозиціях щодо лікарського за безпечення хворих із захворюваннями нирок, особливо при лікуванні глом ерулонефритів, пієлонефритів, ниркової недостатності, що актуалізує до слідження у цьому напрямі на сучасному етапі. У зв’ язку з цим комплексні дослідження з оптимізації лікарського забе зпечення хворих із захворюваннями нирок набувають особливої актуально сті для вітчизняної охорони здоров’ я. Вищевикладене окреслило мету нашого дослідження, його наукові завданн я, актуальність і практичну доцільність. При їх проведенні ми базувалися на основних положеннях наукових праць й методичних підходів науковців з фармакоекономіки, організації та економіки фармації (Б.Л. Парновського , З.М. Мнушко, А.С. Нємченко, О.М. Заліської, А.В. Кабачної, О.П. Гудзенка, М.С. Поном аренка, В.М. Толочка та ін.). Зв’ я зок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана згідно з планом науко во-дослідних робіт Національного фармацевтичного університету за темо ю “Розробка проблем підприємництва, менеджменту і маркетингу у фармаці ї” (номер державної реєстрації 0103 U 000479) та Проблемної комісії “Фармація” МО З та АМН України (протокол № 34 від 06.10.2004 р.). Мета та завдання дослідження. Метою дослідження ст ало обґрунтування наукових напрямків оптимізації лікарського забезпе чення хворих із захворюваннями нирок в умовах спеціалізованих стаціон арів за найпоширенішими нозологіями шляхом створення раціонального ас ортименту ЛП, їх поєднання у стандартизованих варіантах та рекомендаці й щодо витрат на придбання. Для досягнення поставленої мети вирішувались такі завдання: · дослідження науково-п рактичних аспектів захворювання нирок серед населення України та деяк их країн світу (поширення, проблеми діагностики, лікування і профілактик и); · аналіз лікарського забезпече ння в системі діагностики, лікування і профілактики захворювань нирок; · вивчення загальних підходів д о вибору лікарських препаратів та визначення їх фармакоекономічної ск ладової у лікарському забезпеченні хворих; · обгрунтування об’ єктів, мето дології і методів дослідження лікарського забезпечення хворих з захво рюваннями нирок в межах поставленої мети; · дослідження номенклатури ЛП д ля забезпечення хворих із захворюваннями нирок на підставі особистих с постережень, їх фармакоекономічного аналізу та створення методичних рекомендацій; · розробка та створення оптимал ьного асортименту ЛП шляхом вивчення напрямків оптимізації лікарськог о забезпечення хворих із захворюваннями нирок, опрацювання фармакоеко номічних параметрів схем фармакотерапії, відповідно до стандартів лік ування з використанням основних принципів доказової медицини і за допо могою методу експертних оцінок за нозологіями: – гострий і хронічн ий гломерулонефрит; – гострий неускладнений, ускл аднений і загострений хронічний пієлонефрит; – сечокам’ яна хвороба. Об ’ єкти дослідження . Об’ єктами дослідженн я були організація та стан лікарського забезпечення хворих із захворюв аннями нирок в умовах 12 спеціалізованих стаціонарів, наявні чинникі, які впливають на обсяг фармацевтичного ринку цих лікарських препаратів, сх еми фармакотерапії, які використовуються у науково-дослідних та лікува льно-профілактичних установах у Харківській, Дніпропетровській, Запор ізькій, Луганській, Одеській, Чернівецькій областях та м. Києві. Предметом дисертаційного дослідження були науково-практичні, фармакологічні та ф армакоекономічні аспекти лікарського забезпечення хворих із захворюв аннями нирок в спеціалізованих стаціонарах у сучасних умовах вітчизня ної охорони здоров’ я і фармації та за кордоном. Методи дослідження . Методичні підходи дослідження грунтувались на суч асній нормативній та законодавчій базі щодо медичного і лікарського за безпечення населення та умов його фінансування, особистих результатах вивчення цих питань стосовно хворих із захворюваннями нирок в Україні т а в деяких країнах світу. Обробка даних та оцінка їх репрезентативності здійснювалась з викорис танням методів: експертних оцінок, системного, маркетингового, фармакое кономічного аналізу, кореляційно-регресійного і економіко-статистично го аналізу, комплексного підходу, вибіркового спостереження, анкетуван ня з обробкою результатів за комп’ ютерними технологіями. Наукова новизна одержаних результатів. Досліджені науково-практичні аспекти захворюваності й лікування хвороб нирок в Ук раїни та деяких країн світу. Встановлена поширеність хвороб за їх сучасн ою класифікацією, проблеми діагностики, лікування і профілактики. Наукова оцінка фармакоекономічних аспектів лікарського забезпечення хворих із захворюваннями нирок у загальнодержавних заходах реорганіза ції вітчизняної охорони здоров’ я дозволили обгрунтувати об’ єкти, ме тоди та методичні підходи дослідження стану лікування таких хворих з ви користанням принципів доказової медицини та фармації. Вперше досліджений стан лікарського забезпечення хворих із захворюван нями нирок на сучасному етапі розвитку вітчизняного фармацевтичного р инку, окреслені його особливості та номенклатура ЛП. На підставі результатів особистих досліджень нами вперше запропонован і напрямки оптимізації лікарського забезпечення хворих із захворюванн ями нирок в умовах с пеціалізованого стаціонару за найпоширенішими нозологіями: сечокам’ яною хворобою, неускладненим та ускладненим гострим і загостреним хрон ічним пієлонефритом, гострим і хронічним гломерулонефритом (відповідн о до сучасних протоколів надання медичної допомоги за спеціальностями “Нефрологія”, “Урологія” та рекомендацій ЄАУ). До них увійшли обгрунтува ння оптимального переліку ЛП та опрацювання фармакоекономічних параме трів стандартів лікування, результати дослідження впливу ринкових чин ників на доступність ЛП та наукові пропозиції щодо витрат на їх придбанн я. Наукова новизна досліджень підтверджена Деклараційним патентом на кор исну модель № 13988 від 17.04. 2006 року (Опублікований в Бюл. № 4 від 17.04.2006 р.). Практичне значення одержаних результаті в. Вивчено особливості, специфіка та рівень лікарського забезпечення хворих із захворюваннями нирок, що є внеском д о теоретичних та практичних знань про вітчизняну систему надання лікар ської допомоги населенню в умовах стаціонару профільних лікувально-пр офілактичних установ. За підсумками досліджень створені наукові рекомендації, які знайшли пр актичну реалізацію у діяльності медичних та фармацевтичних організаці й на рівні держави, регіонів, окремих структур, а також у системі додиплом ної та післядипломної підготовки фахівців медицини і фармації. Серед ни х: · Методичні рек омендації “Мінімальний перелік лікарських засобів, потреба в них та вит рати на придбання для лікування хворих на ускладнений гострий і загостр ений хронічний пієлонефрит (спеціалізований стаціонар)”, ухвалені ПК “Ф армація” МОЗ і АМН України (протокол № 46 від 18.04.2007 р.). Знайшли застосування у д іяльності спеціалізованих стаціонарів науково-дослідних інститутів А МН та МОЗ України та обласних медичних і фармацевтичних установ (акти вп ровадження від 03.07.2007 р., 30.07.2007 р., 16.08.2007 р., 20.08.2007 р., 22.08.2007 р., 31.08.2007 р., 10.09.2007 р., 21.09.2007 р., 24.09.2007 р., 29.10.2007 р., 30.10.2007 р., 02.11.2007 р ., 05.11.2007 р., 07.11.2007 р., 08.11.2007 р.). · Методичні рекомендації “Міні мальний перелік лікарських засобів, потреба в них та витрати на придбанн я для лікування хворих на неускладнений гострий і загострений хронічни й пієлонефрит (спеціалізований стаціонар)”, ухвалені ПК “Фармація” МОЗ і АМН України (протокол № 46 від 18.04.2007 р.). Знайшли застосування у діяльності спе ціалізованих стаціонарів науково-дослідних інститутів АМН та МОЗ Укра їни та обласних медичних і фармацевтичних установ (акти впровадження ві д 06.07.2007 р., 13.07.2007 р., 02.08.2007 р., 20.08.2007 р., 24.08.2007 р., 30.08.2007 р., 31.08.2007 р., 10.09.2007 р., 29.09.2007 р., 18.10.2007 р., 22.10.2007 р., 25.10.2007 р., 26.10.2007 р., 30.10.2007 р ., 01.11.2007 р.). · Методичні рекомендації “Міні мальний перелік лікарських засобів, потреба в них та витрати на придбанн я для консервативного лікування хворих на сечокам’ яну хворобу в умовах спеціалізованого стаціонару”, ухвалені ПК “Фармація” МОЗ і АМН України (протокол № 46 від 18.04.2007 р.). Знайшли застосування у діяльності спеціалізованих стаціонарів наук ово-дослідних інститутів АМН та МОЗ України та обласних медичних і фарма цевтичних установ (акти впровадження від 02.07.2007 р., 10.07.2007 р., 25.07.2007 р., 27.07.2007 р., 09.08.2007 р., 28.08.2007 р., 31.08.2007 р ., 31.08.2007 р., 03.09.2007 р., 05.09.2007 р., 06.09.2007 р., 10.09.2007 р., 13.09.2007 р., 08.10.2007 р., 31.10.2007 р.). · Методичні рекомендації “Фарм акоекономічні стандарти лікарського забезпечення хворих на гострий гл омерулонефрит в умовах спеціалізованого стаціонару”, ухвалені ПК “Фар мація” МОЗ і АМН України (протокол № 46 від 18.04.2007 р.). Знайшли застосування у дія льності спеціалізованих стаціонарів науково-дослідних інститутів АМН та МОЗ України та обласних медичних і фармацевтичних установ (акти впров адження від 09.07.2007 р., 16.07.2007 р., 24.07.2007 р., 10.08.2007 р., 15.08.2007 р., 31.08.2007 р., 10.09.2007 р., 20.09.2007 р., 26.09.2007 р., 02.10.2007 р., 17.10.2007 р., 30.10.2007 р ., 30.10.2007 р.). · Методичні рекомендації “Фарм акоекономічні стандарти лікарського забезпечення хворих на хронічний гломерулонефрит в умовах спеціалізованого стаціонару”, ухвалені ПК “Ф армація” МОЗ і АМН України (протокол № 46 від 18.04.2007 р.). Знайшли застосування у д іяльності спеціалізованих стаціонарів науково-дослідних інститутів А МН та МОЗ України та обласних медичних і фармацевтичних установ (акти вп ровадження від 05.07.2007 р., 11.07.2007 р., 01.08.2007 р., 13.08.2007 р., 17.08.2007 р., 31.08.2007 р., 04.09.2007 р., 07.09.2007 р., 10.09.2007 р., 17.09.2007 р., 25.09.2007 р .,28.09.2007 р., 05.10.2007 р., 30.10.2007 р.). · Фрагменти результатів науков их досліджень впроваджені у навчальний процес вищих фармацевтичних і м едичних закладів України: Донецького національного медичного універси тету ім. М. Горького (фармацевтичний факультет), Одеського державного мед ичного університету (фармацевтичний факультет), Луганського медичного університету (фармацевтичний факультет), Харківського державного меди чного університету, Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фа рмації НФаУ (м. Харків), Львівського національного медичного університет у ім. Данила Галицького (факультет післядипломної освіти), Житомирського базового фар мацевтичного коледжу ім. Г.С. Протасевича (акти впровадження відповідно від 04.09.2007 р., 07.09.2007 р., 11.09.2007 р., 04.10.2007 р., 15.10.2007 р., 01.10.2007 р., 01.10.2007 р., 01.10.2007 р., 01.10.2007 р., 01.10.2007 р., 15.09.2007 р., 09.10.2007 р., 11.10.2007 р ., 09.11.2007 р., 12.11.2007 р., 29.08.2007 р., 12.09.2007 р., 10.10.2007 р., 06.11.2007 р., 02.07.2007 р., 02.07.2007 р., 02.07.2007 р., 04.09.2007 р., 01.08.2007 р., 06.08.2007 р., 14.08.2007 р.,27.08.2007 р ., 31.08.2007 р.). Особист ий внесок здобувача. Дисертація є самостійн ою завершеною науковою працею, у якій здобувачу належить вирішальна рол ь у визначенні мети дослідження, завдань для її досягнення, організації проведення експериментальної частини, обробці й інтерпретації результ атів дослідження, узагальненні досягнень і на їх основі побудуванні нау кових положень та висновків, що виносяться на захист. Автором досліджені науково-практичні аспекти захворювання нирок серед населення України та деяких країн світу і на цій основі обґрунтоване зн ачення лікарського забезпечення в системі їх діагностики, лікування і п рофілактики, в зага льних підходах до вибору ЛП з урахуванням фармакоекономічної складово ї. На підставі особистих спостережень та порівняльного фармакоекономічн ого аналізу досліджена номенклатура ЛП для забезпечення хворих із захв орюваннями нирок на сучасному етапі розвитку охорони здоров’ я і фарма цевтичної галузі. Обгрунтовані напрямки оптимізації лікарського забезпечення хворих із захворюваннями нирок за поширеними нозологіями (сечокам’ яна хвороба, пієлонефрит, гломерулонефрит) шляхом опрацювання фармакоекономічних п араметрів стандартів лікування і створення оптимального асортименту Л П на підставі принципів доказової медицини і методу експертних оцінок, д о яких увійшли порівняльні дослідження ефективності антимікробних зас обів вітчизняного і закордонного виробництва, обгрунтування потреби і напрямки регулювання витрат на придбання ЛП за умов впливу ринкових чин ників (пропозиції вітчизняних чи закордонних виробників, можливе викор истання синонімів, ціни, терапевтична ефективність тощо). Розроблені методичні рекомендації з оптимізації лікарського забезпеч ення хворих із захворюваннями нирок, доведена їх наукова та практична зн ачущість. У наукових працях, опублікованих із співавторами В.М. Лісовим, В.М. Толочко м, А.В. Аркатовим, А.В. Кнігавко, В.В. Ханжиним та ін., дисертантом використову вались методичні підходи й положення особистих досліджень, результати їх обробки, інтерпретації під час виконання дисертаційної роботи. Апробація результатів дослідження. Теоретичні і практичні результати основних дис ертаційних досліджень доповідались і обговорювались на: Міжнародній н ауково-практичній конференції “Современные медицинские технологии и р азвитие специализированной медицинской помощи населению” (Москва, 2005), на уково-практичній конференції “Фармацевтичне право в системі відносин: виробник – лікар – пацієнт – провізор – ліки – контролюючі та право охоронні органи” (Харків, 2005), І Міжнародній науково-практичній конференц ії “Передові наукові розробки – 2006” (Дніпропетровськ, 2006), ІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Ключевые аспекты научной деятельности – 2007” (Днепропетровск, 2007), ІІІ Міжнародній нау ково-практичній конференції “Научное пространство Европы – 2007” (Дніпропетровськ, 2007), науково-практичній конференції “Сучасні про блеми екстемпоральної рецептури” (Харків, 2007), міжкафедральному засіданні з питань управління та економіки фармації ІПКСФ Національного фармацевт ичного університету (Харків, 2007). Публікації. З а матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 22 наукові праці, у тому числі 7 статей у фахових виданнях, 5 методичних рекомендацій, 10 тез доповід ей на науково-практичних конференціях. Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 6 розділі в, загальних висновків, списку використаних літературних джерел, додатк ів, викладена на 320 сторінках машинопису, ілюстрована 62 рисунками, 88 таблиц ями. Обсяг основного тексту 148 сторінок. Список використаної літератури о бсягом 28 сторінок містить 278 джерел, у тому числі 92 іноземних авторів. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ Вступ до основного змісту роботи ґрунтуєть ся на описі актуальності теми, оцінці ступеня наукового опрацювання про блеми, формулюванні мети й завдання дослідження, його об’ єктів, предмет у та методів, доведенні наукової новизни отриманих результатів, їх теоре тичного і практичного значення, а також форм їх втілення. Дослідження науково-практичних аспектів захворюваності й лікування хвороб нирок у населення України та деяких к раїн світу Розповсюдженість і рівень захворювання на селення У країни хвороб ами нирок значні і мають тенденцію до зростання. За статистичними і наук овими даними серед таких хвороб в першу чергу виділяють хронічну нирков у недостатність, гломерулонефрити, пієлонефрити, сечокам’ яну хворобу, класифікація яких здійснюється за Міжнародною класифікацією хвороб (М КХ вЂ“ 10). Особлива увага приділяється профілактиці захворювань нирок, ранній їх діагностиці на початкових стадіях розвитку і своєчасній лікарської те рапії з метою віддалення замісної терапії, яка є набагато фінансово і ек ономічно затратнішою. Тому раціональне використання ЛП є важливою умов ою здешевлення їх затратних механізмів, особливо в умовах обмеженого фі нансування (актуально для сучасного стану вітчизняної охорони здоров'я), що можливо завдяки його оптимізації на підставі наукових фармакоеконо мічних пропозицій. Використання фармакоекономічних методів досліджен ня набувають в Україні розвитку і, з урахуванням закордонного досвіду, н абувають все більшого значення та актуальності при обгрунтуванні лікарської т ерапії найпоширеніших захворювань за умови недостатнього фінансуванн я закладів охорони здоров'я. Вказані підходи є актуальними стосовно захв орювань нефрологічного характеру. Обгрунтування методичних підходів, об’ є ктів та методів дослідження лікарського забезпечення хворих із захвор юваннями нирок Методичні підходи у дослідженнях лікарськ ого забезпечення хворих із захворюваннями нирок в умовах спеціалізова ного стаціонару ґрунтуються на сучасній нормативно-правовій базі, суку пності знань і методології фармакоекономіки, виборі медичних технолог ій з оптимальним співвідношенням “витрати – ефективність”, “витрати – користь”, використанні певної термінології. Об’ єктами безпосередніх досліджень були спеціалізовані стаціонари (в ідділення) 12 профільних лікувально-профілактичних установ, у яких здійс нено 409 спостережень за медичними технологіями лікування хворих із захв орюваннями нирок та використанням ЛП (2000 історій хвороб) із залученням 246 ф ахівців-експертів протягом 2002-2006 років. У дослідженнях використані сучасн і наукові методи, в тому числі безпосередніх спостережень і експертного оцінювання, анкетування фахівців за спеціально створеною схемою (500 анке т), за найпоширенішими нозологіями захворювань нирок: сечокам’ яна хвор оба, пієлонефрити, гломерулонефрити. Для досягнення поставленої мети і виконання наукових завдань обґрунто ваний комплексний підхід послідовного здійснення головних етапів досл іджень в€’ від вивчення науково-практи чних аспектів до отримання конкретних результатів, їх апробації і впров адження у практичну медицину і фармацію, пропозицій з оптимізації лікар ського забезпечення хворих із захворюваннями нирок шляхом створення м інімального переліку ЛП, опрацювання фармакоекономічних параметрів ст андартів лікування для кожної нозології, раціоналізації витрат на їх пр идбання. Дослідження стану лікарського забезпеч ення хворих із захворюваннями нирок на сучасному етапі розвитку вітчиз няного фармацевтичного ринку Встановлено, що актуальним і до кінця не вир ішеним є питання практичної нефрології з раннього виявлення та лікуван ня найбільш поширених захворювань нирок, що зможе попередити хронізаці ю гострих процесів і надалі сприяти стабілізації перебігу, а також упові льненню прогресування таких захворювань. Основною запорукою успіху в ц ьому є оптимізація лікарського забезпечення, більш гнучка терапевтичн а тактика, що включає оцінку ефективності, безпеки і вартості лікування на підставі чіткого уявлення про стан забезпечення ним хворих із захвор юваннями нирок на сучасному етапі розвитку охорони здоров'я і фармації. Дослідження показали, що для лікування захворювань нирок в умовах стаці онару за з’ ясованими діючими схемами частіше всього залучається 81 ЛП, я кі представлені 11 загальними розділами та підрозділами відповідно до мі жнародної класифікації АТС. Встановлено, що додатково необхідно брати д о уваги 240 препаратів-синонімів, які дозволені до обігу на вітчизняному фа рмацевтичному ринку. За кількістю вивчених базових ЛП і їх синонімів переважають розділи J “Протимікробн і засоби для системного застосування” (відповідно 27,2 і 47,5%), С “Засоби, що впл ивають на серцево – судинну систему” (відповідно 19,8 і 23,8%), А “Засоби, що впли вають на травну систему і метаболізм” (відповідно 14,8 і 15,0%) та ін. Досліджени й вплив низки чинників на їх обіг в умовах вітчизняного фармацевтичного ринку та його відбиття на рівні та якості фармакотерапії хворих із захво рюваннями нирок. Серед них нами виділені такі: походження ЛП за виробник ом (вітчизняний, закордонний, їх кількість), наявність синонімів і можлив ість їх використання у схемах лікування, ціна, терапевтична ефективніст ь. Наприклад, на розчин папаверину 2% по 2 мл. №10 в амп. (А03АД01), який належить до лік арських засобів, що впливають на травну систему і метаболізм, пропозиції надходять як від вітчизняних, так і закордонних (Білорусь) виробників і т ому їх ціна коливається (табл. 1). Таблиця 1 Коливання ціни пропозицій виробників на розчин папаверину 2% по 2 мл. №10 в ам п. (у.о.) № п/п пропозиції Вартість окремої пропозиції (х) Коливання вартості ( ) % 1.(в) 0,37 -0,06 13,95 2.(в) 0,42 -0,01 2,33 3.(в) 0,46 +0,03 6,98 4.(з) 0,48 +0,05 11,63 0,43 ±0,038 8,72 Примітка. Виробники: в – вітчизняний, з – закордонний. Із табл. 1 видно, що ціна пропозицій коливаєть ся в широких межах відносно середнього значення ( ) – від 13,95 д о 2,33%, або у середньому – 8,72%. За таких обставин пропозиція складає 0,37 у.о. (вітчизняний виробник) і в€’ 0,48 у.о. (за кордонний виробник), тобто виникає різниця у ціні в 1,3 рази, що необхідно вр аховувати при обґрунтуванні шляхів оптимізації лікарського забезпече ння хворих із захворюваннями нирок. Що стосується синонімів базових ЛП, то, наприклад, Енап по 10 мг. № 10 в табл., як ий на вітчизняний ринок надходить від закордонного виробника за ціною 1,91 у.о., має 23 синоніми, з яких 10 дозволені до обігу на вітчизняному фармацевти чному ринку. Їх використання також впливає на коливання витрат на придба ння ЛП (рис. 1). Із рис. 1 видно, що у 88,89% випадків ціна пропозицій на препарати-синоніми базо вого ЛП Енапу більш доступна (виключення складає № 4 Ренітек від швейцарс ького виробника), що також необхідно брати до уваги при плануванні лікарського забезпеченн я хворих із захворюваннями нирок. Такий вплив ринкових чинників з’ ясовано для кожного ЛП і використано у подальших досліджених з оптимізації лікарського забезпечення хворих і з захворюваннями нирок. Оптимізація лікарського забезпечення хв орих на сечокам’ яну хворобу Вихідними матеріалами були результати ана лізу призначень за 200 історіями хвороб і особистих досліджень, проведени х експериментів із залученням 70 експертів протягом 2002 – 2006 років. Встановлено, що для консервативного лікування хворих на сечокам’ яну х воробу в умовах стаціонару використовуються 38 ЛП або 46,91% від загальної ном енклатури, що нами вивчалась. З’ ясовані коливання номенклатури і потре би ЛП стосовно кожного хворого з урахуванням різниці в термінах перебув ання їх у стаціонарі і перебігу хвороби. Для узагальнення таких даних за стосовані розрахунки середніх значень використання ЛП на підставі скл адених карток потреби в них (на кожне найменування окремо). В подальшому р озраховувались середні значення використання ЛП на курс лікування одн ого хворого ( ) за формул ою середньої арифметичної. Для оцінки таких середніх значень використа ння ЛП нами обґрунтований коефіцієнт частоти їх призначення ( ), значення якого мають наближатись до 1,0 і тим самим свідчити про високу частоту вико ристання того чи іншого препарату: , (1) де - кількі сть хворих у добірці; - кількість історій хворо б, наглядів. Встановлено, що для відібраних базових ЛП коефіцієнт ( ) коливаєт ься від 0,02 до 0,89. Тобто, не всі ЛП однаково використовують у схемах лікування хворих на сечокам’ яну хворобу. Разом з тим тільки за показником ( ) повністю з’ ясувати фармакоекономічні аспекти лікарського забезпечення хвори х неможливо, бо відсутні дані про варіабельність призначення ЛП. Тільки при оцінці варіабельності можна сформувати мінімізований перелік ЛП і з збереженням ефективності та безпеки лікування. Тому нами введений пок азник варіації ( ) призначе ння ЛП за формулою: , (2) де – викори стання ЛП за всією сукупністю хворих; – середне значення викори стання ЛП на курс лікування одного хворого; – кількість історій хворо б, наглядів. В розрахунках виходили із значень ( ), які не пер евищують 10%. Більш високі його значення ставлять під сумнів доцільність в ключення ЛП до мінімального переліку. З цією метою додатково застосовували коефіцієнт рангової кореляції Сп ірмена ( ): , (3) де – різниц я рангів наглядів, що порівнюються; – кільк ість наглядів, що порівнюються. На підставі проведених досліджень сформована номенклатура ЛП (28 наймену вань), яка покладена в основу їх мінімального переліку, потреби та витрат на придбання для консервативного лікування хворих на сечокам’ яну хво робу за трьома варіантами їх поєднання в межах від 16,22 у.о. до 25,10 у.о. на курс лі кування одного хворого (табл. 2). Таблиця 2 Мінімальний перелік лікарських препаратів, потреба та витрати на їх при дбання для консервативного лікування одного хворого на сечокам’ яну х воробу (витяг) • умов и та термін лікування: стаціонар, середній ліжко-день – 11, 1 № п/п Мін імальний перелік лікарських препаратів (ЛП) Од. виміру С ереднє значення використання ЛП на курс лікування ( ) Витрат и на придбання однієї од. виміру (у.о.) (Д ) 1 2 3 4 5 Варіант №1 1. Спазмоцистенал по 10 мл. фл. 0,5 0,06 2. Розчин промед олу 2% по 1 мл. № 5 амп. 1,71 0,41 3. Розчин омнопо ну 2% по 1 мл. №5 амп. 1,74 0,19 4. Розчин еуфіліну 2,4% по 5 мл. №10 амп. 4,2 0,05 1 2 3 4 5 5. Лазикс 1% по 2 мл. №10 амп. 4,9 0,23 6. Кетонал 5% по 2 мл . №10 амп. 5,5 0,48 7. Максиган по 5 мл. № 5 амп. 6,0 0,30 8. Верошпірон по 0,025 №20 табл. 6,8 0,05 9. Флуконазол по 0,05 №10 табл. 7,2 0,36 10. Баралгетас по 5 мл. №5 амп. 8,2 0,45 11. Зинацеф по 0,75 №1 фл. 10,0 3,54 12. Фортум по 1,0 №1 фл. 10,0 9,61 13. Р озчин анальгіну 50% по 2 мл. №10 амп. 10,4 0,04 14. Цефтриаксон по 1,0 №1 фл. 10,5 1,66 15. Розчин гентам іцину 4% по 2 мл. № 10 амп. 11,3 0,06 16. Розчин папаверину гідрохлориду 2% по 2 мл. №10 амп. 11,9 0,06 17. Ц ефазолін по 1,0 №1 фл. 12,3 0,88 18. Іфіципро по 0,5 №10 табл. 12,9 0,10 19. Офло ксацин по 0,2 №10 табл. 15,6 0,14 20. Ністатин по 500000 ОД №20 табл. 29,3 0,05 21. 5-Нок по 0,05 №50 та бл. 58,9 0,05 22. Блем арен по 200,0 гр. 140,9 0,09 Загальні витрати н а курс лікування (у.о.) ( В х ) 16,22 В итрати на 1 ліжко-день (у.о.) 1,46 Отримані в межах трьох варіантів дані доз волили визначити загальну потребу в коштах на придбання ЛП для лікуванн я одного хворого ( ) залежно в ід середнього використання на курс лікування ( ), вартості придбання одиниці виміру ЛП ( Д ), частоти їх призначення ( ): (4) Із табл. 2 в идно, що важливою компонентою у схемах лікування хворих на сечокам’ яну хворобу і взагалі захворювань нирок є антибактеріальна і протизапальн а терапія з використанням антибіотиків, серед яких лікарі здебільшого о рієнтуються на дорогі препарати іноземного походження, що значно перев антажує бюджет лікувально-профілактичних установ. Тому нами проведені порівняльні дослідження активної дії антибіотиків вітчизняного і зако рдонного виробництва на базі Харківського клінічного центру урології і нефрології ім. В.І. Шаповала шляхом вивчення їх впливу на найширше предс тавлених мікроорганізмів – збудників, виділених із сечі таких хворих. В становлено, що майже у 80,0 % випадків ефективність терапевтичної дії антиб іотиків вітчизняного і закордонного виробництва співпадає, тоді як вит рати на їх придбання значно різняться, що важливо брати до уваги при обгр унтуванні напрямків оптимізації забезпечення хворих на сечокам’ яну х воробу. Додатково, з метою обгрунтування оптимізованих витрат на придбання ЛП д ля забезпечення хворих на сечокам’ яну хворобу в умовах спеціалізован ого стаціонару обґрунтовано пропозиції з урахуванням цін виробника (ві тчизняний, закордонний) і синонімів (вітчизняних і закордонних). У кожном у конкретному випадку того чи іншого ЛП розрахований коригувальний кое фіцієнт ( ), який відп овідає вартості пропозиції і може бути більше або менше одиниці ( >1> ), а це означ ає, що чим ( ) менше оди ниці, тим доступніша ця пропозиція у порівнянні з найнижчою пропозицією на базовий ЛП (155 пропозицій). Наприклад, базовий ЛП Палін по 0,2 №20 в капс. надхо дить за однією пропозицією від закордонного виробника ( =1,00), але існу є його синонім вітчизняного виробництва – Піпемідин, який за ціною є бі льше доступнішим ( =0,56). Оптимізація лікарського забезпечення хв орих на пієлонефрит Враховуючи критерії класифікації хворих н а пієлонефрит, окремо досліджувалось лікарське забезпечення хворих на неускладнений гострий і загострений хронічний та ускладнений гострий і загострений пієлонефрит. За першою нозологією встановлено, що загальний перелік ЛП для лікування хворих складає 31 найменування, серед яких значну частину посідають анти біотики (32,25%), протимікробні засоби (22,58%), плазмозамінники та дезінтоксикаці йні засоби (12,90%), уроантисептики і спазмолітичні засоби (9,68%). Дослідження за раніше описаною методикою дозволили обгрунтувати мінім альний перелік ЛП (20 найменувань), які поєднані у два опрацьованих варіант и, відповідно до стандартів лікування, для кожного із яких розраховані с ередні значення використання ЛП на курс лікування одного хворого ( ), витрати к оштів на одну одиницю виміру ( Д ) та загальні витрати на курс лікування ( ) і на один л іжко-день. Встановлено, що загальні витрати на курс лікування хворих на н еускладнений гострий та загострений хронічний пієлонефрит коливаютьс я від 177,56 у.о., або 17,41 у.о. на 1 ліжко-день, до 187,22 у.о., або 18,36 на 1 ліжко-день, протягом те рміну лікування 10,2 дні, що у свою чергу оптимізовано (обґрунтовано 190 пропозицій). Подальші дослідження показали, що для лікування хворих на ускладнений г острий і загострений хронічний пієлонефрит використовується 34 наймену вання ЛП, серед яких антибіотики складають 26,50%, протимікробні засоби – 20,60%, уроантисептики і засоби впливу на обмін речовин у тканинах – 8,80%. За прийн ятою раніше методикою з використанням системи показників ( , , ) обгрунто ваний мінімальний перелік ЛП (22 найменування), потреба в них ( ), витрати к оштів на одну одиницю виміру ( Д ) та загальні витрати на курс лікування ( ) і один ліж ко-день з терміном лікування 12,7 в межах трьох опрацьованних варіантів. До ведено, що загальні витрати на курс лікування одного хворого коливаютьс я в межах від 217,36 у.о., або 17,12 у.о. на один ліжко-день, до 233,35 у.о., або 18,37 у.о. на один ліж ко-день. Вказані загальні витрати ( ) можуть бу ти оптимізовані завдяки використанню ринкових чинників, що діють на суч асному фармацевтичному ринку, шляхом використання обґрунтованих 220 проп озицій завдяки коригувальним коефіцієнтам ( ), які оціню ють співвідношення між найдоступнішою ціною базового ЛП і цінами альте рнативних пропозицій в межах ( >1> ). Для прикл аду наводимо розбіг вартості пропозицій за значеннями коефіцієнта ( ) стосовно препаратів-синонімів базового ЛП Цефтазидиму (рис. 2). Обгрунтування напрямків з оптимізації лі карського забезпечення хворих на гломерулонефрит Відповідно до діючої класифікації виділяю ть гостру та хронічну форму гломерулонефриту, що й обумовило напрямки на ших досліджень. Встановлено, що для лікування гострого гломерулонефриту доцільно вико ристовувати 34 ЛП, серед яких 35,3% (12 найменувань) входять до розділу С класифі каційної системи АТС “Засоби, що впливають на серцево-судинну систему” , 23,5 % (8 найменувань) входять до розділу В “Засоби, що впливають на систему кр ові і гемопоез”, 14,7% (5 найменувань) входять до розділу А “Засоби, що впливают ь на травну систему і метаболізм”. Дотримуючись описаних методичних підходів при проведенні особистих до сліджень, ми обгрунтували фармакоекономічні параметри стандартів ліку вання (8 стандартів) лікарського забезпечення хворих на гострий гломерул онефрит в умовах спеціалізованого стаціонару. В межах кожного із них обг рунтовані загальні витрати на придбання ЛП за схемами: , , де – загаль ні витрати на курс лікування одного хворого; – загал ьні витрати на один ліжко-день для одного хворого; – витрат и на придбання ЛП на курс лікування одного хворого; – витрати на придбання ЛП у розрахунку на один ліжко-день. Встановлено, що витрати на придбання ЛП в межах опрацьованих варіантів к оливаються в межах від 58,52 у.о. до 539,22 у.о. Тобто, співвідношення між мінімальн им і максимальним показником витрат складає 1: 9,2. Додатково за допомогою к оригувального коефіцієнта ( ) обґрунто вані пропозиції з оптимізації таких витрат з урахуванням впливу ринков их чинників (відпрацьовано 146 позицій). Наприклад, для базового ЛП Вазиліп по 0,01 №28 в табл. (С10АА01) обґрунтовано 90,9% випадків використання його препараті в-синонімів вітчизняного і закордонного виробництва для зменшення вка заних витрат ( ) на лікарс ьке забезпечення хворих на гострий гломерулонефрит. У подальшому нами досліджувались напрямки оптимізації лікарського заб езпечення хворих на хронічний гломерулонефрит. Встановлена номенклату ра ЛП (31 найменування), серед яких перевага належить засобам, що впливають на серцево-судинн у систему (С) – 29,0%, засобам, що впливають на систему крові і гемопоез (В) – 25,8%. На їх підставі опрацьовано 17 варіантів фармакотерапії, відповідно до ст андартів лікування та витрати в їх межах на придбання ЛП ( ) на курс лі кування одного хворого і на один ліжко-день ( ) в межах ві д 18,99 у.о. до 185,80 у.о., які у свою чергу завдяки значенням коригувального коефіц ієнта ( ) для кожно го із ЛП можуть бути оптимізовані з урахуванням впливу ринкових чинн иків (відпрацьовано 132 пропозиції) . Результати наукових пропозицій апробовані та покладені в основу низки методичних рекомендацій, які затверджені МОЗ та АМН України і знайшли пр актичне використання в медицині і фармації. ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 1. Вперше обгрунтован і наукові напрямки оптимізації лікарського забезпечення хворих із зах ворюваннями нирок в умовах спеціалізованого стаціонару за найпоширені шими нозологіями шляхом створення мінімального асортименту лікарськи х препаратів, їх поєднання у опрацьованих варіантах фармакотерапії, від повідно до стандартів лікування та рекомендацій щодо витрат на придбан ня. 2. Досліджені науково-практичні аспекти захворювання нирок серед населення України та деяких країн сві ту. До таких хвороб належать хронічна ниркова недостатність, пієлонефри ти, гломерулонефрити, сечокам’ яна хвороба. 3. Встановлено, що в умовах обмеже ного фінансування охорони здоров’ я важливими є пошук напрямків оптим ізації медичного і лікарського забезпечення хворих із захворюваннями нирок, в тому числі з використанням фармакоекономічних методів, які набу вають все більшого значення при лікарській терапії найпоширеніших зах ворювань. 4. Науково обгрунтовані методич ні підходи, об’ єкти та методи досліджень лікарського забезпечення хво рих із захворюваннями нирок, які грунтуються на репрезентативності рез ультатів, сучасній нормативно-правовій базі, сукупності знань і методол огії, відбору базової інформації з використанням сучасних наукових мет одів і обчислювальної техніки. 5. На основі дослідження стану лі карського забезпечення хворих із захворюваннями нирок встановлено, що на вітчизняному фармацевтичному ринку знаходиться в обігу 81 найменуван ня лікарських препаратів та 240 їх синонімів, які служили предметом наших д осліджень. Встановлено, що на їх обіг впливають ринкові чинники, що відби вається на рівні та якості фармакотерапії таких хворих (походження ЛП за виробником (вітчизняний, закордонний), наявність синонімів та їх викори стання, ціна пропозиції, терапевтична ефективність). 6. Вперше запропоновані напрямк и оптимізації лікарського забезпечення хворих на сечокам’ яну хворобу шляхом обґрунтування мінімального переліку лікарських препаратів (28 на йменувань), опрацьованих варіантів фармакотерапії, відповідно до станд артів лікування їх поєднання у схемах лікування та встановлення загаль них витрат на їх придбання на курс лікування одного хворого і один ліжко- день. Шляхом уведення коригувального коефіцієнта перерахунку вартості ( ) обґрунто вані пропозиції з оптимізації витрат на придбання лікарських препарат ів, що увійшли до вказаних варіантів (155 пропозицій). 7. Вивчені напрямки оптимізації лікарського забезпечення хворих на неускладнений та ускладнений гостр ий і загострений хронічний пієлонефрит на підставі обґрунтованих міні мальних переліків лікарських препаратів (42 найменування) і опрацьованих варіантів фармакотерапії, відповідно до стандартів лікування їх поєдн ання, потреби в ЛП та визначення витрат на придбання з урахуванням серед нього використання на курс лікування одного хворого і один ліжко-день в умовах спеціалізованого стаціонару та застосування коригувальних кое фіцієнтів співвідношення між найдоступнішою ціною на базові і цінами м ожливих інших лікарських препаратів (опрацьовано 190 пропозицій). Встанов лено, що методичні пропозиції з оптимізації лікарського забезпечення х ворих на пієлонефрит дозволяють раціонально використовувати фінансов і ресурси бюджетних фондів, планувати фінансове забезпечення профільн их лікувально-профілактичних установ охорони здоров'я, приймати рішенн я при виборі варіантів лікування, контролювати номенклатуру і обсяги за купівлі лікарських препаратів. 8. Обґрунтовані мінімальні пере ліки лікарських препаратів для забезпечення хворих на гострий (34 найменування) і хро нічний (31 найменування) гломерулонефрит. На підставі отриманих результа тів запропоновані фармакоекономічні параметри стандартів лікування (25 варіантів) їх лікарського забезпечення, які базуються на мінімізації ви трат шляхом оцінки фармакотерапевтичної дії за різними схемами поєдна ння лікарських препаратів. Проведені дослідження напрямків оптимізаці ї витрат на їх придбання в межах опрацьованих варіантів стандартів ліку вання, використання альтернативних пропозицій стосовно базових лікарських препаратів, мо жливості оптимізації витрат шляхом використання коригувальних коефіц ієнтів перерахунку (278 пропозицій). 9. Отримані результати дослідже нь покладені в основу методичних рекомендацій та наукових пропозицій, я кі затверджені МОЗ та АМН України та знайшли практичне використання на д ержавному і регіональному рівні, в окремих медичних і аптечних установа х, у вищих фармацевтичних навчальних закладах (факультетах). СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТ АЦІЇ 1. Толочко В.М. Оптимізаці я витрат на лікарське забезпечення хворих гломерулонефритом шляхом ст андартизації лікування в умовах спеціалізованого стаціонару / В.М. Толоч ко, Т.І.Єрмоленко // Фармац. журн. в€’ 2005. в€’ №6. в€’ С. 15-21. ( Дисертант використала особисті результати дослід жень, здійснила розрахунки, написала статтю ). 2. Толочко В.М. Дослідження шляхів оптимізації витрат на лікарське забезпе чення хворих із захворюваннями нирок / В.М. Толочко, В.М. Лісовий, Т.І. Єрмоле нко // Вісник фармації. 2005.в€’ №1 (41). в€’ С. 61-64. ( Дисерт ант представила фрагменти особистих досліджень, написала статтю ). 3. Толочко В.М. Фармакоекономічні аспекти лікарського забезпечення хвори х сечокам’ яною хворобою в умовах стаціонарного лікування / В.М. Толочко, Т.І. Єрмоленко // Фармац. журн. в€’ 2005. в€’ №4. в€’ С. 82-87. ( Дисертант запропонувала особисті наукові підходи з оптимізації лікарського забезпечення вказаних хворих, підготувала с таттю ). 4. Толочко В.М. Фармакоекономічні дослідження лікарського забезпечення х ворих пієлонефритом в умовах стаціонарного лікування / В.М. Толочко,Т.І. Єр моленко // Ліки України. в€’ 2005. в€’ №9 (98). в€’ С. 31-35. ( Д исертантом представлені результати особистих досліджень, написана ста ття ). 5. Застосування тахокомбу в хірургічній практиці / В.М. Лісовий, І.А. Гарагати й, В.М. Демченко, П.В. Мозжаков, Т.І. Єрмоленко // Харківська хірургічна школа. в€’ 2005. в€’ №1 (14). в€’ С. 84-86. ( Дисертант, проводила аналіз викорис тання гемостатичних засобів в хірургічній практиці та їх безпосереднь ої дії на ранову поверхність , брала участь у написанні статті ). 6. Аркатов А.В. Оптимизация лечения мочекаменной болезни за счет использов ания нитроимидазолов / А .В. Аркатов, А.В. Книгавко, Т.И. Ермоленко // Альмана х клинической медицины. в€’ Т. VIII , Ч.1. Современные медицинские технологии и развитие с пециализированной медицинской помощи населению. – М., 2005. в€’ С. 161-163. ( Дисертант брала участь у проведенні експеримен ту, обробці результатів і написанні статті ). 7. Толочко В.М. Фармакоекономіч на оцінка ефективності лікування сечокам’ яної хвороби / В.М. Толочко, В.М . Лісовий, Т.І. Єрмоленко // Експериментальна і клінічна медицина. – 2007. – №2. – С. 140-145. ( Дисертант представила результати особистих досліджень, брала участь в обробці результатів і написанні ст атті ). 8. Лісовий В.М. Застосування кан ефрону в післяопераційному періоді у пацієнтів з доброякісною гіперпл азією передміхурової залози / В.М. Лісовий, Г.Г. Хареба, Т.І. Єрмоленко // Актуа льні питання медичної науки та практики: Зб.наук. праць ЗМАПΠ– Запоріжж я: Дике поле, 2004. в€’ Вип.67. , Кн. 2. в€’ С. 36-38. ( Дисертант здійсню вала нагляди за використанням лікарського препарату, обробляла резуль тати і брала учас ть у написанні тез доповіді ). 9. Деклараційний патент України на корисну модель №13988 А61 D 17/00; А61К 31/00. Спосіб лікуванн я гострої затримки сечовипорожнення / В.М. Лісовий, О.В. Кнігавко, А.В. Аркато в, Т.І.Єрмоленко, В.В. Ханжин. Заявл. 05.12.2005; Опубл.17.04.2006. в€’ Бюл. № 4. ( Дисертант здійснювала забезпечення лікарськими п репаратами, нагляди за їх застосуванням при проведенні експерименту, уз агальнювала рез ультати ). 10. Толочко В.М. Дослідження напрямків підвищення якості і доступності ліка рського забезпечення хворих з захворюваннями нирок / В.М. Толочко, Т.І. Єрм оленко // Ліки України. в€’ 2004. в€’ №9 (86). в€’ С.139. ( Дис ертант представила результати особистих досліджень, підготувала тези доповіді, з якою виступила ). 11. Толочко В.М. Аспекти доказової фармації на прикладі лікарського забезпе чення хворих із захворюваннями нирок / В.М. Толочко, Т.І. Єрмоленко // Фармаце втичне право в системі відносин: виробник-лікар-пацієнт-провізор-ліки-ко нтролюючі та правоохоронні органи: Матер. наук.-практ. конф. // Ліки України. в€’ 2005. в€’ № 9 (98). в€’ С. 181. ( Дисертант представила особисті результати, підготувала тези доповіді, з якою виступила ). 12. Применение нитроимидазолов в комплексной терапии мочекаменной болез ни / В.Н. Лесовой, А.В. Книгавко, А.В. Аркатов, Т.И. Ермо ленко // Здоровье мужчины. в€’ 2005. в€’ ? № 4. в€’ С.95-96. ( Дисертант представил а особисті результати, підготувала тези доповіді, з якою виступила ). 13. Єрмоленко Т.І. Напрямки оптимізації лікарського забезпечення хворих се чокам’ яною хворобою / Т.І. Єрмоленко, В.М. Толочко // Український вісник пси хоневрології. в€’ 2006. в€’ Т. 14; Вип. 2 (47). в€’ С. 166. ( Дисе ртантом підготовлені особисті матеріали для повідомлення ). 14. Єрмоленко Т.І. Оптимізація ви трат на лікування хворих із захворюваннями нирок / Т.І. Єрмоленко, В.М. Толо чко // Передові наукові розробки – 2006: I Міжнар. наук.-практ. конф. в€’ Дніпропетровськ: Нау ка і освіта, 2006. в€’ Т.7. Медицина. в€’ С. 24-25. ( Дисерт антом представлені результати ососбистих досліджень, написані тези до повіді ). 15. Єрмоленко Т.І. Фармакоекономічні дослідження лікарського забезпечення хворих із захворюваннями нирок / Т.І. Єрмоленко, В.М. Толочко // Ключевые аспекты на учной деятельности – 2007: Матер. II Междунар. науч.-практ. конф. в€’ Днепропетровск: Наука и образование, 2007. в€’ Т.4. Медицина и биология. в€’ С. 22-24. ( Дисертантом у формі тез представлені результати ос обистих досліджень ). 16. Єрмоленко Т.І. Фармакоеконом ічні дослідження лікарського забезпечення хворих сечокам’ яною хворо бою в умовах спеціалізованого стаціонару / Т.І. Єрмоленко, В.М. Толочко // Нау чное пространство Европы – 2007: Матер. ІІІ Междунар. науч.-практ. конф. в€’ Дн епропетровск: Наука и образование, 2007. в€’ Т.8. Медицина. в€’ С. 10-14. ( Дисертантом представлені результати особистих до сліджень у формі тез доповіді, з якою виступила ). 17. Толочко В.М. Фармакоекономічні стандарти лікарського забезпечення хво рих на гострий гломерулонефрит в умовах спеціалізованого стаціонару: М етод. рек. / В.М. Толочко, Т.І. Єрмоленко. в€’ Х.: Вид-во НФаУ, 2007. – 16 с. ( Дисертант запропонувала особисті наукові підходи до оптимізації лікарського забезпечення хворих на гострий гломерулоне фрит ). 18. Єрмоленко Т.І. Мінімальний пе релік лікарських засобів, потреба в них та витрати на придбання для ліку вання хворих на неускладнений гострий і загострений хронічний пієлоне фрит (спеціалізований стаціонар) : Метод. рек. / Т.І. Єрмоленко, В.М. Толочко. в€’ ? Х.: Вид-во НФаУ, 2007. в€’ 22 с. ( Дисертантом запроп оновані особисті напрямки з покращення лікарського забезпечення хвори х на хронічний пієлонефрит ). 19. Толочко В.М. Фармакоекономічні стандарти лікарського забезпечення хво рих на хронічний гломерулонефрит в умовах спеціалізованого стаціонару : Метод. рек. / В.М. Толочко, Т.І. Єрмоленко. в€’ Х.: Вид-во НФаУ, 2007. в€’ 23 с. ( Дисертант запропонувала особисті наукові пропози ції, результати яких використані в цій праці ). 20. Толочко В.М. Мінімальний перелік лікарських засобів, потреба в них та вит рати на придбання для консервативного лікування хворих на сечокам’ ян у хворобу в умовах спеціалізованого стаціонару : Метод. рек. / В.М. Толочко, Т .І. Єрмоленко. в€’ Х.: Вид-во НФаУ, 2007. – 20 с. ( Дисер тантом запропоновані особисті підходи з оптимізації лікарського забез печення хворих на сечокам’ яну хворобу ). 21. Єрмоленко Т.І. Мінімальний перелік лікарських засобів, потреба в них та в итрати на придбання для лікування хворих на неускладнений гострий і заг острений хронічний пієлонефрит (спеціалізований стаціонар) : Метод. рек. / Т.І. Єрмоленко, В.М. Толочко. в€’ Х.: Вид-во НФаУ, 2007. в€’ 22 с. ( Дисертант представила особисті наукові розробки з оптимізації лікарського забезпечення хворих на хронічний пієлонефрит ). 22. Толочко В.М. Екстемпоральна р ецептура як можливий напрямок оптимізації лікарського забезпечення хв орих із захворюваннями нирок в умовах стаціонару / В.М. Толочко, Т.І. Єрмоле нко // Сучасні проблеми екстемпоральної рецептури: Матер. наук.-практ. конф ., 27-28 верес. 2007 р. в€’ Х.:Вид-во НФаУ, 2007. в€’ С.194-196. ( Дисе ртант представила особисті результати, підготувала тези доповіді, з яко ю виступила ). АНОТАЦІЯ Єрмолен ко Т.І. Оптимізація лікарського забезпечення хворих із захворюваннями н ирок. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня к андидата фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків т а організація фармацевтичної справи. – Національний фармацевтичний у ніверситет, Харків, 2008. Дисертаційна робота присвячена вивченню теоретичних аспектів лікуван ня захворювань нирок серед населення України та деяких інших країн світ у с урахуванням сучасної класифікації їх нозологій і на цій основі обґру нтуванню напрямків оптимізації лікарського забезпечення таких хворих в умовах спеціалізованого стаціонару за найпоширенішими нозологіями. На підставі отриманих результатів з вивчення стану лікарського забезп ечення хворих із захворюваннями нирок за поширеними нозологіями (сечок ам’ яна хвороба, пієлонефрит, гломерулонефрит) з’ ясовано, що на вітчизн яному фармацевтичному ринку існують чинники, вплив яких відбивається н а рівні та якості їх фармакотерапії. З урахуванням такого впливу обгрунтовані наукові напрямки оптимізації лікарського забезпечення хворих із захворюваннями нирок в умовах спец іалізованого стаціонару шляхом створення мінімального асортименту ЛП , опрацювання фармакоекономічних параметрів стандартів лікування та р екомендацій щодо витрат на придбання ЛП. Результати наукових досліджень покладені в основу методичних рекоменд ацій з оптимізації лікарського забезпечення хворих на захворювання ни рок за вказаними нозологіями для спеціалізованих стаціонарів профільн их лікувально-профілактичних установ. Ключові слова: лікарські препарати, хвороби нирок, оптимізація вит рат, стандартизовані варіанти, фармакоекономічні стандарти, оптимальн ий асортимент. АННОТАЦИЯ Ермоленко Т.И. Оптимизация лекарственного обеспеч ения больных с заболеваниями почек. в”Ђ'2d Рукопись. Диссертация на соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук по специальности 15.00.01 – технология лекарств и орг анизация фармацевтического дела. – Национальный фармацевтический уни верситет, Харьков, 200 8 . Диссертационная работа посвящена изучению теоретических аспектов лечения заболева ний почек среди населения Ук раины и некоторых стран мира с учетом современной классификации их нозологий и на этой основе обоснованию направлений оптимизации лекарственного обеспечения таких больных в условиях специ ализованного стационара по распространенным нозологиям. Установлено, что распространенность и уровень заболеваемости населени я болезнями почек высоки и наблюдается тенденция к их росту. К таким боле зням в первую очередь относят хроническую почечную недостаточность, пи елонефриты, гломерулонефриты, мочекаменн у ю болезнь, которым уделяется особое внимание на этап е профилактики, ранней диагностики с целью своевременного начала лекар ственной терапии и тем самым отдаления начала заместительной терапии, к оторая намного дороже и не всем больным доступа. Обосновано, что доступность лекарственных препаратов зависит от многи х факторов, среди которых такие, как их качество, приоритет отечественны х производителей, цена, сочетание в схемах лечения и др. Первостепенное з начение это имеет для лечения больных с заболеваниями почек в условиях с пециализированных стационаров лечебно-профилактических учреждений, г де используются альтернативные схемы лечения, дорогие медицинские тех нологии, широкий ассортимент лекарственных препаратов, в условиях нали чия дефицита выделяемых средств на финансирование здравоохранения. Полученные результаты изучения фактического состо яния лечения больных с заболеваниями почек в условиях специализирован ного стационара позволили обосновать направления оптимизации их лекар ственного обеспечения, используя методы маркетингового и фармакоэконо мического анализа. Обоснованы научные подходы к оптимизации лекарственного обеспечения б ольных с заболеваниями почек по распространенным нозологиям (мочекаме нная болезнь, неосложненный, осложненный острый и обостренный хроничес кий пиелонефрит, острый и хронически й гломерулонефрит) путем создания оптимальной номенклатуры лекарствен ных препаратов, их минимального перечня и вариантов их сочетания в схема х лечения. Доказано, что в зависимости от протекания мочекаменной болезни, фармако терапия больных сочетает лекарственные препараты разных фармакотерап евтических групп, среди которых отобрано 38 наименований. Используя коэф фициент частоты назначения и показатель вариации назначения обоснован а оптимальная номенклатура лекарственных препаратов, в составе которо й 28 наименований. Предложено три варианта схем фармакотерапии. Для лечения больных неосложненным острым и обостренным хроническим, ос ложненным острым и обостренным хроническим пиелонефритами обоснованы оптимальные перечни лекарственных препаратов, которые объединяют, соо тветственно, 20 и 22 наименования. На их основе предложено 5 вариантов схем ле чения, с учетом среднего использования лекарственных препаратов на кур с лечения одного больного и расходов средств на единицу использования. С использованием методов экспертных оценок исследованы общие перечни лекарственных препаратов для обеспечения больных гломерулонефритом. У становлено, что для лечения таких больных с острой формой заболевания ис пользуется 34 и хронической формой 31 лекарственный препарат. Полученные р езультаты позволили обосновать соответствующие фармакоекономически е параметры стандартов лечения, которые базируются на минимизации расх одов путем оценки фармакотерапевтического действия и различным схемам и сочетания лекарственных препаратов. В связи с этим, для лечения больны х острым гломерулонефритом предложено 8 вариантов схем лечения, а для ле чения больных хроническим гломерулонефритом – 17. Впервые для каждого из стандартизированных вариант ов установлены потребность в лекарственных препаратах, затраты на их пр иобретение на курс лечения и на один койко-день для одного больного. Обоснована целесообразность использования в схемах лечения лекарстве нных препаратов отечественного производства, которые в большинстве бо лее доступны по стоимости в сравнении с импортными. Разработаны научные подходы к оптимизации затрат на приобретение лекарственных препаратов для обеспечения больных с заболеваниями почек, учитывая влияние рыночн ых факторов (происхождение по отечественному или зарубежному производ ителю, возможность использования синонимов, сочетания в схемах лечения ), для этого впервые введен корректировочный коэффициент перерасчета за трат на приобретение лекарственных препаратов, которые вошли в минимал ьные перечни вариантов фармакотерапии. Созданы методические рекомендации по опти мизации лекарственного обеспечения больных с заболеваниями почек в ус ловиях специализированного стационара с учетом минимальной номенклат уры ЛП, их сочетания в вариантах фармакотерапии, предложений относитель но затрат на приобретение на отечественном фармацевтическом рынке. Ключевые слова: лекарственные препараты, болезни почек, оптимизаци я затрат, стандартизированные варианты, фармакоэкономические стандарт ы, оптимальный ассортимент. SUMMARY Ermolenko T.I. Optimization of the medical providing of the patients with the kidneys diseases. - Manuscript. The thesis for a Candidate of pharmaceutical sciences degree (Ph.D.) by speciality 15.00.01 – Drug technology and organization of pharmacy. – National Pharmaceutical University, Kharkov, 2008. The thesis is dedicated to the investigation of theoretical aspects of the kidneys diseases morbidity, treatment among the population of Ukraine and some other countries of the world accounting the modern classification, of their nosology and the directions of optimization of the medical providing of such patients in the conditions of the specialized permanent establishment by the most widespread nosologie s have been grounded. On the basis of the obtained results of investigations of the actual state of the medical providing of the patients with the kidneys diseases by widespread nosologies (an urolithiasis, a pyelonephritis, a glomerulonephritis) it has be en found out, that there are market factors, the influence of which is reflected at the level of quality of their ph arma c ot h erap y at the national pharmaceutical market. Scientific directions of the optimization of the medical providing of the patients with the kidneys diseases have been grounded in the conditions of the specialized permanent establishment by creation of minimal assortment of medicinal preparations, proce ssing of pharmacoeconomical parameters and standards of treatment, recommendations for expenses for purchase of drugs. On the bases of the results of the investigations it has been created the methodical suggestions for optimization of the medical providing of the patients with the kidneys diseases with the indicated nosologies for the specialized hospital permanent establishment. Keywords: medicine, the kidneys diseases, optimization of expenses, standardized variants, ph armakoe c onomic al standards, optimum assortment.

Приложенные файлы


Добавить комментарий