Учебный электронный материал

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА « НАЦ І ОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ РАКУ» М АКЕЄВ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ УДК 616-073.756.8-073.916:616.831-006 ОДНОФОТОННА ЕМІСІЙНА КОМП’ ЮТЕРНА ТОМО ГРАФІЯ У ДІАГНОСТИЦІ ПУХЛИН ГОЛОВНОГО МОЗКУ 14.01.23 - променева діагностика та променева терапія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Київ – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Державній установі "Інститут нейрохірургії імені ака деміка А.П. Ромода нова АМН України" Наукові консультанти: - доктор медичних наук, професор Мечов Д.С., Національна медична академія післядипломної о світи ім. П.Л. Шупи ка, завідуючий кафедрою медичної радіології - доктор медичних наук, професор Розуменко В.Д., Державна установа «Інститут нейрохірургії ім. академіка А.П. Ромоданова АМН України», завідуючий відділу нейроонкології Офіційні опоненти: - доктор медичних наук Солодянникова О. І., Державна уст анова « Нац іональний інститут раку», керівник відділу ядерної медицини - доктор медичних наук, професор Славнов В.М., Національний центр "Інститут кардіології іме ні академіка М.Д. Стражеско", завідуючий лабораторією радіоізотопних методів дослідженн я - доктор медичних наук Яковенко Л. М, Державна установа «Інститут нейрохірургії імені акад еміка А.П. Ромодан ова АМН України», провідний науковий співробітник відділення судинної нейрохірургії Захист ві дбудеться 25.06.2008 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .26.560.01 при Державній установі «Національний інститут раку» , 03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43. З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Державної установи «Нац іональний інститут раку» (м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43). Автореферат розіслано 24.05.2008 р. Вч ений секретар с пеціалізованої вченої ради С.О. Родзаєвський ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність проблеми . Лікування хворих з пухлинами головного мозку залиша ється однією з найбільш складних проблем нейрохірургії. За даними Націо нального Канцер-реєстру України у 2005 році захворюваність на злоякісні пе рвинні новоутворення головного мозку становила 4,4, а у 2006 вже 4,6 випадків на 100000 населення. За даними опублікованими CBTRUS ( Central Brain Tumor Registry of the United States ) захворюваність на первинні злоякісні та доброякіс ні пухлини головного мозку у США щороку зростає і за прогнозами у 2008 році в она становитиме 14,8 на 100000 населення або 44,9 тисяч нових випадків. Понад 50% цих у творень має злоякісний характер, що обумовлює високий рівень смертност і, незважаючи на значні досягнення у діагностиці та лікуванні. Кл ініко-неврологічна діагностика таких утворень має значні труднощі том у, що мозкові пухлини, незважаючи на різну гістоструктуру та характер ро сту, часто характеризуються однаковим впливом на навколишню мозкову тк анину, що в свою чергу обумовлює неспецифічну неврологічну симптоматик у. При цьому нейровізуалізаційні прояви цілого ряду вогнищевих утворен ь головного мозку практично не відрізняються від церебральних пухлин. Т ому, вогнищеві мозкові утворення судинного, запального та іншого генезу , особливо ті, що мають так званий псевдотуморозний перебіг, можуть бути п омилково діагностовані як пухлини. До середини 70-х років сцинтиграфія головного мозку відігравала роль осн овної неінвазивної методики, яка дозволяла візуалізувати церебральні пухлини. Серійна сцинтиграфія, одержання ранніх і відстрочених радіону клідних зображень дозволяли з високим ступенем імовірності диференцію вати внутрішньочерепні новоутворення [Бадмаев К.Н., 1982, Зозуля Ю.П., 1998]. Поява більш інформативних методів діагностики, зокрема КТ, а потім і МРТ, на три валий час обмежила широке застосування радіонуклідних методів діагнос тики у нейроонкології. Сьогодні КТ та МРТ є методами вибору у топографо-анатомічній діагностиц і мозкових пухлин, оцінці перифокальних реакцій та дислокаційних змін [Benard F., 2003]. Вважають, що ці методи є найбільш інформативними методами діагнос тики пухлин головного мозку, тому що за їх даними можна виявити та оцінит и важливі характеристики новоутворень, зокрема, розміри пухлини, її межі , щільність, розповсюдженість, виразність перифокально змінених тканин, дислокаційні прояви. Застосування контрастуючих агентів при проведенн і таких досліджень дозволяє посилити зображення пухлин та оцінити ступ інь її васкуляризації. Однак, здебільшого ці методи забезпечують інформацію лише про загальну структуру новоутворення, його локалізацію та характер розповсюдження, в той час, як мозкові пухлини є гетерогенними утвореннями і містять осер едки різної проліфераційної активності тканини, зони загиблих клітин т а некрозу, геморагічний компонент, кісти, тканини у стані запалення, набр яку, що значно ускладнює трактування отриманих даних. Всі ці складові пухлинного вогнища є присутніми у зображенні на КТ та МРТ-зрізах і можуть вплинути на оцінку н овоутворення. Контрастування пухлини визначає лише ступінь порушення гематоенцефалічного бар'єру (ГЕБ), яке обумовлюється в першу чергу васку лярними змінами. Виникнення в процесі росту пухлини кістозних утворень також впливає на оцінку її об'єму, що ускладнює висновок про результатив ність консервативного лікування. Реактивне запалення, прорив ГЕБ, набря к можуть асоціюватися з радіаційним некрозом, обумовленим променевою т ерапією, що також суттєво ускладнює діагностику. Дані літератури (Del Sole A., 2001, Benard F., 2003, Barai S ., 2004, Alexiou G ., 2007 та інші) свідчать, що метод однофотонної емісійної томографії при нейроонкологічних захвор юваннях сьогодні має значний потенціал для подальшого широкого застос ування, однак діагностична значимість його розкрита не повністю. Поява н ових радіофармацевтичних препаратів (РФП) з різними фізико-хімічними та біохімічними властивостями, значне поліпшення технічних характеристи к сучасних детекторних систем підносить можливості ОФЕКТ на новий, якіс но вищий рівень діагностики. Це робить актуальною розробку критеріїв за стосування цього методу у практичній нейроонкології. Обґрунтуванням концепції викорис тання сцинтиграфічної діагностики в нейроонкології є візуалізація “жи ттєздатної” пухлинної тканини завдяки нагромадженню в ній РФП. При цьом у ОФЕКТ здатна виявляти посилення ознак росту пухлини ще до виникнення ї ї структурних змін, виявляючи новоутворену тканину на ранній стадії роз витку та виключаючи такі складові церебрального ураження, як набряк, фіб роз та некроз. І в цьому аспекті застосування однофотонної емісійної ком п’ ютерної томографії може допомогти вирішити проблему своєчасної діа гностики рецидиву пухлин та об’ єктивної оцінки контролю ефективності лікувальних процедур (Щербакова Е.Я., 2000). Емісійно-томографічні методи діагностики , такі як ОФЕКТ та ПЕТ, дозволяють неінвазивно визначати локальні біолог ічні властивості як пухлин, так і речовини мозку. ОФЕКТ має ширше у порівн янні з ПЕТ застосування, в першу чергу, завдяки своїй доступності, а також високій інформативності. Застосування ОФЕКТ дозволяє досліджувати топ ічні, гістоструктурні особливості мозкових утворень, ступінь порушенн я гемато-енцефалічного бар'єру, визначати функціональну активність та р івень кровопостачання мозкових структур або церебральних новоутворен ь, що досягається використанням різних РФП. Літературні публікації, присвячені ОФЕКТ пухлин головного мозку, мають в більшості випадків розрізнений ха рактер і присвячені вивченню лише окремих питань застосування цього ме тоду у нейроонкології. Відсутність повної, цілісної інформації про можл ивість використання цього засобу в діагностиці пухлин головного мозку, в значній мірі обмежує використання ОФЕКТ у нейроонкології (Taghan A.,1993, Staffen W., 1998, Ka o C., 2002, Fan Y., 2004). Вищевикладене обґрунтовує актуальність вивчення можливостей ОФЕКТ у д іагностиці пухлинної патології головного мозку та уточнення показань щодо її застосування у комплексі з іншими методами нейровізуалізації. Мета дослідження : Підвищення ефективності діагностики пух лин головного мозку за рахунок використання ОФЕКТ в комплексі з іншими т омографічними методами нейровізуалізації. Завдання дослідження : 1. Визначити місце і ро ль ОФЕКТ в комплексній діагностиці пухлин головного мозку . 2. Розробити покази до застосування емісій ної томографії у діагностиці пухлин головного мозку . 3. Вивчити можливості використання кількі сних та якісних характеристик мозкових пухлин при ОФЕКТ з метою їх дифер енційної діагностики . 4. О цінити результативність та ефективність застосування ОФЕКТ у залежності ві д гістологічної стру ктури пухлини . 5. Оптимізувати вибір РФП для однофотонної емісійної комп’ ютерної томографії пухлин головного мозку . 6. Визначити можливість застосування перф узійних та туморотропних РФП для уточненої діагностики пухлинних утво рень головного мозку. 7. Вивчити можливості та доцільність проведення ОФЕКТ для динамічного сп остереження за нейроонкологічними хворими у післяопераційному період і, після проведення радіо-, хіміотерапії, для діагностики малігнізації п ухлини, оцінки ефективності їх лікування та виявлення рецидивів захвор ювання. 8. Розробити методику ефективного застосування комплексного сцинтигра фічного дослідження пацієнтів з церебральними метастазами. 9. Оцінити можливості отримання додаткової діагностичної інформації пр и суміщенні ОФЕКТ та МРТ зображень та довести доцільність їх застосуван ня у клінічній нейроонкології. Об’ єкт дослідження - хворі з пухлинами головного мозку. Предмет дослідження - діагностика пухлин головного мозку. Методи дослідження . Інструментальні методи до слідження пухлин головного мозку: однофотонна емісійна комп’ ютерна т омографія, комп’ ютерна томографія та магнітно-резонансна томографія головного мозку. Сцинтиграфія всього тіла проведена для діагностики во гнищ позамозкової локалізації у хворих з метастазами головного мозку. Гістологічні дослідження видалених пухли н проведені у всіх спостереженнях з метою верифікації діагнозу. Розробл ене та застосоване програмне забезпечення для формування поєднаних МР Т/ОФЕКТ зображень. З в’ я зок роботи з науковими програмами, планами, темами . Ро бота виконана згідно плану НДР Інституту нейрохірургії імені академік а А.П. Ромоданова АМН України. Матер іали роботи є фрагментами комплексних тем: "Дослідити фактори хіміорези стентності пухлин головного мозку та врахувати їх у комбінованому ліку ванні гліом" (№ державної реєстрації 0105U000906), "Розробити комбіновані методи х ірургічних втручань, які передбачають запобігання післяопераційних ру хових порушень при лікуванні гліом, що поширюються у функціонально важл иві ділянки мозку" (№ державної реєстрації 0104U000411), "Створення системи інтегр ованої діагностики з застосуванням комп’ ютерних, магнітно-резонансни х, рентгенівських та однофотонних емісійних томографічних методів" (№ де ржавної реєстрації 0103U008879), "Вивчити ефективність застосування радіоіндик аторів для визначення резистентності гліом головного мозку до дії хімі отерапевтичних препаратів" (№ державної реєстрації 0102U003251), "Розробити дифер енційовані методи лікування гліом півкуль великого мозку з медіанним п оширенням" (№ державної реєстрації 0107U0071193). Автор є співвиконавцем вказаних комплексних НДР. Наукова нов изна . Вперше на великому клініч ному матеріалі визначені місце і роль ОФЕКТ у діагностиці пухлин головн ого мозку, доведена доцільність її застосування в комплексі з іншими інт роскопічними методами діагностики та оптимізовані покази до застосува ння цього методу у нейроонкологічних хворих . Визначений об’ єм кількісних та якісних показникі в ОФЕКТ при вогнищевих утвореннях головного мозку та критерії диференц ійної діагностики новоутворень. Визначена чутливість ОФЕКТ та доцільність її застосування в залежност і від характеру пухлини, її гістоструктурних особливостей, кровопостач ання, меж росту та розповсюдженості перифокального набряку. Вперше застосований та обґрунтований диференційований підхід до вибор у РФП при проведенні емісійної томографії пухлин головного мозку. Доведена інформативність ОФЕКТ при комбінованому застосуванні перфуз ійного та туморотропного РФП для уточненої діагностики пухлин головно го мозку та розповсюдження перифокального набряку. Впроваджено проведення ОФЕКТ моніторингу за хворими для виявлення про довженого росту пухлини головного мозку, оцінки ефективності лікуванн я, встановлені переваги ОФЕКТ у діагностиці малігнізації і рецидиву пух лини. Вперше розроблена та запропонована методика комплексного радіонуклід ного обстеження хворих з метастазами головного мозку з метою виявлення первинного вогнища та додаткових метастатичних уражень. Розроблена методика застосування поєднаних МРТ та ОФЕКТ зображень і до ведена доцільність цього методу у хворих з пухлинами головного мозку дл я проведення стереотаксичної біопсії. Практичне значення одержаних результатів. Всебічне вивчення можливостей ОФЕКТ у діагностиці пухлин гол овного мозку, впровадження у повсякденну практику застосування цього м етоду дозволило поліпшити результативність діагностики внутрішньоче репних пухлин головного мозку, що сприятиме адекватному лікуванню цієї складної патології. Динамічне спостереження за хворими з використанням ОФЕКТ дозволяє сво єчасно оцінювати ефективність лікування хворих та проводити ранню діа гностику малігнізації й продовженого росту пухлини. ОФЕКТ головного мозку при наявності пухлини дозволить отримати інформ ацію не тільки про ступінь її злоякісності, але також і про її проліферат ивну активність, рівень кровопостачання, розповсюдженість та ступінь у раження гематоенцефалічного бар'єру. Застосува ння ОФЕКТ з двома РФП у поєднанні з МРТ або КТ робить можливою уточнену ді агностику контурів пухлини, розповсюдження і перифокального набряку, щ о важливо при проведенні пункційної біопсії, призначенні радіотерапії, плануванні хірургічного втручання. Комплексне сцинтиграфічне дослідження хворих з підозрою на метастатич не ураження головного мозку дозволяє не тільки підтвердити пухлинний х арактер церебрального вогнища, але також визначити локалізацію первин ного новоутворення та уточнити наявність інших метастатичних пухлин п озамозкової локалізації. Застосування мультимодальних зображень, зокрема ОФЕКТ та МРТ, надає мож ливість уточненої діагностики ділянок активно проліферуючої пухлинно ї тканини та їх анатомічної топографії для проведення стереотаксичної біопсії. Особистий внесок здобувача . Робота виконана на базі Державної уст анови «Інститут нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова АМН України». Автор особист о виконав літературний огляд, провів аналіз клінічного матеріалу, самос тійно виконав всі радіонуклідні дослідження хворих з вогнищевими ураж еннями головного мозку, провів математичну обробку та аналіз одержаних результатів. Автором особисто розроблені та представлені у фахових вид аннях матеріали наукових досліджень і розроблений алгоритм застосуван ня однофотонної емісійної томографії у хворих з пухлинами головного мо зку. У наукових статтях, опублікованих у співавторстві, фактичний матеріал н алежить здобувачу, а його участь є визначальною, тобто, включає бібліогр афічний пошук, інструментальні дослідження, статистичну обробку та ана ліз одержаних даних і формулювання висновків. Апробація результатів дисертації . Результати проведених досліджень, які включе ні в дисертацію, оприлюднені на Українському конгресі радіологів Украї ни (15-18 травня 2000 р., м. Київ, Україна), Х З їзді онкологів України (10-12 жов тня 2001 р., м. Алушта, Крим, Україна), III З’ їзді нейрохірургів Росії (4-8 червня 2002 р., м. Санкт-Петербург, Росія), Міжнародному семінарі "Применение радиофармп репаратов в диагностике и терапии" (12-14 січня 2003 р., м. Мінськ, Білорусь), щорічн ій конференції Американського товариства з нейрорадіології, м Вашінгт он, травень 2003 ( Annual Meeting of the American Society of Neuroradiology , Washington , DC , May 2003), ІІ Євразійському конгресі з медичної фізики та ін женерії «Медицинская физика – 2005» (21-24 червня 2005 р., м. Москва, Росія), Науково-п рактичній конференції "Актуальні проблеми ядерної медицини - 2006" (20-21 вересн я 2006 р., м. Севастополь, Крим, Україна), Х З’ їзді Польського наукового товари ства з ядерної медицини (X Zjazd Naukowy Polskiego Towarystwa Medycyny Nuclearnej (22-25 червня 2006 р., м. Бєлосток, Польща), ХІ Конгресі Світової Федерації Українських Лікарських товариств (28-30 сер пня 2006 р., м. Полтава, Україна), ІІІ З’ їзді Українського товариства фахівці в з ядерної медицини (15-17 червня 2007 р., Україна, м. Харків). Дисертація апробована на розширеному засіданні Вченої Ради Державної установи «Інститут нейрохірургії імені академіка А.П.Ромоданова АМН Ук раїни» сумісно з кафедрами нейрохірургії та радіології Національної м едичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика та кафедри нейрох ірургії Національного медичного університету ім. академіка О.О. Богомольця 11 січня 2008 рок у та на засіданні експертної комісії при спеціалізованій вченій раді Д 26.560.01 Державної установи «Національний інститут раку» 12 березня 2008 року Публікації . За матеріалами дисертаційного дослід ження опубліковано 37 наукових друкованих праць, з них: розділ монографії , 24 статті у наукових журналах та збірниках наукових праць, 12 тез конференц ій та з’ їздів. Одержані позитивні рішення про видачу трьох деклараційн их патентів України на корисну модель. Структура та обсяг дисертації . Дисертація складається зі вст упу, шести розділів, підсумку, практичних рекомендацій, висновків та пок ажчика літератури. Робота викладена на 290 сторінках машинописного тексту, включає 131 ілюстрацію та 9 таблиць. Бібліографічний список літератури включає 325 джерел. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ Матеріал та методи дослідження . Виконана робо та базується на матеріалі спостережень пацієнтів, які лікувалися в клін іках Державної установи «Інститут нейрохірургії імені академіка А.П.Ро моданова АМН України». За допомогою однофотонної емісійної комп'ютерно ї томографії (ОФЕКТ) головного мозку було обстежено 560 пацієнтів з підозро ю на пухлинне ураження головного мозку. Серед всіх пацієнтів було 267 чолов іків та 293 жінки середнім віком 45 років (від 3 до 80 років). ОФЕКТ проведена із застосуванням чотирьох радіофармацевтичних препар атів, мічених 99m Тс. Зокрема, ОФЕКТ з 99m Тс-МІБІ була проведена - 340, з 99mТс-п ертехнетатом - 86 та 99m Тс(V)-ДМСА - 86 хво рим. Крім цього, 48 хворим проведена ОФЕКТ з 99m Тс-ГМПАО та 99m Тс-пертехн етатом і серед них 20 хворим - лише з 99m Тс- ГМПАО. ОФЕКТ головного мозку у всіх пацієнтів проводилась з а єдиною схемою незалежно від застосованого РФП. Відмінним у протоколі д ослідження був лише час початку інструментального дослідження після і нтравенозного введення радіоіндикатора. Так , при застосуванні 99mТс-перт ехнетату ОФЕКТ починали через 30-60 хвилин після ін’ єкції РФП, тобто в моме нт максимального нагромадження РФП у пухлині або у відповідному органі, 99m Тс-МІБІ, та 99m Тс-ГМПАО - через 10-20 хвилин, 99m Тс(V)-ДМСА - через 120 -180 хвилин після ін’ єкції. Використання в як ості радіомітки 99m Тс дозволяло ст ворювати порівняно високі активності радіоіндикаторів для поліпшення статистичних даних емісійних томограм. У всіх дослідженнях діагностич на доза радіоіндикаторів складала 370 - 740 МБк для одного пацієнта. У наших дослідженнях для проведення ОФЕКТ головного мозку використовувалась емісійна двохдетекторна томографі чна гамма-камера "Е.Сам" ( Siemens ) з низькоенергетичним коліматором високого розподі лення ( LEHR ). Протокол дослідження включав застосування 64 або 120 проекцій при обертанн і детектора на 360 градусів та тривалості однієї проекції 30 сек. Кількість п роекцій вибиралась, виходячи з дослідницьких потреб і у більшості паціє нтів застосована матриця 64 х 64, яка є менш детальною, але яка дозволяє досяг ти оптимальних співвідношень між якістю одержаного дослідження та час ом його проведення. У 20 хворих (3,6%) дослідження було проведене із застосува нням матриці 128 х 128, яка сприяє більшій деталізації зображення при більш тр ивалому емісійно-томографічному дослідженні. Крім того, застосування такої матриці значно збільшує вимоги до об’ єму дискового простору однофотонного емісійного комп’ ютерного томограф а для збереження результатів дослідження, подовження тривалості корек ції статистичних даних та передачі даних по локальній мережі. Однак, у пацієнтів, яким провод илась співреєстрація даних ОФЕКТ та МРТ , застосовувалась тільки матриця 128 х 128. Реконструкція томографічних зображень проводилась методом зворотної проекції з фільтрацією. Результати дослідження. У 532 з 560 хворих з гістологічно верифікованими церебрал ьними пухлинами головного мозку за даними ОФЕКТ діагноз вогнищевого ут ворення підтвердився у 443 хворих. Чутливість ОФЕКТ у діагностиці пухлин г оловного мозку становила 83,3%, точність - 81,6%, а специфічність - 50,0%. Гістологічний тип, кількість верифікован их пухлин та чутливість ОФЕКТ у їх діагностиці представлені у таблиці 1. Таблиця 1 Гістологічний тип пухлин головного мозку та чутливість ОФЕКТ у їх діагностиці Гістологічний тип пухлини Загальна кількість Ви явлені на ОФЕКТ Чутливість ОФЕКТ, % Глі оми (ІІ ступінь злоякісності) 83 17 20,5 Анапластичні гл іоми (ІІІ ступінь злоякісності) 130 118 90,8 Гліоб ластоми (IV ступінь злоякісності) 89 84 94,4 Менінгіоми 49 49 100,0 Мет астатичні пухлини 100 100 100,0 Про довжений ріст пухлин 32 26 81,3 в тому числі глі ом 28 23 82,3 менінгіом 3 3 100,0 метастазу раку 1 0 0,0 Судинні пухлини* 16 16 100,0 Лімфоми 7 7 100,0 Нейрональні пух лини** 5 5 виявлені всі Глі осаркоми 4 4 виявлені всі Аде номи гіпофіза 3 3 виявлені всі Кра ніофарінгеоми 2 2 виявлені всі Фіб росаркоми 2 2 виявлені всі Нед иференційовані злоякісні пухлини 2 2 виявлені всі Плексуспапіломи 2 2 виявлені всі Епендимома 1 1 виявлена Невринома (гасер ома) 1 1 виявлена Мед улобластома 1 1 виявлена Ост еома 1 1 виявлена Рак 1 1 виявлена Хон дрома 1 1 виявлена *-гемангіома, гемангіобластома, гемангіоендотелі ома, гемангіоперицитома, ангіосаркома **-нейроцитома, гангліогліома, гангліоневрома, гамартома, парагангліома На ОФЕКТ проводилась якісна та кількісна о цінка виявлених вогнищевих утворень на емісійних томограмах. В першу че ргу розраховувалась чутливість ОФЕКТ, оцінювався коефіцієнт асиметрії (КА) - напівкількісний показник нагромадження радіоіндикатора в патолог ічному вогнищі. Оцінювались також візуальні характеристики виявленого утворення: локалізація, розмір, форма, наявність порожнинного утворення . Середній рівень КА в досліджених вогнищах на емісійних томограмах стан овив 13,4±9,0, що свідчило про високий рівень нагромадження РФП у переважній б ільшості церебральних новоутворень. Середній розмір новоутворень стан овив 3,6±1,4 см. Мінімальний розмір цер ебральної пухлини, який діагностувався на ОФЕКТ, дорівнював 1,0 см у діаметрі. Більшість церебральних новоутворень (63,5%) мала неправильну форму на емісі йних томограмах і лише у 36,5% округлу форму. У 22,2% випадків пухлини головного мозку мали кістозні утворення та зони розпаду, які обумовлювали специфі чну - перстнеподібну форму на ОФЕКТ. У 77,8% хворих ознаки порожнини в пухлина х за даними ОФЕКТ були відсутні. Переважна більшість пухлин головного мозку, зокрема, менінгіоми, метаст атичні пухлини, судинні пухлини, лімфоми, гліосаркоми, краніофарингеоми , нейрональні та змішані нейронально-гліальні пухлини, плексуспапіломи, хондрома, медулобластома, епендимома, злоякісні епітеліальні пухлини, н евринома, остеома та рак інтенсивно нагромаджували радіоіндикатор і чі тко виявлялись на емісійних томограмах у всіх випадках. На відміну від цього гліоми головного мозку в частині випадків не візуал ізувалися. При цьому, чутливість ОФЕКТ у діагностиці злоякісних гліом го ловного мозку (ІІІ - IV ступенів злоякісності) становила 90,8% та 94,4% відповідно, а в діагностиці гліом ІІ ступеня злоякісності - лише 20,5%. Іноді морфологічно верифіковані злоякісні гліоми (ІІІ-ІV ступенів злояк існості) не виявлялись на ОФЕКТ або, навпаки, відносно доброякісні гліом и (ІІ ст. злоякісності) виявлялись у вигляді високоінтенсивних вогнищеви х утворень, що суперечило відомим даним. Проведений поглиблений ретросп ективний аналіз гістологічного матеріалу у цих випадках показав, що віз уалізація гліальних пухлин на ОФЕКТ свідчить про чіткі ознаки анаплазі ї та про посилену васкуляризацію новоутворення. В той же час відсутність зображення гліом на ОФЕКТ була результатом слабкої васкуляризації та н изького ступеня анаплазії. Менінгіоми та метастатичні пухлини головного мозку діагностувались за даними ОФЕКТ у 100% випадків на відміну від гліальних новоутворень головно го мозку. Обидва гістологічних типи пухлин інтенсивно нагромаджували Р ФП та були чітко контуровані, але метастази частіше мали малі розміри та округлу форму, що відігравало позитивну роль у передбаченні гістологіч ного типу утворення за даними ОФЕКТ. Більшість менінгіом мала рівномірн ий розподіл РФП, але, як і в метастазах, у невеликої частини випадків виявл ені вогнища мали порожнину, що утруднювало диференційну діагностику ци х новоутворень. Судинні пухлини, лімфоми, гліосаркоми, краніофарингеоми, нейрональні та змішані нейронально-гліальні пухлини, плексуспапіломи, хондрома, медул областома, епендимома, злоякісні епітеліальні пухлини, невринома, остео ма та рак діагностувались на ОФЕКТ у всіх випадках як високоінтенсивні в огнища гіперфіксації радіоіндикатора різної форми та різного ступеня розподілу радіоіндикатора в них. Лише фібросаркоми мали низький рівень нагромадження РФП у зв’ язку із т им, що розрахунок коефіцієнта асиметрії у пухлині, як правило, проводить ся у порівнянні із симетричною ділянкою протилежної півкулі головного мозку. У випадку фібросарком ця ділянка відповідала локалізації екстра церебральних структур, в яких РФП нагромаджується у великій кількості, щ о впливає на розрахунок показника КА в цих новоутворах, обумовлюючи його низьке значення. Характерною ознакою секретуючих аденом гіпофіза у наших дослідженнях був надзвичайно високий рівень нагромадження 99m Тс-(V)-ДМСА в пухлині, а середній КА в таких пухлинах у кілька разів перевищував цей показник у і нших пухлинах і становив 263,8 ± 147,8. Ці дані повністю відповідали також резуль татам дослідження Yamamura et al. (2003). Тому ця характеристика може бути диференційно ю ознакою секретуючих аденом гіпофіза від інших пухлин селярної та пара селярної локалізації. Проведені дослідження показують також високу ефективність ОФЕКТ у діа гностиці продовженого росту новоутворень, який виявлявся у 81,3% випадків. У 18,7% ОФЕКТ засвідчила відсутність ознак продовженого росту новоутворен ь, що підтверджувалось також на КТ. Такі дані підтверджують ефективність застосування однофотонної томографії з метою діагностики продовженог о росту церебральних пухлин, як у якості самостійного методу, так і у суку пності з іншими засобами нейровізуалізації. Диференційна діагностика пухлин та непухлинних об’ ємних утворень гол овного мозку є складним і важливим завданням, вирішення якого визначає у спіх подальшого лікування хворих. Пухлинні та непухлинні утворення гол овного мозку часто мають як схожі клінічні прояви, так і візуальні томог рафічні ознаки. Як показує аналіз даних ОФЕКТ пухлинних утворень головного мозку, голов ним фактором, який лежить в основі їх діагностики, є здатність туморотро пних РФП нагромаджуватись у проліферуючій пухлинній тканині з посилен им кровопостачанням. Аналіз ОФЕКТ у хворих з непухлинними об’ ємними утвореннями головного мозку (таблиця 2) дозволив зробити висновок, що лише абсцеси та туберкулом и головного мозку виявляються на ОФЕКТ у всіх випадках як високоінтенси вні вогнищеві утворення, які неможливо відрізнити від пухлин головного мозку. Таблиця 2. Непухлинні вогнищеві об’ ємні утворення головного мозку Харатер вогнище вогоутворення Загальна кількість Виявлені на ОФЕКТ Чутливість ОФЕ КТ, % Гематоми 7 2 28,6 Абсцеси 7 7 100,0 Каверноми 6 4 66,7 Кісти 5 0 0,0 Туберкулома 1 1 виявлена Астроцитарна гі перплазія 1 0 0,0 В огнщевий лейкоенцефаліт 1 0 0,0 Всі інші вогнищеві непухлинні утворення на емісійних томограмах не вия влялись (гематоми, кістозні утворення, гіперплазія астроглії та лейкоди строфія) або ж спостерігались у поодиноких випадках (каверноми та гемато ми) у вигляді низькоінтенсивних вогнищ з середнім КА=5,1±1,9, що значно відріз няло їх від показників пухлинних утворень, в яких КА= 13,4±9,0 (t= 0,88, p>0,05). І якщо чутливість ОФЕКТ у виявленні пухлин головного мозку становила 83,3%, то у діагностиці непухлинних утворень всього лише 33,3% (t= 8,1 p<0,0 1 ). Отже, застосування ОФЕКТ є інформативним у диференційній діагностиці п ухлин та непухлинних уражень головного мозку: кіст, гематом і каверном. Т акож високу інформативність ОФЕКТ виявляє у діагностиці абсцесів та ту беркулом, які спостерігаються за даними цього методу у всіх випадках. Од нак, одержані дані не дозволяють розрізняти ці утворення від проліферую чих церебральних пухлин за даними емісійної томографії. При проведенні однофотонної емісійної томографії у хворих з пухлинами головного мозку у загальній групі спостереження нами були використані чотири різні радіофармацевтичні препарати, які широко застосовуються в радіонуклідній діагностиці. Серед них 99m Тс-пертехнетат, 99m Тс-МІБІ, 99m Тс(V)-ДМСА та 99m Тс-ГМПАО. Проведений порівняльний аналіз показав, що найбільш оптимальним діагн остичним туморотропним РФП для ОФЕКТ пухлин головного мозку є 99m Тс-МІБІ, який має найвищий рівень нагромадження в пухлинах головного мозку (КА=14,7±9,6) у порів нянні з 99m Тс (V)-ДМСА (КА =13,2±5,8) та 99m Тс-пертехнетатом (9,2±4,4). Важливою візуальною ознакою об’ ємного утворення головного мозку, при застосуванні 99mТс-МІБІ була дислокація хоріоїдальн их сплетень бокових шлуночків головного мозку, які нагромаджують цей РФ П, що не спостерігалось при використанні інших радіофармацевтичних пре паратів. Лішманов Ю.Б. (2004) характеризує нагромадження МІБІ в хоріоїдальних сплете ннях головного мозку як явище, яке негативно впливає на оцінку емісійно- томографічного зображення. На думку автора додаткове нагромадження РФ П в хоріоїдальних сплетіннях може призвести до помилок у інтерпретації одержаних емісійних томограм. Як свідчать наші власні спостереження, така візуальна ознака, як правило , відіграє важливу діагностичну роль. Лише у двох хворих локалізація пух линного вогнища в проекції шлуночків головного мозку теоретично обумо влювала можливість діагностичних помилок. В разі виявлення прямих ознак пухлинного утворення - високоінтенсивног о вогнища патологічного нагромадження радіоіндикатора, зображення хор іоїдальних сплетень не має самостійного значення. Однак у тих випадках, коли зображення пухлини на ОФЕКТ відсутнє, така озн ака може відігравати важливу діагностичну роль. Напрямок зміщення хорі оїдальних сплетень обумовлюється впливом об’ ємного утворення і вказу є на наявність та імовірну локалізацію цього утворення. Вказана діагнос тична ознака була зареєстрована нами у 29,3% хворих при дослідженні з 99мТс-МІ БІ. При проведенні ОФЕКТ з 99m Тс-ГМПАО чутливість методу у виявленні вогнищевої патології головного мозку була істотно в ищою, ніж при застосуванні туморотропних РФП і досягала 100%. У 60% спостережень пухлини виявлялись на 99m Тс-ГМПАО ОФЕКТ у вигляді вогнищ гіпоперфуз ії ("холодні" вогнища), як і церебральні вогнища непухлинного походження. В той же час, у 40% хворих спостерігалось посилене нагромадження перфузійно го радіоіндикатора в пухлині незалежно від її гістологічного типу. На на шу думку, посилена фіксація перфузійного РФП в пухлині обумовлена несті йкістю діагностичного комплексу 99m Тс-ГМПАО. В результаті цього частина радіоакти вної мітки - 99m Тс-пертехнетат- відокремлюється від ГМПАО і в подаль шому поводить себе як туморотропний радіоіндикатор, інтенсивно нагром аджуючись у новоутворенні. Отримані результати свідчать, що найвищу діагностичну інформативність має ОФЕКТ із застосуванням двох РФП: туморотропного та перфузійного, по рівняно з ізольованим їх застосуванням. Такий підхід дозволяє досягти 100% діагностичної точності у виявленні пухлин головного мозку. Окрім цього, при такому методичному підході можливо одночасно диференціювати пухли ни за ступенем злоякісності та оцінити виразність перифокального набр яку. Одним із основних завдань інструментальних методів у діагностиці пухл инної хвороби головного мозку є оцінка особливостей росту пухлини в дин аміці проведеного лікування. В залежності від гістоструктури пухлини, об’ єму видалення, результати вності лікування, період ремісії може тривати місяці й роки. Протягом ць ого часу перебіг захворювання змушує змінювати тактику лікування конк ретного хворого індивідуально. Це обумовлює необхідність проведення е тапних досліджень до - та після лікування протягом тривалого часу клініч ного спостереження. З метою визначення динаміки пухлинного утворення головного мозку у про цесі комбінованого хіміотерапевтичного, променевого та хірургічного л ікування нами обстежено 49 нейроонклогічних хворих, яким протягом 1-5 років спостереження було проведено 128 ОФЕКТ досліджень головного мозку. Такі динамічні спостереження дозволяли оцінити радикальність проведе ної операції, вчасно визначити ознаки рецидиву, визначати зміни ступеня злоякісності новоутворення та оцінити ефективність консервативного л ікування. Застосування ОФЕКТ дає можливість визначати зміну інтенсивності нагро мадження РФП в пухлинному вогнищі, що поряд зі змінами розмірів новоутво ру є достовірною ознакою особливостей перебігу захворювання. Важливо щ о ця емісійно-томографічна характеристика пухлинного вогнища не може б ути відтворена за допомогою інших методів нейровізуалізації. Хірургічне втручання при церебральних пухлинах є першочерговим етапом у лікуванні, спрямованим на повне або максимально можливе видалення пух лини, а результати ОФЕКТ дозволяють визначати ступінь радикальності хі рургічного втручання. Крім цього, ОФЕКТ з туморотропними РФП є ефективним методом у оцінці змі н, що відбуваються в пухлині в процесі антибластичного лікування та в оц інці його ефективності, які на емісійних томограмах можна оцінити як за зміною розмірів патологічного вогнища, так і за зміною інтенсивності на громадження РФП в пухлинній тканині. Проведення нами серії комплексних радіонуклідних досліджень хворих з підозрою на наявність церебральних метастазів, що включало в себе ОФЕКТ головного мозку та сцинтиграфію всього тіла, мало на меті: 1) підтвердити а бо спростувати припущення щодо метастатичного характеру вогнищ головн ого мозку, які були попередньо виявлені при проведенні КТ або МРТ; 2) визна чити розповсюдженість ураження і виявити патологічні вогнища екстраце ребральної локалізації. Важливо відмітити, що лише у 54,9% таких пацієнтів гістол огічно були діагностовані метастатичні ураження головного мозку, а у 45,1% хворих відмічались пухлини іншої гістоструктури. Одержані нами дані показали, що сукупний аналіз еміс ійно-томографічних характеристик церебральних вогнищ, їх кількісні та візуальні показники з оцінкою рівня нагромадження радіоіндикатора у в огнищі, його форми, розмірів та локалізації на ОФЕКТ, дає вагомі підстави діагностувати характер виявленого утворення на доклінічному етапі. Показово, що сцинтиграфія всього тіла у хворих з підозрою на метастатичн е ураження головного мозку у 28% випадків дозволяє виявити вогнищеві утво рення позамозкової локалізації. Серед них діагностуються як первинні п ухлини, так і пухлини метастатичного походження. Для проведення комплексного дослідження з метою уто чнення характеру вогнищевого ураження головного мозку та діагностики вогнищ позамозкової локалізації важливе значення відіграє вибір РФП. Н аші дослідження показали, що найбільш доцільно з цією метою проводити сц интиграфію всього тіла (СВТ) з 99m Тс(V)-ДМСА, ніж із 99m Тс-МІБІ. Це обумовлено тим фактом, що чутливіст ь такого дослідження у виявленні вогнищ позамозкової локалізації з 99m Тс(V)-ДМСА є вищ ою, ніж з 99m Т с-МІБІ СВТ і становить 35,4 % та 17,6% відповідно. Крім того, розподіл ДМСА в органі змі пацієнта має значно більш рівномірний характер, ніж МІБІ, який у надз вичайно великій кількості нагромаджується у кишечнику та серцевому м ’ язі. Такі додаткові нагромадження радіоіндикатора створюють маскува льний ефект, який може призвести до діагностичних помилок. Результати комплексного дослідження хворих з підозрою на метастатичне ураження головного мозку, яке включає в себе ОФЕКТ головного мозку та сц интиграфію всього тіла, здатні оптимізувати тактику лікування хворих: п ри підтвердженні наявності поодинокого пухлинного ураження головного мозку такі дані дають підстави для вирішення питання про проведення хір ургічного лікування. При множинних ураженнях головного мозку, які підтв ерджуються на ОФЕКТ, доцільність та етапність оперативного втручання в изначається станом пацієнта, локалізацією вогнищ, їх розповсюдженістю і т.п. Сучасні нейровізуалізуючі методи діагностики, такі як КТ, МРТ, ОФЕКТ або ПЕТ є унікальними як за своїми технічними характеристиками, так і за оде ржаними результатами. Кожен з них має як діагностичні переваги по віднош енню до інших методів діагностики, так і певні обмеження. Комбінація зображень, одержаних від різних діагностичних засобів, так з ваних модальностей, дають можливість компенсувати їх обмеження шляхом взаємодоповнення. Такі зображення можуть дати значну кількість необхі дної діагностичної інформації для діагностики структурно-функціональ них особливостей пухлини при локалізації її у функціонально важливій д ілянці головного мозку, при проведенні стереотаксичної біопсії, тощо. Відомі сьогодні в світі ПЕТ/КТ та ОФЕКТ/КТ діагностичні комплекси добре зарекомендували себе у медицині. Однак, конструктивні особливості діаг ностичних МРТ та ОФЕКТ модулів ускладнюють їх впровадження у щоденну пр актику. Тому більш раціональним у цьому плані може бути формування об'єд наних зображень із одержаних раніше при роздільному проведенні томогр афічних досліджень. Запроваджена методика не обмежується конструктивними особливостями д іагностичного устаткування і дозволяє використовувати зображення з рі зних архівів. Окрім цього вона дає можливість комбінувати всі відомі сьо годні технології: КТ, МРТ, ОФЕКТ, ПЕТ та інші. Проведені нами співставлення даних у 12 хворих з пухлинами головного моз ку показали, що у 4 з них дані ОФЕКТ повністю збігаються з результатами МРТ і зображення вогнищевих утворень на суміщених томограмах, мають однако ві розміри та схожу структуру утворень. Але у інших 8 пацієнтів відмічали сь чіткі розбіжності у зображенні вогнищевих утворень за даними МРТ та О ФЕКТ. При співставленні одержаних МРТ та ОФЕКТ зображень у таких хворих спост ерігається чітка різниця розмірів та структури виявленого вогнища. Оде ржані дані цих томографічних методів доповнювали один одного і дозволи ли провести детальний аналіз різних ділянок пухлинного утворення, виді ливши з них зони підвищеної проліферативної активності, які відображаю ться на ОФЕКТ як ділянки гіперфіксації РФП. Проведене нами дослідження засвідчує високу ефективність методу поєдн ання МРТ-ОФЕКТ зображень та доводить клінічну важливість діагностично ї інформації, отриманої за допомогою таких мультимодальних зображень. Т обто, ОФЕКТ дозволяє візуалізувати ділянки пухлини, що мають найвищу про ліферативну активність, а МРТ забезпечує точну анатомічну топографію т аких зон і оптимізує подальше проведення стереотаксичної біопсії. Використання технологій поєднання зображень різних радіологічних мет одів дослідження має значні перспективи розвитку і, скоріше за все, в най ближчий час може стати необхідним засобом не тільки в нейроонкології, ал е також і в інших галузях медицини. Проведений нами аналіз результатів обстеження 560 хворих дозволив визнач ити роль та місце ОФЕКТ в комплексній діагностиці пухлин головного мозк у (таблиця 3). Таблиця 3. М ісце і роль ОФЕКТ в комплексній діагностиці пухлин головного мозку Діагностичне завдання Труднощі КТ та МРТ у діагнос тиці пухлин головного мозку Роль ОФЕКТ у діагностиці пухлин головного мозку Диференційна діагностика пухлин та непухлинних утв орень -у частини хворих ускладнена диференційна діагностика пухлин та непухлинних утворень -інтенсивна візуалізація пухлини -відсутність візуалізації або малоінтенсивна візуалізація непухлинни х вогнищ Діагностика ступеня злоякісності гліом -у частини хворих ускладнена диференційна діагностика гліом ІІ та ІІІ-IV ступенів з лоякісності -візуалізація гліом ІІІ-IV cтупенів злоякісності -відсутність візуалізації гліом ІІ ступеня злоякісності Диференційна діагностика пухлини та перифокальног о набряку - труднощі диференціації інфільтративного росту пухлини та п ерифокального набряку -ОФЕКТ з туморотропним та перфузійним РФП чітко визначає межі пухлини та поширеність перифокального набряку Діагностика продовженого росту, рецидиву, малігніза ції пухлин, ефективності лікування - післяопераційні зміни маскують з алишки пухлини - ефективність лікування визначається за зміною розмірів пухлини -чітк а візуалізація залишків пухлини, її рецидиву та малігнізації -ефективність лікування пухлини визначається зміною розмірів вогнища та динамікою рівнів радіоактивності Диференційна діагн остика аденоми гіпофіза, менінгіоми та метастазу -у частини хворих уск ладнена диференційна діагностика пухлин -рівень радіоактивності вог нища, форма, розмір, локалізація дозволяє диференціювати ці новоутворен ня Уточнення характеру вогнища та діагностика позамоз кових вогнищ -у частини хворих ускладнена диференційна діагностика ме тастазів - множинні ураження не завжди обумовлені метастазами - ОФЕКТ дозволяє у точнити метастатичний характер церебрального ураження -послідовне проведення СВТ надає можливість візуалізувати додаткові в огнища позамозкової локалізації Діагностика діляно к проліферації за даними МРТ+ОФЕКТ для проведення біопсії - ускладнена діагностика зон посиленої проліферативної актив ності пухлин -ОФЕКТ виявляє ділянки гіперрадіоактивності, обумовлені посиленою проліферативною активністю пухлин і надає можливість провес ти прицільну стереотаксичну біопсію Отже, застосування ОФЕКТ, як методу радіонуклідної діагностики, є найбіл ьш інформативним у поєднанні з КТ або МРТ з метою диференційної діагност ики пухлин та непухлинних утворень головного мозку, діагностики ступен я злоякісності гліом, диференційної діагностики пухлинної тканини та п ерифокального набряку, діагностики продовженого росту та малігнізації пухлин, оцінки ефективності лікування. Використання цього методу інфор мативне також для уточнення діагнозу аденоми гіпофіза, менінгіоми та ме тастазу, визначення характеру вогнища та діагностики позамозкових вог нищ у пацієнтів з підозрою на церебральний метастаз, а також для діагнос тики ділянок посиленої проліферації за даними МРТ+ОФЕКТ для подальшого проведення стереотаксичної біопсії. Результати проведених досліджень переконливо обґрунтовують важливу р оль однофотонної емісійної комп’ ютерної томографії у нейроонкології . Незважаючи на визнання КТ та МРТ як провідних методів діагностики, ОФЕК Т, як один із основних методів ядерної медицини, займає важливе місце у ви рішенні окремих клінічних завдань стосовно діагностики новоутворень г оловного мозку. ВИСНОВКИ 1. ОФЕКТ, як метод радіонуклідної діагности ки, займає визначне місце у діагностиці пухлин головного мозку: загальна чутливість методу у виявленні цих новоутворень складає - 83,3%, точність - 81,6%, с пецифічність - 50,0%. 2. Переважна кількість гістологічних типів пухлин головного мозку виявл яється на ОФЕКТ у всіх випадках. При гліомах ОФЕКТ має різну чутливість: п ри гліобластомах - 94,4%, анапластичних гліомах (ІІІ ст.) - 90,8%, а гліомах (ІІ ст.) - 20,5%. 3. Важливими якісними характеристиками пухлинного утворення головного мозку на ОФЕКТ є локалізація, розміри вогнища, його форма, контури і наявн ість порожнин. Середній коефіцієнт асиметрії, як кількісний показник, в пухлинах головного мозку дорівнює 13,4 ± 9,0 і відіграє важливу роль у визначе нні пухлинного характеру вогнищевих утворень головного мозку. Однак, ві н не дозволяє диференціювати новоутворення за їх гістологічною структ урою. 4. ОФЕКТ є інформативним методом диференційної діагностики пухлинних та непухлинних уражень головного мозку (чутливість ОФЕКТ: 83,3% та 33,3%, відповідн о, t= 8,1 p<0,01; КА = 13,4±9,0 та 5,1±1,9, відповідно, t= 0,88, p>0,05). 5. Рівень нагромадження перфузійного РФП 99m Тс-ГМПАО в пухлинах головного мозку не за лежить від їх гістологічної структури та ступеня злоякісності: у 60% паціє нтів знижене нагромадження цього радіоіндикатора в пухлині, а у 40% - посил ене. 6. Чутливість методу ОФЕКТ із застосуванням двох РФП у діагностиці пухли н головного мозку є вищою у порівнянні із застосуванням лише туморотроп ного радіоіндикатора (100% та 83,3%, відповідно). Цей методичний підхід поєднує в собі можливості позитивної та негативної сцинтиграфії і дозволяє біль ш точно визначати межі пухлинної тканини та перифокально змінених ткан ин головного мозку. 7. 99m Тс-МІБІ є оптимальним туморотропним РФП для ОФЕКТ пухлин головного мозку, але при проведенні комплексної діагностики, яка включає в себе ОФЕКТ головного мозку та сцинтиграфію всього тіла, застосування 99m Тс(V)-ДМСА є більш випр авданим, порівняно з 99m Тс-МІБІ. 8. Наявність солітарних або множинних уражень головного мозку на КТ або М РТ, при підозрі щодо їх метастатичної природи, є підставою для застосува ння ОФЕКТ головного мозку та сцинтиграфії всього тіла. Таке поєднання ме тодів дозволяє уточнити характер та чисельність церебральних пухлинни х утворень, а також виявити первинні вогнища пухлин та метастатичні ново утворення позамозкової локалізації. 9. Використання методу ОФЕКТ з 99m Тс-МІБІ має високу ефективність у виявленні продовж еного росту пухлин, визначенні ступеня малігнізації пухлин, динаміки пе ребігу пухлинного процесу після проведення хіміо- та променевої терапі ї, а також дозволяє контролювати ступінь радикальності хірургічного вт ручання. У зв’ язку з цим ОФЕКТ слід рекомендувати для динамічного спост ереження за нейроонкологічними хворими у процесі лікування. 10. Використання п оєднаних ОФЕКТ та МРТ-досліджень нейроонкологічних хворих вирішує зав дання оптимального визначення ділянок найвищої проліфераційної актив ності за даними ОФЕКТ та їх анатомічної топографії на МРТ, що сприяє підв ищенню ефективності застосування стереотаксичної біопсії. ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 1. Застосування 99м Тс-МІБІ ОФЕКТ доціл ьно використовувати для диференційної діагностики пухлинної тканини т а вогнищевих змін непухлинного походження. 2. ОФЕКТ є інформативною у диференційній діагностиці гліальних пухлин ви сокого та низького ступеня злоякісності. Туморотропні РФП у переважній більшості випадків інтенсивно нагромаджуються в гліомах високого (ІІІ - І V ) ступеня з лоякісності, та не нагромаджуються в типових гліомах ІІ ступеня злоякіс ності. 3. Для диференційної діагностики секретуючих аденом гіпофіза та інших пу хлин селярної локалізації показано проведення 99m Тс( V )-ДМСА ОФЕКТ . 4. Проведення ОФЕКТ з туморотропними РФП інформативне з метою уточнення діагнозу менінгіоми головного мозку, які у більшості випадків мають на О ФЕКТ характерні ознаки: округлу форму, чіткі контури, рівномірний розпод іл РФП у патологічному вогнищі та специфічну локалізацію. 5. Показанням для проведення ОФЕКТ головного мозку з туморотропними РФП є необхідність динамічного спостереження за результатами консерватив ного та хірургічного лікування хворих, діагностика продовженого росту, рецидиву пухлини та її малігнізації. 6. Комплексне сцинтиграфічне дослідження, що включає в себе ОФЕКТ головн ого мозку та сцинтиграфію всього тіла у пацієнтів з підозрою на метастат ичне ураження головного мозку, здатне не тільки уточнити характер цереб рального новоутворення, але й дозволяє додатково виявити патологічні в огнища немозкової локалізації. 7. Для діагностики зон посиленої проліферації перед проведенням стереот аксичної біопсії та лікування показана співреєстрація ОФЕКТ - МРТ (або К Т) зображень. 8. 99m Тс-МІБІ є найбільш оптимальним РФП для проведення ОФЕКТ у пацієнтів з пухлинами г оловного мозку, однак, при проведенні комплексних радіонуклідних дослі джень, що включають в себе ОФЕКТ головного мозку та сцинтиграфію всього тіла, більш доцільним є застосування 99m Тс( V )-ДМСА. 9. Проведення ОФЕКТ головного мозку з двома РФП (туморотропного та перфуз ійного) є високоінформативним для діагностики меж пухлинної тканини та її перифокального набряку. СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ 1. Макеев СС. Радионуклидные методы исследования глиом головного мозга // Глиомы г оловного мозга/ Под ред. Ю.А.Зозули.— К.: УИПК "ЕксОб", 2007.— с.279 — 291: лит. с.302 — 305. (Розділ цієї монографії, присвячений радіонуклідній діагностиці гліом головного мозку написаний дисертантом власноруч на основі знань світової літератури з проблеми радіонуклідної діагностик и та результатів власного багаторічного досвіду застосування методів радіонуклідної діагностики у нейроонкології). 2. Макеєв С.С., Зозуля Ю.П., Семенова В.М. Однофотонна емісі йна томографія пухлин головного мозку різного гістогенезу // УРЖ.— 2007.— №2. — с.258— 260. (У цій роботі автором власноруч проведені ОФЕКТ досл ідження, проведений огляд літератури, присвяченої діагностиці цієї пат ології та проаналізовані дані спостережень). 3. Зозуля ЮП., Макеєв С.С., Семенова В.М. До питання про оцін ку ступеня злоякісності гліальних пухлин за даними однофотонної емісі йної комп’ ютерної томографії // Збірник наук. праць співробітників НМАП О ім. П. Л. Шупика. — К., 2007.— Вип.16, кн.1.— с.491 — 495. (У цій статті дисертантом визначені мета та задачі ро боти, проаналізована література з даної патології, було проведено аналі з основних діагностичних критеріїв пухлин головного мозку). 4. Макеєв С.С., Семенова В.М. Можливості застосування ОФЕ КТ з туморотропними радіофармацевтичними препаратами у диференційній діагностиці пухлин та непухлинних вогнищевих утворень головного мозку // Укр. неврол. журн. — 2007.— №4.— С.70— 74. (У цій статті дисертантом визначені мета та задачі ро боти, проаналізована література з даної патології, було проведено аналі з основних діагностичних критеріїв пухлин головного мозку). 5. Розуменко В.Д., Макеєв С.С., Рудиця В.І., Сальнікова О.С., Се менова В.М. Клінічне застосування суміщених ОФЕКТ та МРТ зображень у пац ієнтів з пухлинами головного мозку // Збірка наукових праць "Променева ді агностика, променева терапія". Актуальні проблеми ядерної медицини — 2006. — с. 112— 115. (Автором визначені стан проблеми та мета роботи, пров едені радіонуклідні дослідження, проаналізовані одержані дані). 6. Сальнікова О.С., Рудиця В.І., Макєєв С.С., Робак К.О Діагнос тичні можливості мультимодальних зображень (огляд літератури) Промене ва діагностика, променева терапія. — 2006.— №1.— с.90— 94. (В цій статті дисертантом проведений аналіз світово ї літератури, присвячений застосуванню ОФЕКТ та ПЕТ для формування муль тимод а льних зображе нь). 7. Макеєв С.С., Розуменко В.Д. Застосування сучасної ОФЕК Т у діагностиці пухлин головного мозку // Променева діагностика, промене ва терапія.— 2004.— №1.— с.74— 79. (В цій статті дисертантом проведений аналіз світово ї літератури, присвячений застосуванню ОФЕКТ та ПЕТ для діагностики пух лин головного мозку). 8. Главацький О.Я., Кондратюк В.В., Макеєв С.С. Хіміотерапія менінгеоми. Реалії та перспективи (літературний огляд) // Укр. нейрохірург . журн.— 2004.— №1.— с.15— 19. (Дисертант провів аналіз літератури, присвячений за стосуванню ОФЕКТ для діагностики менінгеом головного мозку). 9. Макеєв С.С. Багатоцільове застосування радіонуклідн их досліджень у хворих з підозрою на метастатичне ураження головного мо зку// УРЖ.— №3 .— 2004.— с.314— 316. 10. Гринев Б.В., Гектин А.В., Любинский В.Р., Калашников А.Н., Ла тюк А.Ф., Сизов А.Ф., Макеев С.С., Кутузов С.Г., Марковский А.Е., Сошин Л.Д. Новый одн офотонный эмиссионный компьютерный томограф // Медицинская техника.— 2003. — №2.— с.11 — 15. (Дисертант особисто проводив клінічні випробування вітчизняного ОФЕКТ, власноруч провів перші емісійно-томографічні досл ідження пацієнтів з патологічними змінами головного мозку, провів анал із результатів медичних випробувань). 11. Розуменко В.Д., Макеєв С.С., Чувашова О.Ю. Комплексне зас тосування методів інтраскопічної діагностики для обстеження нейроонк ологічних хворих // Укр. радіологічний журнал.— 2002.— №1.— с.86— 88. (Дисертант власноручно провів ОФЕКТ дослідження пац ієнтів з пухлинами головного мозку, провів огляд літератури та аналіз ма теріалу стосовно радіонуклідних досліджень нейроонкологічних хворих). 12. Власенко А.Г., Макеев С.С., Минтон М.А. Позитронная эмисс ионная томография головного мозга: основные принципы и применение у чел овека // Український медичний часопис. 2002.— №2(28).— с.13— 18. (Здобувачем проведений огляд літератури присвячени й проблемі застосування ПЕТ у діагностиці церебральної патології голо вного мозку, визначені перспективи подальшого розвитку цієї новітньої галузі діагностики). 13. Макеєв С.С., Тарасов В.В., Семенова В.М. Застосування ОФЕ КТ з 99мТс-МІБІ та з 99мТс-тетрофосміном для діагностики гліом головного мо зку // Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім.П.Л.Шупика.— Вип.11.— Книга 2.— Київ.— 2002.— с. 324— 327. (У цій роботі дисертантом зібраний клінічний матері ал, визначені мета та задачі роботи, проаналізовані результати діагност ики пухлин головного мозку). 14. Макеєв С.С., Главацький О.Я., Кондратюк В.В., Хмельницьки й Г.В. Досвід застосування 99мТс-МІБІ для томосцинтиграфії головного мозк у //УРЖ.— 2001.— №3.— с.280— 283. (Дисертант власноручно провів ОФЕКТ дослідження пац ієнтів з пухлинами головного мозку, провів огляд літератури та аналіз да них радіонуклідних досліджень нейроонкологічних хворих). 15. Макеєв С.С., Чувашова О.Ю. Поєднане застосування МРТ та ОФЕКТ у діагностиці внутрішньомозкових пухлин головного мозку // УРЖ.— 2001.— №1.— с.11— 13. (Дисертант власноручно провів ОФЕКТ дослідження пац ієнтів з пухлинами головного мозку, провів огляд літератури та аналіз ма теріалу стосовно радіонуклідних досліджень нейроонкологічних хворих). 16. Розуменко В.Д., Макеев С.С., Хоменко А.В. Методология мал оинвазивной лазерной термодеструкции глиом полушарий большого мозга // Український нейрохірургічний журнал.— 2001.— №2.— С.37— 38. (Автором проведена обробка та аналіз клінічного мат еріалу, проаналізовані одержані результати ОФЕКТ при гліомах головног о мозку). 17. Pозуменко В.Д., Макеев С.С., Хоменко А.В. Прогнозирование оптимальных параметров лазерной термодеструкции глиом головного мозг а глубинной локализации по данным однофотонной эмиссионной компьютерн ой томографии // Фотобиология и фотомедицина.— 2001.— т.4.— №1, 2.— С.70— 71. (Автором проведена обробка та аналіз клінічного мат еріалу, проаналізовані одержані результати ОФЕКТ при гліомах головног о мозку). 18. Власенко А.Г., Макеев С.С., Минтон М.А. Позитронная эмисс ионная томография в нейроонкологии: клиническое применение и перспект ивные направления развития // Укр. нейрохірург. журн.— 2001.— №3.— с.29— 37. (Дисертант провів розширений огляд літератури присв ячений ПЕТ— діагностиці онкологічної патології головного мозку та сис тематизував одержаний матеріал за відповідною тематикою). 19. Макеев С.С., Розуменко В.Д., Хоменко А.В. Применение ОФЭК Т с использованием 99мТс-МИБИ для динамического обследования больных с г лиомами головного мозга на этапах проводимого лечения // Укр.нейрохірург .журнал.— 2001.— №4.— с.71— 75. (У цій статті, яка є фрагментом дисертаційної роботи, автор провів літературний огляд, визначив мету роботи та власноручно пр овів динамічні ОФЕКТ дослідження пацієнтів). 20. Макеєв С.С., Главацький О.Я Діагностичні можливості по двійної ОФЕКТ з перфузійним тa туморотропним радіофармпрепаратами в ді агностиці пухлин головного мозку // УРЖ.— 2000.— №2(8).— С.205— 207. (Дисертантом запропонована методологія застосуван ня двох РФП, проведений літературний огляд, визначена мета публікації, в ласноручно виконані дослідження, оцінені їх результати). 21. Макеєв С.С., Привалова О.С. Сучасна однофотонна емісій на комп′ютерна томографія у діагностиці вогнищевої патології головн ого мозку // Променева діагностика, променева терапія. Збірка наукових ро біт Асоціації радіологів України.— 2000.— №1.— С.20— 22. (Дисертант провів огляд літератури та аналіз власно го матеріалу стосовно радіонуклідних досліджень нейрохірургічних хво рих. Разом із співавтором визначені напрями подальшої співпраці двох ра діологічних галузей, МРТ та ОФЕКТ, у нейроонкології). 22. Макеєв С.С., Розуменко В.Д., Чернікова С.В. Застосування однофотонної емісійної комп’ ютерної томографії з використанням двох радіофармпрепаратів для диференційної діагностики пухлин головного м озку // Укр.нейрохірург. журн.— №1(9).— 2000.— стр.36— 38. (Дисертантом власноручно проведені дослідження хво рих на гліоми головного мозку, визначені мета публікації та проведений а наліз одержаних результатів). 23. Зозуля Ю.П., Макеєв С.С. Застосування однофотонної емі сійної комп′ютерної томографії (ОФЕКТ) з перфузійними РФП у нейрохіру ргії // УРЖ.— 1999.— №3.— С.299— 303. (Здобувачем проведений огляд літератури присвячени й проблемі застосування перфузійної ОФЕКТ у діагностиці церебральної патології головного мозку, визначені перспективи подальшого розвитку цієї новітньої галузі діагностики). 24. Макеєв С.С., Главацький О.Я Застосування подвійної ОФЕ КТ у діагностиці пухлин головного мозку // УРЖ.— 1999.— №4.— Тез. доп. І Укр. з′ їзду фахівців з ядерної медицини (м. Київ, 13— 16 вересня 1999 р.).— С.476. (Дисертантом проведений літературний огляд, визначе на мета публікації, власноручно виконані дослідження, оцінені їх резуль тати). 25. Ромоданов С.А., Макеєв С.С., Семенова В.М.Порівняльний ан аліз даних однофотонної емісійної комп’ ютерної томографії головного мозку та статичної енцефалосцинтиграфії з 99мТс-пертехнетатом у нейроон кологічних хворих // УРЖ.— 1998.— №4(6). — стр.392— 395. (У цій статті дисертантом зібраний клінічний матері ал, сформульована мета публікації, проаналізована література, проведен а порівняльна оцінка результатів застосування сцинтиграфії та ОФЕКТ г оловного мозку у діагностиці пухлинної патології). 26. Макеєв С.С., Семенова В.М. Інформативність однофотонно ї емісійної томографії з 99мТс— пертехнетатом у діагностиці гліом голов ного мозку глибинної локалізації // Бюл. УАН.— 1998.— №5.— Матеріали ІІ з′їз ду нейрохірургів України (Одеса 14— 18 вересня, 1998 р.).— С.122. (У цій роботі дисертантом зібраний клінічний матері ал, сформульовані вступ, мета статті, підготовлені ілюстрації, проведени й аналіз діагностичного матеріалу). 27. Макеєв С.С., Новікова Т.Г. Можливості ОФЕКТ у діагности ці абсцесів головного мозку //ІХ з’ їзд ВУЛТ (м. Вінниця, 10— 12 травня 2007 р.): Тез. доп. Укр. мед. вісті.— 2007.— Т.7, № 1— 2: Ювілейний вип., присвяч. 10— річчю відновл ення часопису.— с. 314— 315. (У цій роботі дисертантом зібраний клінічний матері ал, визначені мета та задачі дослідження, проаналізовані результати діа гностики пухлин головного мозку). 28. Розуменко В.Д., Макеев С.С., Рудица В.И., Сальникова Е.С., Се менова В.М. Совмещение МРТ и ОФЭКТ изображений в диагностике глиом голов ного мозга // Поленовские чтения: Матер. всерос. науч.— практ. конф., посвящ. 150 — летию со дня рождения В.М. Бехтерева / 24— 27 апр. 2007.г., Санкт_Петербург/.— СПб ., 2007.— с.245. (Автором проаналізовані дані літератури, проведена ОФЕКТ діагностика церебральних пухлин та трансформація файлів пацієнт а у необхідний формат. Оцінені результати комплексного ОФЕКТ— МРТ досл ідження). 29. S.S. Makeev, D.S. Metchev, V. M. Semenova Complex radionuclide examination of patients with susp icion on brain metastases. X Zjazd Naukowy Polskiego Towarystwa Medycyny Nuclearnej, Bialystok, 22— 25 czerwca 2006 r. Problemy Medycyny Nuclearnej.— 2006.— 20 (39). р.21. (У цій роботі дисертантом зібраний клінічний матері ал, визначені мета та задачі дослідження, проаналізовані результати зас тосування радіонуклідних досліджень при даній патології. Результати ц ієї роботи автор доповів на Х З’ їзді Польського наукового товариства з Ядерної медицини). 30. Робак О.П., Сальнікова О.С., Макеєв С.С., Рудиця В.І., Робак К. О. Мультимодальні зображення у діагностиці злоякісних пухлин головног о мозку. Тези доповідей ХІ Конгресу Світової Федерації Українських Ліка рських товариств. 28— 30 серпня 2006 р. м. Полтава.— 2006.— с. 400. (Автором визначені стан проблеми та мета роботи, пров едені радіонуклідні дослідження, проаналізовані одержані дані). 31. Макеєв С.С., Мечев Д.С., Тарасов В.В. Комплексное сцинтиг рафическое исследование пациентов с церебральними метастазами // Сборн ик материалов «ІІ Евразийский конгресс по медицинской физике и инженер ии «Медицинская физика – 2005» 21— 24 июня 2005 г.», М.,2005, с. 160— 161. (У цій роботі дисертантом зібраний клінічний матері ал, визначені мета та задачі дослідження, проаналізовані результати зас тосування радіонуклідних досліджень при даній патології). 32. Holodny AI, Makeyev S, Beattie B, Gogiberidze GL, Blasberg R. Apparent Diffusion Coefficient (ADC) of Glial Neoplasms: Correlation with Fluorodioxyglucose Positron Emission Tomography (FDG— PET) and Routine Gadolinium Enhanced MRI. Annual Meeting of the American Society of Neuroradiology, Washington, DC, May 2003. (http://members.asnr.org/abstracts/2003/03— O— 1048— ASNR.pdf) (У цій роботі дисертантом проведені обробка та аналі з клінічного матеріалу, проаналізовані одержані результати співставле ння ПЕТ та МРТ при гліомах головного мозку). 33. Макеев С.С., Мечев Д.С., Зозуля А.А. Использование 99мТс-МИБ И в онкологии // Международный семинар “Применение радиофармпрепаратов в диагностике и терапии, Минск, 12— 14 января 2003 года, www.it.nsys.by/news01022003.html (У роботі дисертантом проведені аналіз літератури, т а радіонуклідні дослідження, проаналізовані клінічні ситуації застосу вання 99мТс— МІБІ у нейроонкології). 34. Розуменко В.Д., Хоменко А.В., Макеев С.С., Отман О., Мосийчу к С.С. Методология лазерной термодеструкции при внутримозговых опухоля х // Материалы ХІХ Международной научно— практической конференции: Прим енение лазеров в медицине и биологии. 25— 28 мая 2003 года. Г. Одесса. С. 38— 39. (Автором проведена обробка та аналіз клінічного мат еріалу, проаналізовані одержані результати ОФЕКТ при гліомах головног о мозку). 35. Зозуля Ю.А., Макеев С.С. Применение ОФЭКТ с 99мТс-МИБИ для прогнозирования химиорезистентности глиом головного мозга // IIIсъезд не йрохирургов России (4— 8 июня 2002 года, Санкт Петербург): Материалы съезда.— СПб., 2002— стр.107. (У даній роботі дисертантом зібраний клінічний мате ріал, проведений аналіз діагностичного та клінічного матеріалу). 36. Макеєв С.С., Семенова В.М. Порівняльний аналіз застосу вання нових радіофармпрепаратів для діагностики гліом головного мозку методом однофотонної емісійної томографії // Десятий з їз д онкологів України: Матеріали з їзду / Крим, 10— 12 жовтня 2001 р.— К., 2001.— с.83— 84. (У цій статті дисертантом визначені мета та задачі ро боти, проаналізована література з даної патології, було проведено аналі з основних діагностичних критеріїв пухлин головного мозку). 37. Чернікова С.В., Макеєв С.С. Діагностика гліом головног о мозку за допомогою однофотонної емісійної комп′ютерної томографії ( ОФЕКТ) і використання двох радіофармпрепаратів (РФП) // Променева діагнос тика, променева терапія. Збірка наукових робіт Асоціації радіологів Укр аїни.— (Випуск 8).— Український конгрес радіологів (УКР′2000) (м. Київ, 15— 18 тр авня 2000 року).— 2000.— С. 15. (Дисе ртантом власноручно проведені ОФЕКТ пацієнтам з гліомами головного мо зку, визначені мета публікації та проведений аналіз одержаних результа тів). АНОТАЦІЯ Макеєв С.С. Однофотонна емісійна комп’ ютерна томографія у діагностиці пухлин головного мозку. - Рукопис Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спец іальністю 14.01.23 - променева діагностика та променева терапія. - Державна уст анова "Національний інститут раку" , Київ, 2008. Дисертація присвячена визначенню ролі і місця ОФЕКТ у діагностиці, пухл ин головного мозку, динамічному спостереженні за результатами лікуван ня хворих, діагностиці продовженого росту, рецидиву пухлини та її малігн ізації. Проведення ОФЕКТ головного мозку та сцинтиграфія всього тіла у п ацієнтів з підозрою на церебральний метастаз здатне уточнити характер цього новоутворення та виявити патологічні вогнища немозкової локаліз ації. Мультимодальні зображення (ОФЕКТ + МРТ) дозволяють виявити та здійс нити анатомічну прив’ язку зон високої проліферативної активності пух лини перед стереотаксичною біопсією. 99m Тс-МІБІ є найбільш оптимальним РФП для ОФЕК Т пухлин головного мозку. Ключові слова: однофотонна емісійна комп’ ютерна томографія, радіофар мацевтичні препарати, пухлини головного мозку, сцинтиграфія всього тіл а, диференційна діагностика церебральних пухлин, мультимодальні дослі дження. АННОТАЦИЯ Макеев С.С. Однофотонная эмиссионная компьютерная томография в диагностике опухолей головного мозга.- Рукопись Диссертация на соискание научной степени доктора медицинских наук по с пециальности 14.01.23 - лучевая диагностика и лучевая терапия. - Государственное учреждение « Национальный и нститут р ака», Киев, 2008. Диссертация посвящена определению роли и места однофотонной эмиссионн ой компьютерной томографии (ОФЭКТ) в диагностике опухолей головного моз га. В работе оценены возможности ОФЭКТ в дифференциальной диагностике о пухолей и неопухолевых поражений. Доказана высокая информативность ме тода в выявлении опухолевой ткани с высокой пролиферативной активност ью. В таких образованиях радиофармпрепараты (РФП) накапливаются в значит ельном количестве. Зато в неопухолевых образованиях накопление РФП не н аблюдается, или отмечается в малом количестве. Анализ полученных результатов показал эффективность применения ОФЭКТ в дифференциальной диагностике степени злокачественности глиальных о пухолей. Туморотропный РФП интенсивно накапливается в глиомах высокой степени злокачественности и не накаплива е тся в глиомах низкой степени. Кроме этого, ОФЭКТ сп особна уточнить диагноз секретирующей аденомы гипофиза, метастатическ ой опухоли и менингиомы головного мозга. Также этот метод имеет высокую диагностическую ценность в определении пределов опухолевого образова ния и распространенности перифокального отека. Динамическое наблюдение за результатами лечения больных, диагностика прод олженного роста , рецидива опухоли и ее малигнизации является показанием для проведения ОФЭКТ головного мозга с туморотропными РФП. Комплексная сцинтиграфия, которая включает в себя ОФЭКТ головного мозга и с цинтиграфию всего тела (СВТ) у пациентов с подозрением на метастатическо е поражение головного мозга , способна не только уточнить характер церебрального новообр азования, но и позволяет дополнительно обнаружить патологические очаг и немозговой локализации. Важным является применение церебральной ОФЭКТ с целью диагностики зон клеточной пролиферации. Применение мультимодальних изображений, в час тности ОФЭКТ+МРТ, позволяет осуществить анатомическую привязку этих зо н перед стереотаксической биопсией. 99m Тс-М И Б И является оптимальным РФП для проведения ОФЭКТ у не йроонкологических больных. Но при проведении комплексных радионуклидн ых исследований (ОФЭКТ+СВТ) более целесообразно применение 99m Тс(V) -ДМСА. Ключевые слова: однофотонная эмиссионная компьютерная томография, рад иофармацевтические препараты, опухоли головного мозга, сцинтиграфия в сего тела, дифференциальная диагностика церебральных опухолей, мульти модальные исследования. SUMMARY Makeyev S.S. Single photon emission computer tomography in diagnostics of brain tumors.- Manuscript Thesis for doctor’ s degree by specialty 14.01.23 - nuclear medicine and radiotherapy.- State establishment "National institute of cancer" , Kyiv, 2008. This dissertation is devoted to determination of role and place of SPECT in diagnostics of brain tumors, dynamic supervision of the results of neurooncological patients treatment, to diagnose of the tumors prolongation and the process of malignancy increase. Brain SPECT and whole b ody scintigraphy of patients with suspicion on a cerebral metastasis are able to specify the character of brain focus this new formation and to find out the pathological focuses of noncerebral localization. Multimodal images (SPECT + MRI) allow to discover and carry out anatomic attachment of areas of high cell proliferative activity of tumor before stereotactic biopsy. 99m Tc- MIBI is optimal radiopharmaceutical for brain SPECT. Keywords: single photon emission computer tomography, radiopharmaceuticals, brain tumors, whole body scintigraphy, differential diagnostics of cerebral tumors, multimodal investigations.

Приложенные файлы


Добавить комментарий