Бесплатный учебный материал

4 Баркасі В.В. Використанн я нових інформаційних технологій навчання на заняттях з дисциплін циклу професійної та практично ї В наш час розширюється процес інформатизації сусп ільства, тобто збільшується використання інформаційної техніки для ви робництва, переробки, зберігання та розповсюдження інформації і особли во знань. Інформаційні технології пронизують всі сфери людсь кої діяльності, і система освіти, як соціальна структура, також відчуває їхній вплив. Бурхливий розвиток засобів інформатизації (комп`ютерів, ком п`ютерних комунікацій, різних електронних пристроїв) породжує нові можл ивості для застосування комп`ютера в навчальному процесі, що робить його більш ефективним, дає змогу раціонально використовувати навчальний ча с. На нашу думку, головною метою застосування нових інформаційних техноло гій навчання є підготовка студентів до самостійної роботи з вдосконале ння сформованої в педагогічному університеті професійної компетентно сті, що, в свою чергу, веде до ефективно ї педагогічної діяльності в умовах су часної школи. Слід зазначити, що дослідники бачать у нових інформа ційних технологіях навчання і методологію, і технологію навчально-вихо вного процесу з використанням найновіших електронних засобів нав чання і, в першу чергу, ЕОМ , і сукупніст ь навчальних програм різних типів: від найпростіших, що забезпечують кон троль знань, до навчальних систем, що базую ться на шту чному інтелекті , а також як галузь дидактики, що займа ється вивченням планомірно й свідомо організованого процесу навчання й засвоєння знань, в якому знаходять застосування з асоби інформаційної освіти . На думку І.В. Роберта, засоби інформаційної освіти – це засоби н ових інформаційних технологій у сукупності з навчально-методичними, но рмативно-технологічними й організаційно-інструктивними матеріалами, щ о забезпечують їх педагог ічно доцільне використанн я . Як показує сучасна педагогічна практика, НІТН спрямовані на рішення пер еважно таких чотирьох типів дидактичних завдань: - к омп`ютер використовується як допоміжний засіб для більш ефективного ви рішення системи дидактичних завдань, що вже існує (при цьому, змістом об`є кту засвоєння в комп`ютерній навчальній програмі такого типу є довідкова інформація, інструкції, обчис лювальні операції, демонстрація та інше; - к омп`ютер може бути засобом, на який покладається вирішення окремих дидактичних завдань при збереженні зага льної структури, цілей і завдань безмашинного навчання (при цьому сам на вчальний зміст не закладається в комп`ютер, він виконує функції контроле ра, тренажера тощо. Ця функція широко представлена в розгалужених діалог ових системах, що моделюють діяльніст ь учителя. Сьогодні найчастіше використовуються довідково-контролюючі програми); - в икористання комп’ ютера дозволяє ставити й вирішувати нові дидактичні завдання, що не можна вирішити традиц ійним шляхом (характерними є імітаційно-моделюючі програми); - к омп`ютер може бути використаний як засіб, моделюючий зміст об`єктів засв оєння шляхом його конструювання (при цьому реалізуються принципово нов і стратегії навчання; прикладом цього напрямку розробок є так звані “ком п`ютерні навчальні оточення” чи “мікросвіти”, що представляють моделі г алузей знань, які засвоюються). (С. Пейперт, США ; Б. Сеннд ов, НРБ та інші) . К рім того, як наголошує в своїй роботі М.М. Фіцул, «використання комп`ютера в процесі навчання сприяє також підви щенню інтересу й загальної мотивації навчання завдяки новим формам роб оти і причетності до пріоритетного напрямку науково – технічного прог ресу; активізації навчання завдяки використанню привабливих і швидкоз мінних форм подання інформації,… індивідуалізації навчання – кожен пр ацює в режимі, який його задовольняє; розширенню інформаційного і тестов ого “репертуарів”, доступу учнів д о “банків інформац ії” . Одна з найбільш важливих особливостей комп`ютерних програм – їх висока інформаційна насиченість. Вони передають навчальну інформацію за короткий відрізок часу. Це відкриває в еликі можливості для їх застосування як засобу раціонального використ ання навчального часу, підвищення продуктивності роботи вчителя, сприя є формуванню в студентів навичок педагогічного менеджменту. Використання НІТ в сучасному навчанн і має цілий ряд переваг перед традиційними засобами навчання. Серед них: - ш ирокі можливості комп`ютера з обробки інформації; - р озширення можливості пред`явлення навчальної інформації (використання кольору, графіки, мультиплікації, звуку), створення реального оточення; - п осилення мотивації навчання (не тільки новизна роботи з комп`ютером, що ч асто сприяє підвищенню інтересу до навчання, але й можливість регулюват и рівень складності завдань, які пропонуються); - к омп`ютер дозволяє повністю ліквідувати одну з найважливіших причин нег ативного ставлення до навчання – відсутність позитивних результатів ( працюючи з комп`ютером, студент отримує можливість довести рішення будь- якої задачі до кінця, оскільки йому надається необхідна допомога); - з абезпечення активного включення в навчальний процес усіх учнів; - г нучкість видів контролю за діяльністю студентів; - к омп`ютер сприяє формуванню педагогічної рефлексії; насамперед, він дозв оляє наочно представити результати своєї діяльності. Зр озуміло також і те, що темпи розвитку означеної тенденції будуть визнача тися, в першу чергу, специфікою навчального предмета. Ще зовсім недавно в важалось, що сфера використання комп`ютера обмежується математикою, про грамуванням, фізикою, хімією. Що ж стосується дисциплін гуманітарного ци клу, то тут він може використовуватися лише як електронний банк даних, а в практиці навчання - переважно як засіб наочності. Напевно, на початковом у етапі так і було, але завдяки розширенню можливостей комп`ютера і з прид банням досвіду створення навчальних програм, сфера його використання з начно поширилася. Під час навчання іноземних мов вибір навчальних програм практично без о бмежень – лексико-граматичні тести, тексти, діалоги, пісні, відеофільми іноземними мовами, можливість прослухати диктора і себе та багато інше; – все це, з одного боку, дозволяє вивчати і ноземні мови більш ефективно, а з іншого – розвиває вміння працювати самостійно, веде до самовдосконаленн я, розкриваючи їх творчий потенціал, поширюючи кругозір, тощо. Однак, слід зазначити, що будь-які технічні засоби навчання відіграють п ри навчанні іноземних мов важливу, але все ж таки допоміжну роль: вони роз ширюють дидактичні можливості викладача, але в ніякому разі не підмінюють його. Викладач завжди залишатиметь ся центральною ланкою системи навчання. З використанням на заня ттях з професійної науково-предметної підготовки комп`ютерного навчан ня студент и не пасивно сприймають інформацію, а активно взаємоді ють з комп`ютером як джерелом інформації та генератором завдан ь. Вони отриму ють від комп`ютера з авдання, спрямовані на формування мовної, мовленнєвої та соціокультурн ої компетенцій, викону ють їх; тут же відбува ється зворотний зв`язо к у формі реакції на введене студентом повідомлення (у вигляді репліки, в иставленого або не виставленого бала, оцінки), далі й д е виправлення помилки, перехід до наступного завдан ня. Все це вимага є від студентів п остійної активної діяльності, спрямованої не тільки на засвоєння матер іалу, але й на формування комунікативності, рефлексії, прагнення до само вдосконалення, сприя є вихованню пізнавальної активності студентів. Так, наприклад, після виконання грам атичного тесту, студентам можна з апропон увати ще раз звернутися д о теоретичного інформаційного довідника, який є у програмі, а після того, як вони перевірили свою роботу та виправили всі, на їхню думку, помилки, подивитися, які помилки знайшов ком п`ютер. Така робота розвива є їх вм іння самокорегування, самооцінки, змушу є свідомо підходити до теоретичного осмислення мовних явищ, у ни х форму ються навички застосовув ати отримані теоретичні знання. на практиці Адаптивн ість комп`ютерного навчання надає можливість враховувати індивідуальні особливості студентів, такі, як здатність концентрувати увагу, швидкіст ь сприйняття, особливості мислення, пам`яті, темперамент. Як відомо, в останній час великий ін терес вчених викликає такий новий напрямок комп`ютерного навчання, як мережевого навчання. Сюди відносит ься як робота в системі Інтернет, World Wide Web (WWW), так і використання електронної п ошти. У третьому тисячолітті Інтер нет стає ефективним засобом навчання. Однією з причин цього є те, що він до зволяє контактувати з великою кількістю людей, чиї інтереси співпадают ь, і таким чином надається реальна можливість обміну думками, проведення дискусій, розширення кругозору й знань. Завдяки спілкуванню формуються позитивні особистісні якості, вміння творчо мислити, виховується культ ура спілкування зокрема, та загальна культура в цілому. Цифрові бібліотеки, якими користува лися студенти завдяки системі Інтернет, пропонують унікальний безмежний ресурс отримання інформації з будь-якого питання. Можна припустити, що вони є більш привабливими для с тудентів завдяки таким своїм особливостям: - інформація актуальна (студенти мож уть отримати саму сучасну інформацію відносно питань, які вони досліджу ють); - інформац ія з первинних ресурсів (у багатьох випадках студенти користуються тими ж даними й інформаційними джерелами, що і вчені); - інформац ія різнобічна (забезпечує широту й глибину у багатьох підпорядкованих г алузях; у звичайних бібліотеках набір матеріалу з потрібного предмета о бмежений; цифрові бібліотеки можуть розширювати діапазон необмежено, н адаючи доступ до безпрецедентної широти інформаційних джерел); - ресурси п редставлені в різних форматах (зокрема, інформація доступна в цифровій ф ормі для легкої маніпуляції й використання); - інформац ія доступна в будь-який час. Так, під час підг отовки до семінарських занять з літератури країни, мова якої вивчається , з країнознавств та інших дисциплін студенти можуть отрим ати завдання: працюючи в системі І нтернет, підготувати матеріал з запропонованих пит ань. Так, наприклад, їм можна запро понувати знайти матеріал з так званої “Жіночої літе ратури” (Women Literature) ХХ століття або знайти матеріал з істо рії , г еографії, традицій та ін. одн ого зі штатів США. Важливою особливістю системи Інтерн ет як засобу навчання є й те, що завдяки їй стають доступними світові ресу рси освіти. В мережі можна знайти будь-яку інформацію, яка цікавить. Тому ц я робота є також частиною самоосвіти.

Приложенные файлы


Добавить комментарий