Образовательный электронный файл

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ СТОМАТОЛОГІЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ» КУТЕЛЬМАХ Олег Ігорович УДК 616.311.2: (66.081 + 616-018.031.81) ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАН НЯ ЛІКАРСЬКИХ КОМПОЗИЦІЙ НА ОСНОВІ НАНОРОЗМІРНОГО КРЕМНЕЗЕМУ В КОМПЛЕКСНО МУ ЛІКУВАННІ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТ У 14.01.22 – стоматологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Одеса – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Державній установі «Інститут стоматології Академії медичних наук України», м. Одеса. Науковий керівник: кан дидат медичних наук, старший науковий співробітник Ч умакова Юлія Геннадіївна , Державна ус танова «Ін ститут стоматології АМН України», м. Одеса, зав ідувач відділу захворювань пародонта Офіційні опоненти: - доктор медичних наук, професор Воскресенський Олег Миколайович , Державна установа «Інститут стоматології А МН України», м. Одеса, завідувач лабораторії фармакології - доктор медичн их наук, доцент Мазур Ірина Петрівна , Національна медична академія післяд ипломної освіти ім. П.Л. Шупика, професор кафедри стоматології Інституту стоматології Захист відбудеться «18» червня 2008 р. о 13.00 годині на за сіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.563.01 в Державній установі «Інститу т стоматології АМН України» за адресою: 65026, м. Одеса, вул. Рішельєвська,11. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Державної установи «Інс титут стоматології АМН України» (65026, м. Одеса, вул. Рішельєвська,11). Автореферат розісланий «17» травня 2008 р. В.о. вченого секретаря спеціалізованої вченої ради О.В. Дєньга ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБО ТИ Актуальність те ми. Генералізований пародонтит (ГП ) є найпоши ре нішим серед захворюв ань пародонту , і його лікування завдає зна чні труднощі у зв’ язку із багатьма можли вими етіопатогенетичними місцевими і загальними ендоген ни ми та екзогенними фактор ами , що обумовлюють різні клінічні прояви та перебіг захворювання (Кос енко К.М ., 1994; Білоклицька Г.Ф ., 1996; Вишняк Г.Н ., 1999; Данилевский Н.Ф ., Борисенко А.В ., 2000; Мащенко И.С ., 2003; Григорьян А.С ., Фролова О.А ., 2006; Мельничук Г.М . із співавт ., 2006 ; Van Dyke T ., Sheilesh D ., 2005 ) . Тому комплексна терапія ГП повинна бути диферен цій о ваною в залежності від ступеню розвит ку і характеру перебігу захворювання , віку , статі , наявності супутньої патології , умов мешкання і харчування ( Гер елюк В.І ., 2001; Мазур І .П ., 2006; Чум аков а Ю.Г ., 2006; Kinane D. F ., 2000; Slots J ., 2002 ) . На дан ий час запропоновано велику кількість різних медикаментозних засобів , методів консерв ативного й хірургічного лікування ГП , однак не завжди вдається досягти тривалої стабілізації патологічного процесу в па родонт і. В ост анні роки набули широкого використання у клінічній практиці пре па ра ти-сорбенти на основі синтетичного дисперс ного оксиду кремнію , зокрема лікарський препа рат , розроблений в Інституті хімії поверхні НАН України та опрацьований для медич ної практики у Вінницькому національному медичному університеті ім . М.І . Пирогова - "Полісорб ", який більш відомим став під назвою "Силлард - П " (Чуйко А.А ., 1993; Луцюк Н.Б ., Миронюк И.Ф. , 2000). У 2001 році дослідники з Інституту хімії поверхні НАНУ розр обили на осно ві високодисперсного кремнезему (ВДК ) новий біокорегуючий сорбент – силікс , здатний швидко зв 'язувати і виводити з організму токсичні речовини ендо - та екзоге нного походження , патогенні мікроорганізми і віруси. Виявлено ефект значного збі льше ння біодоступності лікарських речовин , обумовлений впли вом наноструктурних часток кремнезему на проникність клітинних мемб ран , що стало підставою для розробки й випробування композиційних матеріалів на основі ВДК із заданою фармакодинамікою . Показано , що у присутності ВДК змі нюються властивості інших лікарських речовин , подовжується час їхньої дії , поліпшується біо доступність (Чуйко А.А ., 2003; Ling Xue Kong et al ., 2006 ) . Завдяки особливостям хімічної будови пове рхні ВДК силікс викорис т у ється не тільки як сорбент із біокорегуюч ими властивостями , як матриця-носій при створе нні комбінованих лікарських засобів , але і як самостійний препарат еферентної терапії при лікуванні гострих кишкових інфекцій , ві русного гепатиту , хронічної ниркової недостатност і , зах в орюваннях серцево-судинної систем и , в пульмонології , гематології , онкології і т.п . Доведена ефективність силіксу в хірургі ї при місцевому застосуванні у вигляді ап лікацій для лікування гнійно-запальних процесів (Чуйко А.А ., 2003) . На жаль , в стоматології н а теперішній час ефективність силіксу вивч ена недостатньо. Тому має значний інтерес вивчення ефективності силіксу і створених на його основі лікарських композицій в комплексному лікуванні генералізованого пародонти ту , що і стало пр едметом даного дослідженн я . Зв 'я зок роботи з науковими програмами , планами , темами. Дисер та цію виконано відповідно до плану НДР Державної установи „Інститут стома то ло гії АМН України” , м . Одеса : „ Оптимізувати методи профе сійної гігієни порожнини рота в осіб із захворюваннями п ародонта " ( ш ифр АМН 057.05, № ДР 0105 U 0000916). Здобувач був виконавцем окремого фрагменту даної теми. Мета і завдання д ослідження . Мета дослідження – підвищення ефективності лікув ання генералізованого пародонтиту шляхом розробки й обгрунтування методу зас тосування в комплексній терапії лікарських композицій на основі силіксу. Для досягнення мети дослідження визначені наступні зав дання : 1. Розробити та дослідити в експ ерименті на тваринах рецептур и л ік арських композицій на основі силіксу для місцевого лікув ання запальн их уражень тканин порожнини рот а та оцінити спектр місцевої та загальної т оксичності засоб ів аплікаційної терапії. 2. Дослідити в експерименті на моделі пародонтиту в щурів ефективність застосування лік арських композицій на основі ВДК , провести порівняльну оцінку пародонтопротекторних ефектів силіксу , фітосиларду (ехінацеї , імобілі зованої на силіксі ) т а фітосиларду-Н ( комбінації фіто силарду з німесулідом ). 3. В изначити показання до засто сування лікарських компо зицій на основі силі ксу , розробити схеми лікування з урахуван ням характеру перебігу і ступеню розвитку генералізованого пародонтиту. 4. На підставі клініко-лабораторних досліджень оцінити ефективність застосування фіто силарду-Н в комплексному лікуванні ГП у найближчі й віддалені терміни . Об’ єкт дослідження – тканини пародонту , ротова та ясенева ріди н и хворих на генералізований пародонтит ; експериментальні тварини ; лікарські засоби на основі ВДК. Предмет дослідження – розробка рецептури , обгрунтування та оцінка ефективності застосування лі карськ их композиці й на основі силіксу в комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит . Методи дослідження : Експериментальні на білих щур ах (моделювання патології , гематологічні , біохімічн і , пато морф ологічні , морфометричні методи ) – для доклін ічного вивчення лікув ально-профі лактичної дії препара тів сил іксу ; клінічні вЂ“ обстеження хворих з використанням індекс ної оцінки стану тканин пародонту ; рентгенологічні ; лаборат орні : біохімічні вЂ“ для характеристики метабо ліч них порушень в тканинах пародонт у й оцінки ефектив ності проведеної терапії , імунолог ічні вЂ“ для оцінки стану цит окіно вої регуляції в тканинах пародонту хворих ; функціональні вЂ“ визначення швидко сті слиновиділення , ступен ю емігра ціїї лейкоциті в у порожнину рота ; стат истичні . Наукова новизна о держаних результатів . Упе рше в умовах моделю вання експериментальної пато логії тканин порожнини рот а в щурів встановлені специфічна дія та паро донтопротекторні властивості препарату-сорбенту силік су і розроблених на його основі лік арських композицій – фі тосила рду (ехінацея пурпурова , імобілізована на силі ксі ) та фітосиларду-Н (ехінацея пурпурова з німесулідом , імобілізовані на силіксі ). Р озро блена рецептура , обґрун тований й опрацьован ий в експери менті на моде лі пародонтиту в щурів і в клініці у хворих сп осіб лікування генера лізо ва ного пародонтиту з застос уванням фітосиларду-Н (по зитивне рішення про видачу патента на кор исну модель за заявкою № u 2008 00881 ві д 08.02.2008 р ). Встановлено , що ф ітосилард-Н при місцевому застосуванні в хворих на генераліз ований пародонтит виявляє протизапальний ефект , знижує рівень перекисного окислення ліпідів і загальну протеолітичну активність у рото вій рідині , сприяє стабілізації мембранних ст руктур клітин , нормалізує цитокінову регуляцію в тканинах пародонту , що дозв о ляє підвищити ефективність і скоротити строки лікування захворювання , подовжити термін стабіл ізації дистрофічно-запального процесу в пародонті. Показан а здатність фітосиларду-Н впливати на функ ціональну активність лейкоцитів , що продукують ІЛ -1 в (нейтрофіл ів і макрофа гів ) та ІЛ -10 (Т-лімфоцитів-хелперів 2 типу ), та нормалізувати баланс про - та протизапальних ц итокінів в тканинах пародонту , що сприяє л іквідації запалення і зменшенню тканинної дес трукції пародонту . Практичне значення одержаних результатів . Р озроблено , опрацьовано і впро ваджено спосіб лікування генералізован ого па родонтит у із застосуванням лікарсь кої ком позиції на основі ВДК вЂ“ фітосиларду-Н , що справляє проти за паль ну , антиоксидан тну , мембранотропну , імуномоделюючу дії на тка нини паро дон та . Доведено , що викорис тання фітосиларду-Н дозво ляє іс т отно поліпшити резуль тати лікуван н я , скоротити кількість відвіду вань і терміни лікування ГП , продовжити період стабілі зації патологічного процесу в пародонті. Розроблений спосіб л ікування ГП з засто с уванням фітосиларду-Н вп ровад же но у клінічну практику відд ілу захворювань паро дон т у ДУ „Інститут стома то логії АМН Украї ни ”, м . Одеса, кафедри терапевтичної стоматології Вінницького національного медичног о університету ім . М.І . Пирогова , пародонто логіч н их кабі нетів мі ського стоматологічного центру м . Вінниці (ВМК СЦ ) , Хмель ниць кої обласної стоматологічн ої поліклініки. Матеріали дисертаційно ї ро боти викорис то вуються в нав чаль ному процесі на сто матологічних кафедр ах О ДМУ і ВНМУ ім . М.І . Пирогова МОЗ У країни. Особисти й внесок здобувача . А втором особисто проаналізована наукова літе ратура по темі дисертації. Разом з науковим керівником визначені мета і за вдан ня , сформульовані висновки роботи. С амостійно здобува чем п роведені всі клінічні спостереження й ла бораторні дослідження у хворих , експериментальні дослідження на тварин ах , здійснені аналіз й узагальнення отриманих даних , їх ня статистична обробка , н аписання й оформлення дисертації. Дисер тант брав без по середню участь у розробці рецептури й проведен ні докліні чних випробувань лікарських засобів на основі ВДК , що були створені в Інституті хім ії поверхні НАН України колективом авторів під керівництвом член-кор . А.А.Чуйко (керів. проекту - д.х.н., проф . Погорєлий В .К .). Експериментальні дослідження на бі лих щурах виконані автором особисто у віварії ВНМУ ім . М.І. Пиро гова (зав . віва рієм Л.О. Соловйова ). Клінічне обстеження й лікув ання хворих та функціональні дослід же ння здійснені у відділі захворювань паро донт у ДУ „ Інститут стомато ло гії АМН України ” (з ав . ві д ділом – к. м ед. н ., с.н.с. Чума кова Ю.Г. ). Біохімічні дослідження сиров атки крові і тканин пародонт у т варин , ротової рідини хворих та ІФА ясенев ої рідини хворих здійснені здобувачем разом зі співробітниками науково-дослідної клініко-діаг ностичної лабо раторії ВНМУ ім . М.І . Пиро гова МОЗ України (зав . лаб . – к.м.н ., с.н.с . Штатько О.І .) Автор висловлює щиру под яку співробітникам вищеперелічених відділів , кафе др , лабораторій за науково-консультативну допомогу і с прияння у виконанні досліджен ь. . Апро бація результа тів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи оприлюднені на Міжнародному форумі стоматологів «Современные достижения стоматологии» «ОДЕССА-ДЕНТА 2006» (Одес а , 2006), науково-практичній конференції „Актуальні про блеми клінічної парод онтології” (Київ , 2007), на уково-практичній конференції з міжнародною участю «Сучасні досягнення пародонтології , імплантологі ї та остеолог ії» (Одеса , 2007). Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 8 наукових праць , з них 5 стате й у наукових фахо вих видан нях , затверджених ВАК України , 1 стаття в зб ірнику наукових праць , 2 тез в матеріалах н ауково-практичних конференцій. Отримано позитивне рішення про видачу патента на корисну модель. Структура та обсяг дисертації . Дисертація викладена на 2 2 2 ст орінках прин терного тексту і скл адається із вступу , огляду літератури , опису об’ єктів і мето дів досліджень , 2 розділів власних досліджень , аналізу й обговор ення отри маних результатів , висновків , практичних рекомендацій , списку ви користаної літератури , щ о містить 362 д жерел а , з них 181 – іноземних а вторів . Робот у проілюстровано 37 таблицями , 2 1 рисунк ом , 84 фотографі ями . ОСНОВНИЙ ЗМІСТ Матеріал и та методи досліджень. Для вирішення поставленої мети і за в дань роботи проведено експериментальні , кліні чні і лабораторні дослідження. В експ ериментальних дослідженнях використа но 15 8 біл их щура лі ні ї Вістар імбредного розведення , п роведено 4 експерименти на тваринах. К ліні ко-лабораторне обстеження й лікування здійсн ено у 69 хвор их на генералізований пародон тит (ГП ) із хронічним та загостреним перебіг ом різног о ступеню , віком від 22 до 63 рок ів , з тривалістю захворюванн я від 2 до 10 років , без соматич н о ї патології . Експ ериментальні дослідження. Перший експерим ент проведено протя гом 6 днів на 33 білих щурах обох статей , віком 3 місяці , що утримувал ися на раціо ні віварію , з мод ел юванням асептичного запалення м’ яких тканин порожнини рот а ( „ скипид арна ” модель ) . Усі тварини були поділені на 4 групи : 1 – конт роль на – модель запалення без лікуван ня (9 щурів ); у 2 групі вЂ“ після моде лю вання запалення в якості лікувального засобу використовували 20% суспен зію силік су (9 тварин ); у тварин груп 3 і 4 (відповідно 6 і 9 щурів ) для лікування запалення засто совано компл ексний імобі лі зо ваний засіб з умовн ою назв ою – фіто си лард ( склад : силі кс - 90,7%, ехінацея - 9,3% ) у двох різ них концентраціях : 20% суспен зію та 40% пастоподібну форму. В усіх гру пах затравку проводили за наступною мето дикою : р озраховану індивідуальну дозу очищеного скипидар у (0,4 мл /кг ма си щура ) інсуліновим шп рицем з фіксо ва ною канюлею та н анесеним на відстані 3 мм від кінця голки обмежувачем вводили під кутом у перехідн у складку з вести булярної сторони нижн ьої щеле пи справа в проекції верхівок коренів першо го-другого моляра. Методика л іку ван ня : відповідний засіб наносили на мар леву турунду та вводили щурам дослідни х груп в передсінок рота з боку запа лення на 3-4 хвилини . Силікс і фітосилард готували ex tempore кожного дня , по ступово дод аючи дистильовану воду до порошку препарату пр и ретельному роз мі шуванні . Лікування проводили щоденно , починаючи з другого дня досліду . Реєстрацію клінічних даних проводили щоде нно , починаючи з першого дня досліду і до зникнення клінічних симптомів запалення у тварин . Досліджу ва ли стан слизо вої о болонки щоки , наявність набряку (з а асиметрією мордоч ки ), сту пінь відк ривання рота та стан слизової оболонки ок а. Стан слизової оболонки щоки оціню вали за допомогою проби Шиллера-Писар єва (у балах ), реєструвал и н аяв ність ерозії або виразки. Асиметрію , щ о виникала в результаті набряку правої щоки , визначали за розміро м мордочки щура за допомогою циркуля та логарифмічної лінійки (у балах ). Ступінь відкривання рота також виз начали за допомогою циркуля , введе ного між різцями верхньої та нижньої щелеп до мак си мального відкривання , та лога рифмічної лінійки, р езультат виражал и у відсотках (%) до відповідного зн ачен ня ступеню відкривання рота , отриманого у кожного щура до початку експ ерименту. Відмічали стан слизової оболон ки ока на стороні ураження, с тупінь з апалення слизової ока виражали у балах. Після проведення морфометрич них досліджень тварин виводили з експе рименту під ефір ним наркозом шляхом то тального кровопускання із серця. Б езп осередньо про водили гематологічні дослідження. Виділяли тканини правої щ оки і ясна зі сторони запалення та здорові тканини з протилежної сторони , відповідно . Зразки тканин заморожували й зберігали при температурі - 70 0 С у герметичному впакуванню до пато морфоло гічних досліджень. Тканини фіксували у 10% роз чи ні нейтрального формаліну , потім заливали в парафін , готували зрізи , які забар в лювали гематоксилін-еозином і толуїдиновим синім , і вивчали їх під мікроскопом (Меркулов Г.А ., 1969; Волкова О.В ., Елецкий Ю.К ., 1982) . Другий експеримент , з вивчення па родонтопротекторних е фектів пре па ра тів силіксу, проведено на 33 б ілих щурах-самцях , вагою 140- 160 гр , вік ом 3 міся ці , на «перекисній» модел і пародонтиту ( Козля нина Н.П ., 1989 ), в ід творен ій у власній модифікації , де класичний варіант із згодовуванням твар инам переокис ле н ої соняшникової олії було поєднано з локальним застосуванн ям останньої. Усі твар ини були розділені на 5 груп : 1 (8 щу рів ) – "контрольна " – твари нам щодня , протягом 45 днів , вводили в раціон харчування звичайну рафіно вану соняш никову о лію з розрахунку 5% від добової маси корму та додатково , 1 раз на день , наноси ли її на ясна нижньої щелепи за допом огою марлевого тампона , який поміщали в пе редсінок порожнини рота на 1-2 хв .; 2 (6 щурів ) – "пере кис на " модель – тваринам щодня , протягом 45 днів , вводили в р аціон переокислену соняшникову олію з розрахунку 5% від добової маси корму і нано сили її на ясна ана логічно групі 1; 3 (6 щурів ) – "перекисна " модель + силікс – після моде лю в а н ня пародонтит у (аналог ічно групі 2) протягом 15 днів твари нам щоденно однор азово вв одили 20% суспензі ю силіксу у передсінок порожнини рота з обох боків нижньої щелепи на 2-3 хв . за допомогою великого шпри ца ; 4 (6 щурів ) – "пере кисна " модель + фіто силард – аналогічно групі 3 вводили 40% суспензі ю фіто силард у ; 5 (7 щурів ) – "пе рекисна " модель + фітосилард -Н вЂ“ аналогічно групі 3 вводили композицію фітосиларду з німесулідом , як ий був добавлений для підсилення протизапальн ої дії і склав 3% від загальної ма си препарату. Суспен зії препаратів силіксу готували ex tempore для кожного д ня експе ри мен ту. Т ривалість експерименту склала 60 днів (45 днів – моделюв ання пародон ти ту , 15 днів – лікування ). П о закінченні експери мен т у щу рів піддавали евтаназії під е фірним наркозом тотальним крово пус канн ям із серця , робили забір крові , виді ляли тканини ясен і блоки щелеп із зубами для подальших біохімічних , морфометри чних і патоморфологічних досліджень. Морфометричні дослідження включали визна чен ня ступеня атрофії альвео ляр ного відростка щелеп по методиці А.В . Ніко лаєвої (1965). Для гісто ло гіч ного дослідження брали сли зову оболонку ясен нижньої щелепи , ф іксували в 10% розчині формаліну , потім готували зрізи , офарблювали їх і вивчали під м ікроскопом . Біохімічними методами у гомогенатах тканин ясен і с ироватці крові щурів визна чали вміст малонового діальдегіду (МДА ) ( Стальная И.Д ., Гари швили Т.Г ., 1977 ), активність супе роксиддисмутази (СОД ) , лужної фосфа тази і катепсину D ( Покровский А.А ., Арчаков А.И ., 1968 ). У кро ві визначали морфологічні показ ни ки (розгорнутий аналіз крові ). У тре тьому експерименті оцінювали місцево подразнююч у ді ю фіто си лар ду-Н ( в гострому досліді при нанесенні на контактну ділянку слизової оболонки порожнини рот а і губ ) на 20 білих імбредни х щурах обох статей , вагою 150-200 г , по 10 тварин в групі . Перед початк ом випробувань у тварин оцінювали стан слизов ої оболонки. Протягом 4-х наступних днів проводили обробку ротової порожнини композиціє ю фітосиларду з німесулідом 4 рази протягом доби , витра чаючи на кожну тварину по 0,25 мл 20% водної суспензії препарату , як у рівномірно наносили на СОПР за д опомогою а травматичного тампону протягом 30 секунд . Термін спостереження склав 7 дні в (4 дні випро бувань та 3 дні після за кінчення обробки порожнини рота фітосилардом -Н ). Ступінь подразнення СОПР та губ оцінювали в бала х за 4-значною шкалою : 1) СОПР : 0 – відс утність подразнення ; 1 – втрата кольору , легке лущення ; 2 – лущення в різних ділянках ; 3 – поява виразок ; 2) зони з’ єднання губ : 0 – відсутність подразнення ; 1 – легке почервоніння, лущення, сухість ; 2 – змор щення і ламкість шкіри , невеликі виразки ; 3 – кровотечі , розтріскування. Коефіцієнт подразнення пі драховували шляхом складання середнього що ден ного групового бала за обома показниками (подразнення СОПР і губ ), поді леного на кількість дні в спостереження. Інтерп ретацію резул ьтатів здійс ню вали наступним чином : 0-0,4 бали – дуже слабке подразнення ; 0,5-1,0 бал и - сла бке ; 1,1-2,0 бали – помірне ; більше 2 балів – сильне подразнення. Четвертий експеримент – з вивчення субхронічної токсичності композиції фітосилар д у з німесулідом при її тривалому перорал ьному введенні вЂ“ пров одили на 34 статевозрілих білих щурах обох ста тей , вагою 100-140 грам , віком 2-2,5 місяці , які після зважування та розмітки були розділені на дві групи : дослідну (18 щурів – по 9 сам ців та самок ) і контрольну (16 щурів – 9 самців і 7 самок ). Щ урам до слідної групи вводили в нутрішньошлун ково 40% пастоподібну форму фітосиларду -Н, об ємом 1 мл, з розрахунку 100 мг на 1 кг ваги , протягом 80 днів що денно . Тваринам контрольн ої г руп и вводили еквіоб єм ну кількість стериль но го фіз іологічног о розчину. Протягом експерименту оц іню вали поведінку дослід них тварин та їх загальний стан , реєстрували дина мі ку маси тіла , визначали добову потре бу корму та води . Тварин виводили з досліду на 81-й день експерименту шляхом декапітації. Вплив препарату на організм вивчали за допомогою гематологічних, біо хімічних і морфологічних методів д осліджень . Вплив фітосиларду -Н на систему кров і оцінювали за гем а то ло гічним и показникам и периф ерійної крові : вміст гемоглобіну, кількість еритро ци тів , лейкоцит ів ; співвідношення різних видів лейко цитів (лейкоцитарна фор му ла ) при забарвленн і мазків по Романовсь кому ; швидк і ст ь осі дання еритроцитів . Для оцінки впливу преп арату на функціональний стан внутрішніх органів щурів уніфікованими методами визначали біохімічні показники крові : вміст зага ль н ого білк а біуретовим методом , глюкоз и – глюкозооксидазним методом , сечо вин и – діацетилмоноокси д ним методом , активність аспарта т аміно трансфе ра з и (А сА Т ) і аланінамінотрансфераз и (А лА Т ) - методом Райтмана-Френкеля , лужн ої фосфатаз и – з дінатрійфенілфосфатом із з астосуванням набор у реактивів фірм “ Simko ”, “Філісіт Діагностика” ( Україна ) , “Агат” ( Росія ) , МДА - за реакцією з тіоб ар бітуровою кислотою . Для гістологічного дослідження брали тканини головн ого моз ку , товст ого та тонк ого кишечник а , шлун ку , печінк и , нир ок , підщелепов их залоз в комплексі з лімфатич ними вузлами та кістков ого червон ого мозк у . Тканини г оловн ого мозк у фікс у ва ли в суміші Буена , решту матеріалу – в 10 % водному розчині нейтрального формал іну. Парафінові зрізи органів забарвлюва ли гематоксил і н- еозином. Го ловний мозок забарвлювали також толуїди новим синім за методом Нісля для виявленн я хроматофільної субстанції в нейронах , а кістковий мозок – азур II -еозином за методом Романовсько го-Гімза. Кліні ко-рентгенологічні дослідження . Проведено клінічне обстеження й ліку вання 69 хворих із загостреним (41 особа ) та хронічним (28 особа ) п ере бігом ГП поч.- I ступеню (25 хвор и х ), І-ІІ ступеню (26 хворих ), II -ІІ I ступеню (18 хворих ). Діагностику захворювань пародо нта здійснювали за даними клініч но го огляду , рентгенографії щелеп , об 'єктивних пародонтальних індек сів відповідно до с истематики хвороб пародонта М.Ф . Данилевського (1994). З мет ою об 'єктивної оцінки стану пародонт а визначали : гігієнічні індекс и Грін- В ер мільо на , Сілнесс-Лое і Турескі ; індекс Р МА Parma ; сту пінь крово то чи во сті ясен по Мюллеману-Коуеллу ; пародон тальн и й індекс (ПІ ) Рассела . Р езуль тати визначень вн осили в к арт и пародонтолог ічного обстеження хворих . Для оцінки ступен ю і характеру деструкції альвеолярн ої кістки і уточ не н ня діагнозу проводили рентгенологічні до слідження : рентгенографію окремих зубів внутрішнь оротовим контактним методом , панорамну ре н тгенографію щелеп , цифров у ортопантомографі ю (ре нтген-апарат ORTHOPHOS-3 DS). Залежно від проведеного лікування хворих розділили на три групи : конт роль ну (21 особа ) і дві основні (17 і 31осіб ). У комплексне лікування хворих контрольної групи входила за гальноприйнята базисна терапія , що включала сана ці ю порожнини рот а ( за показ ами ), професійну гіг ієну ротової порожнини : антисептичн і зрошення , механічне й ультразвукове (апарат фі рми Siemens ) вида лення зубних відкладе нь та промивання пародонтальних кишен ь 0,05-0,25% розчинами хлоргексидину біглюконату (традиційна терапія ), за показами – корекцію прикусу методом вибіркового пришліф ов ування зубів , шинування рухливих зубів , кюретаж . Вс іх хворих ознайомлювали з правилами проведенн я індивідуальної гігієни поро жнини рот а і здійснювали підбір гігієнічних засобів. Комплекс не лікування хворих основних груп проводили за наступною схемою. Пацієнта м першої основної групи поряд з проведення м сеанс ів базис ної тера пії (без місцевого застосув ання хлоргексидину біглюкона ту ) в кожне відві ду вання наносили методом апліка ції на ясеневий край і в пародонтальні кишені екстемпорально приготовлену 20% водну сусп ензію силіксу , експо зи цією 15-20 хвилин. Аналогічно пацієнтам другої основної груп и в кожне відвідування на ясеневий к рай і в пародонтальні кишені вводили запропоновану лікарську компо зицію , що складається з імобілізованих на силіксі ехінацеї і німесуліду , у вигляді 40% суспензії пастоподібної консистенції , як у готовил и ex tempore , експозицією 15-20 хв илин. Магістральн а формула фітосиларду-Н готувалася наступним чином : до силік су добавляли екстракт ех інацеї пурпурової і перемішували до отримання одно рідної пастоподібної маси , залишачи стояти при кімнатній температурі , а потім сушили при t- 60° С до певного значення вологості порошку . Порошок под рібнювали в кульовому млині до певного розміру часток , просію ва ли через сито і зважували . До порошку ехінацеї з силіксом добавляли порошок німе су ліду , знову подрібнювали суміш в к ульовому млині , з подальшим просію ван ням через сито. В результаті отримана насту пна рецептура фітосиларду-Н : силікс - 85,86%, сухий залишок екстракту ехінацеї - 11,16%, німесулід - 2,98%. Паралельно хворим з загостреним переб іг ом ГП другої основної групи, поч инаючи з первинного відвідування, пр и значали фітосилард-Н у вигляді сублінгвальних таблеток (пресована форма вагою 0,5г ) п ротягом 1-2 го дин , до повного розм’ якшення , з подальшим виведенням утвореної маси з рот а . Кількість відвідувань у хворих залежал а від ступен ю та характеру п ере бігу ГП . Оцінку ефективності пр оведеного лікування здійснювали за клінічними , рентгенологічними та лабораторними показниками , які визначались у найближчі (безпосередньо після курсу лікування ) й віддалені терміни – через 6 і 12 місяців. Лабораторні методи до сліджень . У пацієнтів під час первин ного відвіду вання до лікувальних заходів та у визначені терміни після лікува ння, у ранкові години натщесерце про водили забір ротової і ясен ев о ї рідини для біохімічних і імунологічних досліджень , ротових змивів для підрахунку кі лькості лейкоцитів в них по методу О.І . Сукманського з с півавт . (1980) . Визначали 3 показники емігра ції лейкоцитів – еміграцію інтегральну ( ЕІ ), еміграцію подразне ння (Е П ) і еміграцію спокою (Е С ). Функціон альну активність слинних залоз оцінювали за швид к і ст ю слино ви ділення (у мл /х в ) й ферментативно ю активн і ст ю ротової ріди ни. В надоса д о вій частині ро то вої рідини визн ачали в міст МДА по реакції з т і обар б і ту рово ю кис лотою (Стальная И.Д ., Гари ш вили Т.Г ., 1977), активн ість СОД вЂ“ по реакції з квер цетином , катепсину Д вЂ“ по реакції з гемоглобіном , кислої фосфа та зи – за у тво ренням неорганічного фосфату ( Покровский А.А ., Арчаков А.И ., 1968 ) та луж ної фосфатази – стандартним методом за допомогою спеціаль ного набо ру (Дніп ропетровськ ). Досл ідження вмісту IL -1 в та IL -10 проводил и в зраз ках ясе не вої рідини хв орих методом твердофазного імуноферментного ана лі зу із засто су ванням пе роксидази хрону , як індикаторного ферменту , за до по могою реа ген тів ProCon IL -1 , ProCon IL -10 (ТОВ "Протеиновый контур ", С.-Петербург ). Статисти чні методи. Обробку ц ифрових даних проводили варіаційно-статистичними методами аналізу на персональному комп 'ютері IBM PC в SPSS SigmaStat 3.0 і StatSoft Statistica 6.0 (2003) . Використовували t- критерій Ст ’ юдента , коефіцієнт ліній ної кореляції Пірсон а (r) (r<0,3 - слабк ий , 0,3-0,7 - помірн ий і r >0,7 – силь н и й кореляційний зв 'язок ). Результа ти дослідження та їх обговорення. Експеримент з вивчення д ина міки клінічних показ ників у щур ів при моделюванн і асептичного з апа лен ня м 'яких тканин ротової порожнини і лікуванн і його різними засобами показав , що ін’ єкція скипидару вж е через 3-4 години викликала набряк правої щ оки у всіх тварин. На наст упну добу з’ являлася сльозотечія з ока т а збільшу в ав ся набряк щоки , тризм жувальної мускулатури обмежував відкриванн я рота , на слизовій оболонці щоки спостері галася гіперемія. Надалі , на гіперемійов аних ділянках щоки вини кала ерозія або виразка діаметром 2-5 мм в одних випадках , в інших – з’ явля лося ле гке лущення . У тв арин , які отримували лікування , у порівнянні з нелікованими твари нами , вже з друг ого дня спостережень ступінь відкривання рота була достовірно більшою , а ураження слизо вої ока зменшувалося в усіх гру пах, але позитивна динаміка стану сли зової оболонки щоки відмічалась лише в гр упі щурів , яким проводили лікування запалення 40%- фітосилардом. З третього д ня досліду у лікованих щурів вірогідно зм еншувались набряк щоки , підвищувалась ступінь відкривання рота і покращувався стан слизово ї ока , а в групах тварин , які ліку вались 20%- силіксом і 40%- фітосилар дом також достовірно зменшувався показник ура ження слизової оболонки щоки . Позитивна динаміка ліквідації клінічних с имптомів асептичного запалення до останнього дня лікування була вірогідно прис корена у тварин , які лікувалися , у порівнянні з нелікованими тваринами . Тільки в групі щу рів , що отримували 20% суспензію фітосил арду стан слизової оболонки щоки достовірно не відрізнявся від нелікованих тварин , то бто місцевий вплив цієї концентрації фітос иларду був недостатнім. Проведені г iстолог iчн i дослідження показали , що на кінець терміну спосте реження у щур ів контрольної групи (без лікування ) вияв ляють ся значні реактивні зміни в базальному шарі епітелію слизової обол онки щоки – багаторядність , пе ринуклеарна вакуолізація , інвазія лімфоцитів з-під базаль ної мембрани у дистрофічно змінені епітеліоци ти . Зустрічаються вогнища гнійного запалення безпосередньо у деструктурованих ділянках епітел ію слизової оболон ки . У власній пласти нці слизової оболонки під базальною мемб раною визна чається повнокрів 'я капілярів , наявність моноцитів , гіс тіоцитів , нейтро філів , еозинофілів , набухання колагенових волокон . Має місце гнійний пери вас куліт . У м 'язовій оболонці щоки гнійне запалення пр оявляється абсце ду ван н ям із фрагментацією некротизованих м 'язових волоко н , розвитком флегмоноз но го процесу . В цілому , нічим некорегований модельований за пальний процес щоки щурів до кінця спосте режень характеризується вираженою альтерацією та ексудацією і майже відсутньою про ліфе рацією. Лікування щурів 20%- силіксом обумовлює розвиток ефек тивної фази про лі ферації у слизові й оболонці щоки , яка проявляється регенера тор ни ми про це са ми . Навколо гнійних осередків утворюється і проникає в них звичай на грану ля ц ій на ткани на з макрофагами , лімфоцитами , чисельними фібро блас та ми . Багато ново утворених капілярів та ангіобл астичних початків . Довкола гній них фокусів з 'являється колагенова межа , як результат інкап су ляції абсцесу . Загалом грану ля ційний процес інтенсивно по ши рюється , а зони гнійного запа лен ня звужують ся . У грануляціях дуже незнач ний вміст нейтро філів . Подекуди спос терігається ще більш просунуте завершення запального процесу : грану ляційна тканина перейшла до фази фібротизації , хоча й неоднакової щільнос ті. Результат ивними виглядають в цілому морфологічні метам орфози в ткани нах щоки щурів у раз і лікування їх 20%- фітосилардом . Виразність гнійного запального процесу послаблюється скрізь , хоча продуктивні реакції супро воджуються значною присутністю нейтроф ілів і у власній пластинці слизової оболонки і у ділянках із грануляційною тканиною , де по рівняно з попе редньою серією слабшими виглядають фібробластична і ангіо бластична активність . Спостерігається лінійний склероз із атрофією м 'язо вих волокон . Зберіга ються реактивні зміни в епітелії слизо вої оболонки , інвазія його лімфоцитами. Використання в якості лікувального засобу 40%- фітосиларду виявилось більш результативним . За морфологічною картиною стан репараційних проце сів у тканинах щоки щурів ці єї групи б ув подібним до того , що спостерігали у тварин , лікованих 20%- силікс ом. Таким чином , результати експерименту свідчать , що при місцевому засто с уванні у щурів із асептич ним запалення м м’ яких тканин ротової порожнини і силі кс , і фіто силард проявили протизап а льну та кератопластичну дію . В плив 20%- силіксу та 40%- фітосиларду на перебіг запального процесу був практич но однако вим , при цьому 40%- фітосилард на добу пр искорював загоєн ня слизової оболонки щоки , що , на наш погляд , обумовлено біологічним и власти вост ями ехінацеї . Застосування 20%- фітосиларду було менш ефектив ним. Тобто можна зроби ти висновок про перспективу і доцільність використання в клінічній прак тиці 40%- фітосиларду та 20%- силіксу при лікуванні запальних захв орювань пародонт у і слизової оболонк и ротової порожнини. У другом у експерименті , в результаті відтворення пародонтиту на моди фіко ван ій «перекисн ій » моделі через 45 днів в щурів спостерігалася клінічна кар тина пародонтиту , а саме ви значались набряклість , кровоточивість маргі нал ь ного кра ю ясен , оголення шийок , рухливість зубів , а в деяких випадках і випа дання третіх молярів. Цей проце сс супроводжується зміною біохімічних показ ників сироват ки крові і тканин ясен щурів . У сироватці крові в ідзнач ене дос товірне збільшення вмісту МДА (р <0,0 5), зниження активності СОД (р <0,05) і значний ріст активності лужної фосфатази – у 1,49 рази (р <0,05). Деструкція й руйнування клітинних мембран підтверджується підв ищенням активності лізосомального ферменту катеп сину D – у 1,95 рази (р <0,001). У тканин ах ясен також спостерігається підв ищення вмісту МДА – у 2,1 рази (р <0,001), зниж ення активності СОД вЂ“ у 2,8 рази (р <0,001), зр іст активності катеп сину D (р <0,001) і лужної фосфатази (р <0,05) – показників , що підт верд жують наявність вираженої запальної р еак ції у пародонті. Показник резо рбції альвеолярної кістки в щурів п ісля моделювання пародонтиту , який розра хо вували за ступенем оголення коренів мо лярів , склав 40,77 0,17 %, що вірогідно вище пок азника атрофії кістки в інтактн их щурі в – 28,12 0,04 % (р <0,001). Проведене лікування модельованого пародонтиту препаратами силікс у сприяє значному поліпшенню клінічної картини : ущільнюється яс е неви й край , змен шується кровоточивість і н абряклість ясен. Під впливом препар атів в щурів відбувається нормалізація біохім ічних показників сироват ки крові та біоптатів ясен. Так , у сир оватці крові визначається зниження вмісту МДА (достовірне в групі 5 - р <0,05), зріст активності СОД (у всіх групах - р <0,05), зниження актив ності катепсину D (у всіх групах - р <0,05) і лужної фосфатази (у групах 4 і 5 - р <0,05). Більш виражені зміни показників відзначаються в тканинах ясен : під дією пр епаратів силікс у у всіх групах вірогідно знижується концентрація МДА , під вищується ак тивність СОД , зменшується активність к атепсину D і лужної фосфа тази. Встановл ено , що найкращі результати біохімічного аналізу сиро ват ки крові і тканин ясен отримані в щурів групи 5, де лікуван ня здійснювали композицією фітосиларду з німе сулідом . На під ставі про ведених морфометричних досліджень щелеп вста новлен а вира зна пародонтопротект орн а ді я усіх препа ра тів силікс у , що п ідтверджен о достовірним (р <0,05) зниженням ступе ня атро фії альвеолярного відрос тка (щури з пародонтитом – 40,77± 0,17 %; паро дон тит + силікс – 38,54± 0,14 %; пародонтит + фітосилард – 37,18± 0,21 %; пародонтит + фітосилард-Н вЂ“ 35,97± 0,15 %). Одержані результати підтверджуються і патоморфологічни ми дос лід жен ня ми тканин ясен. У гістологічних препаратах ясен щурів групи 2 (модель пар одонтиту ) спостерігаються дегенеративні зміни епітелію слизової оболонки ясен на тлі запального процесу серед с труктур власної пластинки , виражена лейк оцитарна інфільтрація. Поряд з ділянками вираженого гнійного запалення з масовою інфільтрацією реактивним и клітинами підепітеліальної основи ясен , є зони менш інтенсивного запалення . В них лейкоцити немас ивно інфільтрують структури власної пластинки , а розташовані поміж колагенових волокон пе ре рив чатими ланцюгами . Капіляри вільні від крові , їх ендотелій на бухлий. В сі застосовані препарати силікс у справляли позитивну , але різну ді ю на пош код жену запальним процесом морфологічну структуру ясен. В ивченн я епіте лію слизової оболонки ясен щурі в групи 3 свідчить , що нескрізь спосте рі гаєть ся його повне відновл ення і ліквідація дистрофічних змін . Виявляються ділянки , де на межі з власною пластин кою слизової оболонки базальний шар епітелію , який мав би бути звичайного складу з базофільно забарвленими кліти н а ми овальної і паличковидної форми , фак тично відсутній. Замість того , клітини пр ибазальномембранної локалізації є значно більшим и за розмірами , з круглим ядром , сіроблаки тною цитоплазмою і нерідко перинуклеарною вак уолізацією . Епітеліоцити шипуватого шару знаходят ься у стані дистрофії. В епі телі ї та власній пл астинці слизової оболонки ясен щурів після викори с тання фітосиларду (група 4) вже не спостерігається проявів сильної альте ра ції клітин або справжніх компонентів з апального процесу сполучної ткани ни під епітелієм. При обстеженні епітеліального пласту з’ ясовується , що клітини його базального шару майже скрізь структурно збере жені , хоча й неоднаково базо фільні , нео дноманітні за формою та орієнтацією . Подекуди заля ган ня їх гори зонтальне , зустрічаються поодинокі пікнотизовані епітеліоцити , пери нук ле ар на вакуолізація клітин ,п омітні поодинокі лімфоцити в зон і епітелію . М ікроскопічне вивчення епітел іального покриття слизової оболонки ясен щурі в групи 5 ( при лікуванн і фітосилард ом-Н ) виявило абсолютну перевагу тих ділянок йог о , в яких структуризація еп ітеліальних одиниць мало відрізняється від здорового кон тролю , тобто зовсім відсутні будь-які озн аки колишнього гнійного запалення в сполучнот канинній основі ясен і залишаються епізодичні прояви незакінченого подекуди відновлення еп ітелію слизової оболонки . Таким чином , вивчення пародонтопротекторних ефектів препаратів силік с у н а "перекисній " моделі пародонтиту в щурів дозволяє зробити висновок про здатність препа ратів (особливо комплексних – фітосиларду і фітосиларду -Н ) справ ляти виражену пр отизапальну, мембранотропну , антиоксидантну , анти резорб тивну ді ю на тканини пародонта , що вказує на доцільність їхнього використання у клінічній пародонтології. Дослідження місцевоподразнюючої дії фітосиларда-Н показ ал о , що тільки на 4 день оброб ки ротової порожнини препаратом у зоні з’ єднання губ спосте рігалось сл абке подразнення слизової оболонки . Отож , взагалі отриманий ефект дозволяє заключит и , що фітосилард з німесулідом викликає при місцевому застосуванні д уже слабке подразнення СОПР . Через д обу після припинен ня застосування препара ту вказані зміни вже не реєструвались . При вивченн і субхронічної ток сичності композиції фітосилар ду з німесул ідом шляхом її тривало го (80 днів ) перорально го введенн я не виявлено негативної дії препара ту на зовнішній вигляд та повед інк у тварин, на систему кр овотворення, біохімічні показники білкового , вуглеводного і ліпідного обміну , морфологічн у картину біоптатів тканин різних органів у дослідних тварин у порівнян ні з групою контролю. Порівняль ний аналіз ефективності традиційної тер апії (з застосуванням хлор гексидину ), силіксу і фітосиларду-Н у хворих на ГП по казав , що всі засто со вувані аплікаційні засоби призводять до достовірного зниження показників всіх гіг ієнічних індексів (Грін-Вермільона , Сілнесс-Лое і Турескі ), особливо у х ворих із хроніч ним перебігом ГП . При цьому дещо кращі показники реєструвалися в групах , де в якості лікувального засобу застосовувався фітоси лард- Н . Після завершення лікування у всіх груп ах хворих відбувається значне змен шення кровоточивості , усунення н абряку і норма лізація кольору ясен , що підтверд жу ється достовірн им зниження м індексу Мюллема на і РМА у порів нянні з показниками до лікування , проте найістотніша різниця показників зареєстрована між групами хворих , в яких застосовували фітосилард- Н і хлор гексидин , що свідчить про б ільш ефективнішу терапевтичну дію імобілізованог о препарату на основі ВДК . Достовірні зміни показників індексу Рассела після лікування фіто силар дом-Н в залежності від ступеню ГП зареєстровано лише в груп і хворих з поч.-І ст . Г П (з 2,92± 0,24 до 1,81± 0,30 балів , р <0,05) , а в залежнос ті від клінічного перебіг у ГП вЂ“ лише при хронічному перебігу (з 3,06± 0,22 до 1,98± 0,31 балів , р <0,05) . Це свідч и ть , що фітосила рд- Н не справляє значної регенеруючої дії на кіст кову тканину пародонту. При цьому в групах хворих , яких лік ували чистим сорбентом чи хлоргексидином , не зареєстровано ніяких позитивних змін пародонтального індексу . Встановлено , що середня кількість відвідувань у хворих , яких лікували фіто силардом- Н менша (при загостреному пе ребігу ГП поч.- I ст . - 3,60± 0,24, при х ро нічному - 3,50± 0,23; при загостреному перебігу ГП I- II ст . - 5,33± 0,42, при хро нічному - 5,20± 0,20; при загостреному п еребігу ГП II- III ст . - 6,83 ± 0,31, при хронічному - 5,00± 0,58) , ніж у хвори х , в яких застосовув али силікс (ві дповідно 4,67± 0,33 і 4,20± 0,20; 7,00± 0,41 і 6,52± 0,20; 8,00± 0,00 і 6,67± 0,33) чи традиційну терапію (відпові дно 6,50± 0,29 і 5,50± 0,55; 8,11± 0,45 і 7,50± 0,50; 10,00± 0,00 і 8,02± 0,29) . Повторні клінічні огляди хворих через 6 і 12 місяців показ али , що резуль та ти лік ування ГП з використанням імобілізовано ї лікарської композиції вияви лися стійким и . У всіх хворих незалежно від с тупеню чи характеру перебігу ГП , які пройш ли курс лікування із застосуванням фітосилард у-Н , відзначалася більш позитивн а динаміка показників усіх досліджуваних гігієніч них і пародонтальних індексів , ніж у хворих , яким застосовували силікс чи трад иційну терапію . У більшості обстежених хворих на ГП поч.-І і І-ІІ ст упен ю через 6 і 12 місяців поряд із клінічною стабілізацією в изначалися пози тивні зміни рентгенологічної картини , особливо у пацієнтів , що лікувалися фітосилардом- Н. У результаті проведени х біохімічних досліджень встановлено , що заст о со ва ні лікувальні заходи доста тньо ефективно гальмують запальні явища в паро дон ті , про що свідчить знижен ня активності катепсину D , лужної і кислої фосфа таз в ротовій рідині пацієнтів . При цьому динаміка цих маркері в запального процесу суттєво різнилась , як від виду застосованого лікування , так і ступеню ГП . Найбільш сприятливіш ою виявилась динаміка змін активності к атепсину D у пацієнтів , яким застосов ували композицію фітосилард- Н (при загостреному перебігу – з 0,202± 0,016 до 0,137± 0,013 од ., р <0,05; при хро нічному перебігу – з 0,155± 0,015 до 0,115± 0,011 од ., р <0,05) , потім у х вори х , яким застосовували силікс (відповідно , з 0,209± 0,013 до 0,156± 0,011 од ., р <0,05; з 0,186± 0,014 до 0,152± 0,013 од .) або традиційне лі кування (відповідно , з 0,189± 0,012 до 0,159± 0,010 од .; з 0,150± 0,018 до 0,133± 0,017 од .) . При цьом у , як і у випадку засто сування фіто силарду- Н (з 0,129± 0,013 до 0,090± 0,009 од ., р <0,05) , так і випадку використання силіксу (з 0,185± 0,015 до 0,143± 0,012 о д ., р <0,05) чи традиційн их засобів (з 0,128± 0,012 до 0,106± 0,010 од .) ефект лікування був більш повним у пацієнтів з ГП поч.- I ст . порі вняно з пацієнтами з ГП I- II ст . і ГП II- III ст. Зміни в активності лужної і кислої фосфат аз в ротовій рідині хворих на ГП за величиною та спрямованістю нагадували зміни актив ності катепсину D. Застосування силіксу та особливо композиц ії фітосил ард-Н при заго ст реному (силікс – з 43,0± 2,6 % до 59,1± 4,2 %, р <0,05; фітосилард-Н вЂ“ з 39,0± 2,3 % д о 54,4± 3,8 %, р <0,05) та хрон ічному перебігу (силікс – з 43,0± 1,9 % до 55,2± 2,4 %, р <0,05; фітосилард-Н вЂ“ з 49,3± 2,0 % до 63,6± 3,0 %, р <0,05) ГП приводить д о су ттєвого підвищення активності СОД в ротовій рідині , яке суттєво переважає а ктивацію цього ферменту у людей , які лікув ались лише традиційною терапією з застосуванн ям хлоргексидину (при загостреному перебігу – з 43,5± 1,9 % до 56,4± 2,7 %, р <0,05; при хрон ічному – з 48,6± 4,2 % до 59,5± 6,0 %) . Лікування ГП знижує напруженість клітинних факторів місцевого неспецифічного імунітету п орожнини рот а : відзначається нормалізація цитологічної картини в ротових змивах хво рих в бік зниження кількості лейкоцитів (по казників ЕІ , ЕП і ЕС ) , що найбільш виражено при використанні фітосиларду- Н. Встановле но також , що з посиленням ступеню ГП підвищується в міст проза па льного цитокіну ІЛ -1 в і знижується рівень протизапального цитокіну ІЛ -10 у ясеневій рідині хворих на ГП , щ о свідчить про значну активізацію процесу деструкції тканин пародонт у. Проведене лікування фітосилардом-Н вірогідно зменшує вміст ІЛ -1 в в ясеневій рідині хворих з різним ступенем ГП ( ГП по ч.- I ст . – з 20, 1 2, 6 пкг /мл до 1 2, 8 1, 8 пкг /мл , р <0,05 ; ГП I- II ст . – з 33,0 2, 5 пкг /мл до 21,0 1, 3 пкг /мл , р <0,05 ; ГП II- III ст . – з 3 8 ,2 2, 5 пкг /мл до 24, 8 1, 8 пкг /мл , р <0,05 ) і сприяє підвищенню концентр ації ІЛ -10 ( ГП по ч.- I ст . – з 94, 2 11, 7 пкг /мл до 1 88,0 19, 4 пкг /мл , р <0,05 ; ГП I- II с т . – з 57,0 6, 8 пкг /мл до 122, 9 14, 3 пкг /м л , р <0,05 ; ГП II- III ст . – з 40, 6 8, 7 пкг /мл до 72, 9 17, 4 пкг /м л , р <0,05 ) . Таким чином , експериментально-клінічні дослідження показали зд а тність фіто силарду-Н нор ма лізувати гомеостаз порожнини рота , знижувати рівень ПОЛ і протео лі тич ну активніст ь , послаблювати напру женість факто рів місце вого імуні тету ротової порож нини , сприяти функціо нальній й орга нічній стабілізації мемб ранни х структу р , нормалізувати цито кінову регу ля цію в тканинах паро дон ту , що , у свою чергу , гальмує процес запа лення і тканин ну деструкцію та поліп шує умови для репаративної реге не рації тканин пародонту. М о жна стверджу ва ти , що висока терапев тична еф ективність його у хворих на ГП , особливо поч. - I і I- II ступенів , обумовлена антимікробною , дезінтоксикаційною , протизапальною , м ембранотропною , антиоксидантною , імуномодулюючою і , в певній мірі , паро дон топротекторною дією. Це дозволяє рекомендувати лікар ську композицію фітосилард-Н для використа ння в якості патогенетично обґрунтованого зас обу лікування запальних і дистрофічно-запальних захворювань пародонту. В ИСНОВКИ У дис ертації представлено теоретичне узагальнення й нове вирішення актуаль ного науково го завдання , пов 'язаног о з розробкою рецептури та експе ри ментально-клінічним о бґрунтуванням застосування лік арської компо зиції на основі нанорозмірного кремнезе му – ехінацеї пурпу рової та німесуліду , іммобілізованих на силік сі , в комплексному лікуванні х ворих на генералізо ваний пародонтит . 1. В експерименті на моделі асептичного запалення м ’ яких тканин порож ни ни рота у щурів розроблена та опрацьована ефективна робоча форма і к онцен тра ція аплікаційного засобу на основі силіксу ( 40 % суспензія фітосил арду ) та доведена його протизапальна й кератоп ластична дія , що підтверджено результатами клінічних , морфометричних і пато морфологічних досліджень. 2. Для лікування пародонтиту теоретично о бгрунтовано й розроблено рецептуру нової лікарської композиції на ос нові ВДК вЂ“ фітосиларду-Н , до складу якого входять сухий залишок спиртового екстракту ех інацеї пурпурової (11,16 %) та німесулід (2,98 %), імобілізован і на силіксі (85,86 %), в двох фармакологічних фо рмах – порошок і таблетки . Доведено відсутність місцево-п одразнюючої дії фітосилар ду-Н на слизову оболонку порожнини рота та пошкоджуючої діїї на організм при тривал ому пероральному введенні. 3. Дослідження лікувальн их ефект ів фітосиларду і фітосиларду - Н на моделі пародонтиту в щурів показало їх високу ефектив ність , обумовлену антиокси дантними ( достовірні зниження в місту МДА , з ріст активності СО Д в ткани нах ясен ) , мембранотро пними ( достовірне зниження активності ка тепсину D ) , протизапальними (зниження активності лужної фофатази ) та пар одонто про тектор ними властивос тями , що підтверджується вірогідним зниження м ступеню атрофії альвеолярного відростк а ( з 40,77± 0,17 % у щурів з пародонтитом до 37,18± 0,21 % після лікування фітос илардом і 35,97± 0,15 % - фітосилардом-Н , р <0,05 ). Патоморфологічними дослідже ннями тк анин ясен показана здатність фітосиларду і фітосила рду-Н сприяти відновленню пошкодженого епітелію слизової оболонки ясен , ліквідації ознак за палення в сполучнотканинній основі ясен , покращувати стан репараційних процесів. 4. За результатами клініко-лабора торних досліджень в хворих на генера лі з ований пародонтит показано , що місцеве застос ування фітосиларду-Н сприяє швидкій ліквідації запального процесу в пародонті , нормалізації гомеостазу порожнини рота , ферментативної актив ності ротової рідини , цитокінов ої регуляці ї в тканинах пародонту , що дозволяє підвищ ити ефективність і скоро тити терміни л ікування захворювання . Підвищенню ефективності лі кування у хворих із загостреним перебігом ГП сприяє додаткове сублінгвальне призначення таблетованої форми препарат у. ПРАКТИЧНІ РЕ КОМЕНДАЦІЇ 1. На підставі проведених експериментальних і клінік о-лабораторних досліджень , з метою підвищення ефе ктивності лікування , пропонується новий спосіб лікування генералізованого пародонтиту з місцевим застосуванням лікарських ком по зицій на основі силі ксу , зокрема фітосиларду і фітосиларду-Н . 2. Запропоновано 2 лікарські форми фітосиларду-Н : 40% суспензія фіто силарду для апплікацій , пародонталь н их пов’ яз ок та сублінгваль ні таблетки для розсмоктування в порожнині рота. 3. При заго стреному перебігу генералізованого пародонтит у в комплекс ному лікуванні слід застос овувати фітосилард-Н у формі аплікацій на ясна , пародонтальної пов’ язки , або інстиляцій в пародонтальні кишені з експозицією 15-20 хвилин , щоденно , після проведення сеа нсу базової терапії . Курс лікування – 5-8 відвідувань в залежності від ступеню ГП . Додатково приймати сублінгвальні таблетки фіто силарду-Н , 1-2 години , 1-2 рази на добу. 4. При хронічн ому перебігу генералізованого пародонтиту рекоме н д уєть ся тільки місцеве з астос ува ння фітосиларду-Н у формі аплікацій на ясна , пародонтальної пов ’ язки , або інстиляцій в пародонтальні кишені з експоз ицією 15-20 хвилин , щоденно , після проведення сеа нсу базової терапії . Курс лікування – 5-8 ві двідувань в залежності від ступеню ГП. СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРА ЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ : 1. Кутельмах О. І. Порівняльна оцінка в пливу силіксу та фітосиларду на перебіг а септичного запалення м’ яких тканин порожнини рота щурів / О . І . Кутельмах , Ю . Г. Чумакова , О . І. Шт атько // Вісник стоматологі ї . – 2004. - № 2. – С . 13-18. Участь здоб увача у проведенні експериментальних досліджень , аналізі результатів , написанні статті. 2. Кутельмах О. І. Вплив комплексних препаратів н а основі силікс у на тканини пародонт у при експериментальному пародонтиті в щур ів / О . І . Кутельмах , Ю . Г. Чумакова // Вісник стоматології . – 2006. - № 1. – С . 12-18. Участь з добувача у проведенні експериментальних дослідже нь , моделюванні пародонтиту , статистичній обробці даних , аналізі результатів , написанні фрагменту статті. 3. Ку тельмах О. І . Оцінка токсичності комплексного препара ту фітосиларду з німесулідом / О . І . Ку тельмах // Вісник стоматології . – 2006. - № 3. – С . 8-13. 4. Кутельмах О. І . Морфологічна о цінка стану внутрішніх органів щурів при вивченні субхронічної токсичност і композиції фітосиларду з німесулідом / О . І . Кутельмах , М . С . Пушкар // Віс ник морфології . – 2007. - № 1 (13). – С . 76-80. Участь здобувача у проведенні експериментальних дослі джень , аналізі результатів , написанні статті. 5. Чумакова Ю. Г . Исследование м еханизмов резорбции альвеолярной кости на различных моделях па родонтита у крыс / Ю . Г . Чумакова , А . И. Перова , О . И . Куте льмах // Вісник стоматології . – 2007. - № 4. – С . 111-120. Участь здобувача у проведенні експеримент альних досліджень на „комплексній п ер екисній” моделі пародонтиту , статистичній обробці даних. 6. Принци пы разработки и эффективность применения лекарственных пре паратов на основе наноразмерного кремнезема в эксперименте и клинике / А. А . Чуйко , П. П . Горбик , А. А . Пентюк , А. В . Ильченко , Е. И . Штатько , Н. Б . Луцюк , А. А . Вильцанюк , Я. П . Вербил овский , О. И . Кутельмах // Физико-химия наноматериалов и супрамолекулярных структур : с б. трудов / ред . А. П . Шпак, П. П . Горбик (в двух томах ). – К . : Наукова думка , 2007. – Том 1. – С . 9-44. Участь зд обувача у проведенні експериментальних і клінічних досліджень по вивчен ню ефектів фітосиларду , аналізі результатів , написанні фрагменту статті. 7. Патент на корис ну модель за заявкою № u 2008 00881. Спос іб лікування генералізованого пародонтиту / Кутель мах О . І ., Чумакова Ю . Г . – заявл . 25.01.2008; рішення про встановлення дати подання з аявки на винахід 08.02.2008. 8 . Чумакова Ю. Г . Влияние фитосиларда с нимесулидом на содержание циток инов в десневой жидкости у больных генера лизованным пародонтитом / Ю . Г. Чумакова , О.И . Кутельмах // А ктуальні питання профілактики захворюва нь пародонту та слизової оболонки порожнини рота : наук.-практ . конф., 12-13 к в ітня 2007 р . : тези доп . – К ., 2007. – С . 100-102. Здобувач проводив обстеже ння і лікування хворих , брав учас т ь в статистичній обробці даних , написанні тез. 9. Кутельмах О. І . Порівняльний вплив препаратів на ос нові високо дис пер сного кремнезему на біохімічн і показники ротової рідини у хворих на генералізований пародонтит / О . І . Кутельмах // Вісник стоматологі ї . – 2007. - № 4. – С . 137-139. АНОТАЦІЯ Кутельмах О.І . Обґрунту вання застосування лікарських композицій на основі нанорозмірного кремнезему в комплексному лікуванні генера лізо вано го пародонтиту . – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня к анди дата медичних наук за спеціал ьніс тю 14.01.22 - стоматологія. – Державна установа «Інститут стоматології АМН України» , Одеса , 200 8 . Дисертацію присвячено розробці рецепт ури та експериментально-клінічному обгрунтуванню застосування лікарськ ої компози ці ї фітос иларду-Н , що складається з високоди сперсного кремнезему-силіксу , ехінацеї та німесулі ду , в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту. Уперше в умовах моделю вання експериментальної патології тканин порожнини рот а в щурів встановлені специфічна та пародонто протекторн а дія препарат ів силіксу . Результати п атоморфологічни х досліджен ь тканин ясен свідчать про здатність запропонованих лік арських композицій сприяти відновленню пошкоджен ого епітелію слизової оболонки ясен , ліквідац ії ознак запалення в спо лучн ій тканині ясен , покращувати стан репа раційних процесів. Встановлено , що ф ітосилард-Н при місцевому застосуванні в хворих на гене ралізований п ародонтит виявляє протизапальний ефект , знижує рівень ПОЛ і п ротеолітичну акт ивність , сприяє стабілізації мем бранних ст руктур клітин , нормалізує цитокінову регуляцію в тканинах пародонту , що дозволяє підвищити ефективність і скоротити строки лікування захворювання , подовжити термін стабілізації дис трофічно-запального процесу в пародонті. Ключові слова : генералізо ваний пародонтит , експериментальні моделі , морфологічні дослідже ння , лікування , силікс , фітосилард , цитокіни . АННОТАЦИЯ Кутельмах О. И . Обоснование применения лекарственных композиц и й на основе нанор азмерного кремнезёма в комплексном лечении ге н е рали зо ванного пародон тита . – Рукопис ь . Диссертация на соискан ие ученой степени кандидата меди цинск их наук по спец и ал ьн о ст и 14.01.22- стоматолог и я. – Государственное учреждение « И нститут стоматолог ии АМН Укра и н ы » , Одес с а , 200 8 . В диссертации представлено теоретич еск ое обоснование и результаты експериментально-кл и н и ч еского иссследова ния , которое состоит в разработк е рецептур ы и обосновани и прим енения л екарственной компо зиции на основ е нанор а зм е рного кремнез ё м а – э х и наце и п урпур ной и н и месул и д а , иммобилизи рован ных на сил и кс е , в комплексном л е чении больных генерал и зо ва нны м пародонтит ом . В э ксперимент е на модел и асептич еско го воспаления мя г ких ткан ей по лос ти рта у крыс р азработана и апробирована лекарств енная форма ап п л и кац ионного сред ства на основ е с ил и кс а ( 40% с успенз и я ф и тосилард а ) и показано е го проти вовоспалительное и кератопластич еское действие , что п од твер ж д ено результатами кл ини ческих , морфометрич еских и пато морфо ло г и ческих иссл едований . Для лечения пародонтит а разработан а р ецептур а ново й л екарственно й композиц ии на основ е ВДК вЂ“ ф и тосилард-Н , в состав кот о рого входят сух о й остаток спиртового э кстр акт а э х и наце и п урпур ной (11,16 %) и н и месу л и д (2,98 %), им моб ил изированны е на сил и кс е (85,86 %), в дв у х фармаколог ических формах – порошок и таблетки . Не уста новлено м естнораздражающе е действи е ф и тоси лард а -Н на слиз истую оболо ч ку по лости р та и повреждающе е действие на орган и зм при длительном перо ральном введении. Исследование лече бных эффектов ф и тоси лард а и ф и тосилард а - Н на моде л и пародонтит а у крыс показало их в ы соку ю эф фективн о сть , обу словленную антиокси дантн ы ми ( достов ерное сниж ение содержания МДА , повышение активност и С ОД в ткан ях д е с ны ) , мембранотр опн ы ми ( достов ерное снижение активност и катепсин а D ) , проти вовоспалительными ( снижение активност и щелочной фофатаз ы ) и пародонто про тект ор н ы ми свойствами , что подтверждено достоверным с нижен ие м ст е пен и атроф ии альвеолярного отростка ( з 40,77± 0,17 % у крыс с пародонтитом до 37,18± 0,21 % п о сл е л ечения ф и тосилардом и 35,97± 0,15 % - ф и тосилардом-Н , р <0,05 ). Резу льтаты п атоморфолог ически х иссле дова ни й т каней дес ны свидетельс твуют о способности ф и тосилард а и ф и тосилард а -Н ликвидировать признаки воспаления , восс тан а вливать по вреж ден ный э пителий слизистой оболочки десен , улучшать сос тояние репара цион ных процес с ов . К л и н и ко-лабораторн ы е исследовани я у больных генера л и зован ны м п аро дон ти т ом показа ли , чт о местное примене ние ф и тоси лард а -Н в ызывает быстр ую ликвидаци ю воспалительного процесса в пародонте , нормализаци ю г омеостаза полости рта , ферментативно й активнос т и р отово й жидкости , циток и ново й р егу ляц ии в ткан ях пародонт а , что позволяет повысить э ф ф ективн о сть и сократить сроки лечения заболевания . Повышению лечебного эффекта у больных с обостр ившимся течением генерализованного пародонтита способствует допо лните льное субл и н гвальн ое прим енение таблет иро ва н н о й форм ы данной лека рственной композиции . Ключ е в ые слова : генерал и зован ны й пародонтит , э кспериментальн ые модел и , морфолог ические исследования , лечение , сил и кс , ф и тоси лард , циток и н ы . ANNOTATION Kutelma k h O. I. A substantiation of application of medical compositions on the basis of nano dimensional silica in complex treatment of generalized periodontitis. – A manuscript. Dissertation for the kandidate of medical sciences in speciality 14.01.22 - dentistry. Public Institution “ Institute of Dentistry of the А cademy of М edical Sciences of Ukraine” , Odessa, 2008. The dissertation is devoted to t he formulation and experimentally-clinical substantiation of the application of medical composition of phy tosilard- N which consists from fine-grained silica - sil ics , e chinacea and nimesulid , in complex treatment of generalized periodontitis. For the first time in the conditions of modelling of an experimental pathology of tissues of an oral cavity at rats is established specific and periodontium tyre-tread action of silics preparations. Results of postmortem researches of the gingiva indicate the ability o f the offered medical compositions render assistance of restoration of damaged ephitelium of mucous es membrane of gingiva , liquidation of inflammation signs in connecting gingival tissues , to improve a condition of reparation processes. Is estab lished, that phy tosilard- N at local application for patients with generalized periodontitis renders antiinflammatory effect, reduces level of lipids peroxidation and proteolytic al activity, assists to stabilisation of cells membrane , normalises cytokine s r egulation in periodont al tissues, which allows to raise efficiency and to reduce terms of treatment, to increase term of stabilisation of dystrophic-inflammatory process in periodont. Key words: generalized periodontitis , experimental models, postmortem r esearches , treatment, silics, phy tosilard , cytokine s.

Приложенные файлы


Добавить комментарий