Образовательный электронный файл

Міністерство освіти і науки України. Прікарпатський національний університет Ім. В.Стефаника. « Н ікотин і нікотиноманія» Івано-Фр анківськ 200 8 Зміст: Вступ Історична довідка Перше куріння Чому люди починають палити Це шкідливо: Склад Наслідки Пасивне куріння Що робити? Кидаємо палити Думки великих про куріння Вирішення проблеми Список використаної літератури Вступ. Димляча сигарета приносить звичному кур цеві задоволення. Особливо гостро відчувається потреба в курінні під ча с випивки, при негативних емоціях і під час напруженої роботи. При цьому с ам вдихуваний нікотин не надає якої-небудь позитивної дії на організм. С игарета є більше відволікаючим чинником: перемикання свідомості на неї допомагає відсунути неприємні думки, перервати важку роботу. Сумісне ку ріння полегшує контакт між людьми, є хорошим приводом для знайомства. Де яке значення мають вид красиво розфарбованої коробки, витончена упаков ка, манера закурювання, манірне видихання диму. Ці елементи кокетування і додаткові риси індивідуальності особливо значущі для жінок. Але! Чи знаєте Ви, що на Землі щорічно вмирає 1,5 мільйонів чоловік від захво рювань, спровокованих курінням? У димі тютюну міститься більше 30 отруйни х речовин! За статистичними даними, курці всього світу (а їх більше мільяр да) щорічно купують від чотирьох до п'яти трильйонів сигарет (близько 1000 си гарет на кожного жителя планети!), витрачаючи на це від 85 до 100 мільярдів дол арів. Щорічно споживання сигарет в світі зростає на 2,1%, тобто збільшуєтьс я швидше, ніж населення планети. Ні для кого не секрет, наскільки небезпеч не куріння, проте ж, у всьому світі щодня викурюється близько 15 мільярдів сигарет. За оцінками, в США на лікування хвороб, пов'язаних з курінням, йде 50 мільярдів доларів в рік. Це означає, що в 1993 на кожну куплену пачку сигарет в середньому припало приблизно 2,06 долара, витрачених на лікування захвор ювань, пов'язаних з курінням. У інших випадках сума, в яку обходиться лікув ання цих захворювань, починає збільшуватися перших днів життя людини. Ос ь тільки один приклад: в ході дослідження, проведеного в США, з'ясувалося, що у жінок, що палять, подвоюється вірогідність того, що у них народиться д итина з вродженими вадами, а до того, як дитині виповниться два роки, може знадобитися не менше 4-х операцій. І, звичайно ж, в грошах не зміряти душевн ого болю від природженого дефекту. На думку лікарів, третина всіх ракових за хворювань безпосередньо пов'язана з курінням. Шкідлива дія куріння позн ачається не відразу, а поволі, поступово. В результаті шкідливих звичок с корочується тривалість життя, підвищується смертність населення, наро джується неповноцінне потомство. Бажання зберегти міцне здоров'я - важли ва соціальна потреба людини, необхідна умова повноцінного життя, високо ї творчої активності, щастя. Проте багато людей, ігноруючи цю небезпеку, п родовжують зловживати тютюном. Проведені численні опити населення пок азали, що багато хто не знає або знає недостатньо про шкоду і всі наслідки куріння. Наше ж завдання полягає в тому, щоб донести цю інформацію до вух к урців і показати, що вони гублять не тільки своє здоров'я, ал е і здоров'я тих, що оточують! Історична довідка. Для кращого розуміння проблеми зануримо ся в минуле і проаналізуємо, як розповсюдилася звичка. Як відомо, до Європ и тютюн завіз Колумб. Надамо йому слово: « Висадившись на берег, ми відправилися в гл иб острова. Нас зустріла безліч майже голих людей, дуже струнких і сильни х, які йшли з своїх сіл з головешками в руках, що горіли, і травою, дим якої в они пили. Інші несли одну велику сигару і при кожній зупинці запалювали ї ї. Потім кожен робив з неї 3 - 4 затягування, випускаючи дим через ніздрі». Ту більці пригощали мандрівників тютюном, причому спочатку палили самі, по тім передавали трубку гостям. Відмову від «трубки миру» господарі розгл ядали як недружні дії. Іспанці ж не хотіли псувати відношення з тубільця ми. Ймовірно, ці іспанці і були першими європейцями, що приохотилися до ку ріння. На моряків, що повернулися до Іспанії, дивилися з підозрою: людина в ипускає з рота і носа дим, значить, сплутався з нечистою силою. Курці завез ли насіння тютюну і сталі його культивувати. Розповсюдження тютюну зустрічало в країнах сильну протидію. У Туреччин і куріння тютюну розглядалося як порушення законів Корану, і винуватих с адили на кіл. Персидський шах Аббас наказав спалити торговця, який завіз тютюн у військовий табір. Римський папа Урбан VII відлучав від церкви тих, х то палив або нюхав тютюн, а одного разу за куріння сигар ченців живими зам урував в стіну. До Російської імперії тютюн, мабуть, потрапив в кінці XVI століття і теж був зустрінутий не дуже привітно. За куріння вважалося вельми серйозне пока рання - від паличних ударів і прочуханки батогом до відрізання носа і вух і посилання до Сибіру. Торговців тютюном чекала страта. Але поступово за борона на куріння відмінялася в одній за іншою країнах. З роками до шкідл ивої звички залучилися чоловіки, жінки, молоді люди, підлітки і навіть ді ти. Виникла мода на куріння: сигарети, мовляв, додають дівчатам особливу е легантність, а хлопцям мужність. Обов'язково приналежністю теле- | і кіногероїв стала сигарета. А як лікарі? Хіба вони не боролися проти куріння? Безумовно, так. Але не дуж е успішно. І ось чому. Про те, що тютюн шкідливий для здоров'я, знали давно. Б ачили, що курців мучить надсадний кашель, знали, що в накуреному приміщен ні важко дихати, що тютюн заважає розумовій роботі. Досліди показали, що т варини гинуть під дією нікотину. Тоді і народилася фраза: « Крапля нікотину вби ває коня». Якщо бути точним, то краплею чистого нікотину можна убити не од ну, а цілих три коні. Але курці тільки сміялися: видно, я міцніший за коня, ск ільки нікотину спожив, а живий! Утішали себе: тютюновий дьоготь залишаєт ься на фільтрі. Але ніщо не проходить безслідно... І все це неодмінно позна читься і на завзятих курцях, і на їх дітях. На рекламу тютюну і пов'язаного з ним товару (сигарети, цигарки і т.д.) виділяються незрівняно більші гроші , ніж на проведення антитютюнових кампаній. Трохи пізніше я розкрию цю пр облему докладніше. А поки розберемося, що ж штовхає людей на цю шкідливу з вичку. Чому ж лю ди починають палити? Потяг до куріння тютюну виникає в тому ві ці, коли великий позитивний вплив можуть зробити школа, батьки, громадсь кість. Не треба забувати про те, що хоча звичка до куріння розвивається в д итячому і підлітковому віці, негативне відношення до тютюну теж складає ться в цей період життя. Потреба палити не закладена в організмі. Вона з'яв ляється унаслідок недостатнього виховання і впливу навколишнього сере довища. Школярі тягнуться до сигарети, тому що палити модно, «престижно». Дітям властиве наслідування дорослих. Куріння батьків, особливо матері, має украй негативний вплив. Причиною куріння хлопчиків 8 - 9 років було: впл ив товаришів - в 26,8% випадків, цікавість - в 23,2%, балощі - в 17,8%, наслідування дорос лим - в 16,7% випадків. Підлітки в процесі підготовки до вступу до «дорослого життя» засвоюють «дорослі норми» поведінки, у тому числі і куріння. Підл ітки бачать в курінні ознаку самостійності, дорослості. Куріння в компан ії стає свого роду обов'язком, ритуалом, засобом до об'єднання. Старші школ ярі і студенти молодших курсів не хочуть відстати від «моди», з'являютьс я якісь вагомі причини, що примушують їх палити. Зазвичай діти і підлітки, щоб не показатися слабкими, приховують від товаришів неприємні відчутт я, що викликаються у них першими викуреними сигаретами. Поступово їх орг анізм пристосовується, виробляється звичка, від якої вже важко позбавит ися. На жаль, рідкісні бесіди лікарів про шкоду куріння в молодіжному сер едовищі не приносять бажаного результату. Однією з основних причин куріння дівчат є «мода». «Сучасній жінці» можна і модно палити, цим нібито затверджуються самостійність, повне рівнопра в'я з чоловіком. Сам процес куріння у дівчини зводиться в певний ритуал. Це неквапливе діставання сигарети, повільна її розминка пальцями з манікю ром, що впадає в очі, закурювання від манірно піднесеної запальнички або сірника, куріння з випуском диму через колечко складених нафарбованих г уб. Їй здається, що все це їй «йде», дозволяє вважати її сучасною. Проте вла стивістю моди є те, що вона приходить і йде, а зміни в організмі, викликані курінням, можуть залишитися. Куріння все більше і більше передається з одного покоління в інше. Воно, я к звичка, увійшло до побуту багатьох людей, ставши міцною життєвою потре бою. На думку багатьох учених, куріння - один з видів соціальної поведінки людини. Сам процес куріння є істотним елементом в спілкуванні людей. Існує думка, що куріння підсилює працездатність, і багато хто прикриваєт ься цим міфом. Насправді дуже короткий час нікотин діє збудливо, потім шв идко знижує і погіршує працездатність, як фізичну, так і розумову. До того ж, сьогодні засоби масової інформації закріплюють думку, що із засвічено ю сигаретою в руках або в роті людина стає привабливішою, чарівнішою, сам остійнішою, розкутою і незалежною. Тому-то багато людей і піддаються нав'язаному їм насильно бажанню і проб ують палити, після чого їм стає вже важко зупинитися. Перше ку ріння. При першому курінні дере в горлі, прискор ено б'ється серце, в роті з'являється осоружний смак. Всі ці неприємні відч уття, пов'язані з першою сигаретою, не випадкові. Це захисна реакція орган ізму, і треба нею скористатися - відмовитися від наступної сигарети. Поки не наступила година, коли зробити це буде не так легко. При вдиханні вугле кислого газу витісняється кисень з крові, в результаті куріння знижує рі вень обміну речовин в організмі, тобто служить енергозбережним чиннико м. Без сумніву, куріння на перших порах покращує працездатність, зменшує невротизацію | , агресивність, страх. Але все це як бомба з годинников им механізмом - курець не зрозуміє своєї помилки, поки не потрапить до лік арні з діагнозом астми, раком або серцево-судинними захворюваннями. Голо вна небезпека нікотину полягає в тому, що, подібно до кокаїну, він є дуже "т онким наркотиком", що дуже міцно пов'язує нашу психіку з цією активною хім ічною речовиною. Так чи варто починати? Чи так важливий імідж «крутого ст иляги», адже він ніщо не означатиме при підірваному здоров'ї? Кожен виріш ує це для себе сам, але від його вибору залежить і майбутнє його потомства ... Це шкідл иво! Склад тютюну і тютюнового диму. Не всі кур ці знають, що в димі тютюну міститься більше 30 отруйних речовин: нікотин, ч адний газ, окисел вуглецю, синильна кислота, аміак, смолянисті речовини, о рганічні кислоти та інші; а шкідливих речовин - майже 1200! Розглянемо окремо шкідливу дію деяких з цих речовин. Нікотин. Н ікотин відноситься до нервових отрут. Отрута!!! А людина приймає його за вл асним бажанням, «для задоволення»! По своїй отруйності він рівносильний синильній кислоті. Птахи (горобці, голуби) гинуть, якщо до їх дзьоба всього лише піднести скляну паличку, змочену нікотином. Кролик гине від 1/4 крапл і нікотину, собака - від 1/2 краплі. Для людини смертельна доза нікотину скла дає від 50 до 100 міліграма, або 2-3 краплі. Саме така доза поступає щодня в кров п ісля викурювання 20-25 сигарет (у одній сигареті міститься приблизно 6-8 міліг рам нікотину, з яких 3-4 міліграми потрапляє в кров). Нікотин швидко всмокту ється з легенів в кров, досягаючи головного мозку за 7 секунд. Систематичн е поглинання невеликих, несмертельних доз нікотину викликає звичку, при страсть до куріння, оскільки нікотин включається в процеси обміну, що ві дбуваються в організмі людини. У експериментах на тваринах і спостереже ннях над людьми встановлено, що нікотин в малих дозах порушує нервові кл ітини, сприяє почастішанню дихання і серцебиття, порушенню ритму серцев их скорочень, нудоті і блювоті. У великих дозах гальмує, а потім паралізує діяльність клітин ЦНС | , зокрема вегетативної. Розлад нервової системи вияв ляється пониженням працездатності, тремтінням рук, ослабленням пам'яті. Нікотин впливає і на залози внутрішньої секреції, зокрема - на наднирков і, які при цьому виділяють в кров гормон - адреналін, що викликає спазм суд ин, підвищення артеріального тиску і почастішання серцевих скорочень. Н ікотин також негативно впливає на статеві залози, сприяючи розвитку імп отенції у чоловіків. Чадний газ і окисел вуглецю. Це отруйні гази, без кольору і запаху, знижують вміст в крові кисню, що особливо небезпечно для вагітних жінок і людей з хвороб ами серця. Під час поступання до організму окислу вуглецю розвивається к исневе голодування за рахунок того, що чадний газ легше з'єднується з гем оглобіном, чим кисень, і доставляється з кров'ю до всіх тканин і органів лю дини. Аміак. Амі ак подразнює слизисту оболонку рота, гортані, трахеї, бронхів. От чому у ку рців не рідкість рихлість ясен, виразки в роті, часто заповнюється зів, що приводить до виникнення ангін. Від тривалого куріння походить звуження голосової щілини, з'являється осиплість голосу. Смола. У с молі понад 1000 хімічних речовин, зокрема безліч подразників і не менше 60 від омих канцерогенів. У легенях смола осідає в'язким шаром. Останніми роками учені приділяють пильну увагу речовинам, що викликают ь рак. До них в першу чергу, відносяться бензопірен | і радіоактивний ізотоп полон ій-210 | . Якщо курець набере в рот дим, а потім видихне його через хустку, то на білій тка нині залишиться коричнева пляма. Це і є тютюновий дьоготь. У нім особливі багато речовин, що викликають рак. Якщо вухо кролика кілька разів змасти ти тютюновим дьогтем, то у тварини утворюється ракова пухлина. Наслідк и. Смертельна доза нікотину міститься в одн ій - двох пачках сигарет. Від смерті курця рятує лише те, що ця доза вводить ся в організм не за раз, а поступово, у міру викурювання сигарет. До того ж, д ія нікотину частково нейтралізує іншу отруту, що міститься в тютюні, - фор мальдегід. Підраховано, що за тридцять років середньостатистичний куре ць викурює 160 кілограмів тютюну, поглинаючи при цьому 800 грамів нікотину; пр итому, що смертельна доза нікотину для людини складає приблизно 50-100 міліг рам! Якщо некуряща людина в один прийом отримає значну дозу нікотину, мож е наступити смерть. Такі випадки спостерігалися в різних країнах. Ученим - фармакологом М.П.Крафковим описана смерть молодої людини після того, як він вперше в житті викурив велику сигару. У Франції, в Ніцці, у результаті конкурсу «Хто більше викурить» двоє «переможців», викуривши по 60 сигаре т, померли, а решта учасників з важким отруєнням потрапила до лікарні. У Ан глії зареєстрований випадок, коли 40 - літній чоловік вночі, під час важкої роботи, викурив 14 сигар і 40 сигарет. Вранці йому стало погано, і, не зважаючи на надану медичну допомогу, він помер. У літературі описаний випадок, кол и в кімнату, де лежав тютюн в зв'язках, поклали спати дівчинку, і вона через декілька годин померла. Розгляне мо окремо дію куріння на організм. 1 Дихальна с истема. В області дихальних шляхів розвивається кашель і активізується виділення мокрот и. Тривала дія диму надає ушкоджувальна дія на вії епітелію і утрудняє їх нормальне функціонування. Хронічний бронхіт курців приводить до поруш ення виділення слизу за допомогою вій. У легенях курців виявляється підв ищений вміст запалених клітин. Напади астми відбуваються частіше і набу вають важчої форми. Виникає схильність до рецидивів респіраторних інфе кцій. 2 Серцево-су динна система. Після кож ної викуреної сигарети підвищується тиск систоли і діастоли крові. Тако ж збільшується число ударів серця і його об'єм. Крім того, сигаретний дим в икликає звуження судин периферичних артерій. Разом з цим куріння сприяє розвитку станів, що приводять до утворення тромбів, унаслідок: прискорен ій агрегації і адгезії тромбоцитів; підвищення рівнів фібриногену | в плазмі і в'я зкості крові; скорочення періоду життя тромбоцитів і часу згортання кро ві. Куріння приводить до підвищення загального змісту холестерину в сиров атці крові і рівня вільних жирних кислот в плазмі. Куріння також підсилю є ризик настання раптової смерті і розвитку атеросклерозного захворюв ання периферичних судин, що, у свою чергу, підвищує ризик омертвіння ткан ини і ампутації кінцівок у таких пацієнтів. Разом з цим куріння найбезпо середнішим чином взаємозв'язане з гіпертензією і підвищенням вмісту хо лестерину в крові, що підвищує ризик розвитку коронарної хвороби і серце во-судинної хвороби. Дослідженнями встановлено, що ризик серцево-судинн их захворювань і передчасної смерті підвищується в два рази для жінок, щ о викурюють всього три сигарети в день. 3 Онкологічн і захворювання. Ще в 20-і рок и минулого сторіччя висловлювалися припущення про зв'язок куріння з онк ологічними захворюваннями. Проте незаперечні докази були отримані лиш е в 50-і роки. Як було доведено дослідним шляхом, сигаретний дим містить кан церогени, що діють як стимулятори зростання пухлин. Численні дослідженн я, зокрема включені в експерименти на тваринах, дозволяють пов'язати кур іння з багатьма формами злоякісних новоутворень. Куріння є основною причиною виникнення злоякісних новоутворень губи, п орожнини рота і глотки, гортані, стравоходу, трахеї, бронхів і легенів. 95% по мерлих від раку легенів (за статистичними даними, отриманими в різних кр аїнах) були злісними курцями, що викурюють 20-40 сигарет в день, тобто можна с тверджувати, що практично всі випадки смерті від раку легенів безпосере дньо пов'язані з курінням. Причому серед хворих раком гортані ті, що палят ь складають 80-90%. Поєднання куріння і вживання алкоголю збільшує ризик виникнення раку с травоходу в 9-15 разів і рак шлунку в 9.5 разу, чим у некурящих. Крім того, виявле ний високий ступінь зв'язку між курінням і раком сечового міхура. Є також дані про зв'язок куріння і раку молочної залози (20%). 4 Інші кліні чні наслідки. Вагітна ж інка, що палить, піддає себе, підвищеному ризику можливого викидня, народ ження мертвої дитини або дитини з низькою масою тіла. Серед курців чаші з устрічається виразка шлунку і дванадцятипалої кишки; більш того, у разі такої виразки небезпека летального результату у тих, що палять вища, ніж у некурящих хворих. Крім того, септичні виразки у курців погано піддають ся лікуванню. У декількох дослідженнях було показано, що на якість шкіри впливає курін ня, незалежно від віку і дії сонця. Курці одержують ранішу і більш виражен у зморшкуватість обличчя, особливо навколо очей і рота, залежно від кіль кості викурюваних сигарет і тривалості куріння. У багатьох людей, що пал ять, розвивається "обличчя курця" або зморшки на обличчі. Лицьові зморшки розходяться під правильними кутами від верхньої і нижньої губ або ж негл ибокі зморшки з'являються на щоках і нижній щелепі. Дим може впливати на шкіру декількома шляхами. Зовнішня дія дратівливих хімічних речовин диму може сприяти сухості або роздратуванню шкіри або ж обумовлювати пошкодження сполучної тканини. Було також показано, що ку ріння наносить шкоду колагену і еластину, тобто речовинам, які також важ ливі для збереження пружності шкіри. Пасивне куріння. Тютюновий дим не тільки вдихається | курцем, але і поступає в навколишнє повітр я. Поза затягуванням він в основному створює умови для пасивного куріння . У повітря потрапляє половина диму плюс те, що видихає той, що палить. Цілк ом зрозуміло, що таке повітря забруднене нікотином, окислом вуглецю, амі аком, смолами, бензопіреном | , радіоактивними речовинами і іншими шкідливими ком понентами. У приміщенні, де палять, забрудненість повітря може збільшити ся в 6 разів. Дівчата, що працюють в наповненому сигаретним димом повітрі у станов, як би викурюють до 20 сигарет щоденно. Дружина людини, що інтенсивн о палить, в добу пасивно викурює 10 - 12 сигарет, а його діти - 6 - 7. Діти, що живуть в накурених приміщеннях, частіше і більше страждають на з ахворювання органів дихання. У дітей батьків, що палять, протягом першог о року життя збільшується частота бронхітів і пневмонії і підвищується ризик розвитку серйозних захворювань. Тютюновий дим затримує сонячні у льтрафіолетові промені, які важливі для дитини, що росте, впливає на обмі н речовин, погіршує засвоюваність цукру і руйнує вітамін С, необхідний д итині в період зростання. У віці 5-9 років у дитини порушується функція лег енів. Внаслідок цього відбувається зниження здатностей до фізичної дія льності, що вимагає витривалості і напруги. У дітей, матері яких палили пі д час вагітності, є схильність до припадків. Вони значно частіше захворю ють епілепсією. Діти, що народилися від матерів, що палили, відстають від с воїх однолітків в розумовому розвитку. Помітно зросла кількість алергічних захворювань. Ученими встановлено, що алергізующ ою | дією володіє нікот ин і сухі частинки тютюнового диму. Вони сприяють розвитку багатьох алер гічних захворювань у дітей, і чим менше дитина, тим більшу шкоду заподіює її організму тютюновий дим. Що робит и? Кидаємо палити. Зрозумівши шкоду цієї звички, давайте теп ер подумаємо, як же кинути палити. Спосіб поступової відмови від куріння представляється малоперспективним. З нього можна почати, якщо ви палите дуже багато (пачку і більш в день). По-справжньому кинути палити ви зможете , тільки якщо зберете свою волю в кулак і одного прекрасного дня відмовит еся від сигарет раз і назавжди. Щоб кинути палити, найголовніше - дуже цьо го захотіти. Запитаєте себе: «Чи серйозно я хочу кинути палити?» Почекайт е, поки таке бажання не зміцніє. Умовно процес кидання куріння можна розд ілити на два етапи - підготовчий і остаточний. Підготовчий етап. Завдання цього етапу - розробити для себе переконлив у мотивацію, чому ви хочете кинути палити. Записуйте кожну сигарету, що ви курюється вами за добу. Викладете на папері причини, по яких вам треба кин ути палити, - бажання укріпити своє здоров'я, бажання продовжити своє житт я, прагнення жити повноцінним життям, зобов'язання перед рідними, необхі дність позбавити ваших дітей від цієї шкідливої звички, можливість заощ адити гроші, ви тонше відчуватимете смак їжі і напоїв, зникне уранішній к ашель, зменшиться схильність до респіраторних захворювань і інші перев аги життя без куріння. Повісьте цей листок на видному місці і щодня читай те його. Збирайте недопалки в банку з водою. Тримайте цю гидоту перед очим а і думайте про те, що відбувається у вас в легенях. Остаточний етап. Призначте день, обведіть це число в календарі і з цьо го дня повністю відмовіться від куріння. Коли наступить вибраний вами де нь, з цієї миті для вас нічого не повинно бути важливіше наміченої мети. Те пер ваше завдання - перебороти | гостре бажання закурити, кол и воно виникатиме (зазвичай воно триває не більше 5 - 10 хвилин). Коли таке баж ання наступить, ви повинні підтвердити для себе вашу рішучість кинути па лити і спробувати відвернути свою увагу на що-небудь інше. Спробуйте умо вити одночасно кинути палити всіх членів сім'ї або близьких друзів, щоб у важкі перші дні ви могли підтримати один одного. У перші дні користуйтес я будь-якими засобами, замінюючими вам сигарету, - жуйте жуйку, крутіть в п альцях ручку або олівець, якщо не знаєте, куди дівати руки без сигарети. Дл я подолання синдрому абстинента користуйтеся нік отинозаміщаючими | препаратами. Спробуйте застосовувати техніку розслаблення для зняття напруги. Радійте тому, що ви не палите! Не забувайте: ви економите цим купу грошей. Користуйтеся ними як нагородним фондом для себе. Протягом перших тижнів їжте, скільки хочете, але хай це буде здорова їжа. Відчуваючи напру гу і неспокій (результати подолання звикання), захочеться зайвий раз пер екусити і можете набрати декілька зайвих кілограмів. Пам'ятаєте, що найв ажчі - перші чотири тижні. А зараз розберемося, що може нам допомогти кинути палити. Найпоширенішим способом є заміна куріння застосуванням нікотин овмісних | засобів. Це нікотинові пластирі, жувальні гумки, інгалятори. Механізм їх дії одна ковий: вони забезпечують доступ нікотину в організм, захищаючи тим самим людину від неприємного синдрому абстинента. При цьому стимулюючий ефек т нікотину на серцево-судинну систему зберігається, проте в організм біл ьше не поступають токсини, що містяться в тютюновому диму. Ці засоби можн а застосовувати достатньо довго, поки тяга до сигарет не пропаде. · Нікотинови й пластир. Нікотиновий пластир наклеюється на плече або стегно один раз в день і забезпечує надходження в організм певної дози нікотину через шк іру. Курс продовжується 8 - 10 тижнів. Кожні три тижні пластир міняється на сл абкіший. У деяких людей під пластиром може виникнути роздратування шкір и. В цьому випадку наступного разу наклейте його на інше місце. По словах у чених, рекламований нікотиновий пластир ще далекий від досконалості, кр ім того, нікотин поступає в організм зовсім іншим шляхом, «не сигаретним », втрачаючи, очевидно, по дорозі всі кохані курцями властивості, а заразо м і ефективність. · Нікотинова жувальна гумка. Нікотинова жувальна гумка забезпечує надходження нікотину через слизи сту оболонку рота. Її недоліком є неприємний для деяких смак і необхідні сть довго, близько 30 хвилин, жувати і тримати в роті (якщо швидко жувати і гл итати слину її ефект знижується). Іноді вона викликає розлад шлунку. Та за те вона достатньо сильна і допомагає навіть завзятим курцям. · Нікотиновий носовий інгаля тор. Це один з новітніх никотинозамінителей | . Користуватися ним сл ід, якщо не допомогли ні пластир, ні жуйка. Нікотиновий інгалятор формою н агадує сигарету і дозволяє вдихати нікотин. Але доводиться робити близь ко 80 "затягувань" щоб отримати дозу нікотину, що міститься в одній пластин ці жувальної гумки, що не завжди зручно. · Іншими способа ми, що допомагають кинути палити, є застосування спеціальних лікарських препаратів (по рекомендації лікаря). Вони не містять нікотину, а є антидеп ресантами, поновлюючими душевну рівновагу в початковий період відмови від куріння. Вони дозволяють позбавитися від прискореного серцебиття і інших негативних симптомів, пов'язаних із споживанням нікотину. Їх є сен с застосовувати тільки "завзятим" курцям. Можливо також полоскання рота спеціальними розчинами, що викликають огиду до куріння. Цибан - це перша в світі вільна від нікотину пілюля для відвикання від куріння. Вона глушит ь симптоми перебудови організму в мозку. Перші три дні терапії курець пр иймає одну пігулку, потім щодня по дві і зменшує поступово кількість сиг арет. · До альтернативних методів відмови від куріння відносяться голкотерапія (рефлексотерапія) і гіпно з. При голкотерапії голки вводяться у вушну раковину, впливаючи на певні структури головного мозку. В результаті руйнується "рефлекс курця". Мето д гіпнозу полягає в тому, що, довівши пацієнта до стану релаксації, лікар в селяє, що йому осоружне куріння. Вважається, що у момент прояву тяги до кур іння, пацієнт "пригадає" ці установки. Коефіцієнт успіху, згідно контроль ним перевіркам, складає 30 %. Думки ве ликих про куріння. Багато курців посилаються на те, що багат о видатних людей, як те: Дарвін, Ньютон, А.М.Горький, композитор С.В.Рахманін ов і навіть учений-терапевт С.П.Боткін - палили. І куріння не перешкодило ї м добитися успіхів. Що говорять люди, яких прийнято вважати талановитими і видатними, про цю шкідливу звичку? Письменник А.Дюма - молодший : “ я відклав свою сигарету і присягнувся, що ніколи не п алитиму. Цю клятву я твердо стримав і цілком переконаний, що тютюн шкодит ь мозку так само безумовно, як і алкоголь”. Л.М.Толстой , кинувши палити, сказав так: “ я став іншою людиною . Просиджую по п'ять годин підряд за роботою, встаю абсолютно свіжим, а ран іше, коли палив, відчував втому, запаморочення, нудоту, туман в голові ”. Великий лікар С.П.Боткін був завзятим курцем. Вмираючи, ще порівняно нестарим (57 років), він сказав: “ Якби я не палив, то прожив би ще10-15 років “. Скільки ще ві н зробив би для науки, для порятунку людей, але, на жаль, не зумівши позбави тися від своєї згубної звички, не зміг врятувати і себе. А ось думка найбільшого шахіста А.Алехін а: “ нікотин ослабляюще | діє на пам'ять, руйну є нервову систему і ослабляє силу волі - здатність, таку необхідну для шах ового майстра. Я можу сказати, що сам отримав упевненість у виграші матчу за світову першість лише тоді, коли відучився від пристрасті до тютюну “. Популярний кінорежисер і актор Микита М іхалков , що кинув палити, говорить: “ Щоб кинути палит и, треба усвідомити, що без цього можна жити і жити краще”. На питання - чим в ін замінив куріння, відповів: “ Спортом. У мене це теніс, футбол, плавання, біг”. Вирішен ня проблеми. Які ж ті самі заходи, завдяки яким розвинені країни позбавляються від куріння? П ерш за все, це повна заборона на рекламу тютюнової продукції і пропаганд а некуріння. Особливо варто відзначити пакет заходів економічної дії на курців. У багатьох фірмах і компаніях некурящим співробітникам виплачу ються щомісячні премії. Дійсно‚ курець періодично відривається від роб оти для прийому чергової дози нікотину, тобто продуктивність праці у нь ого знижується. За меншу продуктивність - менше і оплата праці. Цей метод б ув визнаний найефективнішим. Наступний по ефективності метод - це заборо на на куріння в суспільних місцях‚ в т.ч. на вулиці. Логіка дуже проста: кур ець димом тютюну шкідливо діє на тих, що його оточують. Кажучи про допомогу некурцям, можна запро понувати безкоштовне лікування і санаторний відпочинок страждаючим ві д алергії на тютюн і від зараженості організму продуктами диму сигарет. Але все це вимагає перегляду, як економічної, так і соціальної політики д ержави, в якій ми живемо. Що стосується куріння серед підлітків ‚ то в даній ситуації привабливим чинником є бажання виглядати дорослим , лише потім звичка укоріняється, і вступають в дію чинники залежності. Та ким чином, за рахунок вищеперелічених заходів, понизивши привабливість куріння серед дорослого населения‚ можна усунути тягу до цього у підліт ків. Не треба уникати «лоскітливих» тем, н адягати на наших дітей рожеві окуляри, вдавати, що поганого в нашому житт і немає, а якщо є, то десь далеко, у іншому місці. Хай вони бачать, на що йдуть і якою ціною купують «кайф», хай знають, що розплата неминуча - своїм здоро в'ям, щастям, життям. Дітям необхідна більша увага, як з боку батьків, так і з боку вчителів, яким треба більше спостерігати за прагненнями і схильно стями учнів. У багатьох країнах прийняті закони, що забороняють підлітка м палити. Так чому ж все-таки продають сигарети в кіосках? Та тому, що, на жаль, катего ричним заборонам не завжди вплинеш на завзятого курця. Всякого роду саморобки | , сурогати куди шкідливіші, ніж тютюн, приготований у фабричних умовах. Просто заборонити людям палити, напевно, ще неможливо, а ось переконати кинути палити можна. Список використаної літератури. 1. Пер. з болг | ., Генкова Л.Л., Славков Н.Б. Чому це небезпечно. - М.: Освіта , 1989. 2. Лоранс ький Д.Н., Лукьянов В.С. Азбука здоров'я: Книга для молоді. - М.: Профіздат, 1990. 3. Деларю В.В. Згубна сигарета. - М.: Медицина, 1987. 4. Ягодин ський В.Н. Школяру про шкоду нікотину і алкоголю. - М.: Освіта, 1986. 5. РД | . Все про здоровий спосіб житт я, Рідерз Дайджест, 1998. 6. Журнал «Прокиньтеся» від 22 липня 1997 року, стор. 24-25. 7. Журнал «Здоров'я» від 5 вересня 1990 року, стор. 15-16. 8. Електр онна газета «Правда.ру»

Приложенные файлы


Добавить комментарий