Методический электронный файл

2 План 1. Метод впра в як основний вид практичних методів навчання 2. Педагогіч не керівництво виконанням вправ 3. Нагромадж ення практичного чуттєвого досвіду методами вправляння Висновки Список вик ористаної літератури 1. Метод впра в як основний вид практичних методів навчання Практичні методи навчання досить п оширені у початкових класах . Більше того, у формуванні різноманітних умінь і навичок вони Є основним засобом . Жоден урок мови , читання, математики, малювання, музики, фізичного вихо вання і трудового навчання не можна побудувати без застосування цих мет одів . Види практичних методів : навчальні вправи ; ігрові вправи ; лабораторні досліди ; практичні роботи . Практичні методи використовуються у взаємодії слова вчителя з різними видами унаочнення . Основним видом практичних методів у початковій школі є вправи - багаторазове повторення навчальних дій з метою форму вання умінь і навичок . Вправи можут ь мати різну психологічну основу виконання . В одних домінують розумові дії, в інших - практичні, одні тренують слухові, інші - зорові або тактильні вміння . 2. Педагогічне керівництво викон анням вправ Особливість вправ - їх багаторазове виконання . Однак прос те відтворення дій, які формують певне вміння чи навичку, малоефективне й нецікаве для молодших учнів . Педа гогічне керівництво виконанням вправ передбачає : мотивацію, доведення до свідомості дитини мети викона ння певних дій, їх усталеної послідовності ; врахування умов, в яких вони відбуваються ; ан аліз виконання, виявлення причин допущених помилок ; пошук можливостей удосконалення вмінь і навичок з ура хуванням індивідуальних досягнень учнів . Формування вмінь у процесі вправляння відбувається н а основі поступового ускладнення умов виконання вправ . Спочатку діти засвоюють спосіб дії за зразком, який показує і коментує вчитель, потім вправляються з опорою на різ ні види педагогічної підтримки ( пам'ятка виконання аналогічних дій ): після цього виконують вправи без підтримки, зберігаю чи в пам'яті спосіб виконання ; нареш ті, виконують вправи на застосування засвоюваного способу дії в нових ум овах . У системі уроків, метою яких є формування певних умінь, способів дій, треба розподіл яти різні види вправ, що мають відповідати таким основним критеріям опти мізаці ї : цілеспр ямованість, системність і міра . Учи тель має под бати про те, щоб система вправ : 1 ) була спрямована н а розвиток і закріплення різних я костей знань і умінь ( повноти, міцності, у свідомленост і, гнучкості ); 2 ) забезпечувала д остатню повторюваність вправ за видами і кількістю протягом в ивчення всієї теми ; 3 ) передбачала еко номну форму пред'явлення, коли до одного запису, малюнка, об'єкта тощо можн а постави ти кілька тренувальних завдань ; 4 ) включала різні форми керування роботою учнів залежно від ступеня засвоєння ними матер іалу та рівня готовності ( опора на зразо к, таблицю, поопераційне коментування, контроль кінцевих результатів то що ). У початковій школі триває цілеспрямований розвиток п роцесів слухового і зорового сприймання . Через різноманітне вправляння розвиваються рухові в міння і навички учнів . Щоб праця дав ала дітям задоволення, їхні руки мають бути вп равними, натренованими в швидкому, точному, координованому ви конанні багатьох рухів, пот рібних у різних навчальни х діях . На уроках фізичного виховання чи математики діти із з аплющеними очима виконують ігрові вправи на визначен ня на прямку руху за певним звуко м . Де б'ють м'яч : зліва, справа, спереду чи позаду ? Куди пішов учень : до дверей чи до столу ? З яког о ряду учениця пішла до дошки ? До якої парти підійшов учитель ? Скільки він зробив кроків ? Звідки чути дзвіночок ? Корисне й цікаве для дітей тренування слухової чутли вості в процесі ігрових вправ на розрізнювання звуків (" З лови звук ", " Який звук заблукав ?" ), імітацію (" Чарівн е дзеркальце ", " Луна " ) тощ о . Розвиток загостреного фонематичного слуху дітей, яки й да є змогу вловлювати відмінність у вимові близьких звуків, виділяти в с лові певні звуки, аналізувати їх, знаходити ті , які частіше чуємо, ті, які відображають певний стан, проце си, - спеціальне завдання уроків мови . Й на інших уроках доцільні такі вправи, як фонетична зарядка, розучування скоромовок, ліч илок . Загальновідомо, яких труднощів зазнають першокласни ки, опановуюч и графічні вміння та н авички . Часто вчителі йдуть за трад ицією : багаторазове, виснажливе впр авляння дітей у відтворенні тих чи і нших елементів літери . Значно ефективнішим є опосередкований шлях - тренування відповідних м'язів руки дитини, координаці ї рухів у таких видах діяльності, які, здавалося б, далекі від письма . Зокрема, для розвитку м'язів руки, то чності рухів на уроках малювання, пра ці та фізичного виховання першокласники виконують різн і тренувальн і вправи, які подобаються дітям . Наприклад : різно манітні графічні диктанти на уроках математики, малювання, письма . Крім м'язів пальців, тренуються дов ільна увага, зосередженість, орієнтація в просторі, Добр е , щоб результатом графічного дикта нту був привабливий для дітей візерунок, орнамент тощо . Корисні також вправи на розфарбову вання, домальовування, штрихування, доповнення, з'єднування . На увагу педагога засл уговують і та кі форми роботи : " сліпе " ліплення - дитина і з заплющеними очима ліпить за зраз ком ; складання індивідуально або в групі композицій з різ номанітних природних та інших матеріалів ; ігри з " Чарівним мішеч ком ", мета яких - розпізнавання відомих предм етів н авпомацки ; ігри-змаган ня на швидкість зав'язув ання і розв'язування вузлів на товстих різноколірних шнурах ; виконання ігрових завдань , що потребують погоджених дій право ї і лівої руки, погоджених дій для роботи в парі ; ігрові форми фізкультурних хвилин ок на уроках : впізнавання задуманого через рухи ( що ми бачили - не скажем о, подивіться - м и пока жемо ); гра " Безпомилкова дія " - вп р авляння у точності, виразності рухів ( з музичним супроводом, без нього, сфа нтазованих на задану тему ). 3. Нагромадження практичного чут тєвого досвіду методами вправляння Нагромадження п рактич ного чуттєвого дос віду з різних дже рел сприймання - та основа, яка прискорює розвиток процесів мислення, мовлення, загострює увагу ; багатшими стають інтелектуальні п очуття, фантазія дітей . Учитель і ви хо ватель мають використовувати щонай меншу можливість для розвитку процесів сприймання, зб агачення зорової пам'яті, практичних дій уч нів . Помітне місце належить оволодінню учнями дослідниць кими та практичними вміннями, необхідними для вивчення природи . За програмою, завершуючи початкове навчання, четвертокласники повинні вміти орієнтуватися на місцевості за сонцем і компасом, користуватися простим планом, визначати відстань з а масштабом, розрізняти рослини, спостерігати за рослинами, тваринами, п огодними умовами ( вимірювати температу ру, визначати напрямок вітру ) то що . Опануванню ц их т а інших практичних умінь сприяє проведення предметних уроків, на яких уч нів ознайомлюють з об'єктами та явищами природи на основі дослідницьких методів, по силення ролі самостійної роботи під час визначення сталих ознак пр ирод них об'єктів . У процесі формування й закріплення природничих понят ь важливий вид практичних вправлянь - сх ематичн е малювання й креслення . Особливо к орисн а ця робота під час форму ва ння поня ть : план, масштаб, кар та, низовина, височина, горб ; джерело, струмок, річка ; озеро, болото ; Зе мля-плане та ; доба, рік . Скажімо, в 3-му класі вивчається тема " Рівнини, яри ", мета якої - дати учням уявлення про рівнини та я ри й навчити розрізняти їх на карті з а умовними позначеннями . Учитель спершу виявляє знання учні в про рівнину та яр з опорою на наочність ( таблицю й карту ). П ісля цього учні читають статтю " Рівнини ", з а текстом якої крес лять схеми-малюнки низовини, височини, горба . Звичайно, самостійне виконання малюнків-схем потребу є від діт е й певних навичок . Тому добре, щоб розповідь учителя с упроводжувалася малюванням на до шц і, щоб учні могли бачити зразок правильного виконання схематичного малюнка . Скажімо, в 3-му класі, пояснюючи новий матеріал на тему " Озера і болота ", вчитель може супроводжу вати свою розповідь схематичним зображенням перетворення озера в боло то . На уроках природознавства додільною є і різноманіт на робота практичного характеру з рулеткою, термометром , терезами, флюгером ; виготовлення м акетів тощо . Учні 2- 3-х класів можуть за описом у пі дручнику виконувати нескладні досліди . Наприклад, у 2-му класі вони можуть ц ілком самостійно проводити досліди на виявлення влас тивостей повітря, снігу й льоду, води при нагріван ні та охолодженні : у мов, необхідних для життя рослин . У 3- му класі доцільно проводити досліди на виявлення властивостей ( твердість, колір, блиск тощо ) кам'яного вугілля та інших корисних копалин . Перед дослідом учитель у короткій вступній бесіді пі дводить учнів до усвідомлення проблеми, яку належить розв'язати . Школярі дістають установку спочат ку прочитати опис досліду в підручнику, а потім, крок за кроком, проробити все по черзі . Учитель записує на до шці запитання, на які учням тре ба бу де відповісти по завершенні самостійних спостережень . Спостереження, досліди в поєднанні із самостійною пр актичною діяльністю поступово формують у дітей практичні вміння корис туватися навчальними приладами ( гномон ом, флюгером, снігомірною рейкою, компасом, термометром, рулеткою тощо ). Висновки Формування широкого кола практичних умінь ( художніх, конструктивних, креслярських , проектувальних ) передбачають урок и з художньої праці, образотворчого мистецтва, малювання, трудового навч ання . Сучасні програми з цих предме тів ( особливо з художньої праці ) дають учителям можливість поєднув ати різні види навчальної та ігрової діяльності : художнє слово, музику, кольорознавство, ритмічні рухи тощо для формування практичних умінь . Отже, практичні методи - важливий і незамінний засіб формування в молодших учн ів різноманітних умінь, навичок, практичних дій . Вони переважно реалізуються через систему навчальни х та ігрових вправ, застосовуваних у процесі закріплення, повторення, а т акож на предметних уроках та екскурсіях, під час виконання практичних ро біт . Список використаної літератури 1. Волкова Н .П. Педагогіка . - Київ . - Академія . - 2001 . - С . 19 6 - 201 2. Педагогіка /за ред . М .Д. Ярмаченка . - К ., 19 86 . 3. Савченко О .Я. Роз виток пізнавальної самостійності молодших школярів . - К .: Радянська школа, 1982 . 4. Форми навчання в школі / За ред . Ю .І. Мальованого . - К ., 1992 . - С .4 -40

Приложенные файлы


Добавить комментарий