Литературлуг номчулга кичээли Улустун аас чогаалы


Литературлуг номчулга кичээлинин технологтуг картазы.
1-ги кичээл (3-ку улдун)
Кичээл-проект. «Улустун аас чогаалы» Сорулгазы:
Улустун аас чогаалнын дугайында уругланын билиин быжыглаар, делгемчидер.
Проект хевирлиг шинчилел ажылын тургузуп билиринге билиин сайзырадыр.
Кылган ажылынга харыысалгалыг болурунга ооредип, кижизидер.
Кичээлдин сорулгазынга дууштур шиитпирлээр айтырыглары:
Кичээлдин сорулгазын салып тургаш кичээлге, ооредилгеге уругларнын сонуургалын оттурарБодунун бодалын шын, дес-дараалаштыр тургузуп тургаш, чугааны чогаадып тургузары, билиин сайзырадыры;
Бодунун кичээлге кылган ажылын хайгаарап, бодунун билиинге дууштур унелеп билири.
Оборудование: Торээн чугаа ному, аас чогаалынга хамаарышкан номнар.
Кичээлдин чорудуу.
Кичээлдин тургузуу. Этап бурузунун сорулгазы. Башкынын ажыл-чорудулгазыОореникчинин ажыл-чорудулгазыОоредилге талазы- биле планаттынган туннелдер. (УУД)
1. Кичээлге белеткел. Бодун ажылга белеткээри.
Сорулгазы: кичээлге белеткелин хынаары; уругларны ооредилге ажылылнга активчи киржиринге белеткээри.
Онаалга хыналдазы. Уруглар-биле мендилежир, ооредилге ажылынга белеткээр.
Торээн чурттун, Тыва чурттун!
Торе саллгаан чаштары бис.
Алдын хуннун адаанга бис
Аас-кежиктиг ооренип, чурттаалынар.
Бот-боттарынарже хулумзурунер, удур- дедир бот- боттарынарга кичээлге чедиишкинни кузенер.
- Уругларнын куусеткен онаалгаларын бижимел болгаш аас-биле тус- тузунда хынаарын чорудар. Уруглар башкы- биле мендилешкеш, бот – боттарынче хулумзуржур, бот-боттарынга чедиишкинни кузээр.
Уруглар куусеткен онаалгаларын удур-дедир хынажыр. Бодунга сорулганы салып билири (Р)
Бодунун азы эштеринин кылган частырыгларын шугумчулелдиг езу-биле эскерип билир, ол частырыглардан чайлап ооренир чорукка уругларны белеткээр.(л)
2. Ооренген темаларын сактып, катаптаары. Чаа темага белеткел.
Сорулгазы: ооренген темазын ооренир ужурлуг чаа темага дууштур катаптаары.
Аас чогаалдарынын хевирлерин аданар.
Чуге чогаалдын ол хевирлерин аас чогаалынга хамаарыштырып турар бис?
Ол чогаалдар канчаар тыптып келгенил?
Ол аас чогаалынын хевирлерин хойну билир дээр болза кандыг хевирлиг ажыл кылыр болза эки-дир? (Шинчилел ажылы. Дилеп- тывар) Ону бир оскээр чуу дээр бис?(Проект) Уруглар айтырыгларга харыылаар.
Боттарынын бодалдарын илередир.
Проект деп чул деп чувени шын тайылбырлап ооренир. Бодунун бодалын аас- биле болгаш бижимел- биле шын, дес-дараалаштыр тодарадыр(к)
3. Кичээлдин шиитпирлээри берге айтырыын тодарадыры. Кичээлдин темазын, сорулгазын тодарадыры.
Сорулгазы: берге айтырыгны тургузары; берге айтырыга даянып алгаш, кичээлдин темазын, сорулгазын тодарадыры. Дараазында сайгарган айтырыгларывыска даянып алгаш, кичээлдин темазын, сорулгазын тодарадынар.
Кичээлдин темазын, сорулгазын тодарадырынче углаар.
Уруглар айтырыгларга харыылаарын шенээр. Ол айтырыгларны сайгарарынга киржир.
Билбес, берге айтырыг болза бодунун бодалын чугаалаар.
Кичээлдин темазын, сорулгазын тодарадыр. Салдынган сорулгага дууштур кылыр ужурлугажылды планнап, хайгаарап, оон туннелинге чедеринин болдунар аргаларын тодарадып билирин ооредир (р)
5.Кичээлдин темазы-биле ажыл. Проект тургузуп ажылдаарыСорулгазы: бидинмес, берге айтырыгга харыыны тыптырып ооредир. 1.Бажынга онаалга кылдыр аас чогаалдын хевирлеринден бижип экээр турган.
Онаалгага алган ажылын ажыглап тургаш проект ажылын кылыр.
Проект- биле ажылдаарынын кол кезектерин катаптаар.
1.Сорулгазын тодарадыры2.Кол кезектерин шинчилеп, кылыры.
3.Ажылды каастаарыКамгалаарыУругларны дорт болукке чарлып алырын сумелээр. (Боттарынын кузели- биле чарлып ап болур)
Болукке ажылдаарынын дурумнерин катаптаар.
Болукке удуртукчу турар.
Болукте кижи бурузу денге ажылдаар.
Бирээзи чугаалаарга, оскелери кичээнгейлиг дыннаар.
Билбейн барган болзунза, катап айтырып ал.
Бодунун чошпээрешпейн турарынны оожум, топтуг чугаала.
Проект дугайында билиинге даянып алгаш, оон чорудуунун кезектерин тодарадып, кезектер аайы- биле проект ажылын чорудуп билири. Сорулганы шын салып, ону чедип аларынын аргаларын дилеп ,тып билирин ооредир.

Чоннун чанчылдарынга хамаарышкан ёзулалдарнын дугайында чаа терминнерни тода, шын илредип, чугаалаары. (п)
6. Проект ажылынын чорудуу.
Проект-биле ажылдаарынга номнар, журналдарны сумелеп болур.
Болуктернин онаалгалары:
1-ги болук: «Тывызыктар»
2-ги болук: «Улегер домактар»
3-ку болук «Дурген чугаалар»
4-ку болук: «Когудуглер» Билдинмес берге айтырыгны шиитпирлеп, дилеп, тып ооренир. Болукке эш-оору-бтле сумележип тургаш ажылдап ооренир. Пороектини тускай план езугаар шын тургузуп билири.(п)
7.Дыштанылга минутазы..Сорулгазы: ажылдаар деннелин кодурер, шылаанын чидиреринге дузалажыр. Шулукту ажыглап тургаш сула-шимчээшкиннерни кылырынче уругларны углаар. Шылаанын чидиреринге сула-шимчээшкиннерни кылыр. Бодунун кадыын быжыглаары.
8. Проектини камгалаары. Болуктернин удуртукчулары боттарынын болуунун кылыр ажылынын темазын, сорулгазын чугаалаар. Болуктун шупту кежигуннери- биле темазын камгалаарынче углаарБолуктернин удуртукчулары боттарынын болуунун кылыр ажылынын темазын, сорулгазын чугаалаар. Болуктун шупту кежигуннери- биле темазын камгалаар.
Бодунун бодалын аас- биле болгаш бижимел- биле шын, дес-дараалаштыр тодарады.(к)
9. Туннел.
Сорулгазы: кичээлге ооренип алган билиин туннээр болгаш быжыглаары; чогаалдын сайгарылгазынга туннелди кылыры. Кичээлдин туннелин болуктеп туннээр кылдыр уругларны углап- баштаар. Уруглар болукке ажылдаар. Туннелди болук бурузу бодунуу - биле туннеп кылыр. Билиг бурузу бодунуу – биле кандыг ажыктыгыл, амыдыралга канчаар хереглеттине бээрил деп чувени уруглар-биле сайгарар (п)
10. Рефлексия.
Сорулгазы: берге айтырыгны шиитпирлээринге уругларнын медерелдиг хамаарылгазы; бодунун кичээлге ажылын унелеп, туннээри. Башкы уругларны боттарынын болгаш эштеринин кичээлге ажылын унелеп, демдек салырын сумелээр. Уруглар боттарынын болгаш эштеринин кичээлге ажылын унелеп, демдек салыр. «Билиглер чадазы»
Бодунун болгаш эштеринин ажылын унелеп билири.
11. Бажынга онаалга.
Сорулгазы: Кылган проектизинин продуктузун каастап кылып кээр. Кылган проектизинин продуктузун каастап кылып кээрин тайылбырлап чугаалап бээр. Онаалганы кууседир.

Приложенные файлы


Добавить комментарий