Открытые уроки


Хоца Намсараевич Намсараев(1889-1959)
«Тайшаагай ташуур»
Драма – 1943
Тус зохёолой жанр. Гэршэлэгты. Хэды ондо бэшэгдэнхэйб?
Гол герой хэн бэ? Ямар тушаалтайб?
Үйлэ хэрэгүүд ямар нютагта болоноб?
Тайшаа гэжэ юун бэ?
Х.Намсараев түүхын баримтануудые хэрэглэжэ бэшээ гэхэдээ юун гэнэб?
Дымбылов хэрээһэ зүүһэнэйнгээ һүүлдэ хэн гэжэ нэрэтэй болооб?
Хориин хэды эсэгын зон бэ? Нэрлэгты. Ямарынь манай нютагта бииб?
Бэе тухайгаа Р-Д.Дымбылов хориин ноедто, түрүү үбгэдтэ хэн гээд бэеэ хэлэнэб, нэрлэнэб?
Р-Д.Дымбыловэй гэртээ тахижа байһан бурхад.
Хориин гулваанар тайшаадаа хүндын ёһо болгон юу асарнаб?
Драма хэды үйлэһөө, хэды үзэгдэлһөө бүридэнэб?
«Тайшаагай ташуур» драмын түрүүшын режиссер.
Нэгэдэхи үйлын гол удха.
Хоердохи үйлын гол удха.
Гурбадахи үйлын гол удха.
Николай Ринчин –Доржо Дымбыловэй характеристикэ
Гоншогой характеристикэ.
Тарба Жигжитов ба Дымбылов хоёр юу буляалданаб?
“Яагаа һүрхэй һайн заяатай, һайхан жаргалтай Хориин буряадууд гээшэбта? – хэнэй үгэнүүд бэ?
Гүрэмбэ ламын характеристикэ.
1842 ондо Дымбылов Санкт-Петербург хэндэ ошооб?
Дымбылов Хориин Степной Дүүмэ шатаажа, хэды мүнгэ хулуунаб? Хайшан гэнэб?
Арад зон хатуу шэрүүн ахалагша тайшаа тушаалһаа бууба, орондонь тэрээнтэй тэмсэһэн Тарба Жигжитов оробо, байдалнай һайжархань гэжэ этигэнэ. Энэнь зүб гү? Һанамжаяа бэшэгты.
Хориин буряадуудай 11 эсэгын уг изагуур угай бэшэгэй автор.
Юундэ “Тайшаагай ташуур” гэжэ нэрэтэйб. Танай һанамжа.

Приложенные файлы


Добавить комментарий