Татар теле д?ресл?ре ?чен дидактик уеннар
Татар теле д‰ресл‰ре ™чен
3 нче сыйныф


I.Синоним, антоним, омоним темасына карата уеннар.

Омонимны тап:
А) К™н уртасы, йоклаганда к_р‰л‰р, билгеле бер урын, Gимеш орлыгы (т™ш)
Б) Чалгы бел‰н, сабантуйда ат бел‰н, мунчада себерке бел‰н (чабу)
В) Кыштан соS кил‰, д‰рест‰ ‰йтел‰, май ясаганда ‰йтел‰.(яз)
Г) ^семлекл‰рд‰ була, аныS аша кан й™ри, с_зл‰р аннан ясала.(тамыр)

«Кем тизр‰к?»
С_зл‰р бирел‰. Кем тизр‰к синоним таба: Кырлар- .., _л‰н-, соSгы-, Gыена-, бете-, т‰мле-, тавыш-, ку‰тле-, саф-

«Кире ‰йтешле» уены
Каты- йомшак
Туры- к‰кре
Авыру- с‰лам‰т
Арзан- кыйбат
Ансат- кыен
Шелт‰л‰_- мактау k.б.

II. “С_з т™ркемн‰ре» темасына

Исемн‰рен тап: Кояшлы (к™н), тир‰н (су), б™др‰ (каен), алтын (алка), сары (лимон), кадерле (кеше), зир‰к (бала), сулы (чил‰к), ярылган (утын), корыган (агач), k.б.
С_зл‰р тап:
Яшел, сусыл, озынча, т‰мле(кыяр).
Усал, ач, улый(б_ре).
Кызыклы да, кызганыч та, к_Sелле д‰, мавыктыргыч та (‰кият)
Урманда _с‰, «а» га башланып «а» га бет‰, ‰киятт‰ кешел‰рне к_ренм‰слек ит‰ (абага)
Тир‰н белемле, балаларны ярата, сабыр, м™лаем( укытучы)
Ак, йомшак, мамык кебек, салкын(кар)
«Кем к_бр‰к сыйфат бел‰?»:
Тактага с_зл‰р языла, шуларга кем к_бр‰к сыйфат ‰йт‰.М‰с‰л‰н,
ЯSгыр (Gылы, салкын, к™зге, яшенле. G‰йге,)
С_зл‰р: укучы, аю, урман. ‰ти, м‰кт‰п, k.б.

«Мин юклыгын ‰йт‰м, син барлыгын ‰йт» уены:
Кайтты- кайтмады, алды- алмады. белм‰де- белде, элде- элм‰де, язды- язмады, укымады- укыды , k.б. (Бу уен кызу-кызу уйнала, кем тиз ген‰ ‰йт‰ алмый, уеннан т™шеп кала. Ахырдан GиS_че билгел‰н‰.)
«Ватык телефон» уены.
Укытучы бер укучыныS колагына фигыль ‰йт‰.М‰с‰л‰н, бара. Укучы аны икенче укучыга _зг‰ртеп ‰йтерг‰ тиеш: барды. Икенче укучы ™ченчег‰ тагын _зг‰ртеп ‰йт‰.Ахырдан k‰ркем _зенеS фигылен ‰йт‰ k‰м укытучы ‰йтк‰н фигыльне табарга тиеш булалар.(Беренче укучы ‰йтми.)

«Мин булдырам» уены.
j‰р партага Бер исем бирел‰: м‰с‰л‰н,Gил. Укучылар бу с_зне исем , сыйфат , фигыль итеп G™мл‰ т™зил‰р. Кем тизр‰к т™зи?
С_зл‰р: Эш, Gыр, хисап, к_з, k.б.

III. Кушма k‰м парлы с_зл‰р темасына.
«Парларын тап.»
Укучыларга с_зл‰р язылган карточкалар ™л‰шен‰. Алар анны икеш‰рл‰п берл‰штерерг‰ k‰м кушма с_зл‰р ясарга тиеш.
С_зл‰р: Ак, тырнак, су, бака,бай, уч, боз, ваткыч, к_л, м‰к, ай, г™л, сылу, ‰сма,Gимеш, бик‰, таш , куш.

«Эстафета» уены.
j‰р р‰тк‰ бер с_з бирел‰.Шул с_зне кертеп кушма с_з т™зерг‰.j‰р укучы бер с_з т™зи.
Оекбаш, башкала, тукранбаш, кулбаш, тузбаш, ташбаш.
Ташбака, ташк_мер, ташаяк, чакматаш, ташбаш, якташ.
Парлы с_з яса:
Fир- (су), икеле- (микеле), т™бе-(тамыры), аллы- (г™лле), буй-(сын), ыбыр-(чыбыр), эленке-(салынкы), ‰к‰м- (т™к‰м), ‰лли-(б‰лли),тимер-(томыр), т‰м-(том). Дидактик уеннарTimes New RomanБумажный пакет15

Приложенные файлы


Добавить комментарий