Праздник — развлечение Шагаа


Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Золотой ключик» с. Бай-Хаак
Общий праздник Шагаа в детском саду.
Дерилгези: залды чараш кылдыр каастаан, байыр чедирер состерни бижээш азып каан.
Устунде: «Чаа чыл-биле, Шагаа-биле!»
Адаанда: «Инек чылы-биле!»
Бижиктернин аразында инек чуруп калган.
1Башкырыкчы: Шагдан тура манаанывыс
Шагаавысты ажитывыс
Каткы-хоглуг адыш часкап
Инек чылын уткуп алыыл!
2Башкырыкчы: Оршээ хайыракан!
Оран Тандым
Одум-козум
Алдын дээрим
Ала Тандым
Айнын чаазы
Хуннун экизинде
Чамбы-дипке чажиым чажып
Чалбарып тейлеп туру мен
Курай!Курай!Курай!Курай!
1Башкырыкчы: Эки чуве бээр турзун
Багай чуве башка турзун
Эртип турар эрги чылдын
Эртинезин хайырланар!
2Башкырыкчы: Ажи-чеми элбек болзун!
Ажи-толу менди болзун!
Агаар-бойдус арыг турзун!
Арга-арыг шивээ болзун!
Ыры «Шагаа хуну» группа «Земляничка»
Шулуктер:
«Эзир-карам чоргааралым» «Сарлык»
Анаа чоннун бистернинТыва чоннун каазы болган
Утундурбас аъды болганДелегейле алдаржаан
Улай-улай шуглуп чораанТайга чернин оъдун оттаар
Алдар аттыг Эзир-КарамДендии чараш сарлык малым
«Иви»«Дозур бызаа»
Иви малдын магалыын,Ак-Эриктин ховузунда
Ийленипкеш чыткылаар-дааДонгулчукту оору-куду
Тоор, бодаар чувези чокАай-дедир шурагылап,
Тожу чуртун маадыры сенДозур бызаа шаашкактап тур.
Танцы «Аяктарым»
1Башкырыкчы: Чинчи-шуру чажырары
Чиге-солун оюн ол-дур
Ону манаа ойнаалынар
Оолдар-кыстар бээрленер
Оюн «Чинчи-шуру»
Оюн «Тевек»
2Башкырыкчы: Дурген-дурген дурген чугаа
Чугаалаза шуут солун
Билдим-билдим биче-хая,
Хаялаза калзан маасСырыназа зырыназын
Маастаза барба чуве,Сынар бажи сырыназын
Чувелезе чижик бугаСынар бажи сырынааштын
Бугалаза бугур доосСырынарны сыйтылатсын.
Дургун-дургенОйназа ойназын
Дурген- чугаа Оолдар шупту ойназын
Дурген таптыг Оолдар шупту ойнааштын
Дурген чугаа Ойнаарагын ойнатсынар
Шынап-шынап, шынап чугаа
Шынчы состуг, дурген-чугаа.
Ыры «Хоглуг-ыры» гр. «Солнышко»
1Башкырыкчы: Тывынгырлар кайда силер?
Тывызыктар: Тоолум доошта
Тывызыым дытта
Майык-майык майышкакКараннаан, чивеннээн
<firs буду майышкаккажаазында кыланнаан.
Cjkee-cjkee солушкак
Сонгу буду шоюшкак
Черде-дээрде шаштыкан,
Чеди оннуг кажаа.
Танцы «Тевек» мальчики гр. «Одуванчик»
Ада-иелер биле оюн «Аялганы тывынар»
Чечен чугаалар.
1.Эртинени черден казар3.Торел багы, аал чуду.
Эртемнерни номдан тывар. 4.Эки кижээ эш хой4.
2.Эртен чоктаЭлеп четпес алдар.
Эртен-даа дуне-ле
2Башкырыкчы: Кажик биле бодалажир
Кайы-хире солун ийийк
Fv-lff болза кажиывысты
F]n sirfi чарыштыраал.
Оюн «Кажык» (уруглар база ада-иелер киржир)
Ыры «Шагаа келди» гр. «Теремок»
Танцы «Могеллер» гр. «Солнышко» оолдар кууседир.
1Башкырыкчы: Куштуглернин оюну
Хуреш амна эгелээн
Мочек-мочек шынганарлыг
Моге девип унупту
Шупту группалардан могелер девиир.
Оолдар аразында маргылдаа «Хуреш».
Куске чылы эрти
Инек чылы келди
Медээчи куш буянныг бооп
Тараа-далган чуктеп келзин!
Шагнын бажи чаагай болзун
Харлыг кыжи чылыг болзун
Азыраан мал хур болзун
Чайы сериин, частыг болзун
Кадар оъду суступ чыдар,
Кат-чимис элбек блозун!
Курай! Курай! Курай!
Байырлыг!

Приложенные файлы


Добавить комментарий