ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ з дисципліни: «ЛЮДИНО-МАШИННИЙ ІНТЕРФЕЙС»


Міністерство освіти і науки України
Маріупольський машинобудівний коледж
Державного вищого навчального закладу
«Приазовський державний технічний університет»
ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ
з дисципліни: «ЛЮДИНО-МАШИННИЙ ІНТЕРФЕЙС»
Спеціальність 5.05010301 «Розробка програмного забезпечення»
Розробив викладач ММК ДВНЗ «ПДТУ»М.В. Галла
Розглянуто та схваленоПротокол № 1
на засіданні циклової комісіївід ___.___.2014 р.
«Програмна інженерія»
Голова комісіїМ.В. Галла
«Програмна інженерія»
2014

Перелік питань до заліку
1. Дати визначення інтерфейсу користувача і його складових частин.
2. Які основні критерії якості інтерфейсу і їх коротка характеристика?
3. Що таке когнетика, когнетивное свідоме і когнетивное несвідоме і які їх властивості?
4. Дати визначення локуса і фокусу уваги.
5. Що таке короткочасна пам'ять, яка інформація потрапляє в короткочасну пам'ять, навантаження на КВП, зміна вмісту і об'єм КВП?
6. Що таке довготривала пам'ять, і в яких випадках інформація потрапляє в ДВП?
7. За яких умов можливе одночасне виконання завдань і автоматизм дій? Відвернення і відновлення перерваних дій.
8. Що таке модальний і не модальний інтерфейс? Вплив режимів на дії користувача. Що таке квазірежими?
9. Пошук інформації і його види.
10. Навігація і її мета.
11. Назвіть основні критерії якості інтерфейсу користувача.
12. Назвіть складові швидкості виконання роботи і дайте коротку характеристику кожної складової.
13. Що таке тривалість інтелектуальної роботи? Способи зменшення витрат часу не інтелектуальну діяльність.
14. Від чого залежить тривалість фізичних дій?
15. Сформулювати закон Фитса. Що таке кнопка нескінченного розміру і нульова дистанція до кнопки?
16. Інтерфейс, що враховує інтереси користувача у зв'язку з тривалістю реакції системи (на прикладі діалогового вікна "Друк документу" і "Індикатора міри виконання").
17. Пояснити принцип роботи моделі кількісного аналізу інтерфейсів GOMS.
18. Що таке інформаційно-теоретична і інформаційна продуктивність інтерфейсу?
19. Типи помилок оператора при користуванні інтерфейсом і способи їх усунення.
20. Класифікація помилок за способом їх виправлення.
21. Навіщо потрібне навчання користувачів роботі з інтерфейсом? Назвіть засоби навчання.
22. Дайте пояснення терміну "Зрозумілість системи". Що таке ментальна модель, метафора, аффорданс і стандарт?
23. Яка організація довідкової системи в інтерфейсі? Типи довідок.
24. Що таке базова і оглядова довідка?
25. Дати пояснення довідки предметній області і її значення для користувача.
26. Що таке контекстна довідка?
27. У чому полягає принцип спіральності в довідковій системі?
28. Яким має бути інтерфейс для суб'єктивного задоволення користувача?
29. Яким чином можна підвищити суб'єктивну швидкість роботи користувача з інтерфейсом?
30. Яким має бути повідомлення про помилку?
31. Обгрунтувати необхідність пароля і яким він має бути?
32. Назвіть складові частини програмного інтерфейсу.
33. Чим відрізняються командні кнопки від радіокнопок і чекбоксов і радіокнопки від чекбоксов?
34. Коли застосовуються списки? Типи списків і їх властивості. Що таке комбобоксы? Вимоги до комбобоксам.
35. Поля введення і їх різновиду. У яких випадках використовуються "Крутилки" і "Повзунки".
36. Призначення і типи меню.
37. Який пристрій меню в цілому і окремих його елементів?
38. Яка має бути ширина і глибина меню? Угрупування елементів в меню.
39. Що таке контекстне меню і причина його появи?
40. Типи вікон.
41. Що таке без режимні діалогові вікна? Метод перетворення без режимних вікон в палітри.
42. Розповісти про основні елементи вікна.
43. Достоїнства панелі інструментів.
44. Смуги прокрутки і їх альтернатива.
45. Вимоги до вмісту вікна, навігація усередині вікна і між вікнами.
46. Кількість вкладок. Що таке "майстер"?
47. Назвіть три основні етапи розробки інтерфейсу користувача
48. Яка роль документації і технічного письменника в розробці інтерфейсу користувача?
49. Що таке первинне проектування і які його етапи? Чи можна порушувати послідовність етапів?
50. Що таке функціональність системи і аналіз цілей і дій користувача?
51. Необхідність створення призначених для користувача сценаріїв.
52. Як ведеться проектування загальної структури інтерфейсу?
53. Операції, що передбачаються при глосарії інтерфейсу.
54. Розповісти про процес збору повної схеми і перевірки її за сценарієм. Яку мету переслідують ці етапи?
55. Версії побудови прототипу.
56. Як виробляється тестування прототипу? Роль постановки завдання при тестуванні. Перевірки, що проводяться при тестуванні. Зв'язок модифікації об'єкту з тестуванням.
57. Особливості проектування інтерфейсу оператора АСУ (автоматизованої системи управління) об'єктом.
58. Показати структурну схему взаємодії людини-оператора з технічними засобами АСУ об'єкту.
59. Роль ментальної або інформаційної моделі об'єкту в створенні інтерфейсу користувача АСУ.
60. Принципи і завдання, рішення яких потрібне при створенні інтерфейсу користувача АСУ об'єкту.
61. Які початкові дані потрібно для проектування інтерфейсу оператора АСУ об'єкту?

Тестове завдання з теми «Критерії якості інтерфейсу»
ПІБ______________________Група________________Дата______________
Тестові питання можуть містити одну і більше правильних відповідей.
За кожну правильну відповідь зараховується один бал
1. Перерахувати основні критерії якості інтерфейс
Швидкість роботи користувачів;
Кількість людських помилок;
Швидкість навчання користувача;
Ергономічність і читаність;
Суб'єктивне задоволення користувачів;
Надійність і коректність.
2. Перерахувати типи помилок
Помилки, викликані недостатнім знанням предметної області;
Логічна помилка;
Не зчитування показань системи;
Моторні помилки;
Опечатки;
Втрата фокусу уваги.
3. Чи вірно твердження - Час досягнення мети обернено пропорційно розміру мети і дистанції до мети
Так;б) Ні.
4. Чи вірно твердження - Будь-яка фізична дія, що здійснюється за допомогою мускулатури, може водночас бути і точним і швидким.
Так;б) Ні.
5. Втрата фокусу уваги пов'язана:
З тим, що у людини є кілька фокусів уваги;
З тим, що у людини один фокус уваги;
З наявністю зовнішніх відволікаючих чинників;
З непрацездатністю програми.
6. Взаємодія користувача з системою складається з декількох кроків, скільки цих кроків:
2;
5;
6;
10;
7.
7. Чого потрібно уникати при розробці інтерфейсу:
Уникати яскравих кольорів;
Уникати розробки інтерфейсу;
Уникати гострих кутів у візуальному оформленні інтерфейсу;
Намагатися зробити інтерфейс максимально більш легким і повітряним;
Уникати великої кількості елементів, які повторюються.

Ключ до тесту
№ питання Вірні відповіді
1 а), б), в), д)
2 а), в), г), д)
3 а)
4 б)
5 б), в), г).
6 д)
7 а), в), д)
Критерії оцінювання тестового завдання
Оцінка Кількість вірних відповідей
«5 (відмінно)» 16-17
«4 (добре)» 13-15
«3 (задовільно)» 10-12
«2 (незадовільно)» < 10

Література:
Базова:
Ганеев, Р. Проектування інтерфейсу користувача засобами Win32 API / Р. Ганеев. - 2-е вид. - М: Гаряча Лінія - Телекому, 2007. – 360 с.
Гультяев, А. Проектування та дизайн користувальницького інтерфейсу / А. Гультяев, В. Машин. - 2-е вид. - СПб .: КОРОНА-принт, 2007. - 352 с.
Мандел, Т. Дизайн інтерфейсів / Т. Мандел. - М: ДМК 2005. – 416 с.
Тідвелл, Дж. Розробка користувальницького інтерфейсу / Дж. Тідвелл. - СПб .: Питер, 2008. - 416 с.
Флоренсов, А. Програмування для графічного інтерфейсу. Семантичний підхід: навч. посібник / А. Флоренсов. - Омськ: Видавництво ОмГТУ. - 2003. - 128 с.
Додаткова:
Гук, М. Апаратні інтерфейси ПК / М. Гук. - СПб: Пітер, 2002. – 528 с.
Гук, М. Інтерфейси пристроїв зберігання: ATA, SCSI і інші. Енциклопедія / М. Гук. - СПб: Питер, 2006. - 448 с.
Раскін, Дж. Інтерфейс: нові напрямки в проектуванні комп'ютерних систем / Дж. Раскін. - СПб: Символ-Плюс, 2003. - 272 с.
Торрес, Р. Практичний посібник з проектування та розробки користувальницького інтерфейсу / Р. Торрес. -М: Вільямс, 2002. - 400 с.
Інтернет ресурси:
Історія створення і розвитку графічного інтерфейсу користувача. Електронний ресурс http://toastytech.com/guis/guitimeline.html. Вільний доступ. Мова англійська

Приложенные файлы


Добавить комментарий