МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА відкритого заняття СТВОРЕННЯ ДІАГРАМ з дисципліни «Текстові редактори та табличні процесори»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ КОЛЕДЖ
ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА
відкритого заняття
СТВОРЕННЯ ДІАГРАМ
з дисципліни «Текстові редактори та табличні процесори»
Спеціальність: 5.05010301 «Розробка програмного забезпечення»
2012
Методична розробка відкритого заняття з дисципліни «Текстові редактори та табличні процесори». Підготував Беспалова М.В. – викладач Машинобудівного коледжу ДВНЗ «ПДТУ» – 2012.
Викладено методику проведення лекції, спрямованої на вимір досягнутого рівня знань і умінь студентів з теми: «Створення діаграм».
Рецензенти:
Старший викладач кафедри
Інформатики ПДТУ О.І.Лаврентик


Керівник міського методичного
об'єднання "Інформатика і ВТ"
викладач вищої категорії
Маріупольський
механіко-металургійного
коледжу ДВНЗ "ПДТУ" С.В.Солнцева

Розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії спеціальності «Розробка програмного забезпечення» (протокол № __ від ______ 2012р.).

ПЛАН ЗАНЯТТЯ

“ 27 ” 03 2012 р.
(дата заняття)
Група: РПЗ 11-01
Спеціальність: 5.05010301 «Розробка програмного забезпечення»
Тема заняття: Створення діаграм
Мета заняття:
Навчальна викладення нових знань, формувати уміння і навики побудови діаграм за допомогою графічних засобів табличного процесора
Розвиваюча розвивати пізнавальні і дослідницькі здібності студентів
Виховна виховувати акуратність, уважність, ввічливість і дисциплінованість, підвищення рівня відповідальності студента за якісне навчання
Вид заняття: лекція
Вид лекції: (вступна лекція, тематична, проблемна, оглядова, комплексна, лекція-бесіда, лекція із застосуванням наочності, ТЗН тощо) лекція
Форма проведення заняття: (диспут, евристична бесіда, ділова гра, бінарне або інтеграційне заняття, шоу, конкурс, аукціон тощо)

Міжпредметні зв’язки:
Забезпечуючи операційні системи, вища математика
Забезпечувані економіка, бази даних, курсове та дипломне проектування

Методичне забезпечення: (картки, роздатковий матеріал, кросворди, опорні конспекти, тести тощо, файл презентації)
Література:
Обов’язкова: 1 Ботт, Эд, Леонард, Вуди. Использование Microsoft Office ХР. Специальное издание.: Пер. с англ. М.: Издательский дом "Вильяме", 2002. 912 с.: ил. Парал. тит. англ. 2 Информатика. Базовый курс. 2-е издание / Под ред. С. В. Симоновича. СПб.: Питер, 2006. 640 с: ил.

Додаткова: 1 Столяров A.M., Столярова Е.С. Excel 2002. – М.: ДМК Пресс, 2002, 159 с. 2 Энциклопедический справочник: Персональный компьютер. –М.: Русское энциклопедическое товарищество, 2004. 928 с.

Технічні засоби навчання:
мультимедійний проектор (кодоскоп, комп`ютер тощо)
комп`ютери класу Pentium с ОЗУ не менш 64 Мб
локальна мережа
Windows 98/2000/XP.

СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ:


Етапи заняття
Засоби та методи навчання
Необхідний час, хв.

1
Введення
Орг.момент. Перевірка відсутніх. Оголошення теми та мети заняття
10

2
Стислий виклад нової теми.
Тестування. Презентація «Створення діаграм»
45

3
Практичнее закріплення отриманих знань
Робота на ПК, використання роздаткового матеріалу
20

4
Підсумок заняття
Оцінювання практичних навичок
5
ХІД ЗАНЯТТЯ:

Організаційний момент
Підготовка аудиторії до заняття
Привітання студентів
Перевірка наявності студентів і їх готовності до заняття.

Ознайомлення студентів з темою та навчальними цілями заняття (план заняття)
Тема: Створення діаграм
3.1.1 Елементи діаграми.
3.1.2 Типи діаграм
3.1.3 Створення діаграми
3.1.4 Редагування діаграм
В результаті вивчення теми студент повинен:
знати: методи побудови діаграм, види і типи діаграм, принципи роботи з табличним процесором MS Excel
уміти: працювати з даними в MS Excel, виробляти покрокову побудову діаграм будь-якого типа

Актуалізація опорних знань (опитування, тести, диктант тощо)
Тестові завдання по темі «Microsoft Excel» (у двох варіантах). Додаток 1.

Мотивація навчання (може проводитися як до актуалізації, так і після неї. Вказується значущість теми у майбутній професійний діяльності; наводяться дані, спрямовані на формування позитивної мотивації, пізнавального інтересу до що вивчається)

Таблиці – одна з основних і найбільш поширених форм представлення інформації, у тому числі і у разі, коли інформація обробляється за допомогою персонального комп'ютера. Відомо, що інформація краще сприймається людиною, якщо вона представлена в наочній формі.
У дуже великій мірі це стосується числової інформації, яка зазвичай і обробляється за допомогою електронних таблиць. Часто співвідношення між числовими величинами зручніше показати в графічній формі, чим просто у вигляді стовпців (рядків) чисел. Діаграми є ефективним засобом наочного представлення числових значень і співвідношень між ними в електронних таблицях.
Мета заняття - отримати уявлення про діаграми, як засіб наочного відображення числових даних в електронних таблицях. Закріпити раніше отримані знання по введенню даних різних типів в елементи електронної таблиці. Навчитися самостійно складати діаграми різних видів.
Для успішного освоєння матеріалу учень повинен уміти працювати з графічним інтерфейсом користувача, уміти вводити дані різних типів (у тому числі формули) в елементи електронної таблиці, уміти здійснювати введення числових даних за допомогою автозаповнення, знати спосіб вказівки діапазону вічок для форматування.
Ці знання і уміння ви повинні були отримати на попередніх аудиторних заняттях. Знання і уміння, отримані на даному занятті створять базу для успішного розуміння моделювання і формалізації. Діаграми служать засобом візуалізації табличних моделей.

По даній темі передбачена лабораторна робота.

Запис плану лекції (тези або конспект лекції) та викладення (вивчення) нового матеріалу

Діаграма - графічне зображення залежності між величинами. Діаграми є наочним засобом представлення даних робочого листа. Діаграму можна створити на окремому аркуші або помістити в якості впровадженого об'єкта на лист з даними.
Діаграма зв'язана з даними, на основі яких вона створена, і оновлюється автоматично при зміні даних.
Готову діаграму можна переміщати по робочому листу, змінювати її розмір. Щоб видалити діаграму, потрібно виділити її і натиснути клавішу . Якщо діаграма розташована на окремому аркуші - видалити лист.

Елементи діаграми
Діаграма складається з елементів, кожен з яких можна редагувати окремо.
Наведення вказівника миші на будь-який елемент викликає спливаючу підказку. При натисканні на елементі, він виділяється маркерами, і його назва відображається в лівій частині рядка формул.
Елементи діаграми:
область діаграми - це вся діаграма;
область побудови - область розміщення графіків, гістограм (для кругових діаграм цій області немає);
ряди даних - це самі графіки, стовпчики гістограми, сектора кругової діаграми;
осі координат - вісь Х (вісь категорій) і вісь Y (вісь значень); як імена осі категорій Excel використовує заголовки стовпців або рядків даних.
заголовок діаграми;
легенда (відображаються Імена рядів);
маркери даних. Маркери даних одного кольору представляють один ряд даних. Кожен маркер відповідає одному значенню даних аркуша.
лінії сітки (для кругових діаграм - відсутні).

Типи діаграм
Працюючи в Excel, ви маєте можливість створювати різні типи діаграм. Кожен тип служить для певних цілей і вибирається в залежності від самих даних і від того, яким чином ви хочете їх представити .. Ви повинні вміти правильно вибрати дані і передбачити кінцевий результат.
Кругова діаграма демонструю співвідношення між цілим і його частинами. На ній найкраще видно, яку частину цілого складає той чи інший його компонент. Для даного типу діаграм не рекомендується використовувати ряди даних більше 10 значень. Необхідно зазначити, що для залучення уваги до окремого сектору кругової діаграми можна виділити його і відтягнути убік від решти секторів. Також візуально 3-х мірні діаграми спотворюють пропорції, збільшуючи розмір сегментів на передньому плані, та зменшуючи розмір сегментів на задньому плані.
Doughnut (Кільцеві) діаграми - це один з різновидів кругових діаграм. Вони також демонструють співвідношення частин у цілому.
Гістограма зображує кожне значення змінної як вертикальний стовпчик. Використовується для порівняння декількох наборів даних в різні моменти часу.
Лінійчата. Це ті ж гістограми, але з іншої орієнтацією осей. На відміну від гістограм тут вісь х (або вісь категорій) розташована вертикально, а вісь у (або вісь значень) - горизонтально. Лінійчаті діаграми застосовуються в тих же випадках, що і гістограми.
Графік. Використовується тоді, коли необхідно простежити зміну деякого параметра протягом певного періоду часу.
Точкова. Схожа на графік. Використовується (у статистиці) для порівняння декількох наборів даних, які виводяться у вигляді крапок. Використовується для представлення наукових даних і дозволяє візуально аналізувати ряди залежних даних, аналізувати взаємозв'язок між незалежними рядами даних. Дані в рядах повинні бути розсортовані у висхідному або низхідному порядку.
З областями. Допомагає аналізувати зміну значень деякого параметра на якомусь проміжку часу. У діаграмах даного типу серії даних відображається у вигляді забарвлених областей, розміщені одна поверх іншої.
Пелюсткові діаграми. У діаграмах даного типу значення даних відзначаються на радіусах, що виходять із загального центра.
Поверхні. Найбільш цікаві та зручні діаграми з числа 3-х мірних діаграм. Відображають 3-х мірну поверхню і дають можливість виявити взаємозалежність між окремими серіями даних і серед даних однієї категорії.
При створенні об'ємних діаграм з областями використовується система координат з трьома осями. Об'ємна гістограма, об'ємна лінійчата і об'ємна кругова діаграми дозволяють досягти ефекту просторового представлення даних. Об'ємний (тривимірний) графік набуває форму стрічок. Принцип побудови об'ємних поверхневих діаграм нагадує застосовуваний в картографії спосіб представлення на фізичних картах висоти ділянки місцевості над рівнем моря
Біржові діаграми. Дозволяють відобразити у вигляді спеціальних лінійчатих діаграм курс на біржі, відзначаючи верхній і нижній межі курсу. Для відображення використовуються серії даних з 3-х значень - найвищий курс, найнижчий курс і курс закритий.
Циліндричні, конічні і пірамідальні діаграми. Розходження цих діаграм від лінійчатих або гістограм у тому, що замість прямокутників в якості маркерів даних використовуються циліндри, конуси або піраміди. Незважаючи на зовнішні відмінності цих трьох типів діаграм, використовуються вони аналогічно гистограммам або лінійчатим діаграм.
Зазначені типи діаграм відносяться до стандартних типів. Крім зазначених, найбільш часто використовуваних для інтерпретації електронних таблиць, існує велика кількість інших типів. В одній діаграмі можливо з'єднання діаграм різних типів. Такі діаграми називаються комбінірованниміт (нестандартними).

Створення діаграми

Щоб створити діаграму, необхідно, перш за все, ввести дані для діаграми на лист. Потім виділіть будь осередки, які містять вихідні дані діаграми. Далі в меню Вставка виберіть команду Діаграма або натисніть кнопку Майстер діаграм на панелі інструментів. У будь-якому випадку Excel виведе на екран перше вікно майстра діаграм. За допомогою чотирьох вікон діалогу майстер діаграм збере всю інформацію, необхідну Excel для побудови діаграми.
Крім того, можна створити діаграму за один крок без використання майстра діаграм. При створенні таким способом діаграми використовуються стандартні тип і параметри форматування, які пізніше можна змінити.
Створення діаграми за один крок. Найшвидший спосіб для створення листа діаграми, який використовує стандартний тип діаграми, виділіть необхідні дані і натисніть клавішу F11. В цьому випадку лист діаграми - це лист книги, який містить лише діаграму.
Крок 1. Вибір типу діаграми.
Перше вікно діалогу Майстра діаграм, пропонує вибрати тип діаграми.
Це вікно діалогу містить дві вкладки: одну для стандартних та іншу для нестандартних типів діаграм.
Крок 2. Завдання вихідних даних діаграми.
У другому вікні діалогу майстра діаграм можна задати дані, які використовуються Excel при побудові діаграми.
Друге вікно діалогу Майстра діаграм дозволяє задати вихідний діапазон і розташування в ньому рядів даних. Якщо перед запуском Майстра був виділений діапазон з вихідними даними, то це поле буде містити посилання на виділений діапазон.
Excel виводить рухому рамку навколо вихідного діапазону. Якщо з якихось причин вихідний діапазон вказаний неправильно, виділіть потрібний діапазон і введіть його прямо у вікні діалогу Майстра діаграм.
Excel зазвичай вибирає орієнтацію рядів, припускаючи, що діаграма повинна містити менше рядів, ніж точок. Переглядаючи зразок при різній орієнтації рядів, можна вибрати найбільш ефективний спосіб відображення даних в створюваній діаграмі.
Друге вікно діалогу Майстра діаграм, як і перше, містить дві вкладки. Щоб переконатися, що Excel використовує правильні імена та діапазони клітинок, для кожного ряду даних, можна перейти на вкладку Ряд. Ннажміте кнопку. Далі, щоб перейти до наступного кроку.
Крок 3. Завдання параметрів діаграми.
Третє вікно діалогу Майстра діаграм містить шість вкладок. Вони дозволяють задати характеристики осей, назва діаграми і заголовки для її осей, легенду, підписи значень в рядах даних і т.д. Все це можна виконати при створенні діаграми або після її побудови.
Крок 4. Розміщення діаграми.
Excel може впровадити діаграму в робочий лист або помісити її на окремому аркуші, так званому листі діаграми.
Після побудови діаграми її можна відредагувати в режимі редагування діаграми. Для цього потрібно двічі клацнути кнопку миші на діаграмі або скористатися контекстним меню.

Алгоритм побудови діаграми на слайді.

Редагування діаграм
Редагування елементів діаграми виконується в діалогових вікнах Формат, які можна викликати різними способами:
подвійним клацанням на елементі;
контекстне меню елемента Формат;
меню Формат для виділеного елемента.
Контекстне меню області діаграми, крім команди Формат, містить команди:
1. Тип діаграми ...
2. Вихідні дані ...
3. Параметри діаграми ...
4. Розміщення ...
Ці команди відкривають відповідні вікна Майстра діаграм, що дає можливість виправити недоліки, допущені при побудові діаграми.
Особливості виділення рядів даних:
1. клацання на лінії графіка виділяє весь графік, повторне клацання - виділить окремий його ділянку, що відповідає одному значенню ряду;
2. клацання на будь-якому стовпчику гістограми виділяє все стовпчики відповідного ряду даних; повторне клацання - виділить цей стовпчик;
3. клацання на круговій діаграмі виділяє всю діаграму, повторне клацання на будь-якому секторі - виділить цей сектор.
Додавання рядів даних (способи):
виділити дані в таблиці і перетягнути мишею в область побудови;
контекстне меню області діаграми Вихідні дані вкладка Ряд кнопка Добавить.
Таким же чином можна додати підписи по осі Х.
Шрифт заголовка, легенди, підписів
кнопки параметрів шрифту в панелі інструментів;
в діалоговому вікні Формат (відповідного елементу) вкладка Шрифт.
Цветобласті побудови (за замовчуванням сірий колір):
кнопка Колір заливки в панелі інструментів;
в діалоговому вікні Формат області побудови вкладка Вид.
Колір і узор стовпчиків гістограми або секторів кругової діаграми:
кнопка Колір заливки панелі інструментів;
в діалоговому вікні Формат рядів даних вкладка Вид (кнопка Способи заливки).
Лінія графіка:
в діалоговому вікні Формат ряду даних на вкладці Вид можна змінити колір і товщину лінії, зробити лініюсглаженной (встановити прапорець), а також змінити або прибрати маркери на графіку.
Лінії сітки області побудови графіків і гістограм:
в діалоговому вікні Параметри діаграми на вкладці Лінії сеткіустанавлівается наявність або відсутність ліній сітки.
в діалоговому вікні Формат ліній сітки на вкладці Вид встановлюється тип, колір і товщина ліній сітки.

Закріплення знань студентів: (форми: усне чи письмове, індивідуальне або фронтальне опитування, самостійна робота)
Усне фронтальне опитування :
Що таке діаграма;
З яких елементів складається діаграма;
Яка послідовність створення діаграми;
Назвіть стандартні типи діаграм.

Практичне створення діаграм та їх редагування (використовуючи роздатковий матеріал)

Підсумок заняття Оцінування відповіді студентів.
По кожному студенту було проведено аналіз відповіддю, із зазначенням допущених помилок і дані рекомендації.

8. Домашнє завдання: Підготуватися до фронтального опитування. Письмово відповісти на питання:
8.1 Що треба для побудови діаграми?
8.2 Як використовуються заголовки таблиці в діаграмах?
8.3 Як змінити розміри діаграми?
8.4 Як змінити текст написів на діаграмі?
8.5 Які можливості форматування діаграм надає Excel?Приложенные файлы


Добавить комментарий