М??рей «Тыва дылывыска часпас бижиили?ер» .


Ада- иелерге болгаш класс башкыларынга «Тыва дылывыска часпас бижиилиңер» деп диктант бижилгезинге кичээл-мѳѳрей.
Мѳѳрейниң хевири- диктант бижилгезиКиржикчилери: Класс бүрузунден бир-бир ада-иелер, класс башкыларыДерилгези: экран, мультпроектор, хѳгжум аялгазы, уругларның бижээн чогаадыглары.
Мѳѳрейниң сорулгазы:
Ада-иелерни болгаш класс башкыларын школада болуп эртип турар тыва дыл болгаш чогаал эртеминиң неделязынга киириштирип, диктант бижилгезинге часпас бижиирлерни тодарадып илередири.
Мѳѳрейниң планы:
Организастыг кезээ:
А) мендилежиишкинБ) Мѳѳрейниң сорулгазы-биле таныштырылгаДиктантының бижилгезиА) Ажылдың адрезин, ай-хүнүн, диктантының адын бижиттирериБ) Диктантының сѳзүглели-биле таныштырылгаВ) Шын бижилгениң дүрүмнеринге кыска сактыышкын минутазыГ) Диктантыны бижиириД) Диктантыны башкы-биле хынаарыЕ) Ажылдарын боттары хынаары, дужаары.
Мѳѳрей- кичээлдиң түңнели.
Мѳѳрей – кичээлдиң чорудуу:
Чонум, Чуртум, Дылым – тываЧоргаарланыр чүвем ол-дур.
Кайы-бирээзи турбаан болза,
Канчап мени тыва дээрил?
Ынчангаштың дылывыскаЫнак болуп кѳрээлинерДылды, чонну, ТывавыстыТынывыс дег камнаалынар!
- Мында чыглып келген ада-иелер, класс башкылары- шупту экии.
Бистин школаның тыва дыл болгаш чогаал неделязынга тураскааткан ада-иелер болгаш класс башкыларынын аразынга «Тыва дылывыска часпас бижиилиңер» деп мѳѳрейге улуг сонуургал-биле киржип чедип келгениңер дээш, четтиргенивисти илередип, мѳѳрейге чедиишкинни кижи бурузунге кузээр-дир мен. Мѳѳрейни эрттирип турар сорулгавыс – ада- иелерни школаның амыдыралынче киириштирип, диктант бижилгезинге часпас бижиирлерни тодарадып илередири.
Диктантының бижилгези.
А) – Хундулуг, мѳѳрейнин киржикчилери. Мурнунарда танмалыг саазыннарга ажылывыстың адрезин демнии-биле бижип алыылынар.
Тоора-Хем ортумак школазынын… … клазынын ада-иези (клазынын башкызы)… … … «Тыва дылга часпас бижиили» деп мѳѳрейге бижээн ажылы.
Ам саазыннарынарны ажыткаш , ай-хунун, диктантынын адын чараштыр арыг-силиг кичээнгейлиг бижиилинерБ) Бо хун бижиир диктантывыс 178 состуг, оон сѳзуглелинин автору педагогика эртемнеринин кандидаты, Тыванын национал школа сайзырадыр институттун директору Алефтина С. Ш. Диктантынын ады-биле таныжып ол дугайында бичии сайгарып чугаалажыптаалынар, башкылар болгаш ада-иелер. «Тѳрээн дыл».
-Тѳрээн дыл дээрге кандыг дылыл, база чуге ону тѳрээн дыл дээр бис, кым чугаалаптарыл?
- Ийе, шын-дыр. Бис тывалар бис, тывалар болганывыста , бистин тѳрээн дылывыс-тыва. Шулукчу Санчы Деспил-оолдун: «Тыва дылым – тѳрээн дылым, дыннап, пѳкпес мерген дылым» деп сѳстери бар. Шынап –ла , тыва дылывыс чараш, дыннаксанчыг, мерген, чоргаар дынналыр! Тѳрээн дыл – культуранын ѳзээ. Кандыг- даа чоннун дылы- кижи амытанга бердинген эн-не унелиг эртине.
Ынчангаш, бо хун бистин бижиир диктантывыстын сѳзуглели тѳрээн дылга тураскааткан. Ам диктантынын сѳзуглелин номчуурумга, кичээнгейлиг дыннап, шын бижилгенин кандыг дурумнери барын угаап бодап олурарынарны дилээр-дир мен.
Дурумнерни сагынган соонда, диктантыны чангыс домактап бижидер. Оон соонда хынаар.
Тѳрээн дыл31 дыл билир профессор Василий Егоровтан уш айтырыг салган.
-кандыг дыл эн байыл?
-ТѳрээнКандыг дыл эн чаражыл?
-ТѳрээнКандыг дыл эн эргим, кандыг дылга кижи эн-не ынагыл?
- ТѳрээнТѳрээн дылын солуптар ѳске дылдар чок деп чувени улуг профессор бадыткап турар-дыр.
Тѳрээн дылынга камныг, культурлуг , мѳзу-будуштуг кижи ѳгбелернин дамчыдып берген, ѳртээ турбас унелиг эртинези - тыва дылын кандыг-даа байдалга шын, арыг, чараш ажыглаар. Тыва дылдын дээди унелекчизи болгаш шинчилекчизи профессор Шулуу Чыргал-оолович Саттын тѳѳгуде арттырып каан, мѳнгеде дириг одуругларын номчуурга, кижинин сеткил-сагыжы дойлуп кээр: «Тыва дылым – тѳрээн дылым! Улуг-Хемнин агымы дег куштуг сен. Тыванын кѳк дээри дег арыг сен. Бора-хектин эдери дег ѳткут сен. Алдын –сарыг сыгырганын ырлаары дег элдептиг тѳрээн дылым…»
Монгуш Кенин-Лопсан мынча деп бижип турар: «Тыва чоннун ыдыктыг чанчылдарын езугаар алыр болза, чырык чер кырында унуштер-даа дылдыг, малдар-даа кижилер-даа дылдыг.
Тыва кижи тыва дылдыг. Тыва дылдыг кижи бо турган делегейде унуштернин – даа дылын ѳттунуп шыдаар, кижилернин –даа дылын ѳттунуп шыдаар дижир…. Тыва дылын билири дээрге тыва кижинин ыдыктыг чанчылы болур» (А. Шаалы).
В) – Диктантыда кирген шын бижиленин кол-кол дурумнеринге сактыышкын минутазындан кылыптаалынар.
1. Домак эгезинге болгаш хуу аттарны улуг ужук-биле эгелеп бижиир.
2. Диалогка кижи бурузунун чугаазын бижикке абзац болгаш тире база улуг ужук-биле эгелээр.
3. Цитатаны кавычка иштинге бижиир.
4. Нарын состерни болгаш артынчыларны дефистеп бижиин туннели.
Дурумнерни сагынган соонда, диктантыны чангыс домактап бижидер. Оон соонда хынаар.
Мѳѳрейнин туннели
Диктант бижээн саазыннарны чурумнуг дужаар. Оон соонда башкынын туннел сѳзу.
- Дылывысты утпаалынар,
Тыва сѳсту кагбаалынар!
Бижикке-даа, чугаага-даа,
Бир-даа чазыг кылбаалынар!
Хундулуг ада-иелер, башкылар. Мѳѳрейивисти моон-биле доозуп, ажы-тѳлувусту, ал-боттарывысты тѳрээн дылывыс –тыва дылывыска сонуургалывыс оттуруп, анаа ынак, ону унелеп база арыг чараш чугааланырынга ажы-тѳлувусту кады денге ѳѳредип, кижизидээлинер.
МО учителей тувинского языка и литературы
искренно поздравляют и выражают благодарность
победителям и номинантам конкурса «Пишем без ошибок на родном языке»
Результаты конкурса
Класс ФИО родителя Место номинация ФИО учителей Место номинация
5а Оюн Спартак Ангыр-оолович1 место Салчак Демир-оол Дупчаевич3 место
5в Ооржак Чойгана Барыш-ооловна«Эн-не кичээнгейлиг бижикчи» Донгак Аржаана Март-ооловна«Эн-не чаптанчыг бижикчи»
6б Кол Тайгана Бараановна«Эн-не таваар бижикчи» Кунгаа Азиата Николаевна 2 место
6в Оюн Рада Бадый-ооловнаЮс Мария Викторовна 2место
«Эн-не оожум-топтуг бижикчи» Дукаа Елена Дмитриевна 1 место
7а Чукпанай Надежда Эдуардовна «Эн-не идепкейлиг бижикчи» Сереней Ольга Сергеевна «Эн-не дыннангыр, томаанныг бижикчи»
8а Монгуш Оюмаа Николаевна
Хандынма Айсуу Дмитриевна «Эн-не арыг-силиг бижикчи»
«Эн-не чараш хол ужуктуг бижикчи»
Чорбаа Ульяна Давааевна«Эн-не хѳглугбижикчи»
8в Маады Шончалай Романовна «Эн-не дурген бижикчи» Балажик Галина Таржааевна«Эн-не дидим бижикчи»
9а Сат Алена Херел-ооловна3 место Кара-Сал Елена Хеймер-ооловна«Эн-не шынгыы
бижикчи»
9в Куржеп Чечек Владимировна «Эн-не кызымак бижикчи» 10а Монгуш Артур Дажынмаевич«Эн-не соруктуг бижикчи» Желаем успехов, творческой активности,
тихого, теплого уютного домашнего очага,
благополучия, взаимопонимания в семье и в школе!
Душевной работы, здоровья, уверенности в своих силах!
Класс башкыларынын кичээнгейинге!
Январь 31-де 5-8 класстарнын аразынга «Тыва аас чогаалы- амыдыралывыста» болгаш 9-11 класстарга «2012 чыл- тыва чогаал чылы» деп темалыг хана-солуннар моорейинин негелделери. Моорей 3 кезектен тургустунар:
Экранга кыска тоол корулдезиУлуг аайы-биле хана- солуннарнын камгалалыКорген тоолунга хамаарыштыр айтырыгларга харыыНегелделер:
5-8 класстарга шилип алган темалар: «Тыва аас чогаалында эп-найырал темазы», «Тыва аас чогаалында ада- ие темазы», «Тыва аас чогаалында куш-ажыл темазы», «Тыва аас чогаалында аъш-чем темазы», «Тыва аас чогаалында эп- найырал темазы», «Тыва аас чогаалында ынакшыл темазы», «Тыва аас чогаалында езу- чанчыл темазы», «Тыва аас чогаалында бойдус темазы», «Тыва аас чогаалында эдилелдер темазы».
Шилип алган темазын аас чогаалынын бугу хевирлеринге коргузерин кызыдарЧурук каасталгазы темазынга дууштур тоолдардан киирерХана-солун ажыглаан литература данзызын киирип,таныштырар.
Чурук каасталгазы болгаш бижилге дерилгезин кылган эш-оорун чечен-мерген таныштырарСцена культуразын сагыыры.

9-11 класстарга негелделер:
Тыва чогаалга хамаарыштыр бот-тывынгырыЧурук каасталгазыХана-солунга ажыглаан литература данзызын киирип,таныштырар.
Чурук каасталгазы болгаш бижилге дерилгезин кылган эш-оорун чечен-мерген таныштырарСцена культуразын сагыыры Класстын удуртукчу башкыларын база клазы дээш аарып,сонуургап келирин диледим.
Моорейни эрттирер башкы Алгыяк У.

Приложенные файлы


Добавить комментарий