В.Ш.К?к-оол «Хайыраан бот»

В.Ш.К#к-оол «Хайыраан бот» деп шиизинге кылып чоруткан бот -ажылдарнын тургузуу:

В.Ш.К#к-оолдуS «Хайыраан бот» деп шиизинде маадырларныS д_ш-д_л_н_S оштаашкыннары.
В.Ш.К#к-оолдуS «Хайыраан бот» деп шиизинде фразеологизмнер.
В.Ш.К#к-оолдуS «Хайыраан бот» деп шиизинде _легер-домактарныS утказыныS тайылбыры.
В.Ш. К#к-оолдуS «Хайыраан бот» деп шиизинде чараш ханы уткалыг диалогтарныS тайылбыры.
В.Ш.К#к-оолдуS «Хайыраан бот» деп шиизиниS утказынга болгаш маадырларныS овур-хевирлеринге хыналда тест айтырыглары.
В.Ш.К#к-оолдуS «Хайыраан бот» деп шиизинде утказы билдинмес с#стерге словарь ажылы.
Чогаадыг-чагаа «Карага чагаа»


Ажылдын сорулгазы:
В.Ш. К#к-оолдуS «Хайыраан бот» деп шиизиниS утказын ханы сайгарып, оон дыл-домаанга шинчилел ажылын кылыр.


В.Ш. К#к-оолдуS «Хайыраан бот» деп шиизинде маадырларныS душ-дулунде оштаашкыннар.
В.Ш.К#к-оол – ТываныS улуг шиичизи болгаш сураглыг артизи. Ол тыва литератураныS _ндезилекчилериниS бирээзи, база Тыва АССР-ниS улустуS артизи боглаш РСФС-ниS алдарлыг артизи деп х_нд_луг аттарныS эдилекчизи. Чогаалчы 1906 чылдыS март 1-де "в_рнуS Торгалыгга (Дус-Дагга) т#р_ттунген.
1925 чылда _нд_рген «Хам-оол» деп бирги тыва шиини _нд_реринге идепкейлиг киржип, кол персонаж – Хам-оолдуS ролюн ойнаан. Ол тывалар аразында эS бир дугаар кинога тырттырган кижи бооп турар. «Алдын-Х#л» деп кинога алтай хамнын ролюн к__сеткен.
В.Ш.К#к-оолдуS бижээн шиилери х#й: «Чутту утпаалыSар», «Чалым-Хая», «Хайыраан бот», «Самбажык», «Ах, чаражын!», «Эки х_н», «Д#нг_р-оол» дээш оон-даа #ске.
В.Ш. К#к-оолдуS «Хайыраан бот» деп шиизи херээжен кижи дугайында темага тураскааткан тыва чогаалдарныS аразында онзагай черни ээлеп турар чогаал. «Хайыраан боттуS» кол маадыры – аныяк кыс Кара. КараныS овур-хевири-биле чогаалчы эрги Тывага херээжен чоннуS шыдажыр аргажок бергелерге таварышкаш, т_реп, хилинчектенип, харын-даа амы-тынынга чедип чораанын б_з_ренчиг чуруп к#рг_скен.
Шииде автор маадырларныS душ-дулун таварыштыр кол маадыр КараныS келир _езин оштуг им-демдектерниS дузазы-биле бижээни солун.
Ош азы оштаашкын дээрге бойдуска, амыдыралга баш удур эндевес, #тт_р к#р__шк_нн_г чоруктуS бир хевири болур. Оштуг им-демдектер бойдустуS болуушкуннарынга, октаргай - дээрге, дириг амытаннарныS аажызынга, кижилерниS мага-бодунга, д_ш-д_л_нге онза илерээр болгаш чоннуS х#й ч_с чылдарда хайгааралдарындан хевирлеттинип тургустунар.
Ам оштаашкыннарныS каяа, канчаар илерээрин каш чижектерден к#рээлиSер.
Октаргай-дээрге хамаарыштыр. Дээрде сылдыстарнын караа дыка чидиг чырып турар болза, кыжын соор, чайын кааSнаар.
Х_н ашкан соонда кызыл хаяа дээрниS соон шыва ап, _р турар болза, аяс-кааS х_ннер болур.
Агаар-бойдуска хамаарыштыр. Кыжын-даа, чайын-даа дедир сырыннап туруп бээр, дээр ч_дерээр, чаъс-бораS, хар-хыраа д_жер.
Чай эгезинге _рг_лч_лелдиг ак частаашкын – чаагай д_ж_тт_, оът-сигенниS элбек болурун оштаар.
Тоорук элбек болур болза, дииS х#й болур. Кат, тоорук чегей болур болза, адыг чазыйлаар, дииS #скээр к#же бээр.
Булуттар тайгалар бажынга бургелип, черже тырлып турар болза – частаар.
Дириг амыттаннарга хамаарыштыр.
Эткин уезин сыын унун дыSнаарга, назын улгадыр дээр.
Адыг азы тарбаган ижээнче белен кирбес болза, к_с орай д_жер, кыш чылыг болур.
АSчы азы орук кижизи дилгиге таваржыр болза, чоруу аайлашпас.

Азырал малдарныS аажызынга хамаарыштыр.
Ыт _з_ткел чок улуп туруп ээрер болза, аалдыS улуг кижизинге азы эр ээзинге багай – аарыг-аржыкка, #лум-чидимге-даа таваржып болур.
Ыт изиг хунде сиген «оъттай бээр» болза, чаъс чаарын оштап турар.
Курт – кымыскаякка хамаарыштыр.
Шерги к#в_дээрге, тараа-д_ж_т чок болурунуS демдээ.
Шартылаа эдип, ужуп д_в_реп турар болза, к_с эрте д_жер.
КижиниS мага-бодунга илерээри.
Бир эвес карак уст_ азы карак кирбии тыртар болза, ##р__р, улус ону «##р__р хаваам тыртып тур, экизин» дижир. А кажан адаа тыртар болза – багай, карак чажы к##р.
Адыш ишти тыртарга – акша-к#пеек азы олча-кежик тудар.
Д_ж_нде:
- Бир черже чорупкан болза – багай, чорбаан болза – эки.
- "лген кижилер д_жээрге – думаа ээлери эргип чораан дижир.
- Каас хеп кедерге, аарыг-аржык болурунуS демдээ.
- Ызырар ыт д_жээрге, аас-дыл болур.
- Х#й чем чиирге, аарыыр.
В.Ш. К#к-оолдуS «Хайыраан бот» деп шиизинде оштуг им-демдектер маадырларныS д_ш-д_л_нге онза илереп турар кылдыр бижээнин _ст_нде айыттывыс. Шиинин кол маадыры – аныяк чараш КараныS Кенден-Хуурактан дезип чедип келгеш, авазынга бодунуS д_ж_н элдепсинип чугаалап олурарын авторнуS кииргени анаа эвес. Ч_ге дизе бистиS улуг назылыг #гбелеривис д_ш-д_лден баш бурунгаар болур деп барган айыыл-халапты билип, ону хам-ламаларга к#рг_ст_р_п, чайладып ап чораанын автор к#рг_скен.
Шииде Кара авазынга: «Д_ш-д_л_м база багай, мындаа бир д_не д_ж_мде мени кижээ бээр деп аъткарып турар ч_ве, кым ийик оS, амдыы шокар кадайныS ады аан, авай»
Кадай: «Чиктиг д_ш-т_р, уруум, #луп калган кижи аъткарарга багай чуве»
Бо Кара биле авазыныS чугаазындан алгаш к##рге, КараныS амыдыралынга диргелип келген айыыл д_ж_нге кичээндириг кылдыр кирген. Улуг назылыг улус д_ж_нге #лген кижилер кижи аъткарарга багай, ол кандаай аайлыг чоор дээш, артыш-биле артыжанып ап чораан. Моон алгаш к##рге, КараныS амы-тынындан чарлып, #ске оранче чоруй баарын оштаан д_ж_ шииниS т#нч_з_нде ол хевээр бадыткаттынып, амы-тынындан чарлыр.
Оон аSгыда КараныS аалынга дургуннап кээр чарыында ооS бичии дуSмазы Салбакай угбазыныS чедип келирин база д_ж_нде к#р_п, ада-иезинге чугаалап олурар.
Салбакай: «Мен бо эрткен д_не д_ж_мде угбамны д_жей берип-тир мен, бир-ле черге иелээ каттап чоруур-дур бис»
Сарыг-Ашак: «Удавас аалдап келир боор ийин оS, уруум»
Бо чугаа болган соонда, шынап-ла, ынча дидинер бе дээн ышкаш, Кара бо чедип келир.
А шииниS эгезинде Сарыг-Ашак харам бастыгып, улаарап оттуп келгеш, база-ла д_ж_н чугаалап олурар.
Сарыг-Ашак: «Ядараан, улаарай берип-тир мен. Бир-ле черге хаак кезип чоруур-дур мен, канчангаш-ла бир-ле к##р дээримге, чанымда теве кылаштап келген, мени чиир дей берген турар чуве. Ой чурээм соп олур! Каям, уруум, соок шайдан кудуп бээйт.»
Бо душтен алгаш к##рге, Сарыг-Ашак «хаак кезип чоруур-дур мен» деп турар. Тывалар чаш ыяш кеспес – сонгу ачы-урезинге багай болур дижир болгай. Оозун бодап к##рге, хаак дээрге чаш, аныяк чараш х#ну сынныг уруу КараныS бажын чиген кижи адазы бооп турар. Чуге дизе Сарыг-Ашак уруун кызыдып, албадап, суруп тургаш, уруун дужунде теве болуп турар Кенден-Хууракче дедир эглип чанар кылдыр суруп албадаанындан уруг амы-тынынга чедер.
«Чанымда теве кылаштап келген, мени чиир дей берген турар чуве». Бо домактардан алгаш к##рге, д_ж_нде чиир дей берген тевези - херек кырында Кенден-Хуурак болуп турар.
Кенден-Хуурак КараныS кандыг ч__-даа болза, ада-иези дыSнап, к#р_п турда, бодун туттунуп, Караны ындыг кончуг чаSнавайн, эптеп-ч#птеп турар. Ол ынчаар чаSназа-даа, с##л_нде Сарыг-АшактыS д_ж_нде тевези дег Караже болгаш ооS ада-иезинче кылыктанып, кыжанып, харын-даа хол к#д_руп эгелээр.
Теве – аажы-чан талазы-биле кижээ хинчээ чок дириг амытан. Ындыг-даа болза, ол каржыланы бергенде, араатан дириг амытаннардан тудак чок каржы-хажагай мал. Шииде Сарыг-АшактыS д_ж_нде теве дээрге-ле Кенден-Хуурак болуп турар хире.
АвторнуS авазы "вурнуS кончуг улуг хамы чораан болгаш ол бодунуS чогаалдарынга хам чаяанныг караS к#рн_р кижилерниS овур-хевирин чуруп бижий бээри таварылга эвес. ОоS-биле катай оштаашкыннарны бо шиизинде кииргени база анаа-ла таварылга эвес деп ч__л _ст_нде киирген чижектер-биле бадыткаттынып болур.


Ажыглаан литература:
А.К.Калзан. «Тыва литература». – Кызыл,1987 ч.
Ю.Ш.Кюнзегеш, М.А.Кужугет. «Тыва чогаал».- Кызыл, 2001 ч.
Ч.Чульдум «Шагаам - сузуглелим». – Кызыл, 1999 ч.
О.Н. Понамарева «Народные традиции в экологическом образовании». – М., ООО «Издательство Скрипторий 2003»
В.Ш. К#к-оолдун «Хайыраан бот» деп шиизинде фразеологизмнерниS тайылбыры.

"лур четкен харам ч_велер болбас ийикпе – дыка харам, эмин эрттир харам. (ар.101)
АчаS кагып #л_р_нде кээр боор – аажок суксаан кээр боор. (ар. 102)
Хун адыпкан ийин он – изиг хунге бажы аараан. (ар. 102)
Ам келир чылын эътке садып чиир чуве мону – #глээр, ашакка бээр ч_ве мону (ар. 102)
ДунмаS-биле #л_р_шпейн к#рем – дунмаS-биле #жешпейн к#рем. (ар. 102)
Бужар ч_велер боор, авай. Улус кирип кээрге, идиинин думчуунче к##р. (ар. 104) (Улус кирип кээрге, харамындан улус арнынче к#рбес.)
АчамныS бажы к#герип калган-дыр. (ар. 111) – ачамныS бажы агарып калган-дыр.
турган эъдим шупту кара-к#к болган мен. (ар. 111) – эът-кежи эттедип эриидеткенинден будун чер чок.
.мээS
·-не аксым кежии багай, кижи-дир мен. (ар. 111) – аас-кежик чок кижи-дир мен.
.. дириг кижи ажыы ажып чор деп мен бе? (ар. 115) – дириг кижи дээш сагыш човап, хилинчектенип ыглап чор мен.
Кенден-Хуурак сени кыскаш ээлгиже эттээн, пат чыдыр деп дыннаан мен.
(ар. 115) – эмин эрттир эттээн.
. К#к дээр кырымга д_жер! (ар. 116) – шынын чугаалап тур мен.
Даш баарлыг эр кижээ ындыг белен, эът баарлыг иеге ындыг белен эвес болдур ийин. (ар. 1170 каржы, кээргел чок, синоним – доS баарлыг, эът баарлыг – эвилеS, ээлдек, кээргээр сеткилдиг.
.. чанар-чоруур мен дээр болза, ыдыныS кежин аSдара кеткени ол болдур ийин. (ар. 118) – дедирленип, #жежир.
Ачам ындыг кончуг ишти бак кижи боор. (ар. 120) – авыяастыг, кара сагыштыг. (Отец мой очень коварный человек.)
Чоп улус-даа кижини _ттеп сургавас боор ийик. (ар. 121) – чагып сургавас боор ийик.
Бирээзи-ле эпчок чуну чугаалаптар болдур, отка кагган сиир ышкаш дырыжа бээр бооп-тур ийин. (ар. 122) – раздражительный, вспыльчивый, буквально, как схожими брошенное в огонь. Хорадаачал, ажынчак.
ийи к#рн_р кижи мен кайын анаа олурар мен, база карактап-кулактап-ла бээр мен ыйнаан. (ар. 123) – хам чаяанныг кижи. Карактап-кулактай-ла бээр мен – хайгаарап, к#р_п чоруур-ла ыйнаан мен.
Аас былаажыр эвес, аттыг амытан боор, .. (ар. 124) спорить, вступать в пререкания. Букв рот отнимать друг у друга. Синоним – с#с каржыр, #г_н караSнадыр, маргыжар хире эвес.
Ийи караан дээрбектели берген олурбайн. (ар. 125) – кээргээр сеткли чок, каржы.
ие т#рели изиг баарлыг, ол ч_гээр боор. (ар. 125) – кээргээчел.
Чорбайн катканыS бажын манап турарын ол бе? (ар. 125) –
Думчуу-биле чугаалаар кижи ышкажыл, дыналбас. (ар. 126) – билдинмес кылдыр химиренип чугааланыр.
Бо уруг мынчап тургаш, мээS бажым чиир боор бо. (ар.127) – мени ат кылыр боор. "лумге чедирер боор.
Ам-на караам чырып келди. Сен база сугдан ижип ал, сарыым, карак чырый бээр ч_ве-дир. (ар. 134) чувствовать облегчение букв. глаза его станут светлыми. Сагыжы оожургап, сергеп келир.
СээS менче #г_н караннаткан херээн чул? (ар. 136) «Зачем ты споришь сомной!» - маргышкан херээS чул? Пререкаться, спорить.
Варианты аксын караSнадыр, дылын караSнадыр, синоним с#с каржыр, аас былаажыр, аксын к#ргузер.Ажыглаан литература:

Я.Ш.Хертек «Тыва – орус фразеологтуг словарь» Кызыл – 1975.Экии, Кара!
СээS чурттап чораан _еSде ядыы-даа болза чараш бооруSга сени бай оол алыксап чораан-дыр. Ч_ге чуртталгаS, аас-кежик чок болганы ол боор? Кенден-Хуурак сени чарашсынып, сонуургап ынакшааш, кудалап алды-ла ыйнаан. Сен Кенден-Хууракка эгезинде-ле эптиг-эвилеS чымчак чаSнап чораан болзунза, салым-чолуS #лумден чайлай бээр-даа турган боор. Бо таварылгада сен Седипке эмин эрттир бердинген турган боор сен. Ынакшыл сени чурттатпаан-дыр деп бодап тур мен. Седипке ынакшылыS сени аас-кежиктиг чурттатпаан-дыр деп катап-катап бодап олур мен. Оон аSгыда сен ам бо _еде болза, кузээниS албан чедип алыр быжыг туруштуг кончуг дээн кыс болур турган-дыр сен!
Улуг улустуS чугаалажыры дег эр угаанныг кыс чораан-дыр сен. Ам бо _еде чурттап чораан болзунза, езулуг ынак кижинге бердинген, аас-кежикти к_зеп чорааныS дег турган ирги бе?..
Бирде сени Седипти танывас, билбес, таныш чок тургаш, Кенден-Хууракка барган турган болза, эки чурттап чоруй баар турган боор деп база бодай бээр-дир мен. Азы та, Кенден-Хуурак сени кадай кылдыр ап алгаш, ч_ге эттеп-эриидеп чорааныл? СээS бодуS бурууS эвес деппе ? Кенден-Хуурак база сеSээ ынак болган-дыр, сени катап-катап суруп турарын бодаарга. Кижи бодаарга, бай-шыдалдыг Кенден-Хуурак боду к_зезе, чеже-даа кадайны кадайланыр турду ыйнаан. Та-та, азы билбес мен. Бир эвес мен сээS чоок эжиS турган болзумза, Кенден-Хуурак сеSээ ынак болза, салым-биле #жешпейн, Кенден-Хуурак-биле эптиг-демниг чурттай бер деп сумелээр ийик мен. Кенден-Хууракты тогбас бооруSга, сени эттеп-эриидеп чораан эвеспе.
Азы болза, Седипке ындыг кончуг ынак чораан болзунза, кудалаваанда-ла, Седип-биле #скээр дезип чоруй баар турган-дыр сен.
Ол уениS угаан-бодалы та кандыг ч_ве? Мээн бодалым бо-ла-дыр, Кара. Мени буруудатпйн к#р. Каржы-хажагай Кенден-ХуурактыS талазында дээш, мени буруудатпайн к#р, Кара.
Эх, Кара Кенден-ХуурактыS ынчаар каржы чаSнап кылыктанганыныS чылдагааны бодуSда эвес деппе , Кара!

Х_нд_ткел-биле СуваS Кежик
Тоора-Хем школазынын ##реничизи

22.12.14 чыл.

В.Ш. К#к-оолдун «Хайыраан бот» деп шиизинген хыналда тест айтырыглары.
Тест А. ШииниS утказынга.

«Хайыраан бот» деп шииниS автору кымыл?
«Хайыраан бот» деп шии аймаанын кайы хевиринге хамааржырыл?
«Хайыраан бот» деп шииниS кол маадыры Каранын овур-хевири кым деп орус чогаалчыныS, чуу деп чогаалында, кайы маадырныS овур-хевиринге д#мейил?
Шии каш к#жегеден, каш к#рг_з_гден тургустунганыл?
ШииниS киржикчилерин сактып, КараныS талалакчыларын болгаш удурланыкчыларын 2 ангы б#л_кке хуваап бижинер.
Шиинин эS эгезинде кымнар чугаалажып олурарыл?
Кара ада-иезинин аалынга кым-биле келирил?
Шииде кым деп маадырныS чугаазы-дыр? « ^жен-д#ртен саар инектиг, кодан сынмас хойлуг, хову сынмас чылгылыг болурга, ам ч__ боор, бир хун сагган с_т дээрге, сес харлыг оол уруг эштир чыгам ышкажыл. Бисте аас белээнге келген ийи инектин суду бо-дур, ам доскаар долган турар.»
Дараазында одуруглар кайы маадырныS кымга чугаалаан с#стери-дир? « Чоп дыннаарымга, Чускуккей-биле кады ойтулааштаан сураглыг болдун?...»
Уран: «Седип база ургулчу бо ырны ырлаар чораан, угбам. Бо ырны кандыг кижи ырлаар ыры боор, угбам?...» УранныS бо айтырыынга КараныS харыызын бижиSер.
КараныS монологун сактып бижиSер.
« Бо туругнун бажында оргулааш бар чуве, ында мээS #глеп каан сайзанаам ам-даа чыдыр боор ийин. Кончуг чараш торгу дег #ннуг даштар бар, #де бергенде ону бир янзы к#ст_р». Бо кымныS чугаазы-дыр. Домактардан дылдыS чурумалдыг аргаларын ушта бижиSер.
КараныS туругдан халый бээр мурнунда чугаалаан с#стерин сактып бижиSер.Тест «Б» - маадырларныS овур-хевирлеринге.
КымныS овур-хевири-дир?

«ОоS хары 60 хар иштинде, 3 кыс уруглуг, улуг уруунуS сонгу адазы болза-даа, улуг уруун бир харлыг чажындан азырап келген, улуг уруун бай-шыдалдыг улуска бергенинге ##р_п, чоргаарланып чоруур.»
«Оон хары 22, ада-иезиниS улуг уруу, дунмаларыныS ынак угбазы. Бай Кенден-ХуурактыS аалындан дезип чедип келгеш, дедир чоруур х#Sн_ чок болганындан амы-тынындан чарлыр ужурга таваржыр.»
«51 харлыг, аксы-дылы чымчак, аал-ораныныS ажы-ижи дээш _рг_лч_ сагыш човап, ажыл-иштен салдынмас, уругларыныS кижизидикчизи, угаан-сарыылдыг, ч_д_лге с_з_глелдиг кымыл ол?»
«Олар угбазынга аажок ынак, оозунга к#рген, дыSнаан, сонуургаан ч__лдерин ажыт-чажыт чокка т# каап берип турар. Оон кадында кадыг __леге туттурган угбазын кээргеп, ону дээш чаш ч_ректери саргып аарып, аSаа боттарыныS шаа-биле дузалаар дээш болдунар-ла аргаларын кылып турганнар.»
«Ол кавыныS улуг байы: ооS инектеринден бир х_н сагган сут дээрге - сес харлыг оол уруг эштир чыгам Ол Караны чаSгыс #г-буле туткан эS-не чоок эжи, кадайы деп эвес, а канчаарын-даа бодунуS х#Sн_ билир, садып алган кулу, барааны кылдыр к#руп турганнар. Шак-ла ооS ужурунда ол Караны кам-хайыра чок аажылап, уругнуS ада-иезинден ону саат чокка эгидерин каржы, дошкун негеп, кыжанып турган.»
«30 хар иштинде, уругларныS даайы. Ол Караны аалынга эккеп чедип келир.»
«Ол 40 хар иштинде Кенден-Хуурактын айбычызы, Сарыг-Ашак ышкаш ядыы болгаш кыстарлыг. Карага кээргел чок, чуге дээрге ол бай Кенден-ХуурактыS хамаарылгазында, чагыргазында турар.»
«20 хар иштинде КараныS баштайгы ынакшылы, #скус-чавыс, бодунуS чугаазы-биле алырга бир чыл ажыр дириг кижи ажыы ажып чоруур»
«Ол 55-60 хар иштинде Кенден-ХуурактыS талалакчызы болгаш ооS херээниS б_деринге дузалап турар. Чуге дээрге байныS сагыжын ##рткеш, оон арбын шаннал алыксап турар. КижиниS бергедээн _елерин ажыглааш, хоп-меге-биле чуве мегелеп алыр, алыксак-чиксек чанныг.»
«45 хар иштинде алыксак-чиксек хамныS кадайы, ажы-т#л_ чок, ааспырак.»
«Олар кайызы-даа 17-18 хар иштинде Каранын бичии дуSмаларынын эштери. ШииниS с##л_нде Кенден-Хуурак сугдан Кара биле Седипти чажырып, оларны мегелеп будап турар.»


Ажыглаан литература:
А.К.Калзан «Тыва литература» Кызыл – 1987 ч.
Ю.Ш. Кюнзегеш, М.А.Кужугет «Тыва чогаал» Кызыл – 2001
Тоора-Хем ортумак школазы

Ажылды Тоора-Хем ортумак школазынын
б#лук ##реникчилери:
Суван Кежик
Сарыглар Чочагай
Кол Угулза
Ажылды удурткан болгаш хынаан башкы – Алгыяк У.У.
13Чогаадыг - чагаа
Arial BlackБумажный пакетВ.Ш.Кок-оолдун
"Хайыраан бот"
деп шиизинге
кылып чоруткан
бот ажылдар15

Приложенные файлы


Добавить комментарий