Викторина Авам , ачам база мен номга ынак ог-боле бис


« Авам, ачам база мен- номга ынак өг-буле бис»
Башкарыкчы: Эргим хундулуг авалар, ачалар! Бо ужуражылгавысче чедип кээр уени тып, уругларынар дээш сагыш човап, оларнын кижизидилгезинге кичээнгей салып чоруурунар дээш улуу- биле өөруп четтирдивис. Бо хун бо ужуражылгавыста ном дугайында чугаа кылыр бис. Номнун кижиге ажык дузазы, ооң унези кайы-хирел? Канчаар-даа аажок улуг деп чувени кижи бурузу угаап билип тур боор силер.
Садик назылыг уругларывыс номну боттары номчуп билбес-даа болза, олар номнарга кончуг ынак, сонуургаарлар. Викторинавысты эгелээр мурнун Александр Кушнернин «Бедный папа» деп шулуун тыва дыл кырында утказын номчуп берейн.
Шулук «Кээргенчиг ачам».
Дыштаныр хун келирге-леАчам биле кады ийелээнАажок хой ном номчуп көөр бис
Мээн номум кончуг чарашЧузун бурун чуруктарлыгА ачам номун көөрумге
Чаңгыс чурук көзулбес-дыр
Чуну номчуп көруп орар кижи боор депАйтыргаш-даа канчаар ону.
Алызында өзе бергешАйтырыымга харыыны мен тывар боор мен.
Башкарыкчы: Маргыш чокка-ла шынап-ла уругларывыс кижизидилгезинге ном дыка улуг польду ойнап турар. Улуг орус чогаалчы А.М. Горький: «Номчаан ном бурузу мээң мурнумда бир-ле барып, чедип көрбээним оранче соңганы ажыдып турар биле дөмей» - деп турар. Шынап-ла, бистер улуг кижилер уругларывыска тывызыксыг чуге? Деп айтырыгларын чайгаар харыылап турар, көргузуп турар ажык соңга болуп турар хуулгаазын, кайгамчык, солун номнарны шилип бээр, оларны номчуп бээр, номнуң дузазы –биле оларны эки чувеге, билигге өөредир бис. Уругларывыстың чуге? – деп кызыгаар чок айтырыгларынга харыыларны кайыын тывар бис? Номнардан.
- Чуге ай чкрже барып душпезил?
- Чуге шиви ногаан өңнугул?
- Мени кайыын тып алдыңар?
- Улуг улус ойнаарак- биле ойнавазыл? ….. дээш-леУругларывыстың салбас-ла айтырыглары чок болгай. Оларга бистер улуг улус, ада-иелери билир шаавыс-биле уругларга солун кылдыр, тоолзуг, солун харыыларны бээрин кызыдар болгай бис.
Ынчангаш бо хун ада-иелеривис кайы-хире ном номчуурунга ынагыл, ол-ла айтырыгларны харыылаарынга кайы-хире тывынгырыл деп чувени оюн викторинаны эртиргеш билип алыр бис.
Викторинага ада-ие бурузу шупту киржир. Уш бөлукке уступ алыр
Бөлук бурузу аттарын адап алыр.
Конкурстар: 1) «Маңаа кым чораан-дыр, чузун уттуп капкан-дыр?»
Киржикчи бурузу бир чурук шилип алыр. Чуруктар чуу деп тоолдан чуруктарны чуруп коргускенин, удурланыкчы бөлуктер мурнай тыварын көргеш бир фишканы очко кылдыр бээр.
Чурук 1: Чал (Грядка), ында репканың ужу, чанында тоолдуң маадырларының истерии (Репка)
Чурук 2: Дошта оюп каан чер, онуун кудурук халая берген чыдар. (Дилги болгаш бөру).
Чурук 3: Сиген, кургаг будук, даштан кылган уш аңгы бажыңнар( Уш хаван)
2ги конкурс : Айтырыглар.
Айтырыгларны салырга билир бөлук коңганы мурнай чайгааш харыылаар эргени алыр. Олудундан алгырып болбас.
«Кызыл бөртчугеш» - деп тоолдун автору (Шарль Перро)
Уш хаваннарның аттары (Наф-наф, Нуф-нуф, Ниф-ниф).
«Теремок» депо рус улустуң тоолунга утказы дөмей украин улустуң тоолунуң ады (Рукавичка).
«Гадкий утенок» деп тоолдун автору (Ганс Христиан Андерсен).
Уругларга шулуктер тоолдар бижээн билдингир совет чогаалчы (К Чуковский)
«Алдын дулгуур болгаш Буратинонуң ужуралдары» - деп тоолдуң автору (А. Толстой)
«Конек горбунок» автору (Ершов)
Кайы орус тоолда Дилгижек эки талалыг маадыр бооп турар ийик? (Дилгижек болгаш харжыгаш)
9. Ашак келгеш кайгай берген Аажок шевер бажың
Куруяа соңга баарында орган
Кулугур дээш база чаңчай бергенУтказы домой тоолдар адын тывынар (Алдын балык), (Алдын кушкаш)
«Дөрт алышкы» деп тоол кай-чоннун толу –дур? (Тыва улустуң). Алышкыларның аттары: Шаашкак, Ары, Узук-Ховаган, Сыгырга.
Чуу деп (Тыва улустуң) тоолунда оол уш эртемге өөренип алыр ийик Ады кым (Уш чуул эртемниг оол) (өскус-оол)
Тыва улустуң тоолдары кандыг сөстер- биле эгелээр ийик. Бир чижектен чугаалаңар.
3 ку конкурс. «Кым –дыр мен тып».
Тоолдун маадырларың аттарын шилип тыртып алыр. Өске командага тыптырар. Мурнай тыпкан бөлук очкону алыр.
Тоолдар маадырлары: 1. Змей Горыныч
2.Соловей Разбойник
3.»Алдын Балык» тоолда кадай4 ку конкурс « Чуу-дур тып корем».
База-ла мурнундазында дег, шилип алгаш шимчээшкин (мимика, жест-биле) сөс чокка көргузер. МЫнда тоолда хереглеп турар хуулгаазын херекселдерниң аттарын бижээн.
Хоттабыч ашактын салыКовер самолет
Вольшебное зеркальце
5-ки конкурс. «Сказочное лото»
Эге сөзун адаарга, бөлук бурузу мурнай адаар.
Конек- Царевна Гуси
Аленький- Доктор- Бременские-
Алдын- Борбак-Алаадай6-гы конкурс. «Тоолче аалдап кел»
Команда бурузу бир тыва, бир орус улустуң тоолдарын чурукка чурааш өске бөлукке тыптырар

Приложенные файлы


Добавить комментарий