Ажык кичээл Улустун аас чогаалы


Технологическая карта урока
Класс: 4 Предмет: Төрээн чугаа Тема урока: Улустуң аас чогаалы Дата Ф.И.О. учителя:Домбуй-оол Алена Конфетовна
Этапы урока.
Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся Образовательные результаты
Предмет
ныеРабота с информацией МетапредметныеЛичностные
познава-тельныерегуля-тивныекоммуни-кативныеОрг.момент
1мин
Мендилежир, уругларныңкичээлге белеткелин хынаар,
ажылдаар байдалын көөр.
Орус чон –биле найыралдыг болурунга чуну дузалап турарын тайылбырлаар.
Слайд№1
Мендилежир,боттарының кичээлге белеткелин хынаар. Уругларның
кичээлге белеткелин хынаар,
ажылдаар байдалын көөр.
Өөредилгеге, бодунуң билиглеринге негелделиг болурун чедип алырСамоопределение к деятельно
сти.
2 мин Бо ырыны шупту катай ырлаалы.
Слайд№2
1-ги купледин шупту ырлаарБора- Шээленйниң
овур-хевиринчеуругларны куплет дургузунда киирер. Кичээнгейни хаара тудары-биле «Бора-Шээлей»деп ырының фонограммазын
салырУругларны фонограмма –биле тыва ырыны шын ырлаарын чедип алыр. Кичээлге сонуургалын бедидерПроблематизация:
3мин Тыва тоолдуң маадыры«Бора –Шээлей»деп кымыл?
Тыва,орус тоолдарның маадырларыкымнарыл?
Чүү деп тыва,орус тоолдар билир бис?
Уран-шевер,чараш кыс дээрзин илередир.
Тыва, орус тоолдарнын маадырларын илередир.
Тыва,орус тоолдарны адаар.
Утказын чугаалаарТыва тоолдарнын маадырлары эвилен-ээлдек,чечен –мерген улус деп чувени илередирБора –Шээлейни овур-хевири.
Тыва,орус тоолдарнын маадырларынын овур-хевириТыва херээжен кижи кандыг болурун угаап билири. Овур хевирни тайылбырлап билиринЧедип алыр. Овур-хевирни тодарадып билири.
Обнаружение проблемы
4 мин Тыва болгаш орустоолдар ɵɵредиглиг.

Слайд№3
Хуулгаазынныг,чечен-мерген,өөредиглиг чогаал дээрзин илередир. Тыва тоолдарның аттары,маадырларыЯнзы-бүрү тыва тоолдарның аттарын,
утказын тайылбырлаарТыва тоолдарның утказын угаап билириБодунун бодалын шын илередип билирицелеполагание: постановка цели, учебной задачи.
6мин Тыва тоол «Алдын-кушкаш»
биске чуну өөредип турарыл?
Орус улустун тоолу «Алдын балыкчыгаш»чүнү ооредип турарыл?
Слайд№4
«Алдын-Кушкаш»деп тоолду кысказы-биле чугаалаар.
«Алдын Балыкчыгаш»деп тоолду кысказы биле тайылбырлаарДомей чуулдерни илередир. Бо тоолдарга домей тоолдарны илередирАртык сеткил ара дужер дээрзин угаап билири. Чедиишкинниг ,уре-туңнелдиг ажылдаарын чедип алыр.
Эштериниң сөстерин дыңнап билириНом биле
ажыл4мин Төрээн чугаа номунда «Байлан»деп тоол биле ажыл.
Уруглар илчирбелей номчуур. Кылдыныгдемдектерин номчулга уезинде шын ажыглаары. Байлаңга дуза катпаан аңнарнын овур хевирин өөренип көөрү«Байлан»деп тоолдуң өөредии чул? дээрзин тодарадыр. Номчуурунуң дүрүмнерин шын сагыырыЭштериниң номчуурун сайгарып билириАйтырыг болгаш кыйгырыг демдектерлиг состерни шын номчууру.
Физминутка2мин Байланга келген дириг амытаннарның шимчээшкинин өттүнер.
Слайд№6-11 Озвучивание темы урока
3мин «Байлан»деп тоолду…..
чогааткан«Алдын балык» деп тоолду
А,С.Пушкин чогааткан.
«Алдын-Кушкаш»деп тоолдуУлус,чон чогааткан Слайд№12
Салгалдан салгал дамчып келген чогаалдарныулустун аас-чогаалы дээр. Тыва,орус аас-чогаал ы өөредиглиг деп билип алыры. Хой талалыг информацияны эки шингээдип билири. Тыва болгаш орус улустун аас чогаалында домейлешкек чуулдерни илередири. Тоол да болуушкуннарны сайгарып билири. Эштери-\биле сумележип ,дыңнап билири. Угаан-медерелин делгереңгейжидип турарРешение проблемы:
3мин Тыва болгаш орус аас чогаалың хевирлери.
Слайд№13,14 Тоол,үлегер домактар,тывызыктар,дурген чугаалар,оюннар. . Чараш чуулге даянган информацияны шингээдип,хулээп алыры. Тыва,орус улустунаас-чогаалынга ундезилээш чоптуг чорукка (толерантность)кижизидериАас чогаалдын өөредии биле эки болгаш багай чорукту ылгап билири. Аас-чогаалдын улегери биле улус аразынга бодун алдынары. Тыва болгаш орус аас чогаалынга билиглерин амыдыралда ажыглап билири.
Высказывание гипотез, предположений.
3мин Тыва болгаш орус аас чогаалының билиглеринге дылывыс сайзыраар Слайд№15,16
Дурген чугааларДыл домаан сайзырадырыОрус улустуң дурген чугаазы биле деңнелге. Дурген болгаш тода чугаалап өөренири.
Проверка гипотезы.
3мин Тыва болгаш орус аас чогаалының билиглерингеУгаан медереливис сайзыраар.
Слайд№17,18,19 Тывызыктар.
Оюннар. Угаан-медерелинсайзырадырБөлүктер
биле ажылдапөөренири. Домашнее
задание Немелде литература-биле ажылдап өөренир.Тоолдар номчуур.

Дурген чугаа өөренир. Аас чогаалга хамаарылгалыг билиин унелеп көөр. Бөлүктер
биле тыва оюннар ойнаар. Бот ажылЗакрепление изученного материала
3мин Улустуң аас чогаалын чүге өөренирил?
Слайд№20 Улустуң аас чогаалынга хамаарыштыр алган билиглерин катаптап быжыглаар.
Эштеринге унелелди бээр. Бергедежип турар уругларны тодарадыр.
Итоговая рефлексия
5мин -Аас чогаалының ужур-дузазы чүдел?
-Кичээл солун болду бе? Солун болган болза адыштарын часкаар.
-Алдын,монгун,хулер медальдарны бодунга тыпсыр.
Слайд№21 Бодунун аас чогаалга хамаарылгалыг билиинге демдектерни салыр.
Бодунун бодалын болгаш туружун шын,быжыг илередип билири«Алдын чуурга»
«Алдын дулгуур» деп тоолдар биле деңнелге. Бодунун чедиишкиннерин база ам-даа чедир ажылдаар чуулдерин анализтеп билириЧуге чедир билбейн турарынынын чылдагааннарын тодарадып билириЧедир билбейн барган айтырыгларын эштери биле сумележип көөрБот-унелелди кылыры

Приложенные файлы


Добавить комментарий