Литературно-музыкальная композиция ВОССЛАВИМ ЖЕНЩИНУ-МАТЬ

Фжсурокты куыст.
( Литературон – музыкалон композици сылгоймаджы каджн.)


15 – жм астжуккаг скъолайы
ирон жвзаг жмж литературжйы
ахуыргжнжг Гжззаты Т. С.Дзжуджыхъжу – 2006 аз.
Бжржгбоны хжстж:
Ахуырдзауты фжцалх кжнын ужлжмхасжн жрмжгжй раст пайда кжнын,
нырыккон ирон поэтты уацмыстжм лжмбынжгджр хъус дарын, ирон аив
дзырджн аргъ кжнын, жмдзжвгжтж аив жмж раст кжсын;
2) Сывжллжтты ахуыр кжнын ныййаржгжн, сылгоймагжн стыр аргъ жмж
кад кжнын, уарзон цжстжй йжм кжсын.

Залы фжлыст: сылгоймаджы, мады тыххжй ржсугъд ныхжстж фыстжй, плакаттж арфжйы ныхжстимж, дидинджытж, магнитофон, музыкж.

Эпиграф : Жз – сылгоймаг – цардаразжг фарн джн,
Кувут, лжгтж, иууылджр мжнжн.
Жз бжллиц джн, дидинжджы тау джн,
Жз цъжх уалдзжг, цины заржг джн
Хостыхъоты Зинж.


Бжржгбоны цыд.
( Хъуысы ужздан ирон музыкж. Рацжуынц сценжмж 2 ахуырдзау – амонжджы.)

1 – аг амонжг: - Уж бон хорз, зынаргъ маджлтж, ахуыргжнджытж жмж ахуырдзаутж. Зжрдиаг арфж уын кжнжм сылгоймжгты бжржгбоны фждыл. Нж зжрдж уын зжгъы стыр жнжниздзинад, уж кжстжрты хуртжй куыд бафсждат жмж ма бирж азты амондджынжй куыд фжцжрат, ахжм арфж уж ужд! Хонжм уж литературон – музыкалон композицимж « Маджлтыл уж хуызджр заржг зарут!»

2 – аг амонжг: - Сылгоймаг!.. Мад!..Ды дж уалдзжгау ржсугъд, цардджттжг,
хуры тынтж уаржг!.. Сылгоймаг!.. Мад!.. Куыд хъуамж ферох уой дж бирж фжлмжн ныхжстж, дж къухты хъарм, дж ржвдаугж цжстжнгас?!
- Цы ис зжххыл зынаргъджр маджй? - МАД!

1 – аг амонжг: - Зындгонд уырыссаг фыссжг М.Горький фыста: : «Жнж сылгоймаг нжджр хъжбатыр ис, нжджр поэт!»
Хуыцау, жвжццжгжн, хуымжтжджы не’схайджын кодта сылгоймаджы жмбисонды хорз миниуджытжй. Ирон аджммж ис ахжм тауржгъ сылгоймаджы тыххжй. Чи зоны, исчи уж йж фехъуыста.
Хуыцау жрбайста худгж хуры тынтжй цалджр, жрттиваг мжйы сонт жнкъарддзинад, мжлхъы сжрыстыр ужздандзинад жмж уарди дидинжджы жмбисонды тжфаг. Цжмжй жгжр жлутон ма фжуа, уый тыххжй ма йжм бафтыдта ноджы уаддымгжйы жнжсжрфат зилдухжнтж, рувасы хиндзинад,тжрхъусы тжппуддзинад, мигъты цжссыгкалындзинад уарыны агъоммж жмж гжркъжраджы талф - тулфдзинад дзургжйж. Чысыл ахъуыдыйы фжстж ма йжм бафтыдта ноджы хъаймжты жппжт бжллжхтж: арт, зжй, жрвжрттывд, жрвнжрд, тымыгъ, тжркъжвда. Жмж жппжт уыджттжй саржзта
сылгоймаг.
( Хъуысы заржг « Жз – сылгоймаг» - Медойты С.)
1 – аг кжсжг:
« Сылгоймагжн» (Денджызты Денджыз.)
Сылгоймаг, мж амонд,
Ды мын радтай цард.
Жз уымжн фжхжрын
Дж рухс номжй ард.

Мж абоны рухс цин,
Мж райсомы скаст.
Дж фенд мын фжсуры
Мж сагъжс, мж маст.
Дж цжстыты хъазын –
Мж бжллицты зжй.
Джу фжндон куы ржзид
Цард хъжлдзжг, фжрнжй.

Ужд а дуне фестид
Ужлжуыл дзжнжт,
Фжуиккой быныскъуыд
Лжджы катай, мжт

Сылгоймаг, дж номжй
Фжхжрын жз ард.
Ды мын радтай амонд,
Ды мын радтай цард!..

2 – аг кжсжг:
«Зждбаджн» ( Денджызты Д.)
Сжржй Дын, сылгоймаг, жз зонгуытыл кувын,
Бжрзонд Хуыцау амонджн сфжлыста Джу.
Дзжгъжлы нж хонынц поэттж Джу рухс фын,
Зждбаджн бжрзонды фжйлаугж цъжх нжу.

2 – аг амонжг: - Жвжццжгжн, зжххыл ахжм тых нжй, жмж сылгоймагимж кжй ис абаржн Сылгоймаг у хуры тынтау ржсугъд жмж фжлмжн, сылгоймаг у фарн жмж амонд хжссжг Сылгоймаг!.. Мад!.. Куыд жгжрон тых ис уыцы дзырдты Ирон аджм рагжй фжстжмж кувынц сылгоймаг – бардуагмж, Мадымайржммж, курынц дзы цот, фжджхсынц сж хъжбулты.

1 – аг амонжг: - Мад Ацы фжлмжн, алжмжттаг дзырд фехъусгжйж , алы кары аджймаджы цжстытыл ауайы йжхи ныййаржг мад, йжхи уарзон схъомылгжнжг
Мад алкжмжн джр у ныййаржг, схъомылгжнжг, ахуыргжнжг, зондамжнжг, хур жмж цжсты рухс. Цас фыджбон федта Мад йж царды, хъжбул хъомылгжнгжйж, цал жгъуыссжг жхсжв арвыста йж кжстжры жнжмжт фынжй хъахъхъжнгжйж, цал хатты йж бахызта фыдбылыз жмж жвзжр хъуыдджгтжй, цас уарзондзинад жмж хъармдзинад ын балжвар кодта жнжвгъау?! Жмж чи фжнымайдзжн Мады хжрзтж? Кжй бон суыдзжн Мады лжггад жмж фыджбонжн аккаг аргъ скжнын? Жвжццжгжн, никжй!..

3 – аг кжсжг: « Ныййаржджы зжрдж» ( Денджызты Денджыз)
Ныййаржджы зжрдж, ныййаржджы арм –
Бжмбжгжй фжлмжнджр, зжрин хурау – хъарм.
Ныфсы мжсыг цотжн – йж зондджын ныхас,
Ржвдауы кжстжры йж цжстыты ’нгас.

Йж цжсгомжй хуртж' мж мжйтжн сж каст –
Нж коймж. Хъжбулмж – жгжрон йж уарзт.
У ууыл ждзухджр йж сагъжс, йж мжт,
Фжзжгъы: «Мж фжндон дзжбжхжй цжржд!»

Куы бахаужм катайы уацары мах,
Куы фжцуды царды зынвжды нж къах,
Цжуыл ис ужд абаржн маджн йж зын,
Йж мидхъуырдухжнтж, зжрджйы хъжрзын.

Мжрдтжй джр нж тавы йж зжрджйы хъарм,
Фынгжн нын фждары мжрдтжй джр йж арм.
О, макуы йын ракж ды, хорз хъжбул, зын,
Уадз ма стона риужн йж дудгж хъжрзын.

( Хъуысы заржг « Маджй зынаргъджр нжй» - Кудухты В.)

2 – аг амонжг: - Сызгъжрин фестай, Мад! Куыд адджын сты дж фжлмжн ныхжстж, дж къухты хъарм, дж ржвдыд цжстжнгас!.. Куыд зынаргъ жмж кадджын у дж ном!.. Куыд жнжнымжц стыд дж хжрзтж, дж фыджбон!
Хуыцау зжгъжд, жмж алы кжстжр джр куыд жмбара уыцы хъуыдджгтж жмж куыд архайа, цжмжй Мады зжрджмж маст ма хжсса, фжлж йын аккаг лжггад кжна. Хъыгагжн, Мады хжрзтж алы хъжбул нж фембары, жмбжлон аргъ сын нж фжкжны.
Уый фждыл ирон аджммж ис ахжм тауржгъ

1 – аг амонжг: - Раджы кждджр иу лжппу бауарзта сауржсугъды. Чызг ын хъазгжйж загъта, зжгъгж, мын кжд дж мады зжрдж жрбахжссай, ужд дын бакомдзынжн Лжппу ацыд, йж мады зжрдж скъахта жмж тагъд – тагъд фезгъоры йж уарзонмж. Фжндагыл йж къах дурыл скъуырдта жмж фжкалд. Мады зжрдж фесхъиудта жмж афарста йж хъжбулы: «Дж къах тынг ныццавтай, мж хъжбул?»
( Хъуысы заржг « Мады зжрдж» - Мжргъиты хотж зарынц.)

2 – аг амонжг: - Ис ахжм жмбисонд: «Мады лжггад никуыма ничи бафыста.» Жмж уый, жцжгжйджр, афтж у! Фжлж алы кжстжры хжс джр у, цжмжй йж хорз хъуыдджгтжй, йе’гъдау жмж каджй йж мады зжрджмж уарзондзинад жмж амонд хжсса, цжмжй ныййаржг уа сжрыстыр жмж зжрджрухс йж хъжбулжй.
Мад амондджын вжййы йж кжстжрты руаджы, йж хъжбулты амонджй. Ма бавгъау кжнжм уыцы стыр амонд ныййаржгжн!...

4 – жм кжсжг: « Куыд хорз у» ( Денджызты Д.)
Куыд хорз у, -
Ныййаржг йж хъжбулты цинжй
Куы вжййы жгжрон жфсжст:
Йж фжндиаг куы ржзынц
Ржсугъд жмж буцжй,
Сж уынджй жфсжды йж цжст.
Куыд хорз у, -
Ысхжссжг зжронд фыд сж номжй
Куы ракжны барджын ныхас:
Куы дзы байрох вжййынц
Йж дудгж рыст бонтж,
Бынтонджр куы’ рсысы йж маст.

1 – аг амонжг: - Сылгоймаг!... Мад!.. Цас хорз миниуджытжй хайджын дж?! – Хъжбатыр, фжразон, сжрыстыр, барджын, уынгжгзжрдж, фидар, хиуылхжцгж
Жмж сж чи фжуыдзжн нымад7 Чи ссардзжн уыйбжрц ныхжстж? Цавжр аив дзырды джсны сныв кжндзжн Мады монументалон фжлгонц?..

5 – жм кжсжг: «Йе’ сныхас – мж ныфсы мжсыг» ( Денджызты Д.)
Мидбылты куы бахуды ныййаржг,
Сагъжс риуы атайы бынтон;
Таржрфыгжй ракасти мжнырджм, -
Ужд кжнын мж райгуырдыл фжсмон.

Айтынг вжййынц кжд йж ныхы’ нхъырдтж,
Ужд вжййын мжхицжй разы жз.
Йе сныхас – мж ныфсы мжсыг, м’ амонд,
Йе сныхас – мж бжллицты фжржз.

2 – аг амонжг: - Ирон Мад!... Ирон сылгоймаг!.. Цжй кадджын жмж хъжбатыр дж?! Цжй фжразон жмж фидар дж7! Жвжццжгжн, уымжн бафжржзтай, ирон сылгоймаг, ахжм зын жмж ужззау фжнджгтыл рацжуын Жмж нж фжцудыдтай. Дж кады ном айхъуыст жнжхъжн дунейыл
Цыфжнды зын уавжры джр ирон сылгоймаг йж ужздан ном никуы фжчъизи кодта, йж сжрмж жгаддзинад никуы жрхаста жмж йж кжстжрты джр ахуыр кодта ирон жгъдау жмж кадыл. Никуы фжтарст ирон сылгоймаг, мад зындзинждтжй, йж уд – иу раужлдай кодта, цжйнжфжлтау йж кжстжр фжцуда, фжтыхса Акжсжм- ма абон фжстжмж жмж жрымысжм: Къостайы Сидзжргжсы, Къубалты Алыксандыры Госжмайы, Коцойты Арсены Саломийы, Брытъиаты Елбыздыхъойы Нанайы, Туаты Дауыты Нуцайы, Гаглойты Владимиры Госжмайы жмж бирж жнджрты.

1 – аг амонжг: - Куыд нж хъуамж жрымысжм мах абон Ирыстоны хжстрыстзжрдж маджлты рухс ном?!.. Цал жмж цал ныййаржджы скоддтой сж ужлж саутж? Цал жмж цал маджн нал разджхт йж фырт хжсты быдыржй? Фыдыбжстжйы Стыр хжсты
фжмард: 2 хждзаржй – жвдгай фырттж, 7 хждзаржй – жхсжзгай фырттж, 26 хждзаржй – фжндзгай фырттж, 92 хждзаржй – цыппжргай фырттж, 100 хждзаржй – жртыгай фырттж
О, ныййаржг мад, куыд фидар жмж фжразон разындтж! Хъжбулы сжфтжн, дам, арс джр нж фжразы, - фжзжгъынц. Фжлж ирон Мад бафжржзта, арсжй тыхджынджр разынд. Нж бары ирон Мад йжхицжн джр жмж хъжбулжн джр жгаддзинад, худинаг
сжрмж жрхжссын, разжнгард кжны йж кжстжрты райгуыржн зжххы сжрвжлтау хъжбатыр жмж намысы хъуыдджгтжм, куы бахъжуа, ужд кады мжлжтмж джр

6 – жм кжсжг:
Ирыстоны хжстрыстзжрдж ныййаржг
Йж сжфт хъжбултжй бжлццжтты фжфжрсы,
Нжма банцад йж судзгж – дудгж хъаржг,
Жмж йж цжссыг бжрзытжй лжджрсы
( Хъуысы заржг «Хжстон хъжбултж» - Медойты С.)
2 – аг амонжг: - Куыд нж у жнусон кады аккаг Хъалжгаты фондз жфсымжры мад, кжцы жфсымжрон ингжны ужлхъус загъта фидаржй: « Жз радтон мж фондз фырты Райгуыржны сжраппонд, жхсжзжм ма мын куы уыдаид, ужд уый джр нж бавгъау кодтаин»
1 – аг амонжг: - Гжзджнты авд жфсымжры мад!.. Фжлмжнзжрдж, ржвдауаг, фжлж фидар жмж хъжбатыр мад. Жнж цжстысыгжй ржвдауы мад йж сжфт хъжбулты, хжст ын сж « иугай фжци давд»Ныр сын дауы йж уырзтжй сж цухъхъатж Ныддур ис мады зжрдж, нал жм ис цжссыг Нж хъустыл ауайынц йж судзжггаг ныхжстж: Мж зжрджйы – авд нжмыджыавд фыджхы авд хъаржджы авд ингжны
Цы загъджуа ахжм ныййарджытжн? О, цы загъджуа?!.. – Хъусут, ныййарджытж! Нж амардысты уж хъжбултж! Уыдон жнусмж цжрдзысты Ирыстоны рыст зжрджйы, уыдон жнжхъжн Ирыстоны хъжбултж уыдысты!..
2 – аг амонжг: - Хъыгагжн, абон джр дудынц хжсты хъждгжмттж, абон джр зжххыл цжуы хжстытж, алыхуызон фыдбылызтж. Абон джр нж сур кжнынц маджлты цжссыгтж Жмж хжсты фжмард кадимж Райгуыржны сжрвжлтау дж хъжбул, - уымжн ма ис бамбаржн!... Фжлж цжй жмж кжй тыххжй аскъуыд Беслжны маджлты зжрдижгты ржзгж цард? Куыд баурома уыцы жгжрон маст та ныййаржг? Куыд цжра дардджр уыцы мад, цалджр ржзгж уды кжмжй фжхъуыд уыцы сау фжззыгон бон?!.. Фжлж мад фжразон у, мад арсжй тыхджынджр у, жмж та стыр хъжбатырдзинад жмж жгъдау равдыста ам джр ирон Мад!..

7 – жм кжсжг: Жмж сыстади дунейы мад.
Къухтыл систа йж иунжг бындары,
Зилы, агуры бжстыл ржстад,
Хжстжндзаржгжн йе стыр маст хъары:
«Ма та, ма та суадз дунейыл хжст!»
Маджн рустыл йж цжстысыг уайы.
Дзуапп нж рарджуыд маджн, жрмжст
Хжстжндзаржг сызгъжрин нымайы.
Сиды идждз ус ныр уырджм, кжм ис
Сабыр аджмжн фарны ужлахиз:
«Мад – дж фждзжхст, Ужржсе,
Сидзжр – де уазжг, хжстжй нж бахиз!»
( Плиты Г,)1 – аг амонжг: - Стыр кадджын Хуыцау макуыуал жруадзжд фыдбылыз Ирыстоныл джр жмж жппжт зжххы къорийыл джр! Кжстжртж цъжх, сабыр арвы бын амондджынжй куыд хъомыл кжной сж ныййарджыты фжндиаг, ахжм арфж нж ужд! Абон у стыр бжржгбон – сылгоймжгты кадджын бон, жмж нж фжнды, цжмжй нж изжр дардджр ацжуа хъжлдзжгджр, цжмжй нж маджлты зжрджтж сж кжстжрты ржсугъд жмж хъжлдзжг архайджй барухс уой.
Абон ацы стыр бжржгбонмж нж ахуырдзаутж тынг зжрдиагжй бацжттж кодтой жмдзжвгжтж, зарджытж, кжфтытж, инсценировкжтж.
2 – аг маонжг: - Жмж цавжр бжржгбон фидауы жнж ужздан ирон кафтжй?
Нж зынаргъ сылгоймжгтж, маджлтж, хотж! Ацы кафт уын лжвар кжнынц .
( « Хонгж» кафт.)
1 – аг амонжг: - Зынаргъ жмбжлттж! Байхъусут Хостыхъоты Зинжйы жмдзжвгж
« Жз – сылгоймаг» - мж. Кжсы йж ..
2 – аг амонжг: - Сылгоймаг жппжты фыццаг у Мад. Маджлтыл фыст жрцыдысты жппжты хуызджр жмдзжвгжтж, маджлтыл азарыдысты жпппжты хуызджр зарджытж
( Хъуысы заржг « Мад хъжбулжн йе стъалы, йж хур у» - Балаты В.)
1 – аг амонжг: - Мады кадджын ном цжмжй жнусон уа, уый тыххжй нж курдиатджын поэттж ныффыстой бирж ржсугъд жмдзжвгжтж. Байхъусжм - ма дзы иумж. Кжсы йж .
«Мады ном – жнусон» ( Денджызты Д.)
Зжххыл ис иунжг хжзна царды,
Жмж уый мад у, мж хур, мад.
Йж ржвдыд сау дуртжм джр хъары,
Фжсуры зжрджйы фжллад.
О мад, сызгъжрин мад, дж хжрзтжй
Ды кжныс кжстжрты жнгом.
Тжхуды, заржджы ныхжстжй,
Жнусон ч искжндзжн дж ном.
Дж къахвжд агурын нж хжхты,
Джу жнхъжл уардимж кжсын,
Куырттаты стыр комы ужржхы
Дж хуыз мж цжстыты хжссын.
Мж заржг саржзтон дж мжтжй,
Йж зжлты бавжрдтон мж уарзт.
Дж зынаргъ Къадаты бжрзжндтжй
Мж удмж хур цыма жркаст.
Цы хорз у, чи сбуц кодта мады,
Жмж йын чи радта жгъдау,
Зжххыл уый дзыллжты нымады
Йж фарнжй батавдзжн Хуыцау.
Хуыцау та бжрзжнджй фжлгжсы,
Хжрзудтжн риссынжй тжрсы.
ХуыцауУый цжсгоммж нж кжсы.
Хуыцау Уый зжрджмж кжсы.

2 – аг амонжг: - Ныр та бакжсут сценкжмж «Жнжрхъуыды чызг» Архайынц 2 къласы ахуырдзаутж. ( Джиоты Катямж гжсгж, 2 къл. Кжсыны чиныг, 46 фарс.)
1 – аг амонжг: - Бакжсут ( чи кафы, уыдон нжмттж зжгъын) музыкалон лжвармж.
( Ирон кафт.)

2 – аг амонжг: - Ирон фжндыр нын баззади фыджлтжй.
У махжн та нж хжзнаты хуызджр.
Ирон фжндыр! Ржсугъд зжрджйы тжгтжй
Уый райгуырди, уый равзжрди кждджр!..
Жнж фжндыр нж фидауы Ирыстон!
Жнж фжндыр мжгуыр кжны нж зжхх!
1 – аг амонжг: - Жмж уый, жцжгжйджр, афтж у. Цы ис ржсугъдджр ирон фжндыры зжлтжй?.. Байхъусжм - ма, уждж . – йы диссаджы цагъдмж.
2 – аг амонжг: - Ныр та байхъусжм нж хжрз чысыл сабитжм, 1 къласы ахуырдзаутжм. Уыдон джр зжрдиагжй арфж кжнынц сж маджлтжн, сж нанатжн, сж хотжн. Табуафси, нж гыццыл хуртж!
( Сценжмж рацжуынц 3 – 4 сабийы. Алчиджр сж йж ном, йж мыггаг зжгъы, афтжмжй радыгай дзурынц жмдзжвгжтж.)

1 саби: «Мадмж» ( Плиты Харитон)
Бирж фжржвдыдтай,
Уж, гыцци, мжн,
Аржх – иу аргъжуттж
Кодтай мжнжн.

Хъарм – иу мж бамбжрзтай,
Хур мж хуыдтай.
«Ахусс мын, айржз мын!» -
Заргж дзырдтай.

Буцжй дж хъжбысы
Схастон мж ржз.
Ракжс - ма абон дын
Ногдзау джн жз!

Уарзын мж чингуытж,
Уарзын мж хъжу,
Уарзын Фыдыбжстж,
Уарзын жз джу.

2 саби: « 8 – жм Мартъи» ( Цжрукъаты В.)
Абон – Жстжм, Жстжм мартъи
Арфж дын кжнжм, нана!
Бирж рухс бонтж ма царды
Хъуамж фенай ды нырма!
Мах куы ысужм космонавттж,
Мжймж балц куы кжнжм, ужд
Махжн ды куыд зжгъай афтж:
«Цжй, ржстмж фжндаг фжужд!»

3 саби: « Мж нана» ( Цжгжраты Гиго)
Нжу мжнжн мж бон зжгъын,
Цас уарзын нанайы,
Фыны джр йж фжлмжн худт
Цжстытыл фжуайы.

Зымжгмж мын бавжры
Чырыны фжткъуытж,
Хъулон хъждуртжй мжнжн
Саразы фжрдгуытж.

1 – аг амонжг: - Нж бжржгбон жрхжццж кжронмж. Иу хатт ма зжрдиаг арфжтж кжнжм жппжт сылгоймжгтжн джр. Хуыцау уын стыр жнжнилдзинад балжвар кжнжд, уж кжстжрты хуржй жфсжст ут, уж лжггад уын куыд жмбарой, ахжм арфж уж ужд. Бирж азты ма хъжлдзжгжй жмж амондджынжй куыд фжцжрат, ахжм амонд уын Хуыцау раттжд!
2 – аг амонжг: - Кжронбжттжны ма мж фжнды бакжсын ахжм ржнхъытж:
Мад дын куы ратдзжн йж уд жмж цжст.
Маджн йж хъжбул зынаргъ у.
Мады ржвдыджй ут уе’ ппжт джр’ фсжст,
Мад нын жнусон цырагъ у!

1 – аг амонжг: - Стыр бузныг нж буц уазджытжн, стыр бузныг нж бжржгбоны архайджытжн! Нж иннж фембжлдмж!...
( Хъуысы заржг « Маджлтыл уж хуызджр заржг зарут». )


«Маджлтыл уж хуызджр заржг зарут!»

Приложенные файлы


Добавить комментарий