Входящие контрольные работы по биологии, географии и природоведению

6 сыйныф ™чен кереш контроль эш.

Табигатьне ™йр‰н_че ф‰нн‰рне санап чыгыгыз:


табигатьне ™йр‰н_ методларын языгыз:


1нче k‰м 2нче баганаларны т‰Sг‰л китерегез:
1. Меркурий а. иS кечкен‰ планета

2. Fир б. Кояшка иS якын планета

3. Юпитер в. Борынгы РимныS сугыш алласы
х™рм‰тен‰ аталган планета

4. Марс г. т™п _зенч‰леге - тере организмнар булу

5. Плутон д. ИS зур планета

1нче k‰м 2нче баганаларны т‰Sг‰л китерегез:
астероид а. Астероид кис‰кл‰ре
комета б. Таркалган комета калдыклары
метеор в. йолдыз р‰вешле к_к Gисеме
метеорит г. “ч‰чле” диг‰нне аSлатучы к_к Gисемн‰ре
Кояш нинди йолдызга кер‰?
А. Гигант кызыл йолдыз
Б. Супергигант кызыл йолдыз
В. к‰рл‰ кызыл йолдыз
Г. к‰рл‰ сары йолдыз
‰леге с_зл‰р арасында б‰йл‰неш урнаштырыгыз:
А. 1.Утырма тау токымнары, 2. минераллар, 3. Gир кабыгы.
Б. 1. Gисем, 2 матд‰л‰р, 3. молекулалар k‰м атомнар
В. 1. магма, 2. лава, 3. мантия.
1нче k‰м 2нче баганаларны туры китерегез:
Африка а. ИS суык материк
Евразия б. Зурлыгы буенча 2нче урындагы материк
Антарктида в. иS кечкен‰ материк
Австралия г. иS зур материк
Fир катлауларын санап чыгыгыз k‰м билгел‰м‰ бирегез.
тере организмнарныS т™п патшалыкларын языгыз.
океаннарны м‰йданнары _с‰ бару т‰ртибенд‰ языгыз.
тере организмнарныS т™п яш‰_ тир‰лекл‰рен санап чыгыгыз.
кешенеS борынгы бабаларын барлыкка кил_ буенча урнаштырыгыз.
1. австралопитек, 2. Булдыклы кеше, 3. дриопитек, 4. Акыллы кеше, 5. Туры басып й™р_че кеше.


Gавап

Gавап

1
Биология, астрономия, география, химия, экология, физика, геология,
7
1-б; 2-г;3-а;4-в.

2
К_з‰т_, т‰Gриб‰, _лч‰_.
8
Гидросфера-су катлавы,
Атмосфера – kава катлавы,
Литосфера-таш катлавы,
Туфрак – литосфераныS ™ске уSдырышлы катлавы.

3
1-б; 2-г; 3-д; 4-в; 5-а.
9
Бактерия, г™мб‰, _семлек, хайван, вирус

4
1-в;2-г;3-б;4-а.
10
Т.Боз океаны, jинд океан, Атлантик океан, Тын океан.

5
г
11
Су, kава, коры Gир.

6
А. 3,1,2
Б. 2,1,3
В. 3,1,2
12
3,1, 2, 5,4.
Приложенные файлы


Добавить комментарий