Календарные планы


8-ки класстын тыва дыл кичээлдеринин календарь-тематиктиг планы.
Тургузукчузу: Александра К. Ойдан-оол,Ш. Ч. Сат,Н.Д.Сувандии
Ному: 8 кл. ниити ооредилге черлеринге /М.Д.Биче-оол, Д.А.Монгуш,М.В.Бавуу-Сюрюн.Тыва дыл. Кызыл 2001г.. –2-е издание.
Ооредилге планы-биле шупту- 70 шак,Неделяда -2 шак
Киирилде кичээл-1 шак
7 класска ооренген чуулдерни катаптаары-12 шак(оон иштинден 1 хыналда ажыл)
Тускайлаан кежигуннерлиг домактар -14(оон иштинден 1 хыналда ажыл)
Дорт болгаш доора чугаа -7 (оон иштинден 1 хыналда ажыл)
Нарын домак дугайында билиг--1 шак (оон иштинден 1 хыналда ажыл )
ЧНД.Чагырышпаан нарын домактар дугайында билиг -5 шак (оон иштинден 1 хыналда ажыл)
Чагырышкан нарын домактар -4 шак
Тайылбыр домактарнын янзылары –17 шак(оон иштинден 1 хыналда ажыл )
Нарын домактарга будун чартык сек,ийи сек,тире -4 шак(оон иштинден 1 хыналда ажыл)
Чыл дургузунда ооренгенин катаптаары 6 шак. . I-четверть-17 шак.(ХЧС-1 ш) II четверть-14 шак.(ХЧС-3 ш) III четверть-24 шак(ХЧС-1 ш) .IY четверть-15 шак.(ХЧС-1 шак)
№ уро-
ка Кичээлдин темазы.Тема урока шагы
Кичээлдин чугула
билиглери
Основные понятия урока Кичээлге ажыл хевири
Виды деятельности на уроке Тип урока
Онаалга
Дом.
задание Дата
Прове
дения
план факт
1 Тыва бижикти чогаатканы. 1 Ном-биле таныжылга, оон тургузуу, тыва дылдын унелели,делегей дыодарынын аразында туружу Тыва дылдын ролю,чоннун культуразы,тоогузу- дылда Киирилде
кичээл Пар1 М-2 2 СК болгаш домак СК-да, домакта состернин холбаазы. 1 Дылдын кол адырларын, СК болгаш домак СК-да, домакта состернин холбаазын тодарадып билири . Ном-биле ажыл, ск.сайгарылгазы,холбаалары Катаптаашкын. ЧСК Пар2 М-10 3 Ийи болгаш чангыс чугула кежинуннуг домактар, медээ, айтырыг, алгы домактары. 1 Ийи болгаш чангыс чугула кежинуннуг домактар, медээ, айтырыг, алгы домактарын ылгаары,сайгарары Ном-биле ажыл, Ийи болгаш чангыс чугула кежинуннуг домактар сайгарары Катаптаашкын. Пар3 М-14,15 4 Ийи болгаш чангыс чугула кежинуннуг домактар, медээ, айтырыг, алгы домактары. 1 Ийи болгаш чангыс чугула кежинуннуг домактар, медээ, айтырыг, алгы домактарын ылгаары,сайгарары Ном-биле ажыл, Ийи болгаш чангыс чугула кежинуннуг домактар сайгарары Катаптаашкын. Пар3 М-14,15 5 Домак кежигуннери. 1 Домак кежигуннеринге сайгарылга,дурумнер-биле ажыл Ном-биле ажыл, Ийи болгаш чангыс чугула кежинуннуг домактар сайгарары Катаптаашкын. Пар4 М-18 6 Домак кежигуннери. Домак сайгарыл-газы. 1 Домак кежигуннеринге сайгарылга,дурумнер-биле ажыл Ном-биле ажыл,чогаадыкчы ажыл Катаптаашкын. Пар4 М-20 7 Диктант. 1 Алган билиглеринин быжыглаары, дылдын литературлуг нормаларын билири Чугаа кезектеринин морфологтуг сайгарылгазы,домактар сайгарылгазы. Хыналда кичээл Орфогрфтыг,пункт.
дурумнер 8 Частырыглар-биле ажыл. 1 Алган билиглеринин быжыглаары, литературлуг нормаларны билири Домак кежигуннеринин янзыларын ылгаарынга созуглел-биле ажыл Катаптаашкын. Пар5 М-25 9 Чангыс чугула кежигуннерлиг домактар. Синтаксистиг синонимнер болур ИЧК,ЧЧК домактарны ажыглап, солуштуруп билири. Чангыс чугула кежигуннер-лиг домактарнын янзы-ларын ылгаарынга созугле-биле ажыл Таарыштырган кичээл 10 Адалгаларлыг, киирилде состерлиг, киирилде домактарлыг домактар. 1 Адалгаларлыг, киирилде состерлиг, киирилде домактарлыг домактарга бижик демдектери,оларны чугаага ажыглаары, чогаалдан шын тывары. Ном-биле ажыл, Мергежил-гелер –биле ажыл. Шилилгелиг диктант Катаптаашкын. Пар 6 М-30 11 Хыналда диктант 1 Билиглерин системчидери,оларнын хыналдазы литературлуг нормаларны билири Ном-биле ажыл, Созуглел тургузары, чогаадыкчы ажыл Хыналда
Таарыштырган кичээл(комбинир) 12 Частырыглар-биле ажыл. Тускайлааш-кын дугайында билиг. 1 Тускайлаашкыннын домакка,чугаага ролю Ном-биле ажыл,
Мергежилгелер –биле ажыл Чаа чуул
ооредиринин кичээли Пар 7 М-38 13 Тускайлаашкын дугайында билиг. 1 Тускайлаашкыннын домакка,чугаага ролю Ном-биле ажыл,
Мергежилгелер –биле ажыл Чаа чуул
ооредиринин кичээли Пар 7 М-38 14 Капсырылгаларны тускайлаары. 1 Билиглерин системчидери,оларнын хыналдазы литературлуг нормаларны билири Мергежилгелер –биле ажыл Шилилгелиг диктант
тайылбыр диктант хыналда ЧСК Пар 8 М-44 15 Кылдыныг аргазы-нын деннелгелиг байдалдарын тускайлаары. 1 Кылдыныг аргазынын деннелгелиг байдалдарын тускайлаарынын дуруму,бижик демдектери Ном-биле ажыл,
Мергежилелер –биле ажыл Созуглел тургузары Чаа чуул
ооредиринин кичээли Пар9 М-48 16 Деннелгелиг байдалдаргы быжыглаашкын кичээл. 1 Алган билиглеринин
быжыглаары литературлуг нормаларны билири Ном-биле ажыл, Шилилгелиг диктант ЧСК
Таарыштырган кичээл(комбинир Пар9 М-54 17 Деепричастие-биле иллереттинген байдалдарны тускайлаары. 1 Деепричастие-биле илереттинген байдалдарны тускайлаарынын дуруму, бижик демдектери,домактар чогаадыры Ном-биле ажыл,
Мергежилелер –биле ажыл чогаадыкчы ажыл Чаа чуул
ооредиринин кичээли Пар10 М-59 18 Причастие-биле илереттинген байдалдарны тускайлаары. 1 Причастие-биле илереттинген байдалдарны тускайлаарынын дуруму, бижик демдектери,домактар чогаадыры Ном-биле ажыл,
Мергежилелер –биле ажыл Шилилгелиг диктант Чаа чуул
ооредиринин кичээли Пар11 М-65 19 Домактын тайылбыр кежигуннерин тускайлаары. 1 Домактын тайылбыр кежигуннерин тускайлаары,бижик демдектери, домактар чогаадыры Ном-биле ажыл,
Мергежилелер –биле ажыл
тайылбыр диктант Чаа чуул
ооредиринин кичээли Пар12 М-77,78 20 Дорт болгаш доора чугаа дугайында билиг. Дорт чугаалыг домакка бижик демдектери. 1 Дорт болгаш доора чугаанын ылгалы. Дорт чугаалыг домакка бижик демдектернин дуруму. Ном-биле ажыл,
Мергежилелер –биле ажыл Шилилгелиг диктант Чаа чуул
ооредиринин кичээли Пар13.14 М-90.91 21 Дорт болгаш доора чугаа дугайында билиг. Дорт чугаалыг домакка бижик демдектери. 1 Дорт болгаш доора чугаанын ылгалы. Дорт чугаалыг домакка бижик демдектернин дуруму. Ном-биле ажыл,
Мергежилелер –биле ажыл Шилилгелиг диктант ЧСК Созуглел-биле ажыл 22 Диалог, цитата. Оларга бижик демдектери.ЧСК 1 Диалогтар тургузары, цитаталарны уезинде болгаш шын ажыглаары. Оларга бижик демдектери. Ном-биле ажыл, Мергежилгелер –биле ажыл Шилилгелиг диктант Чаа чуул
ооредиринин кичээли Пар15.16 М-95 23 Нарын домак дугайында билиг. 1 Нарын домактын утка хамаарылга-зы,дуруму, Ном-биле ажыл,
Мергежилгелер –биле ажыл Созуглел тургузары Чаа чуул
ооредиринин кичээли Пар17 М-98.100 24 Чагырышпаан нарын домак дугайында билиг. Эвилелдер чок чагырышпаан нарын домак. 1 Чагырышпаан нарын домактарнын дуруму,ролю. Эвилелдер чок чагырышпаан нарын домактарга бижик демдектери Ном-биле ажыл, Мергежилелер –биле ажыл Созуглел тургузары Чаа чуул
ооредиринин кичээли Пар18.19 М-104.106 25 Эвилелдерлиг чагырышпаан нарын домак. 1 Чагырышпаан нарын домак тарда эвилелдерни ылгап билири,оларга бижик демдектери Ном-биле ажыл,
Мергежилелер –биле ажыл чогаадыкчы ажыл Чаа чуул
ооредиринин кичээли Пар20 М-144.145 26 Чагырышпаан нарын домактар ЧСК 1 Чагырышпаан нарын домактарга синтаксистиг,пунктуастыг сайгарылгалар Ном-биле ажыл, Шилилгелиг диктант ЧСК Пар17.20 М-188.126 27 Диктант «Кузел». 1 Билиглерин системчидери,оларнын хыналдазы литературлуг нормаларны билири Орфографтыг ,пунктуастыг дурумнер чогаадыкчы ажыл хыналда ЧСК Чогаадыг «Мээн кузелим» 28 Частырыглар-биле ажыл. 1 Билиглерин системчидери,оларнын хыналдазы литературлуг нормаларны билири Орфографтыг ,пунктуастыг дурумнер чогаадыкчы ажыл хыналда ЧСК Дурумнерге созуглел 29 ЧНД. Чагырышкан нарын домакка тайылбыр домактын туружу. 1 Чагырышкан нарын домакка тайылбыр домактын туружун билип алыры, созуглелдин лингвистиктиг , синтак-систиг,пунктуастыг сайгарылгазы Ном-биле ажыл,
Мергежилгелер –биле ажыл
тайылбыр диктант Чаа чуул
ооредиринин кичээли Пар21.22 М-2.4 30 Тайылбыр домактарнын янзылары.Уенин тайылбыр домаа. 1 Тайылбыр домактарнын янзыларында .Уенин тайылбыр домаатып,ылгап билири Ном-биле ажыл, Мергежилгелер –биле ажыл чогаадыкчы ажыл Чаа чуул
ооредиринин кичээли Пар23 М-9 31 Уенин тайылбырдомаанын кол домакка каттыжар аргалары. У.т домаанын кол домакка я/буру аргалар-биле холбажыры. 1 Уенин тайылбыр домаанын кол домакка каттыжар аргалары. У.т домаанын кол д я/буру аргалар-биле холбажырын тодарадыры Ном-биле ажыл,
Мергежилгелер –биле ажыл
тайылбыр диктант Чаа чуул
ооредиринин кичээли Пар24.25 М-20.21(3),22 32 Немелденин тайылбыр домаа. 1 Немелделернин тайылбыр домаан тып, ылгап билири,оон холбажыр аргалары Ном-биле ажыл,
Мергежилгелер –биле ажыл Чаа чуул
ооредиринин кичээли Пар26 М-24 33 Частырыглар-биле ажыл. Диктант «Тудугжунун оорушкузу». 1 Билиглерин системчидери,оларнын хыналдазы, литературлуг нормаларны билири Орфографтыг ,пунктуастыг дурумнер хыналда ЧСК Пар26.27 М-28.29 34 Немелденин тайыл-быр домаанга бижик демдектери. Частырыглар-биле ажыл. 1 Немелделернин тайылбыр домаанга бижик демдектери,оон кол домак-биле холбажыр аргалары Ном-биле ажыл, Орфографтыг ,пунктуастыг дурумнер Чаа чуул
ооредиринин кичээли Пар28 М-32.34 35 Тодарадылганын тайыбыр домаа. Немелделернин тайылбыр домаа 1 Тодарадылганын тайыбыр домаа. Немелделернин тайылбыр домаанда холбажыр аргалары. Ном-биле ажыл,
Мергежилгелер –биле ажыл Шилилгелиг диктант Чаа чуул
ооредиринин кичээли Пар28 М-39 2-2 д. сайгар-зы 36 Даар байдалдарнын тайылбыр домаа. 1 Даар байдалдарнын тайылбыр домаанын кол домак-биле холбажыр аргалары. Ном-биле ажыл,
Мергежилгелер –биле ажыл,тайылбыр диктант Чаа чуул
ооредиринин кичээли Пар29 М-43.44 37 Даар байдалдарнын тайылбыр домаа. 1 Даар байдалдарнын тайылбыр домаанын кол домакка холбажыр аргалары. Ном-биле ажыл,
Мергежилгелер –биле ажыл
тайылбыр диктант Катаптаашкын Созуглелден тып,сайгарар 38 Чорулдээнин тайылбыр домаа. 1 Чорулдээнин тайылбыр домаанын кол домакка холбажыр аргалары. Ном-биле ажыл,
Мергежилгелер –биле ажыл
тайылбыр диктант Чаа чуул
ооредиринин кичээли Пар30 М-54.56 39 Чорулдээнин тайылбыр домаа. 1 Чорулдээнин тайылбыр домаанын кол домакка холбажыр аргалары. Ном-биле ажыл,
Мергежилгелер –биле ажыл
тайылбыр диктант Катаптаашкын Созуглел-биле ажыл 40 Сорулганын тайылбыр домаа. 1 Сорулганын тайылбыр домаанын кол домакка холбажыр аргалары. Ном-биле ажыл, Мергежилгелер –биле ажыл чогаадыкчы ажыл Чаа чуул
ооредиринин кичээли Пар31 М-59.57 41 Чылдагааннын тайылбыр домаа. 1 Чылдагааннын тайылбыр домаанын кол домакка холбажыр аргалары. Ном-биле ажыл,
Мергежилелер –биле ажыл Чаа чуул
ооредиринин кичээли Пар32 М-62 42 Чылдагаанын тайылбыр домаанга быжыглаашкын. 1 Чылдагаанын тайылбыр домаанын кол домакка холбажыр аргалары. Ном-биле ажыл,
Мергежилелер –биле ажыл Шилилгелиг диктант Чаа чуул
ооредиринин кичээли ЧСК Пар 32. Созуглел-биле ажыл 43 Деннелгенин тайылбыр домаа. 1 Деннелгенин тайылбыр домаанын кол домакка холбажыр аргалары. Ном-биле ажыл,
Мергежилгелер –биле ажыл чогаадыкчы ажыл Чаа чуул
ооредиринин кичээли Пар33 М-67 44 Туруштун тайылбыр домаа. 1 Туруштун тайылбыр домаанын кол домакка холбажыр аргалары. Ном-биле ажыл,
Мергежилгелер –биле ажыл Чаа чуул
ооредиринин кичээли Пар34 М-69 45 Кылдыныг аргазынын тайылбыр домаа. 1 Кылдыныг аргазынын тайылбыр домаанын кол домакка холбажыр аргалары. Ном-биле ажыл,
Мергежилгелер –биле ажыл
тайылбыр диктант Чаа чуул
ооредиринин кичээли Пар35 М-75 46 Кылдыныг аргазынын тайылбыр домаа. 2 Кылдыныг аргазынын тайылбыр домаанын кол домакка холбажыр аргалары. Ном-биле ажыл,
Мергежилгелер –биле ажыл
тайылбыр диктант Чаа чуул
ооредиринин кичээли Пар35 М-75 47 Тайылбыр домактарынын янзылары.ЧСК 1 Тайылбыр домактарынын янзыларын ылгап билири Ном-биле ажыл, Мергежилгелер –биле ажыл Чаа чуул
ооредиринин кичээли ЧСК Пар28-35 М-76 48 Тайылбыр домактарнын янзылары 1 Тайылбыр домактарынын янзыларын ылгап билири Ном-биле ажыл,
Мергежилгелер –биле ажыл Шилилгелиг диктант Таарыштырган кичээл(комбинир
Пар28-35 49 Хыналда ажыл. 1 Билиглерин системчидери,оларнын хыналдазы литературлуг нормаларны билири Орфографтыг ,пунктуастыг дурумнер хыналда ЧСК Орфографтыг , пунктуастыг дурумнерни катаптаар 50 Частырыглар-биле ажыл.Хой тайылбыр домактарлыг чагы-рышкан нарын домактар. 1 Хой тайылбыр домактарлыг чагырышкан нарын домактарнын дуруму Ном-биле ажыл, Мергежилгелер –биле ажыл чогаадыкчы ажыл Чаа чуул
ооредиринин кичээли Пар36 М-77 51 Хой тайылбыр домактарлыг чагырышкан нарын домактар. 1 Хой тайылбыр домактарлыг чагырышкан нарын домактарнын дуруму Ном-биле ажыл, Мергежилгелер –биле ажыл чогаадыкчы ажыл Чаа чуул
ооредиринин кичээли П.36. М-79 (схема тург.) 52 Хой тайылбыр домактарлыг чагырышкан нарын домактар. 1 Хой тайылбыр домактарлыг чагырышкан нарын домактарнын дуруму Ном-биле ажыл, Мергежилгелер –биле ажыл чогаадыкчы ажыл Быжыглаашкын М-80 53 Диктант «Бугу кушту фронтуга». 1 Билиглерин системчидери,оларнын хыналдазы литературлуг нормаларны билири Орфографтыг ,пунктуастыг дурумнер ЧСК хыналда ЧНД ушта б/р т.чогаал «М оттуктан» 54 Частырыглар-биле ажыл. Кыска эдертиг. 1 Билиглерин системчидери,оларнын хыналдазы литературлуг нормаларны билири Орфографтыг ,пунктуастыг дурумнер Шилилгелиг диктант хыналда ЧСК Пар37 М-83 55 Нарын домактарга будун чартык сек, ийи сек болгаш тире. 1 Нарын домактарга будун чартык сек, ийи сек болгаш тирени шын салыры Ном-биле ажыл,
Мергежилгелер –биле ажыл
тайылбыр диктант Чаа чуул
ооредиринин кичээли Пар37.38.39 М-85 56 Нарын домактарга бижик демдектерин салырынга катаптаашкын. 1 Нарын домактарга бижик демдектерин шын салыры. Ном-биле ажыл, Шилилгелиг диктант ЧСК Пар37-39 М-88.89 57 Нарын домактарга бижик демдектерин салырынга катаптаашкын. 1 Нарын домактарга бижик демдектерин шын салыры. Ном-биле ажыл, Шилилгелиг диктант Таарыштырган кичээл(комбинир Созуглел-биле ажыл
Домак сайгарылг. 58 Нарын домактарга катаптаашкын ЧСК. Эдертиг «Игилчи Кижи» 1 Билиглерин системчидери,оларнын хыналдазы литературлуг нормаларны билири Орфографтыг ,пунктуастыг дурумнер хыналда
ЧСК Созуглел-биле ажыл
Домак сайгарылг. 59 Тускайлаан кежигуннер. 1 Тускайлаан кежигуннернин дуруму Мергежилгелер –биле ажыл Шилилгелиг диктант Катаптаашкын
Таарыштырган кичээл(комбинир Пар7.8 М-90 60 Диалог, монолог , цитатанын 1 Диалог, монолог ,цитатага бижик демдектерин шын салыры,домактар чогаадыры Ном-биле ажыл, Орфографтыг ,пунктуастыг дурумнер Катаптаашкын
. Пар7.8 М-91 61 ЧТК болгаш оларга бижик демдектери. 1 ЧТК болгаш оларга бижик демдектерин шын салыры Ном-биле ажыл,
Мергежилгелер –биле ажыл чогаадыкчы ажыл катаптаашкыны.
Пар15.16.17 М-94 62 Домактын долу синтаксистиг сайгарылгазы. 1 Билиглерин системчидери,оларнын хыналдазы литературлуг нормаларны билири Созуглел тургузары
тайылбыр диктант хыналда Пар20-21.22 М-98 63 Домактарга бижик демдектерин салыры. СК, бодуун домак. 1 Домактарга бижик демдектерин салыры. СК, бодуун домак. Созуглел тургузары чогаадыкчы ажыл катаптаашкыны.
ЧСК М-100 64 Тайылбыр домактарнын янзылары. 1 Тайылбыр домактарнын янзыларын ылгаары Мергежилгелер –биле ажыл
тайылбыр диктант катаптаашкын Пар23-25 65 Диктант « Борбак-оол спортка ынак». 1 Билиглерин системчидери,оларнын хыналдазы литературлуг нормаларны билири Орфографтыг ,пунктуастыг дурумнер хыналда Созуглел-биле ажыл
Домак сайгарылг. 66 Частырыглар-биле ажыл. 1 Билиглерин системчидери,оларнын хыналдазы литературлуг нормаларны билири Орфографтыг ,пунктуастыг дурумнер Шилилгелиг диктант ЧСК Созуглелдин сайгарылгазы 67 Сос тургузуунга сайгарылга. Домакка бижик демдектери. 1 Сос тургузуунга сайгарылга.Домакка бижик демдектери. Созуглел тургузары
чогаадыкчы ажыл Катаптаашкын
Таарыштырган кичээл(комбинир) М-103 68 Чугаа кезектеринин морфологтуг сайгарылгазы. 1 Чугаа кезектеринин морфологтуг сайгарылгазы.Орфографтыг,пунктуастыг дурумнер,сайгарылгалар Шилилгелиг диктант Таарыштырган кичээл Морфологтуг сайгарылга 69 Туннел кичээл.Чайгы онаалгалар. 1 Туннел кичээл.Чайгы онаалгалар. чогаадыкчы ажыл,
тайылбыр диктант катаптаашкыны. Чайгы онаалгалар
9-ку класстын тыва дыл кичээлдеринин календарь-тематиктиг планы.
Тургузукчузу: А. К. Ойдан-оол,Ш. Ч. Сат.;Н.Д.Сувандии
Ному: 9 кл. ниити ооредилге черлеринге /. Александра Каскоевна Ойдан-оол Тыва дыл. Кызыл 2001г.. –2-е издание.
Ооредилге планы-биле шупту- 35 шак,Неделяда -1 шак
Киирилде кичээл-1 шак
7-8 класска ооренген чуулдерни катаптаары-5 шак(оон иштинден 1 хыналда ажыл)
Хой кезектерлиг нарын домактар домактар -5(оон иштинден 1 хыналда ажыл)
Стилистика болгаш чугаа культуразы Стилистика -7 (оон иштинден 1 хыналда ажыл)
чугаа культуразы --1 шак (оон иштинден 1 хыналда ажыл )
Дыл дугайында ниити билиглер-5 шак (оон иштинден 1 хыналда ажыл)
5-9 класстарга ооренген чуулдерни катаптаары.-4 шак
I-четверть-10 шак.(ХЧС-1 ш) II четверть-6 шак.(ХЧС-2 ш) III четверть-11 шак(ХЧС-3 ш) .IY четверть-8 шак.(ХЧС-2 шак)

Кичээлдин темазы.Тема урока шагы
Кичээлдин чугула
билиглери
Основные понятия урока Кичээлге ажыл хевири
Кичээлдин хевири
Онаалга
Дом.
задание план факт
1. Номга ынак болунар. 1 Ном-биле таныжылга, оон тургузуу ,тыва дылдын унелели, делегей дылдарынын аразында туружу Созуглел тургузары чогаадыкчы ажыл Киирилде кичээл ЧСК Узундуну докт. 2. Сос каттыжыышкыны болгаш бодуун домак. 1 Сос каттыжыышкыны, бодуун домактын ылгалы Мергежилелер –биле ажыл тайылбыр диктант Катаптаашкын П.1 СК.сайг. 3. Деннелгелерни тускайлаары. 1 Деннелгелерни тускайлаарынын дуруму Шилилгелиг диктант
Мергежилелер – биле ажыл
Катаптаашкын П.2
М-12,17,19 4 Капсырылгаларны тускайлаары 1 Капсырылгаларны тускайлаарынын дуруму Мергежилелер – биле ажыл
Катаптаашкын Мергежилге 12 арын 118 5 Деепричастиелер-биле илереттинген байдалдарны тускайлаары 1 Дүрүмнү катаптаар Мергежилгелер-биле ажыл. Катаптаашкын Мергежилге 15 6 Причастиелер-биле илереттинген байдалдарны тускайлаары 1 Причастиениң дүрүмү Сөзүглел-биле ажыл Катаптаашкын Мергежилге 17 7. Дорт болгаш доора чугаа.Диалог.Цитата 1 Дорт болгаш доора чугаа. Диа-лог. Цитатага бижик демдек-тери Созуглел тургузары чогаадыкчы ажыл Катаптаашкын М-25,27,31 8. Чагырышпаан нарын домак. 1 Чагырышпаан,Чагырышкан нарын домактарны ылгаары, оларга бижик демдектери Мергежилгелер –биле ажыл
тайылбыр диктант Катаптаашкын
Таарыштырган кичээл(комбинир М-36,38 9 Чагырышкан нарын домак 1 Чагырышкан нарын домактарга бижик демдектери Мергежилгелер-биле ажыл Катаптаашкын М-41 10. ЧСК.Диктант. «Уйгу чок Улуг-Хем» 1 Билиглерин системчидери, хыналда,билиглернин четпестерин эдери Орфографтыг дурумнер-биле ажыл Катаптаашкын
Таарыштырган кичээл(комбинир) дурумнер-биле ажыл 11. Частырыглар-биле ажыл 1 Частырыглар-биле ажыл Созуглел тургузары чогаадыкчы ажыл Катаптаашкын
Таарыштырган кичээл(комбинир) дурумнер-биле ажыл 12. Хой кезектерлиг нарын домактар дугайында билиг. Хой кезектерлиг чагырышпаан нарын домактар. 1 Нарын домактарнын хой кезектерин ,созуглелден ылгап,тып билири. Мергежилгелер –биле ажыл тайылбыр диктант Катаптаашкын М-49,51 13. Хой тайылбыр домактарлыг (кезектерлиг) нарын домактар. 1 Нарын домактарда хой тайылбыр домактарны созуглелден ылгап,тып билири. Ном-биле, Мергежил-гелер –биле ажыл
Катаптаашкын
Таарыштырган кичээл(комбинир) М-54,56 14. Хой кезектерлиг чагырышкан болгаш чагырышпаан нарын домактар. 1 ЧНД,ЧПН домактарда хой тайылбыр домактарны созуглелден ылгап,тып билири. Ном-биле, Мергежил-гелер –биле ажыл
Катаптаашкын
Таарыштырган кичээл(комбинир ) М-61 15. ЧСК.Эдертиг "Артык сеткил ара дүшкен". 1 Созуглелди хайгаарап,кол бодалды ылгап, ХКЧНД, ХКЧПН домактарны ажыглаары Созуглел тургузары чогаадыкчы ажыл Таарыштырган ЧС кичээли (комбинир) М-63 16. Частырыглар-биле ажыл.Хой кезектерлиг чагырышкан болгаш чагырышпаан нарын домактар. 1 Созуглелди хайгаарап,кол бодалды ылгап, ХКЧНД, ХКЧПН домактарны ажыглаары Созуглел тургузары чогаадыкчы ажыл Таарыштырган кичээл(комбинир) М-64 17. Стилистика. Ниити билиглер. Ном стили, чугаалажыр стиль. 1 Стилистика. Ниити билиглер. Ном стили, чугаалажыр стильдин билиглерин системчидери Мергежилгелер –биле ажыл тайылбыр диктант Чаа чуул
ооредиринин кичээли Солуннар-биле ажыл 18. Стиль талазы-биле нейтралдыг состер, хевирлер, домактар. 1 Стиль талазы-биле нейт-ралдыг состер, хевирлер, домактарны тодарадып билири Ном-биле,
Мергежилгелер –биле ажыл
Чаа чуул
ооредиринин кичээли М-67 19. Чугаалажыр стиль. Эртем стили. 1 Чугаалажыр,Эртем стильдеринин ажыглалы, дылынын онзагайы Мергежилгелер –биле ажыл
тайылбыр диктант Чаа чуул
ооредиринин кичээли Созуглел-биле ажыл 20 ЧС Эдертиг 2 Допчузун эдерти чугаалаар. Хыналда кичээл 21 Частырыглар-биле ажыл 1 Дүрүмнерни катаптаар Сөзүглел-биле ажыл 22. ЧСК. Созуглелдер-биле ажыл. 1 Билиглерин системчидери, хыналда,билиглернин четпестерин эдери Созуглелдин демдектери,абзац,
микротема Чаа чуул
ооредиринин кичээли Созуглел-биле ажыл 23. Публицистика стили. Албан-херек стили. Чечен чогаал стили. 1 Публицистика, Албан-херек ,Чечен чогаал стильдеринин дылынын онзагайы, демдектери, ажыглаар адырлары Парлалга материал-дары-биле ажыл Чаа чуул
ооредиринин кичээли Созуглел-биле ажыл 24. Ажыл-херек бижиктери: резюме, автобиография, чарлал.ЧС 1 Ажыл-херек бижиктери: резюме, автобиография, чарлал Мергежилгелер –биле ажыл тайылбыр диктант ЧСК Ажыл-херек бижиктери 25. ЧСК. Диктант. 1 Билиглерин системчидери, хыналда,билиглернин четпестерин эдери Созуглел тургузары чогаадыкчы ажыл Хыналда кичээл М-74,76 26. Частырыглар-биле ажыл 1 Частырыгларны эдер Сөзүглел-биле ажыл 27. Синонимика – стилистиканын кол озээ .Лексиканын стиль синонимнери. 1 Синонимика. Лексиканын, Грамматиканын стиль синонимнеринин билиглери Созуглелден лексика-нын, грамматиканын стиль синонимнерин тывары Чаа чуул
ооредиринин кичээли М-80,81,84 28. Грамматиканың стиль синонимнери. 1 Грамматиканың стиль синонимнериниң билиглери Сөзүглелден стиль синонимнерин тывар. Чаа билиглерни шиңгээдип алырының кичээли М-84 29. Чугаа культуразы. Литературлуг дыл болгаш оон нормаларынын дугайында билиг. 1 Литературлуг дылдын нормалары Созуглелден литературлуг дылдын нормаларын тывары Чаа чуул
ооредиринин кичээли М-85,88 30 Фонетика болгаш орфоэпия (шын адалга) талазы-биле нормалар. 1 Фонетиктиг нормалар Сөзүглелден фонетиктиг нормаларны тывары Чаа билиглерни шиңгээдип алырының кичээли М-96,97 31. Лексика талазы-биле нормалар. . 1 Лексиктиг,Грамматиктиг нормалар.Состерни ажыг-лаарынын нормалары. Мергежилгелер –биле ажыл тайылбыр диктант Чаа чуул
ооредиринин кичээли М-105,110,
111,119 32 Грамматиктиг нормалар. 1 Грамматиктиг нормалар дугайында билиг Мергежилгелер-биле ажыл. Чаа билигни шиңгээдип алырының кичээли. М-111 33. Сөстерни ажыглаарының нормалары. 1 Сөстерни ажыглаарының нормаларының дугайында билиг Мергежилгелер-биле ажыл. Чаа билигни шиңгээдип алырының кичээли. М-120 34. Орфография болгаш пунктуация талазы-биле нормалар. 1 Орфография болгаш пунктуация дурумнери Мергежилгелер –биле ажыл Чогаадыкчы диктант Катаптаашкын.ЧСК доктаадыр 35. ЧСК. Бот ажыл. Частырыглар-биле ажыл. 1 Билиглерин системчидери, хыналда,билиглернин четпестерин эдери Созуглел тургузары чогаадыкчы ажыл ЧСК М-128 36. Дыл дугайында ниити билиглер. Ниитилел амыдыралынга дылдын ужур-дузазы .Дыл эртеми база оон кол адырлары 1 Ниитилел амыдыралынга дылдын ужур-дузазы .Дыл эртеми база оон кол адырлары Ном-биле, Мергежилгелер –биле ажыл
Чаа чуул
ооредиринин кичээли конспект 37. Дылдарнын хой янзылары. Торел дылдар дугайында билиг. Тыва дылдын торел дылдары. 1 Дылдарнын хой янзылары. Торел дылдар дугайында билиг. Тыва дылдын торел дылдары. Мергежилгелер –биле ажыл тайылбыр диктант Чаа чуул
ооредиринин кичээли конспект 38 Бижиктин тывылганы .Тыва бижик тывылган соонда, тыва дылдын хогжулдези. 1 Бижиктин тывылганы. Тыва дылдын хогжулдези, ужур-дузазы. Ном-биле, Мергежилгелер –биле ажыл
Чаа чуул
ооредиринин кичээли конспект 39 Тыва дылдың ужур-дузазы Тыва дылдын шинчээчилери. 1 Тыва дылдын шинчээчилери. Ном-биле,Мергежилелер –биле ажыл
Чаа чуул
ооредиринин кичээли тест 40. ЧС эдертиг: "Чалгаа биле кежээ" 2 Билиглерни системажыдары 41 Частырыглар-биле ажыл 1 Четпестерни эдери Сөзүглел-биле ажыл. 42 Фонетика болгаш графика. 1 Билиглерин системчидери, хыналда,билиглернин четпестерин эдери Мергежилгелер –биле ажыл тайылбыр диктант Катаптаашкын. 139,140,142 43 Лексика. 1 Билиглерин системчидери, хыналда,билиглернин четпестерин эдери Мергежилгелер –биле ажыл тайылбыр диктант Катаптаашкын. М-158,155 44. Сөс тургузуу болгаш сөс чогаадылгазы. 1 Билиглерин системчидери, хыналда,билиглернин четпестерин эдери Мергежилгелер –биле ажыл тайылбыр диктант Катаптаашкын. М-173. 45. Чуве ады. Демдек ады. Сан ады.Ат орну.ЧС 1 Билиглерин системчидери, хыналда,билиглернин четпестерин эдери Морфологтуг,грамматик-тиг сайгарылгалар Хыналда ЧС кичээли 144,149. 46. Кылыг созу. Причастие, деепричастие, вид, залог,наклонение хевирлери 1 Билиглерин системчидери, хыналда,билиглернин четпестерин эдери Тестилер,грамматиктиг сайгарылгалар Хыналда кичээл Созуглел-биле ажыл 47. Наречие 1 Билиглерин системчидери, хыналда,билиглернин четпестерин эдери Созуглелдер-биле ажыл ЧСК.Катаптаашкын. Созуглел-биле ажыл 48 ЧС диктант:"Кижиниң холдары". 1 Билиглерни системажыдары Наречиелерни шын бижиири. 49 Частырыглар-биле ажыл 1 Четпестерни эдери Сөзүглел-биле ажыл 50 Эдеринчи, эвилелдер, артынчылар 1 Билиглерин системчидери, хыналда,билиглернин четпестерин эдери Созуглелдер-биле ажыл ЧСК.Катаптаашкын. М-242 51 Аян сөстери. 1 Мергежилгелер-биле ажыл. Катаптаашкын. 52 ЧС Эдертиг. 2 Билиглерин системчидери, хыналда,билиглернин четпестерин эдери СК-нын грамматиктиг сайгарылгазы Катаптаашкын. СК сайга-рылгазы 53. Частырыглар-биле ажыл. 1 Билиглерин системчидери, хыналда,билиглернин четпестерин эдери Созуглелдер-биле ажыл ЧСК.Катаптаашкын. 54. Синтаксис. Пунктуация. 1 Сөзүглел-биле ажыл Катаптаашкын. М-259 55. Сос каттыжыышкыннары болгаш холбаалар. 1 Билиглерин системчидери, хыналда,билиглернин четпестерин эдери СК-нын грамматиктиг сайгарылгазы Катаптаашкын. СК сайга-рылгазы 56. Бөдүүн болгаш нарын домактар 1 Билиглерин системчидери, хыналда,билиглернин четпестерин эдери СК-нын грамматиктиг сайгарылгазы Катаптаашкын. СК сайга-рылгазы 57. Чагырышкан болгаш чагырышпаан нарын домактар. 1 Билиглерин системчидери, хыналда,билиглернин четпестерин эдери СК-нын грамматиктиг сайгарылгазы Катаптаашкын. 58. Чангыс болгаш ийи составтыг домактар. 1 Билиглерин системчидери, хыналда,билиглернин четпестерин эдери Синтаксистиг сайгарылга ЧСК Домактар сайгарылгазы 59. Хой тайылбыр домактарлыг (кезектерлиг) нарын домактар. 1 Билиглерин системчидери, хыналда,билиглернин четпестерин эдери Синтаксистиг сайгарыл-
га, чайгы онаалгалар Катаптаашкын. Домактар сайгарылгазы 60 Хөй кезектерлиг чагырышкан нарын домак 1 Билиглерин системчидери, хыналда,билиглернин четпестерин эдери Синтаксистиг сайгарыл-
Га. Катаптаашкын. 61. Хөй кезектерлиг чагырышпаан нарын домак. 1 Билиглерин системчидери, хыналда,билиглернин четпестерин эдери Синтаксистиг сайгарыл-
Га. Катаптаашкын. 62. Хыналда ажыл 1 Билиглерни быжыглаар. Катаптаашкын. 63. Синтаксистиг сайгарылга кичээли 1 Билиин делгемчидер Домак кежигүннери Катаптаашкын 64. Грамматиктиг сайгарылга 1 Билиглерин системчидери, хыналда,билиглернин четпестерин эдери Домактар-биле ажыл Быжыглаашкын 65 Морфемниг сайгарылгалар 1 Билиглерин системчидери, хыналда,билиглернин четпестерин эдери Сөзүглел-биле ажыл Быжыглаашкын 66. Мергежилгелер-биле ажыл 1 Билиглерин системчидери, хыналда,билиглернин четпестерин эдери Сөзүглел-биле ажыл Быжыглаашкын 67 ЧСЭдертиг 2 Билиглерин системчидери, хыналда,билиглернин четпестерин эдери Сөзүглел-биле ажыл Быжыглаашкын 68. Частырыглар-биле ажыл. 1 69 Чыл түӊнелиниӊ хыналда ажылы 1 Чайгы онаалгалар
9 класс
Тыва чогаал
Неделяда -2 шак
Шупту - 68 шак
Киирилде болгаш түңнел кичээлдерге – 4 шак
чечен чогаалдың сөзүглелин сайгарып өөрениринге – 48 шак
теория материалын өөрениринге – 5 шак
класстан дашкаар номчулгага – 7 шак
чугаа сайзырадылгазынга – 6 шак.
5-11 класстарга программалар. Кызыл-1994
Тыва чогаал. 9 класс (эдилгелиг ийиги үндүрүлгези) Ю.Ш.Кюнзегеш, М.А.Күжүгет. Кызыл-2001
Ооржак М.Ч., С.Т-С. Ооржак. Класстан дашкаар номчулга 9-10 класс. Кызыл-2002
I улдуң (18 шак)
Кичээлдиң темазы Шагы Кичээлге шиңгээдип алыр кол билиглер Словарь ажылы Бажыңга онаалга Эртттирер айы, хүнү
№ План ёзугаар Херек кырында
1 Аас чогаалы болгаш литература 1 Улустуң аас чогаалның жанрлары Фольклористика, жанрлары
Сөстүң уран чүүлү
Конспект номчуур
Билиглерни катаптаар 2 Тыва литератураның тыптып келгени болгаш баштайгы базымнары. Төөгүлүг үе болгаш ооң чечен овур-хевири
1 Чечен чогаалдың төөгүлүг оруунуң тыва чоннуң төөгүзү-биле холбаазы. Чечен чогаалдың тема, идеязы, композициялыг тургузуу, сюжединиӊ хөгжүлдези Конспект номчуур
Билиглерни катаптаар 3 Тыва литератураның үндезилекчилери. Баштайгы тыва чогаалдар 1 Тыва литератураның үндезилекчилериниң аттары, үлүг-хуузу Проза, шүлүк, шии чогаалы.
Шүлүк, шүлүглел, баллада, очерк, тоожу, роман, трагедия, драма, комедия Конспект-таблица . 4 Тыва литератураныӊ укталган дөстери.
Күлтегинге тураскааткан биче бижик 1 Улустуң аас чогаалындан, орус болгаш моол литература, очулга ажылыныӊ салдары, чогаал теориязыныӊ тыптып келгени.
Орхон-Енисей бижимелдериниӊ төөгүзү Антология, классиктиг чогаалдар, аннотация, лирика
Билге каган, дархан, токуз огуз, табгач, он согуннуг Номчуур, конспект
«Култегин» деп номну номчуур 5
6 Тыва маадырлыг тоолдар «Танаа-Херел» «Тоң-Аралчын хаан» 2 Маадырлыг тоолдарныӊ кол идейлиг утказы
Маадырлыг тоолдуң ужур-утказы, уран-чечени Маадырлыг тоолдарныӊ кол-кол чогаалдары, кол чөрүлдээлери, маадырлары, оларныӊ угаан-бодалы, күчү-күжү. Арылыг, хөмештээр, хүмүш, одагалыг, агын тудар, хүрме, чаар, чаламалаар, саӊ салыр. Сүмбер-Уула, хопчу-кара судур, Ак-Ойда саадаан ачылыг башкы, чиӊзе, кадан, үлдү. а) Маадырларга характеристика б) Дылының уран-чечени 7 Баштайгы тыва шүлүктер
Д. Х. Барыкаан «Марттыӊ сези»
С.А.сарыг-оол «Херээжен» 1 Донгак Барыкаан – баштайгы тыва херээжен шүлүкчү
Шүлүктүӊ идейлиг утказы, чогаалчыныӊ бот-тускайлаӊ дылы, стили. Эрчимниг, Октябрьның ачызы, чөөн чүктүӊ херээженнери, хувискаал Херээжок, каргыс, төре, хааннар, беглер, даттыг кинчи. Шүлүктү шээжилээр 8
9
10 «Самбукайның чугаазы» -баштайгы тыва проза чогаалы.
Практиктиг ажыл. Уран-чечени 2
1 Чогаалдыӊ идейлиг утказы, композициялыг тургузуу, уран-чечени. Аксынга өй мал-маган, хилиң уштук, маӊнык маактыг дилги кежи сүүр бөрт, булгаар кадыг идик, бээжин-кара, шай бузар. а) Номчуур б) Айтырыгларга харыы, тест тургузар
дылын, уран-чеченин сайгарар 11
12 В. Л. Эренчинниӊ чогаадыкчы салым-чаяаны, шүлүктери «Кадарчы уруг» «Тере-Хөл» 2 Чогаалдыӊ идейлиг утказы, композициялыг тургузуу, уран-чечени. Казылганныг, аланды, хеден, долбаннанган, довурзак
Орду, албаты, албан онаап, чарлык берип,чалча. сайгарылга 13
14 А. Ч. Тамба-Сюрюн «Шеми-Бажы», «Уран-чечен аныяктар» 2 Чогаалчыныӊ төрээн чурт дугайында бодалдарыныӊ ханызын илереткен чогаал. Уран-чечени, стиль аянныы, эстетиктиг дээштии Феодал, оргу чон, арат нам «Шеми-Бажы» доктаадыр 15 В. Ш. Көк-оолдуӊ чогаадыкчы намдары. 1 Тыва культураны тургузарынга киирген үлүг-хуузу Намдарын өөренир 16
17
18 В. Ш. Көк-оол «Хайыраан бот»:
Идейлиг утказы
Овур-хевирлери
3
Шаандагы Тывага херээжен кижиниӊ кадыг-берге салым-чолун көргүскеш, феодализмни сойгалааны күш-ажылчы херээжен чоннуӊ аас-кежикче чүткүлүн, кижизиг мөзү-шынарларын алдаржытканы
Харам бастыга берген, чылым кирген, шо-төлге кагдырар, кежеге, Майдыр бурган эргиткен,Хомду чаазы, Баа-уваң шерии, сыгыртаа, чылапча. а) Шии чогаалыныӊ проза, шүлүктен ылгалы б) Караныӊ монологун доктаадыр
в) Маадырларга характеристика 18
20
21 В. Ш. Көк-оол «Хайыраан бот»:
Чөрүлдээзи
Дыл-домаа
Уран-чечени
3 Шииниӊ уран-чечени, дылыныӊ чурумалдыы Харам бастыга берген, чылым кирген, шо-төлге кагдырар, кежеге, Майдыр бурган эргиткен,Хомду чаазы, Баа-уваң шерии, сыгыртаа, чылапча. 22 Трагедия - шии чогаалыныӊ бир хевири
1 Шии чогаалының өске жанрлардан ылгалын база шииниӊ янзыларын, оларныӊ тус-тузунда демдектери Драма, комедия, трагедия Вильям Шекспир «Ромео биле Джульетта» номчуур (очулга С. Б. Пюрбю) 23
24 С. К. Тока «Каргыга чорааным»
Очерк дугайында билиг 1 Чогаалдыӊ идейлиг утказы, композициялыг тургузуу, уран-чечени.
Очерк – фактыларга үндезилеттинер Тайлым, кошкул, революс, феодал-ноян, каргыс шаг, хувискаал, Хем-Белдири, Щетинкин, Буян-Бадыргы, ноктор, ССРЭ, ТАР-ныӊ нам, чазаа. Чурумал, портрет чурумалы, орук демдеглели
а) номчуур
б) маадырларга характкеристика
в) дылыныӊ уран-чечени

Очерк жанырынга бижиттинген чогаалдар номчуур 25 С.К. Тока "Дөӊгүр-оол" (Шии).Авторнуӊ болгаш шииниӊ бижиттингениниӊ дугайында киирилде сөс. 1 Шииниӊ утказы, уран чечени, сюжеди. Номчуур, айтырыгларга харыылаар. 26 Шииниӊ кол маадыры - Дөӊгүр-оолдуӊ овур-хевири. 1 Кол маадырныӊ овур-хевири. Кыска чогаадыг бижиир. 27 Шииниӊ херээжен маадырлары. 1 Херээжен маадырларны деӊнеп сайгарар. 28 Комедия дугайында билиг 1 Комедия деп билигни билиндирер Комедия деп чүл 29 М. Ы. Идам-Сүрүң «Өөрүшкүнүӊ дээди чурту», «Частыӊ салгынынга», «Сеӊээ» 1 Чогаалдыӊ идейлиг утказы, композициялыг тургузуу, уран-чечени, авторнуӊ дылыныӊ бот-тускайлаӊы. Яң-хорагай. «Сеңээ» деп шүлүктүӊ долу сайгарылгазы
30
31
32 М. Ы. Идам-Сүрүң «Союспаӊ»
Баллада дугайында билиг 2
1 Тыва литературада баштайгы эрес-дидим чорук дугайында баллада. Бурунгу Тывага ядыылар болгаш байларның аразында демисел. Союспаӊ – чөптүг эвес болгаш дерзи чоруктарга удур чааскаанзыргай демиселчи. Боттуг болгаш фантазиялыг болуушкуннарга, аас чогаалынга, тоолчургу богаш төөгү чугааларга, чуртталгага болган таварылгаларга үндезилеттинер. Бүдүн үе, ажыл төрүүр, чаргы-чаалы, коңгул, элчи, казылган, хаа, бозага, кылама. а) Дылының уран-чечени б) Бижик демдектерин чүге салганын тайылбырлаар
теориялыг билигни шиңгээдир 33
34 Б. Д. Хөвеӊмейниң чогаадыкчы ажыл-чорудулгазы
«Дилээш, тыптым», «Октябрь» 2 Уран-чечени, стиль аянныы, эстетиктиг дээштии Аллегория аргазы Айтырыгларга харыылаар 35
36
37 Б. Д. Хөвеңмей «Аныяк Биче-оол» 3 Чечен чугааның темазы болгаш идеязы. Биче-оолдуӊ күзел-бодалдарын, тус-тус үелерде психологтуг байдалдарын чогаалчыныӊ онза кичээнгей-биле чурааны. Дая карты, сөөскен, чаңгы, от чүшкүрер, шоюшкак идик, яамы, арат чазак, бийир, савыяа,үүр даргазы, хөреӊгитен, феодал, Алдан шериг, тос дугаар оӊ, көгээредир, нарын бижик даргазы. Чогаалдың дылыныӊ уран-чечени.
Эдерти чугаалаар 38
39 С. Б. Пюрбюнүң намдары, чогаадыкчы ажыл-чорудулгазы «Эртенгиниң ыры», «Тулчуушкунче»
1
1 Шүлүктерниӊ идеялары, оларда угаап боданыышкыннарныӊ өөредиглии; уран-чечени, стиль аянныы, эстетиктиг дээштии
а) Шүлүкте берге орфограммаларны тайылбырлаар
б) «Тулчуушкунче» сайгарар 40
41
42
43
44 С. Б. Пюрбю «Чечек»
деп шүлүглели 5 Бижиттинген төөгүзү
Революция мурнунда Тывага аныяк өскенниӊ салым-чолунуӊ кол агымын маадырныӊ амыдыралынга болган өөрүнчүг, муӊгаранчыг, хомуданчыг. коргунчуг таварылганы дамчыштыр көргүскени
Чолуктуруп, тойлу. эзирик, соот, чажыт, бошка,чула тудуп, күжүкыпсып, кыжыктанмас, саӊын салып, чажыын өргүп, чалаа-кара. Айтырыгларга харыылаар
сайгарылга
практиктиг ажыл 45 Чечен чогаалда лирика-эпос аймааныӊ дугайында билиг
Шүлүглел дугайында билиг. 1 Лира-эпиктиг чогаалдарныӊ анаа шүлүктерден ылгалын, оларныӊ композициялыг тургузуун, сюжединиӊ хөгжүлдезин билген турары
Лириктиг киирилде Конспект
46 С. А. Сарыг-оол-тыва литератураныӊ үндезилекчилериниӊ бирээзи. 1 Тыва чечен чогаалдыӊ боттанырынга, сайзыраарынга киирген үлүг-хуузу Конспект, намдарын өөренир 47
48
49
50
51 С. А. Сарыг-оол «Белек»
Идейлиг утказы
Овур-хевирлери
Уран-чечени
Дылыныӊ онзагайы
Кижизидилгелиг ужур-дузазы 5 Тыва улустуӊ дайынныӊ айыыл-халавынга таварышкан Россияныӊ акы-дуӊма чонунга материалдыг дузаламчы чедирер дээш, боттарыныӊ амыр-дыжын,амы-тынын артынга каап, күш-ажылчы маадырлыг чоруктар кылып турганын Хаяжыктыӊ өг-бүлезиниӊ амыдыралын дамчыштыр көргүскени.
Чимел, йоону берген хайдыл, шоӊ ба, алдын уургайы, артель,шахта, стахановчу, гидровалик, мониторжу а) Маадырларныӊ
портреттерин ушта
бижиир б) Айтырыгларга харыылаар
Кижизидилгелиг ужур-дузазы 52 «Белек» деп тоожуга түӊнел 1 Хамааты туруш, Ада-чуртунуӊ мурнунга харыысалгалыг чорук деп чүл? Проблемниг беседага киржири 53
54
55
56
57 С.А.Сарыг-оол
«Саны-Мөге»:
Кезектериниӊ идейлиг утказы
Саны-Мөгениӊ овур-хевири
Уран-чечени
Эӊ бедик эстетиктиг чогаалдарныӊ бирээзи 5 Шүлүглелде болуушкуннарныӊ үе-шаа, төөгүлүг кызыгаарлары, эрги Тывага аныяк өскенниӊ салым чолун бирги эгеде бүзүренчиг кылдыр чурааны. Тамы, чут, керзеӊ, кичи-гене, шеӊне, казырык, эштенчи, өөрет, дөрбет, делег, кинчи-бек,чажаӊ, албан, чанчын, чургаан, арбан. суму, өстү чазар, хавыяа.
а) Шүлүглелдиӊ киирилде кезээн доктаадыр
б) Айтырыгларга харыылаар 58 Тест «Тыва литератураныӊ үндезилекчилери»
1 Хыналда ажылга белеткенир 59
60 Л. Б. Чадамба «Майныӊ белээ», «Салым угаан», «Кежээ»

КДН А.А.Даржай
Миннип чор мен, авай.
Чүгле чурттаар 1
1 Уран-чечени, стиль аянныы, эстетиктиг дээштии
шүлүктерниӊ темаларыныӊ актуалдыы, кижизидикчи ужур-дузазы Майныӊ бири, кудаан. Шүлүктерниӊ кайы-бирээзин доктаадыр
Проблемниг сайгарылгага киржири 61
62 Чогаадыг-боданыышкын «Чогаал. Ооӊ өөредиглиг, кижизидилгелиг ужур-дузазы» 2 Чогаалдыӊ өөредиглиг, кижизидилгелиг ужур-дузазыныӊ дугайында бодалдарын илередири Чогаадыг-боданыышкын 63
64 О. К. Саган-оол «Арат чоннуӊ мурнундан» 2 Чогаалдыӊ идейлиг утказы, композициялыг тургузуу, уран-чечени. Ярославль, Барыын фронт, Истра, Волоколамск, Можайск,митинг, ТАР Биче хурал Президиуму, лейтенант Жданов, Н. дивизия. а) Викторина тургузар б) Чогаадыг «Эки турачы чаӊгыс чер чурттугларым» 65
66
О. К. Саган-оол «Төрээн чонунуӊ адын адап чаалажып чораан» 2 Чогаалдыӊ идейлиг утказы, композициялыг тургузуу, уран-чечени. Төп Комитет, Совет Армия. а) Дыӊнадыг «Тыва Ада-чурттуӊ улуг дайыныныӊ үезинде» б) чурук чуруур. (дайын болгаш тайбыӊ темазынга) 67
68 КДН Ада-чурттуӊ Улуг дайыныныӊ темазынга бижиттинген чогаалдар 2 Чогаалдыӊ идейлиг утказы. Чогаадыкчы онаалгар 69 Түӊнел кичээл 1 Билиглерни, мергежил, чаӊчылдарны быжыглаар, хынаар Номчукчунуӊ демдеглелдерин кылыр 70 Хыналда ажыл 1 Билиглерни хынаар Тыва чогаал 8 класс
1-ги улдуң
№ кичээлдиң
темазы шагы программа
ёзугаар аас-биле бижимел-биле словарь-биле ажыл бажыңга онаалга
хүнү,
айы бер
дин
гени 1 Чечен чогаал дугайында сөс 1 гуманизм, пролетариат ар 3,4 конспект
2 С.А.Сарыг-оол. Допчу намдары «Улуг-Хемим» 3 1,2,3 –кү эгелер
нин уткаларын эдерти чугаала деңнелгелрни ушта бижир эткин өйү,
ыяш когзу , чымааргай 4, 5 –ки эгелерни номчуур
3 С.А.Сарыг-оол «Улуг-Хемим» айтырыгларга харыылаар үлегерлээн сөстерни ушта бижиир дут манаар, буруп, хилег, кинчи-бек 3-кү эгени шээжилээр
4 С.А.Сарыг-оол «Улуг-Хемим». Шү-лүглелдин дылы шүлүглелдин утказынга айтырыгларга харыылаар диригжидилге, метафоралар, эпитеттерни ушта бижиир дагаксаам кээр, ажай-буурул, манаан суюн темаларнын бирээзинге чогаадыг бижиир
5 Шүлүглел дугайында билиг 1 айтырыгларга харыылаар шүлүглелдин хевирлерин биж лирика-эпос, баллада ар 13 конспектилээр
6 Харылзаалыг чугаа сайзырадыл 1 аас-биле харыл-заалыг ч\тургус күскү бойдус д\а чогаадыг бижиир
7 В.Ш. Көк-оол. Допчу намдары. «Самбажык». Чогаал-дын идей-тематиктиг утказы 6 айтырыгларга харыылаар «Хоойлу билбес дүжүмет хол чеддер» домактын утакзын тайылбырлаар пар демир, хөрүктээр, хүндү, лаң, бошка, дываажан ораны 2-ги көргүзүгнү номчуур, «Алдан-маадырлар-
нын турлаа» чогаадыг бижи
8 В.Ш. Көк-оол«Самба-жык». Чогаалдын кол-кол маадырлары айтырыглрга харыылаар Сенгинчик, Комбулдай д/а кыска чогаадыг авыралдаар, мөргүл кылыр, одага, чиңзе 4-кү көргүзүгнү номчуур
9 В.Ш.Көк-оол
«Самбажык» айтырыгларга харыылаар Шадыптын чугаазыннда сөстерни у/ биж төре, кепти ёзунун төрези шиини төндүр номчуур
10 В.Ш.Көк-оол
«Самбажык» шиинин маад-га характер. Бээр историзмнерни ушта бижиир чайзаң, алдары, темаларга реферат бижиир
11 В.Ш.Көк-оол
«Самбажык». Мөзү-лүг, мөзү чок маадыр маадырлардан кымнын овур-хевири силерге таарышты маадырларны бөлүктээш, уран аргаларны ушта бижиир «Алдан-маадыр
лар – бистин хосталгага ынак өгбелеривис»
12 В.Ш.Көк-оол
«Самбажык». Дылы-нын уран-чечени рефераттарын номчуур, үнелелдерни бээр чогаадыг «Алдан-маадырлар кымнарыл ол?» эштеринин бижээн ажылдарынга үнелел бижиир
13 Класстан дашкаар номчулга «Дүнеки чорумал» 1 чогаалдын утказын чугаалаар чогаалга боттарынын бодалын биж
14 Эдертиг «Кодан ышкаш ак аът» 1 15 Харылзаалыг чугаа сайзырадыл 1 диалог тургузуп бижиир
16 Шии дугайында билиг 1 шиинин хевир
лерин бижиир трагедия, драма, комедия ар 63, 64 конспектилээр
17 Ю.Ш.Кюнзегеш. Допчу намдары
«Дыт» 1 айтырыгларга харыылаар шүлүктүң уран чеченин сайгарар «Дыт болгаш диңмирээшкин
ниг чаъс» чогаа
18 Ю.Ш.Кюнзегеш
«Чөөн чүктүң кижизи мен» 1 айтырыгларга харыылаар уран аргаларны тыпкаш, ушта бижиир алажы, айызап кээр, шоглап шүлүктүң үзүн-дүзүн шээжи-лээр
19 К.Кудажы. Допчу намдары «Тараа»
Чогаалдын утказы 3 айтырыгларга харыылаар портреттерни ушта бижиир салам, тогана, бөксе адашкыларнын диалогун шээжилээр
20 Хыналда тест
2-ги улдуң
№ кичээлдиң
темазы шагы программа ёзугаар аас-биле бижимел-биле словарь-биле ажыл бажыңга онаалга
хүнү
айы бер
дин
гени 21 К.Кудажы «Тараа» Чогаалдын кол-кол маадырлары маадырларга характеристика бээр уран аргаларны ушта бижиир мажак,уур, бажынын суун ижер чогаалды төндүр номчуур
22 К.Кудажы «Тараа»
Чогаалдын уран-чечени айтырыгларга харыылаар маадырларнын овур-хевирин бижиир чогаадыг «Тараам турда тодуг-ла мен»
23 Композиция болгаш сюжет дугайында 1 эгени конспектилээр сюжет, композиция
конспектини номчуур
24 О.Ө. Сувакпит "Ыылар" 1 Шилип алгаш доктаадыр Сюжет композициязын сайгарар Шээжилээр
25 "Черниң ыызы", "Кижилер ыызы" 1 Ханы философтуг сацгарылга Доктаадыр
26 С.С.Сүрүң-оол. Допчу намдары «Озалааш хем» 5 94, 100 –кү арында айтырыгларга харыылаар Мыкылайнын даштыкы хевирин тыпкаш, ушта бижиир булчаан, үүлү, данчааты, солааннар 3,4-кү эгелерни номчуур, чогаадыг бижиир
27 С.С.Сүрүң-оол «Озалааш хем» Чогаалдын утказы 5-тен 22-ге чедир эгелернин уткаларын чугаалаар историзм
нерни ушта бижиир хоор Озалааш хемнин пейзажынга даянып, чурук, чогаадыг бижи
28 С.С.Сүрүң-оол «Озалааш хем» Чогаалдын кол-кол маадырлары айтырыгларга харыылаар маадырларга характеристика бээр шагжагар бус маадырларнын бирээзинин портредин чуруур
29 Класстан дашкаар номчулга «Оттуг-терге» 1 эгенин утказын чугаалаар оттуг-терге «Оттуг-терге-нин хевирин чуруур»
30 Эдертиг «Эзирик каарганнар» 1 31 Харылзаалыг чугаа сайзырадылгазы 1 сөзүглелди чедир бижиир
32 С.С.Сүрүң-оол «Озалааш хем» Чо-гаалдыг сюжет, композициязы айтырыгларга харыылаар чогаалдын сюжеттиг шугумун бижиир рефератка белеткенир
33 С.С.Сүрүң-оол «Озалааш хем» бижээн рефераттарын номчуур чогаалга хамаарыштыр үнелел бижиир, хыналда тестиге белеткенир
34 А.Үержаа «Үш чүс харлыг кырган кускуннуң чагыы» шүлүктү чүге «Үш чүс харлыг кырган каарган
нын чагыы» дээнил уран аргаларны ушта бижиир очалаң, эзээргекке, озук, көндээр, шырга , шагжаң адазынын угун бижип эккээр
35 Хыналда тест
1 3-ку улдуң
№ кичээлдиң
темазы шагы программа ёзугаар аас-биле бижимел-биле словарь-биле ажыл бажынга онаалга
хүнү,айы бер
дин
гени 36 А.Үержаа «Ажыл» 1 124 арында айтырыгларга харыылаар уран чечен аргаларны ушта бижиир чылды дагап, аңмаар күш-ажыл д/а ү\домактар биж, шүлүктү шээжи
37 Класстан дашкаар номчулга 1 «Күш-ажыл кижини каас-
таар» чогаадыг
38 Ч.Ч.Куулар. Допчу намдары «Шораан» Чогаалдын утказы 3 136-гы арында айтырыгларга харыылаар бурганнаар деп сөстүң синоним бижиир шара, ууру, оргаа, адан, мөөрээр 136-142 арынны номчуур, тывы-зык чыып бижи
39 Ч.Ч.Куулар «Шораан» Шорааннын овур-хевири бердинген айтырыгларга харыылаар фразеологизм-нерни ушта бижиир сержи кадак, аржаан дому, ууш үндүрер «Эртем чокта эртен-даа караң
гы»деп домакты тайылбырлаар, эгени номчуур
40 Харылзаалыг чугаа сайзырадылгазы 1 кижинин салы-мы деп чүл
тайылбырлап бижиир
41 Ч.Ч.Куулар «Шораан» Чогаалдын уран-чечени айтырыгларга харыылаар маадырларга характеристика бээр шарталыр, хуурмак, койгу, кунук чогаалдын уран чеченин сайгарар
40 Ч.Ч.Куулар «Шораан» Чогаалдын сюжеттиг шугуму айтырыгларга харыылаар чогаалдын сюжеттиг шугумун бижи дасык, саа базар, бойлаар чогаадыг «Салым-чаяанның күжү»
42 Е.Д.Танова. Допчу намдары «Илбилиг согун» Чогаалдың утказы
3 1,2-ги көргүзүгнүн утказын чугаалаар даалымба, дарлаткан 3,4-кү көргүзүгнү номчуур
43 Е.Д.Танова «Илбилиг согун» Маадырларның овур-хевирлери көргүзүглернин уткаларын эдерти чугаалаар үлегерлээн сөстерни у/ биж дээргилер, бола-кавыда маадырларга характер.бээр
44 Е.Д.Танова «Илбилиг согун» утказынга айтырыгларга харыылаар чогаалдын дылы нын онзагайы кыска шии
азы чогаадыг бижиир
45 Эдертиг «Какпа»
1 46 Харылзаалыг чугаа сайзырадылгазы 1 чогаадыг «Төт-чеглекчилерге удур мен»
47 А.А.Даржай. Допчу намдары. шүлүк «Авамга» 2 айтырыгларга харыылаар, ава деп кымыл ава дугайында үлегер домактар бижиир ава д/а чылыг сөстер бижиир, шээжилээр
48 А.А.Даржай «Авамга» аванын овурун көргүскен чогаалдар тывар уран чеченин сайгарар «Авамга» деп аттыг шүлүк чогаадыр
49 Класстан дашкаар номчулга 1 чогаадыг «Ава – адап ханмас үнелиг сөс»
50 К.Д.Чамыяң. Допчу намдары. «Ханы дазыл». Чогаалдың
утказы
4 1-и эгеде Тоорук-оолдун овур-хевирин чугаалаар интерьерни тыпкаш, ушта бижиир хирези,
сомазы, когую ыйнаан 3-кү эгени номчааш, айты-рыгга харыылаар
51 К.Д.Чамыяң «Ханы дазыл» Чогаалдың кол-кол маадырлары айтырыгларга харыылаар Пар-оолдун овур-хевирин
бижиир сууртулаң-наар, чырзаң чогаадыг «Авам, ачам база мен»
52 Харылзаалыг чугаа сайзырадылгазы
1 харылзаалыг чугаа тургузар чогаадыг «Мээң башкым»
53 К.Д.Чамыяң «Ханы дазыл»Чогаалдың уран-чечени
айтырыгларга харыылаар портреттерни ушта бижиир бүдээлгелээр А.Тоорукович деп кымыл?
54 К.Д.Чамыяң «Ханы дазыл» Чогаалдың сюжет, композициязы
226 ар айтырыгга харыылаар пейзаж, эпитет, үлгер дом.у/биж хыналда тестиге белеткенир
55 Хыналда тест
1 56 Мөңгүн оттук 1 Школада музей дугайында уругларның алган билиин делгемчидер Оттук, хомус, музей, экспонат Айтырыгларга харыылаар.
57 "Сүме херек", "Шылгалда" 1 58 "орукка", "Караңгыда чүү болганыл?" 1 Харылзаалыг чугаа тургузар Походче канчаар чоруурунуң дугайында Санитар аптечказы, рюкзак, хожудаан Музейге чүнү чыып болурул бижиир.
59 "Олчалыг хүн", "Улар чалгыны" 1 60 ЧС. Чогаадыг "Школага музей турган болза" 1 Аас болгаш бижимел чугаа сайзырадылгазы Улаштыр бижиир.
61 М. Б. Ховалыг "Ыдыктаан тук" 1 Утказын эдерти чугаалаар Карта-биле ажыл Эстоннар , Тензин Тьятцо, Цагаан-Шивет 62 Мөңгүн -Тайга дугайында сайгарылга кичээл 1 Дыңнадыглар кылыр Чурук чуруур Мөңгүн-Тайганың пейзажы Зачет кичээлге белеткенир.
63 Эдертиг "Меңги кырында тук". 1 Утказын эдерти чугаалаар Дыңнап бижиир Арын 288 сөөлгү айтырыгны харыылаар.
64 Барымдаалыг чогаалдар дугайында билиг 1 Номчуп эрткен чогаалдарындан барымдаалыг чогаалдар тывар Конспект.
65 КДН: А. Алёшина "Авазы-биле ужурашканы" 1 Утказын эдерти чугаалаар Ава дугайында үлегер домактар. чечен сөстер бижиир Чогаадыг "Ава-амыдыралдың чаяакчызы.
66 З.А. Намзырай "Эглип келир куштарым" 1 Аянныг номчулга Куштар чуруктары чуруур Аңгыс, дунук, саргыыр Шүлүктү шээжилээр
67 А. Ү. Күжүгет "Ажыл" 1 Ажыл деп сөстүң утказын тайылбырлаар Үлегер домактар бижиир (ажыл дугайында) Аңмаар,чиндип, иженир. Чогаадыг: "Күш-ажыл -кижини каастаар".
68 А. Х-О. Ховалыг "Кара-Даг дугайында баллада" 1 Балладының тема, идеязын тодарадыр Диригжидилгелерни ушта бижиир. Турлаг, сүзүк Номчуур
69 Алдан-Маадырлар-бистиң өгбелеривис 1 Алдан-Маадырларга тураскааткан чуруктар Дыңнадыг бижип эккээр
70 Чыл түңнелиниң хыналда ажылы 1 тестирование
Тыва дыл -10 класс
5-11 класстарга программалар
Тыва дыл. Харылзаалыг чугаа сайзырадылгазы.
Тыва аас чогаалы болгаш литература.
Кызыл 1994 ч
Шупту-35 шак
№ Темалар Шагы Хуну Кичээлдин хевири Тыва дылга шиӊгээдип алыр кол-кол билиглери. Онаалга
1 Тыва дыл-түрк дылдарныӊ бирээзи.Өске түрк дылдарныӊ аразында тыва дылдыӊ туружу.Тыва дылдыӊ ниитилел хүлээлгелери. 1 Беседа Конспект
2 Орхон-енисей бижии-түрктерниӊ өгбелериниӊ бижии.Бижиктиг тураскаалдарныӊ хевирлери болгаш жанрлары. 1 Лекция Эртеденнер чуруктары тывар
3 Амгы тыва дылдыӊ ажыглаттынып турар хевирлериниӊ дугайында билиг. 1 Чаа тема Конспект.
Лексика болгаш фразеология.
4 Сөс. Сөстүӊ утказы, уткаларыныӊ аразынга харылзаалар.Сөстүӊ лексиктиг болгаш грамматиктиг уткалары. Сөстүӊ дорт, доора болгаш көжүрген уткалары. Чаӊгыс болгаш хөй уткалыг сөстер. 1 Чаа тема Лексиктиг болгаш грамматиктиг уткаларны билиндирер Дазыл деп сөстүӊ лексиктиг утказын бижиир.
5 Сөстерниӊ уткалыг харылзааларыныӊ аайы-биле бөлүктери: омоним, синоним, антоним. 1 Кичээл катаптаашкын Омоним, омограф деп билигни билиндирери Бөлүк бүрүзүнге 1-1 чижектер бижиир.
6 Омонимнер ооӊ хевирлери 1 Быжыглаашкын Домактар чогаадыр
7 Синонимнер оларныӊ Янзылары. Антонимнер 1 Быжыглаашкын Билиглерни быжыглаары Синоним, антонимнерни ажыглап тургаш кыска чогаадыг "Күскү дүжүт ажаалдазы"
8 Лексиканы тывылган угунуӊ аайы-биле бөлүктээри.Ниити түрк лексика.Үгерлээн лексика.Моол дылдан үлегерлээн сөстер.Орус дылдан болгаш орус дылды дамчыштыр үлегерлээн сөстер. 1 Чаа теманы билиндирери Моол дылдан үлегерлээн сөстерниӊ фонетиктиг онзагайларын билиндирер Мергежилге
9 Лексиканы ажыглалыныӊ аайы-биле бөлүктээри.Ховар ажыглалдыӊ сөстери.Эргижирээн сөстер. Неологизмнер 1 Катаптаашкын Эргижирээн сөстерни, оларныӊ хевирлерин чаа сөстерни тып, оларны чугаага чөп ажыглаары Мергежилге
10 Кызыгаарлыг ажыглалдыӊ сөстери. Терминнер болгаш профессионализмнер.Жаргонизмнер. Диалектизмнер 1 Быжыглаашкын Диалект сөстерин шиӊгээдип алыры Мини-чогаад «состун ажыы»
11 Онзагай ажыглалдыг сөстер:табу, эвфемизмнер.Тыва ономастика 1 Семинар Табу болгаш эвфемизмнерни сөзүглелден тып билири 12 сос бижип эккээр
12 Фразеология. Тыва лексикография 1 Быжыглаашкын Мергежилгелер
Фонетика.Графика.Орфоэпия (шын адалга)
13 Ажык болгаш ажык эвес үннерниӊ бөлүктээшкини. 1 Быжыглаашкын 14 Ажык үннерниӊ аяннажылгазы (сингармонизм).
Ажык эвес үннерниӊ бөлүктээшкини 1 Катаптаашкын Словарьлар-биле таныжылга Словарь эккээр.состер бижиир
15 Үннерниӊ каттыжар ниити дүрүмнери.Ажык эвес үннерниӊ сөс иштинге дөмейлежири.(ассимиляция) 1 Чаа тема Ассимиляция деп терминни билиндирер Созуглел-биле ажылдаар
16 Үннерниӊ чидери болгаш ооӊ түӊнелдери. Сөстүӊ иштинге туружунуӊ аайы-биле үннерниӊ өскерли бээри. 1 Чаа билигни шиӊгээдип алыры 17 Протеза, эпентеза, эпитеза 1 Чаа тема Терминнер-биле уругларны таныштырар 18 Графика.Алфавит. Кадыг (ъ) болгаш чымчак(ь) демдектерни хереглээри.Слог. Тыва дылда слогтуӊ хевирлери. 1 Катаптаашкын Орус дылдан үлегерлээн сөстерге (ъ) болгаш (ь) демдектерни шын бижиири. 19 Ударение. Орфоэпия (шын адалга) Сөстү шын көжүрериниң дүрүмү. 1 Быжыглаашкын Состер бижиир
20 Фонетика.Графика. Орфоэпия 1 Зачёт кичээл (тест) Алган билиглерни делгемчидер Сөс тургузуу болгаш сөс чогаадылгазы.
21 Сөстерниӊ уткалыг кезектери. (морфемалар). Кожумактарныӊ вариантылыг болуру. 1 Быжыглаашкын Сөс сөөлүнге кожумактарны шын салып билири Бердинген сөстерни морфемаларга чарар
22 Дөс дугайында билиг 1 Быжыглаашкын Нарын дөстерни шын бижип өөредир 23 Хевир тургузар кожумактар. Өскертилге кожумактары 1 Быжыглаашкын Кожумактарныӊ фонетиктиг вариантыларыныӊ каттыжары Бичеледип чассыдар кожумактар кирген домактар чогаадыр
24 Хыналда ажыл (Сөс тургузуунга) 1 Зачёт кичээл Алган билиглерин хынаар Хыналда айтырыглар ар 83.
Сөс чогаадылгазы
25 Морфологтуг арга. Синтаксистиг арга. 1 Чаа тема тайылбыры Синтаксистиг арга-биле тургустунган сөстерни шын ажыглаары Мергежилге
26 Хурааӊгайлаашкын аргазы. Сөс чогаадылгазынга катаптаашкын 1 Быжыглаашкын Айтырыглар 3-5 ар.93
Грамматика. Морфология.
27 Чугаа кезектери. Тускай чугаа кезектери. Чүве ады. Чүве адыныӊ бичеледир-чассыдар хевирлери.Чүве адыныӊ өскерлир хевирлери:сан хевири, хамаарылга хевири,падеж хевири 1
Кичээл -лекция Чүве адын долузу-биле сайгарып көөрү Арын 106.
28 Демдек ады 1 Катаптаашкын Хыналда айтырыглар ар.110.
29 Сан ады 1 Катаптаашкын Уругларныӊ өөренген билиин быжыглаары Хыналда айтырыглар ар.114.
30 Кылыг сөзү.Кылыг сөзүнүӊ залог, видтери. Кылыг сөзүнүӊ грамматиктиг утказы болгаш залог, видтерге катаптаашкын 1 Катаптаашкын Залог, вид хевирлерин шын ажыглаары Номчуур.
31 Причастие, деепричастиелер 1 Катаптаашкын Домактар чогаадыр
31 Наклонениелер: Болуушкун (үелери)
Дужаал
Чөпшээрел
Даар
Кызыгаарлаар
Кылыг сөзүнге катаптаашкын 1 Катаптаашкын Алган билиглерни системажыдар Конспект
32 Наречие 1 Катаптаашкын Алган билиглерни системажыдар Хыналда айтырыглар ар.154
33 Ат орну:арынныӊ,айтылганыӊ, айтырыгныӊ, тодаргай ат орну,тодаргай эвес ат орну. Тускай чугаа кезектеринге катаптаашкын 1 Кичээл-лекция Алган билиглерни системажыдар Морфологтуг сайгарылга ат орнунга.
34 Эдеринчилер болгаш дузалал аттар. Эвилелдер болгаш эвилелзиг сөстер 1 Катаптаашкын Алган билиглерни системажыдар Чогаадыг бижиир
35 Артынчылар. Дузалал чугаа кезектеринге катаптаашкын 1 Катаптаашкын 36 Аян (алгы) сөстери 1 Катаптаашкын Чайгы онаалгалар
Тыва чогаал-10 класс.
5-11 класстарга программалар
Тыва аас чогаалы болгаш литература. Кызыл 1994ч.
Автору К.Х.Оргу, С.Х.Натпит-оол, Е.Т.Чамзырын.
Шупту-68 шак
№ Темалар Шагы Хуну Кичээлдин хевири Словарь ажылы.Чугаа сайзырадылгазы Онаалга
1 Киирилде кичээл.Чечен чогаалды сайгарарынга суме 1 Кичээл лекция Конспект
2 Тыванын Россияга катт-ны б/ш оон ынай хогжулдези 2 Чаа тема Номчуур.конспект
3 С.А.Сарыг-оолдун чогаадыкчы намдары 1 Чаа тема.беседа Авторнун дуг-да чуну билбезил бижиир
4 Сарыг-оолдун публицистиг,торээн чер дугайында шулуктери 1 Чаа тема Шулук чыындызындан бо темага шулуктер тывар
5 Сарыг-оолдун ынакшыл,философчу лириказы. 1 Чаа тема Шулуктери-биле таныжар
6 Аянныг номчулга кичээли 1 Быжыг
лаашкын Доктаадыр
С.Сарыг-оол «Алдын-кыс»сайгарылгазы 1 Чаа тема Ар.35. 2-5 айтырыгларга харыы
7 «Алдын-кыс» уран-чечени 1 Чаа тема План тургузар.аас чог-н ажыглааны
8 С.Сарыг-оол «Ангыр-оолдун тоожузу»бижитт-н,сурагжаанынын дуг-да медээ 1 Чаа тема Шагаа,шолээчилеп 1-4 эгелерни номчуур
9 «Ангыр-оолдун тоожузу» 1-ги номнун сайгарылгазы 1 Быжыг
лаашкын Чыл санаашкыны,ямбылыг, нам, 2-ги номну номчуур
10 «Ангыр-оолдун тоожузу» 2-ги номнун сайгарылгазы 1 Быжыг
лаашкын Суваяан,хеилн,чинзаревэ, Ангыр-оолдун чаа амыдыралы чуден эгелээнил
11 «Ангыр-оолдун тоожузу» уран-чечени,дылы 1 Чаа тема Улегер домактар сайгарылгазы Метафора.эпитеттер тывар
12 Чогаалга хамаарыштыр тест 1 Бот ажыл кичээли 13 ЧСК Чогаадыг 1 Быжыг
лаашкын 14 Чогаал теориязы.Тыва литер.улусчузу б/ш ангылыы. 1 Чаа тема Кедилиг,кеди чок,улусчузу Конспект,номчуур
15 С.Б.Пюрбюнун чогаадыкчы намдары 1 Чаа тема Чоон чук институду,улустун чогаалчызы Чогаалчыдан билип алыксаар чуулдерим
16 С.Пюрбюнун патриотттуг,чаартылга дуг-да шулуктери 1 Чаа тема Дудускек,шимелге Тема,идеязын тодарадыр
17 С.Пюрбюнун бойдус,ынакшыл лириказы 1 Чаа тема Соганайнып,чаттылган кум Шулуктеринин сайгарылгазы
18 С.Пюрбюнун шулуктеринин аянныг номчулгазы 1 Быжыг
лаашкын доктаадыр
19 С.Пюрбю «Кызыл уер»бижит-ни,номчулга 1 Чаа тема Ак солааннар,чейзен,коштуг 1-2-ги кожеге номчааш план тур-р
20 «Кызыл уер» сайгарылга 1 Быжыг
лаашкын Пааран,казак солааннар,хайгыыл Улегер домактар бижиир.Кужеппейнин о/хевири
21 «Кызыл уер»тема,идеязы,сайгарылга 1 Быжыг
лаашкын деткимче Мозулуг,мозу чок маадырларны бижиир
22 «Кызыл уер» уран-чечени 1 Быжыг
лаашкын Аас чогаалын,улустун чугаазын сай-р Чогаадыгга белеткел
23 ЧСК Чогаадыг 1 Катап
таашкын 24 С.Пюрбю «Уем б/ш уе-чергем дугайында»бижитт-ни,номчулгазы 1 Чаа тема Чолду оя базар,дожу,хылыш,Эрлик-Хаан 2,3-ку эгелерни номчуур.Айтыр-га харыы
25 «Уем б/ш уе-чергем дугайында»сайгарылгазы 1 Быжыг
лаашкын Баяат, номнал-чарлыы,тоогунун тамызы Овур-хевирлерге характеристика бижиир
26 «Уем б/ш уе-чергем дугайында» уран-чечени онзагайы,дылынын байы 1 Быжыг
лаашкын Тывада чаартылга,чалча-кул, Ар.141 аытырыгларга харыы
27 ННК»Ынакшылды камнаар херек» 1 Аянныг номчулга «Баштайгы ынакшыл»
чогаадыг
28 Тыва литературада тоогу революстуг тема 1 Чаа тема Иштикинин-даштыкынын дарлакчылары,киленнээн Бо темага чогаалдар бижиир
29 С.К.Тока чогаадыкчы намдары 1 Чаа тема Документалдыг тоожу Билбес чуулдерин бижиир
30 С.Тока «Араттын созу» бижит-н тоогузу 1 Чаа тема Чавыскалак,уур,Намнын Топ Хораазы Ар.145-155 номчааш, план тургузар
31 «Араттын созу» 2-ги ном сайгарылгазы 1 Быжыг
лаашкын Бижик толевилели,аадан азынмаан Ар 155-163 номчуур
32 «Араттын созу» 3-ку ном сайгарылгазы 1 Быжыг
лаашкын Бижик чогаад-га совет эртем-н дузазы 3-ку номга план тургузар
33 «Араттын созу» тема.идеязы.уран-чечени,дылынын онзагайы 1 Катап
таашкын Кол овур-хевирлерге харак-ка бижиир
34 ЧСК 1 Чогаадыг бижип эккээр
35 Чечен чогаалдын кол-кол методтары 1 Чаа тема Классицизм,сентиментализм,
романтизм,социалистиг реализм конспект
36 О.К.Саган-оолдун чогаадыкчы намдары 1 Чаа тема Моол рабфак,очерк, тывафильмнер Чогаалдарын бижип эккээр
37 О.Саган-оол «Доспестер»номчулгазы 1 Чаа тема Алаага берген,кудум чайлай берди,каракуль Агар-оолга харак-ка бижиир
38 «Доспестер»сайгарылгазы 1 Быжыг
лаашкын Бюро,комсомол Уставы,хедер, Хеймер-оол,Боражыкка харак-ка бижиир
«Доспестер»тема.идеязы,сайгар-га 1 Быжыг
лаашкын Романнын комп-г тургузуун бижиир
39 «Доспестер»ниити сайгар-га,уран-чечени 1 Катаптааш
кын Чогаалдын маадыр-н амгы уе-биле харыл-р
40 ЧСК 1 Катаптааш
кын «Дириг чораан назынында динмит чокка канчап чурттаар» сай-р 41 ЧТ. Роман дуг-да билиг.Романнын тывылганы б/ш баштайгы базымнары 1 Чаа тема Роман жанры Тыва дылче очул-н романнар бижиир
42 М.Б.Кенин-Лопсан чогаадыкчы намдары 1 Чаа тема Делегейнин дириг эртинези Чогаал-ры-биле таныж-га
43 М.Кенин-Лопсан «Чугурук-Сарала»бижит-ни,номчулга 1 Чаа тема Тос сыптыг бижээ,саадак Частын номун номчуур план тур-р
44 «Чугурук-Сарала» частын ному ынакшылдын ному 1 Быжыг
лаашкын МЧАЭ,дугдээшкин Сюжедин тодарадыр
45 «Чугурук-Сарала»салымнын ному сайгарылга 1 Быжыглаашкын Дуюгзураар,донен шары Шыдыраа,Самнаар-оол о/х бижиир
46 «Чугурук-Сарала»уран-чечени,композиция,дылы 1 Быжыглаашкын Романнын ниити тема,идеязын тод-р
47 ЧСК тестирование 1 Катаптааш
кын Ада-чурттун дайынынга дузазы
48 ННК «Херээженнин чоргааралы» 1 Аянныг номчулга Овур-хевирлерге харак-ка
49 С.О.Тамбанын чогаадыкчы намдары 1 Чаа тема Капитан Гастелло, амыргалаар Авторнун очулга ажылын бижиир
50 С.Тамбанын тайбын,дайын дуг-да шулуктери 1 Чаа тема Ширээ,арга-оптун Гастеллонун маадырлыг чоруу
51 С.Тамбанын чоннун чаа амыд-ын,ынакшыл коргускен шулуктери 1 Чаа тема Кучияк,Катунь,
Ойрот-Тура Шулук доктаадыр
52 С.Тамба «Алдынчы»сайгарылгазы 1 Чаа тема Хараачыгай ораны,эл,самородок Минчинин о/х бижиир
53 «Алдынчы»сюжет.композициязы 1 Быжыг
лаашкын Семка кылыр,гидравлик, Тывада алдын тывыжынын байдалы
54 С.С.Сурун-оол «Ынакшыл-дыр»номчулга 1 Чаа тема Орус тыва найырал Мария,Хеймеректин найыралы
55 «Ынакшыл» сайгарылга 1 Быжыг
лаашкын Моожазы,онза комиссия О\х харак-ка бижиир
56 «Ынакшыл-дыр»амгы-уеде ужур-дузазы 1 Сайга
рылга «Ынакшыл- хуулгаазын куш» дыннадыглар 57 Ю.Ш.Кюнзегештин лириказы 1 Чаа тема Тун,хонаш,холчун карам Доктаадыр
58 К.Ч.Тоюннун чогаадыкчы намдары,лириказы 1 Чаа тема Чогаалчы,башкы,
композитор,артист Шулук-н сай-р,доктаадыр
59 К.Тоюн «Ынакшыл б/ш олум» номчулгазы,сайгарылга 1 Чаа тема Чургаан.хойдукпушаан аадамнап Ак-оол,
Чечекмаанын о/х бижиир
60 «Ынакшыл болгаш олум»уран-чечени. дылы 1 Быжыг
лаашкын Метафора,деннелге,
дириг-ге Бурунгу уеде кижи-н ынакшылы
61 Т.Д.Кызыл-оодун чогаадыкчы намдары.»Апрель»сайгарылга 1 Чаа тема Фельетон,сатира.юмор Номчуур,докт-р
62 Т.Кызыл-оол «Бугага устуртупкен» сайгарылга 1 Быжыг
лаашкын Орге кедээн сары,олен манаа буга Араганын хай бачыды
63 Тыва литер-нын критиказынын дуг-да билиг 1 Чаа тема Критика номнары Конспект.критиканын ужур-дуз-ы
64 Туннел катаптаашкын. тест 2 Катап
таашкын КДН номнарынын данзызын бижидер 65

Приложенные файлы


Добавить комментарий