Шаг будущее


Киирилде
Аттар – чурттуң
Уран – чечен каастакчызы – дыр.
Олар чоннуң төөгүзун,
Сеткил – бодалын ,
Аажы – чыңын база
Ажыл – агыйның
онзагайларын тода
илередип чоруур.
(К.Паустовский.).
Аттар – шаг – шаандан тура кижи төрелгетенниң амыдыралынга кол черни ээлеп келген болгаш ээлеп турар. Кижи бүрүзү хүннүң – не аттар – биле ужуражып турар. Ол аттар шупту аңгы – аңгы болур.
Дылда бар бүгү – ле аттарны : антропонимнерни (кижилернин хуу аттарын) , топонимнерни(черлер аттарын), зоонимнерни (дириг амытаннар аттарын), космонимнерни (октаргай делгеминде хуу аттарны), теонимнер (бурганнар аттары ), ктематонимика (кижилерниң чогаадып каан янзы – бүрү дамчыдылгалар, бүдүргени чүүлдер аттары ), оронимнер (кургаг черлер аттары), ойконимнер (чурттакчылыг черлер аттары), урбонимнер (кудумчулар аттары) болгаш оон-даа өскелерни шинчилеп өөренир дылдың бир адырын ономастика (грек дылдан onomastike-ат бээриниң уран аргазы) дээр. [ЛЭС 1990: 346-347].
Ономастика дыл эртеминде онзагай адыр болур. Чүге дээрге хуу аттар-биле кижи бүрүзү хүн бүрүде амыдыралынга таваржып, оларны ажыглап, олардан ада-өгбелериниң эрткен төөгүзүн коптарып көрүп турар.
Ономастиканың географтыг аттар топонимнер оларның хүлээлгелерин утказын, тургустунганын болгаш тывылган ук-төөгүзүн, шын бижилгезиниң дугайын өөренир адырын топонимика дээр. . [ЛЭС 1990: 515-516].
Төрээн дылывыстың ажыглалынга болгаш ооң сайзыралынга топонимнерни шинчилээри база бир кол черни ээлеп турар.Оларны шинчилеп тывары солун болгаш берге. Чүге дээрге топонимнерниң тывылган төөгүзүн дыл эртеминге эвес, а географияга, төөгү эртемнеринге база киириштирер. Дыл эртеминде географтыг аттар аңгы-аңгы талаларындан шинчилеттинген кылдыр санаттынып турар. Бо талазы-биле шинчилеттинген эртем ажылдары эвээш эвес.Оларга орус дыл эртеминде

Приложенные файлы


Добавить комментарий