урок по системно -деятельностному подходу


Предмет: алтай тилКласс: 3
Тема: ТооломоАмадулар: 1. тооломо деп куучын – эрмектин болугиле, грамматический темдектериле таныштырары , эрмек – куучында чын тузаланарына уредер2. не – неменин турган ла ээчий тоозын билерине, алтай кемjулерле тузаланарына темиктирери3. алтай калыктын энчи байлыгы – табышкактын учурын билерине, чумду созин билерине таскадарыТекши уреду эдилгелер:
Озумиле колбулу - албатызынын энчи байлыгын алып, тузаланып, чечен тилин суурине темиктирериБойын башкарынар – уреду амадуны тургузып, ого jединерге ижин планировать эдип уренерине, jастыраларын тузедерине темиктирериКолбу тудар - оско кижинин шуултезин угуп билерине, тургускан темдегиле ачынбай jопсинерге темиктирериJаны билгирлер алар – алтай тилде кемjулер керегинде билип аларыУроктын будуми: jаны билгирлер алар урок
Уроктын jепсели: бичик, ИКТ – jепсел, карточкаларУроктын одотон аайы:
уроктын этаптарыУредучинин ижиУренчиктердин ижиI Мотивация берери- Jакшылар, кару уренчиктерим!
- Бой – бойыгарга jакшы куун – санаа куунзеп, кол – колыгардан тудужып, кулумзиренижип ийигер! уредучиле, бой – бойыла эзендежетII. Уроктын амадузын тургузары- Доскодо берилген состорди эки болукке болип ийигер: Кар, узун, чечек, койчы, jети, бийик, адам, jажыл, кичинек.
- Ончо состор келишти бе? Ненин учун?
- Ол нени коргузет?
- Слер сананзагар, бугунги уроктын темазы кандый болор? Эйе, тема «Тооломо».
Сурак: Тооломо эрмек – куучында учуры? 1 столбикке адалгыштарды, 2 столбикке jарталгыштарды тургузар керек- Jети деп сос келишпеди- тооIII. Амадуны будурер ой Беш айыл – бежинчи айылУч кижи – учинчи кижиАлты уул – алтынчы уул- Бу тооломолор ло кожо турган адалгыштар незиле башкаланат?
- Айдарда, тооломо нени коргузет, шуулте эдигер?
- Эмди мен турган тоозын айтсам, слер ээчий тоозына тургузып айдыгар: 30, 45, 6, 77, 13, 40, 1, 10 баштапкызы канча? деп суракка каруу берип, турган тоозын коргузет, экинчизи – канчанчы? ээчиде тооны коргузетIV. Алган билгирлерди билерине кожоры (включение) Бук 92 таскаду 183. Бичигер, табышкактарды таап, тооломолорды алдынан тартып салыгар, устине тоозын (цифра) бичигер32Темдектезе:
Одус эки ак ат, ортозында jеерен ат (тиштер ле тил) танынан иштейдилербудурген кийнинен корор, тетрадьтарын солыжып, иштерин бой – бойынын коруп, jастыраларын айтсынАмыраар ой Клоунада
Козигерле клоуннын ойынын аjыктап, амырадыгармультимедийный слайдта коргузер
Созлик иштумен – он мунулу – часть
карыш – он сантиметр
чакырым – километр
- Озодо улус коп башка – башка кемjулерле тузаланган болтыр: темдектезе, карыш бос, торт чакырым jол, тумен улус
созликке бичип алатV. Билгирлерди быжулаары- Эмди jайаандык jакылта: билегерде улустын jажы керегинде куучын тургузып ийигер, тооломолор тузаланыпVI. Уроктын турултазын эдери- Тооломо деп нени айдар?
- Тооломо нени темдектейт?
- Уроктон jаны нени билип алдыгар?
Шуултелерин айдадыларVII. Рефлексия откурери- Урок тузалу болгон болзо – куничек jапшырыгар, нении де этпеген, ондобогон болзогор – булут jапшырыгар
VIII. Айылдын ижин берери- «Менин клазым» деп темага тооломолор тузаланып, куучын тургузар

Приложенные файлы


Добавить комментарий