урок по системно -деятельностному подходу


Предмет: алтай тил
Класс: 3
Тема: Эрмектин тос члендери . Баштаачы ла айдылаачы
Амадулар 1. баштаачы ла айдылаачы деп ондомолдорло таныштырары, эрмектен олорды таап билерине уредери
2. оос ло бичиир эрмек – куучынын, колбулу эрмегин темиктирери
3. энезин тоорына, чеберлеерине, кичеерине таскадары
Jединетен турулталар: шуултезин керелеп, чокымдаарга, толо каруулар берерге, тундештирип, шуулте эдерине, омо иште бойын тудунып билерине
Уроктын будуми: jаны билгирлер алар урок
Уроктын керекту jепсели: карточкалар, таблица
Уроктын одор аайы:
Уроктын этаптары Уредучинин ижи Уренчиктердин ижи
I Ишке мотивация берери - эзендежери, урокко беленин корори
II. Билгирлерди эбелтери - кырлардын, кун, корунип, бажынан, келди
- Бу состордон эрмек тургузып ийигер.
- Эрмек не керегинде айдылган?
Кырлардын бажынан кун корунип келди
- Кун корунди.
III.Амадузын тургузары - Айдарда сурак: Эрмек не керегинде болгонын кандый эки сос чике коргузет.
- Бу эрмектин тозогози болор.
- бичикти ачып 31 букте ээжинин кычырып ийигер, ондогоноорды айдып беригер
- Бис урокто нени эдип уренерис деп сананадыгар? - баштаачы, айдылаачы, чийузин jартап jадылар
- эрмектин тос члендерди табып уренерис
IV. Уроктын амадузын будурери Бу эрмекти бичип алала, баштаачы ла айдылаачызын тартып салыгар.
Кырлардын бажынан кун корунип келди.

- бук 32 таскаду 52 – бичип будуригер, эрмектерди тургузып, тос членедрин тартып салыгар
Кичинек Эмил ыраак jолго атанды.
Кем? Эмил – баштаачы, Эмил нени этти? – атанды – айдылаачы.
Горно- Алтайскка jылдын ла цирк келет.
Кучту талайчылар jотконнон jалтанбайт.
Jолды эки jандай коо чибилер тургулайт.
Чымалы ол кун база бир таар jалбрак jууп алды.
Тийин агаштыын будактарына мешкелерин илип салды.
бирден доскодо иштенет, арткандары jеринде, jастыра болзо тузедип тургулайт
Физминутка Амыр барды, барды
Амыр jиилек тапты
Онон ары барды
База бирузин тапты
Суунет Амыр каткыда
Jиилек коп каламада кыймыгулар эткилейт
V. Уренгенин быжулаары - Бук 33 таскаду 56 – экулеп иштегер, бой- бойыгарга болужыгар, jарт эмес болзо jартагар
- доскодо эрмек: Энем иштен келди.
- Кем керегинде эрмек? Эне – ол кандый кижи?
- Суреен jакшы эмтир. Эмди эрмектин тос члендерин таап беригер.
- бук 43 таскаду 77 – оосло будурер Колбу тудар ТУЭ темиктирилет
Эне – эн ле jуук ла кару кижи деп айдадылар. Энени ачындырбас, созин угар, болужар керек.
VI . Рефлексия откурери - Алдыгарда уч кайырчак, теманы ондогон болзогор jажыл кайырчакка фишкагарды салыгар, турген таап болбой турган болзогор – сары, уренип болбогон болзогор – кызыл кайырчакка саладылар, 1- 2 бала айдып ийер аргазы бар
VII. Уроктын турултазы - Урокто jаны нени билип алдыыгар?
- Баштаачы деп нени айдарыс?
Айдылаачы деп нени айдарыс? VIII. Айылга иш Бук 34 таскаду 58 – бичип будурер, бук31 ээжини уренип алар

Приложенные файлы


Добавить комментарий