Проект Пейзаж

Санчы С.Д.
Гимназия № 9, Кызыл.

Толевилел
5-ки класска пейзаж дугайында билиг

Сорулгазы: Чечен чогаалда бойдус чурумалыныS ужур-дузазын билиндирери.
·
·реникчилерге пейзажтыS дузазы-биле эмоционалдыг (сагыш-сеткилге дээштиг), эстетиктиг (чараш ч
·
·лге ынак ) болурун хевирлээри. Чогаадыкчы бот-тускайлаS коружун сайзырадыр.

Интеграция (демнежилге): музыка, чечен чогаал номчулгазы, уран-ч
·
·л (чурулга, чурук).

Ажыл-чорудулга:
Литература – теориялыг билиг «пейзаж дугайында» эге
·ндезинни салыр.
Чечен чогаалда пейзажты тып, аянныг номчуп, ушта бижиир.
БодунуS т
·рээн хеминиS, чериниS дугайында чурумалдыг чогаадыг бижиир.
С
·з
·глелге даянып, чурук (пейзаж) чуруур.

ПроектиниS киржикчилери:
·
·реникчилер, ада-иелер, башкызы.

13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415

С
·з
·глел № 1

«Бо черниS улузу Бии-Хемни Улуг-Хем дээрлер, Улуг-ХемниS унунга кандыг солун чувелер турбас дээр! ХемниS уну магалыг байлак-даа, чараш-даа – кижиниS харап-ла чоруксаазы келир».


С
·з
·глел № 2

«БаландаштыS куржаангы хаяаларыныS чаражы дээрге бир-ле уран-шевер кижи-даа чуруп, сиилбип каан ышкаш. Ол кызылгыр, ногаанзымаар, ягаан, к
·г
·лд
·р дээш янзы-б
·р
·
·Sнерлиг куржаангы хаяларныS
·ст
·нде кара-ногаан п
·штерлиг бедик сыннар ак-к
·к дээрде
·з
·п алган ышкаш к
·ст
·р».

С
·з
·глел № 3

«Бо арга-сыннар эгээртинмес байлактарлыг: кат-чимис, тоорук дээш, ч
·
· чок дээр!» (Л. Чадамба).

Пейзаж чогаалдыS маадырларыныS иштики сагыш-сеткилин улам тода чуруурунга немелде арга кылдыр ажыглаттынар. (С.Сарыг-оол «Улуг-Хемим»(
·з
·нд
·лер). С.Тока «АраттыS с
·з
·» (КыштыS чурумалы).

АжылдыS хевирлери: Чогаалдардан пейзажты тывар, ушта бижиир.
·
·реникчилер ада-иези-биле кады биче хевирниS т
·левилелдерин чогаадып,чуруп, чурукка тырттырып белеткээр.

Темалары:
1. К
·ст
·S
·ннери(аялгалары).
2. КыштыS тыныжы.
3. ЧастыS х
·
·н
·.
4. ЧайныS х
·гж
·м
·.

Ажыглаан литература:

1. Методические рекомендации по составлению проектов. ГАОУ ДПО (ПК) С ТГИПиПКК. Кызыл 2013г.
2. К
·ж
·гет М.А. болгаш
·скелер-даа. Т
·рээн чогаал, 5 класс. Ниити
·
·редилге черлеринге
·
·редилге ному. – Кызыл: Национал школа х
·гж
·дер институт, 2013. – 224 ар.
3. Толковый словарь тувинского языка. Под ред. Д.А. Монгуша. – Новосибирск: Наука, 2011. – 798с.
13PAGE 15


13PAGE 14215Пейзаж

Чогаалчы

Бойдуска хамаарылгазын илередир

К
·ч
·з
·, каас-чаражы, онзагай демдектери

Чечен чогаалда бойдус чурумалы
Приложенные файлы


Добавить комментарий