Тыва дыл болгаш литературлуг номчулга кичээлдеринде чурукка тест хевирлери


Тыва дыл болгаш литературлуг номчулга кичээлдеринде чурукка чогаадыг бижидеринин тест хевирлери.
Н.К. Крупская мынча дээн: «уругнун чугаазы дорт, сос-домаа чечен болзун деп бодаар болза, баштай хайгаарап коорунге ооредир болза эки. Бир эвес уругга хем, арыг, кудумчу дугайында чугаалап корем дээр болзувусса, ол хары угда ынча хой чувени чугаалап шыдавас. Ынчангаш чуруктар коруп, чуугаалап ооредири чугула».
Эге класс ореникчилери чугаа сайзырадылгазынын ажылы хой угланыышкыннарлыг болур. Оларнын бирээзи чурукка чогаадыгларны бижиири. Чогаадыгнын дузазы-биле башкы бичии уругларнын иштики делегейинче кирип, ону ханызы-биле билип алыр.
Чурукка чогаадыг уругларнын сос курлавырын байыдар, аас болгаш бижимел чугаазын сайзырадырынга дузалыг. Ону бижиири уругларга элээн нарын болур. Чуге дээрге уругларнын сос курлавыры байлак эвес, синоним состерни шын ажыглап шыдавас, домактарны тургузарынга стилистиктиг частырыгларны кылыр, планын тургузарынга бергедээшкиннерге таваржыр.
Амгы уеде башкылар оореникчилеринге быжыг билиг бээринин мурнакчы арга-методтарын ооренип, оларны кичээлдерге чогаадыкчы ажыглап, янзы-буру шенелделерни чорудуп турар. Тыва дылдын башкылаашкыны чаа уе-чадаже кодурлуп, башкыларнын харысаалгазы улам улгаткан. Тыа дыл кичээлдери чанчылчаан чангыс аай майыктан уштунуп, бот-ботарынга домей эвес хевирлерлиг апарганы оореникчилернин чугаазын улам сайзырадып, сагыш-сеткилин байыдар арганы берип турар. Кичээлденин чанчылчываан хевирлерин чогаадыкчы ажыглап шенээри – педагогиканын болгаш психологиянын чедиишкиннерин оренп коор арганы берип турар.
Практик-методист башкылар О.В. Узорова, Е.А. Нефедова эге-школанын оореникчилеринге чурукка чогаадыг бижидип ооредиринге тускай методиканы тест хевиринге ажылдап кылган болгаш ону практикага ажыглаан. Ол тестилерде айтырыгларны башкы кижи бодунун чогаадыкчы арга-дуржулгазын ажыглап база клазынын билиинин деннелин коргеш, бодуунчудуп-даа, нарынчыдып-даа ап болур. Ынчангаш ук методиканын чамдык хевирлерин ажыглаарын тайылбырлаксадым.
«Кым? Чуу? деп айтырыгларга харыылаттынар состер» деп темага мындыг хевирлиг тестилиг чогаадыгны бижидип болур.
Чурукта чуу деп дириг амытанны чуруп коргускенил?
А) адыгБ) койгунВ) бору
2. Бору кайда чурттап турарыл?
А) аргада
Б) алаактаВ) шынаада3. Оон дурзу-хевири кандыгыл?
А) коргунчугБ) чаптанчыгВ) авыяастыг4. Он-чузуну кандыгыл?
А) коксумээр
Б) кок
В) кара-кок
5. Борунун хар-назыны кайы хирел?
А) кырганБ) аныякВ) чаш
6. Ол кандыг амытаныл?
А) азыралБ) черлик7. Сагыш-сеткилинин хоону, характери, хевири кандыгыл?
А) хоглугБ) мунгаргайВ) эвилелдиг8. Бору биске ажыктыг бе?
А) ажыктыгБ) ажык чок Айтырыгларга харыыларнын дузазы-биле харылзаалыг чугаа азы биче хемчээлдиг чогаадыг унуп кээр.
Бо чурукта боруну чураан. Ол соок, холугур коруштуг. Борунун ону кок. Аажы-чаны каржы. Ол аныяк. Бору черлик амытан. Оон кежи биске ажыктыг.

Долгандыр турар бойдус-биле тыва дылдын харылзаазын деннеп ооредиринге тест.
Бо кат бе, моогу бе?
А) кат
Б) моогу2. Бо чуу деп кат-тыр?
А) честек-катБ) малина
В) вишня
3. Ол кайда озуп турарыл?
А) аргадаБ) алаактаВ) садта4. Кок каттын ону кандыг-дыр?
А) кууБ) кок
В) кара-ногаан5. Даштыкы хевири кандыгыл?
А) шойбек
Б) дорбелчинВ) борбак6. Ону чиир бе, чивес бе?
А) чивесБ) чиир7. Кок каттын биске ажыы чул?
А) эмБ) хоран8. Оон амданы кандыгыл?
А) чигирзигБ) ажыг9. Бо кат чуге эн-не ынагыл?
А) суггаБ) хорзунге
В) дашка10. Бойдуска ынак сен бе?
А) ынакБ) ынак эвесБо кат-тыр. Оон ады кок кат. Ол аргага озер. Кок каттын ону кок. Даштыкы хевири шойбек. Кок кат эм кат. Амданы чигирзиг. Ол сугга ынак. Кижи бойдуска, унуштерге камныг, анаа ынак болур ужурлуг.
«Домак болгаш харылзаалыг чугаа» деп кезекти ооренип тургаш , уругларнын билири, сонуургаары «Репка» деп тоолга тест хевирин чогаадыын бижиткен бис.
Кайы тоолдун чуруу-дур?
Чурукта тоолдун кайы кезээн коргускенил?
А) уруу ыдын кыйгырганБ) репканы тура тыртып алганВ) ашак репканы олуртуп каан3. Чуге ынчаар бодап тур сен?
А) репканы черден тура тыртып алганБ) куске дыштанып турарВ) шупту катыржып турар4. Чурукта каш кижини чуруп коргускенил?
5. Каш дириг амытан бар?
6. Чурукчу кандыг оннер ажыглааныл?
А) чырыкБ) мунгаргайВ) хоглуг7. Каш ногаан онну коруп тур сен?
А) 3
Б) 2
В) 1
8. Дээрнин ону кандыгыл? Козенек иштинге оне.
9. Чылдын кайы уезин чуруп коргускенил?
А) чай
Б) кыш
В) час
10. шупту маадырларны эн-не бичиизинден эгелеп ада
11. Чурукта канчаар коступ турарыл?
А) мунгаргайБ) хоглуг Уруглар чурукка чогаадыг бижип тургаш, мындыг чуулдерни тодаргай шингээдип алыр:
ОннерЧурукчунун ажыглаан оннериХемчээлиХар-назыныЧувенин байдалы
Кижинин, дириг амытаннын аажы-чаныСагыш-сеткилинин хоону, характери, хевириКылдыныгнын характеристиказыЧурукка хамаарылгазы Амгы уеде ортумак болгаш дээди ооредилге черлеринге киреринин чангыс аайлаан куруне шылгалдаларынын «ЕГЭ» уезинде оореникчилеринин билиин тодарадыры биле тест аргазын хойу-биле ажыглап турар апарган. Ынчангаш нарын эвес онаалгаларлыг тестилерни эге класстан эгелеп кылдыртып, онаалгаларнын ол хевирлеринге оореникчилернин сонуургалын бедидип, кичээнгейин хаара тудуп, чанчыктырып алыры чугула.

Приложенные файлы


Добавить комментарий